Hình ảnh Aston Martin Vantage 2023

Aston Martin Vantage 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 14.988.000.000 đ

Xem hình ảnh Aston Martin Vantage mới nhất. Xe Vantage có 69 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Aston Martin Vantage có sẵn 6 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2020 hình 1

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2020 hình 1

Aston Martin Vantage 2020

Hình 1 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2020 hình 2

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2020 hình 2

Aston Martin Vantage 2020

Hình 2 / 69
Trắng

Trắng

Aston Martin Vantage 2020

Hình 3 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2020 hình 3

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2020 hình 3

Aston Martin Vantage 2020

Hình 4 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2020 hình 4

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2020 hình 4

Aston Martin Vantage 2020

Hình 5 / 69
Xanh trời

Xanh trời

Aston Martin Vantage 2020

Hình 6 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2020 hình 5

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2020 hình 5

Aston Martin Vantage 2020

Hình 7 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2020 hình 6

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2020 hình 6

Aston Martin Vantage 2020

Hình 8 / 69
Trắng ngọc

Trắng ngọc

Aston Martin Vantage 2020

Hình 9 / 69
Xanh trời

Xanh trời

Aston Martin Vantage 2020

Hình 10 / 69
Vàng

Vàng

Aston Martin Vantage 2020

Hình 11 / 69
Xám

Xám

Aston Martin Vantage 2020

Hình 12 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 7

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 7

Aston Martin Vantage 2019

Hình 13 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 8

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 8

Aston Martin Vantage 2019

Hình 14 / 69
Xanh nhạt

Xanh nhạt

Aston Martin Vantage 2019

Hình 15 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 9

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 9

Aston Martin Vantage 2019

Hình 16 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 10

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 10

Aston Martin Vantage 2019

Hình 17 / 69
Xanh ngọc

Xanh ngọc

Aston Martin Vantage 2019

Hình 18 / 69
Xanh trời

Xanh trời

Aston Martin Vantage 2019

Hình 19 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 11

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 11

Aston Martin Vantage 2019

Hình 20 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 12

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 12

Aston Martin Vantage 2019

Hình 21 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 13

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 13

Aston Martin Vantage 2019

Hình 22 / 69
Trắng

Trắng

Aston Martin Vantage 2019

Hình 23 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 14

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 14

Aston Martin Vantage 2019

Hình 24 / 69
Đen

Đen

Aston Martin Vantage 2019

Hình 25 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 15

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 15

Aston Martin Vantage 2019

Hình 26 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 16

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 16

Aston Martin Vantage 2019

Hình 27 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 17

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 17

Aston Martin Vantage 2019

Hình 28 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 18

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 18

Aston Martin Vantage 2019

Hình 29 / 69
Đỏ

Đỏ

Aston Martin Vantage 2019

Hình 30 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 19

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 19

Aston Martin Vantage 2019

Hình 31 / 69
Đỏ mận

Đỏ mận

Aston Martin Vantage 2019

Hình 32 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 20

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 20

Aston Martin Vantage 2019

Hình 33 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 21

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 21

Aston Martin Vantage 2019

Hình 34 / 69
Xám ngọc

Xám ngọc

Aston Martin Vantage 2019

Hình 35 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 22

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 22

Aston Martin Vantage 2019

Hình 36 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 23

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 23

Aston Martin Vantage 2019

Hình 37 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 24

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 24

Aston Martin Vantage 2019

Hình 38 / 69
Trắng ngọc

Trắng ngọc

Aston Martin Vantage 2019

Hình 39 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 25

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 25

Aston Martin Vantage 2019

Hình 40 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 26

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 26

Aston Martin Vantage 2019

Hình 41 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 27

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 27

Aston Martin Vantage 2019

Hình 42 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 28

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 28

Aston Martin Vantage 2019

Hình 43 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 29

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 29

Aston Martin Vantage 2019

Hình 44 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 30

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 30

Aston Martin Vantage 2019

Hình 45 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 31

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 31

Aston Martin Vantage 2019

Hình 46 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 32

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 32

Aston Martin Vantage 2019

Hình 47 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 33

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 33

Aston Martin Vantage 2019

Hình 48 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 34

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 34

Aston Martin Vantage 2019

Hình 49 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 35

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 35

Aston Martin Vantage 2019

Hình 50 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 36

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 36

Aston Martin Vantage 2019

Hình 51 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 37

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 37

Aston Martin Vantage 2019

Hình 52 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 38

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 38

Aston Martin Vantage 2019

Hình 53 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 39

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 39

Aston Martin Vantage 2019

Hình 54 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 40

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 40

Aston Martin Vantage 2019

Hình 55 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 41

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 41

Aston Martin Vantage 2019

Hình 56 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 42

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 42

Aston Martin Vantage 2019

Hình 57 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 43

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 43

Aston Martin Vantage 2019

Hình 58 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 44

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 44

Aston Martin Vantage 2019

Hình 59 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 45

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 45

Aston Martin Vantage 2019

Hình 60 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 46

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 46

Aston Martin Vantage 2019

Hình 61 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 47

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 47

Aston Martin Vantage 2019

Hình 62 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 48

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 48

Aston Martin Vantage 2019

Hình 63 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 49

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 49

Aston Martin Vantage 2019

Hình 64 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 50

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 50

Aston Martin Vantage 2019

Hình 65 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 51

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 51

Aston Martin Vantage 2019

Hình 66 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 52

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 52

Aston Martin Vantage 2019

Hình 67 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 53

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 53

Aston Martin Vantage 2019

Hình 68 / 69
Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 54

Hình ảnh Aston Martin Vantage 2019 hình 54

Aston Martin Vantage 2019

Hình 69 / 69

Các phiên bản của Aston Martin Vantage

Aston Martin Vantage V8

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

14.988.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Aston Martin Vantage

Audi R8
Đang cập nhật giá
Porsche 911
6 tỷ 530 triệu - 8 tỷ 320 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Aston Martin Vantage

Giá lăn bánh của Aston Martin Vantage 2023 là bao nhiêu?
Giá Vantage lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 16 tỷ 715 triệu cho bản V8. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Vantage hay Porsche 911 xe nào tốt hơn?
Giá Vantage niêm yết bắt đầu từ 14 tỷ 988 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 3995 cc. Trong khi giá Porsche 911 bắt đầu từ 6 tỷ 600 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2981 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Aston Martin Vantage 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Aston Martin Vantage 2020 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Trắng, Xanh trời, Trắng ngọc, Xanh trời, Vàng, Xám, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Aston Martin Vantage 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Aston Martin Vantage là mẫu xe Coupe 2 chỗ.
Aston Martin Vantage có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Aston Martin Vantage 2023 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Vantage V8 (Xăng).
Đối thủ của Aston Martin Vantage là dòng xe nào?
Aston Martin Vantage có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Coupe Thể thao gồm: Audi R8, Porsche 911, Mercedes-AMG SLC43.

Xem thêm câu hỏi về Aston Martin Vantage

Màu xe Aston Martin Vantage

Aston Martin Vantage 2020 Màu TrắngAston Martin Vantage 2020 Màu Xanh trờiAston Martin Vantage 2020 Màu Trắng ngọcAston Martin Vantage 2020 Màu Xanh trờiAston Martin Vantage 2020 Màu Vàng
Màu Trắng

Mua xe Aston Martin Vantage mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Aston Martin Vantage trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

296.299.033 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Aston Martin Vantage?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Aston Martin

Nổi bật
Sắp ra mắt