Hình ảnh Audi A4 2023

Audi A4 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 1.695.000.000 đ

Xem hình ảnh Audi A4 mới nhất. Xe A4 có 99 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Audi A4 có sẵn 15 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 1

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 1

Audi A4 2020

Hình 1 / 99
Monsoon Grey

Monsoon Grey

Audi A4 2020

Hình 2 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 2

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 2

Audi A4 2020

Hình 3 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 3

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 3

Audi A4 2020

Hình 4 / 99
Mythos Black

Mythos Black

Audi A4 2020

Hình 5 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 4

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 4

Audi A4 2020

Hình 6 / 99
Navarra Blue

Navarra Blue

Audi A4 2020

Hình 7 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 5

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 5

Audi A4 2020

Hình 8 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 6

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 6

Audi A4 2020

Hình 9 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 7

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 7

Audi A4 2020

Hình 10 / 99
Glacier White

Glacier White

Audi A4 2020

Hình 11 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 8

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 8

Audi A4 2020

Hình 12 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 9

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 9

Audi A4 2020

Hình 13 / 99
Quantum grey

Quantum grey

Audi A4 2020

Hình 14 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 10

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 10

Audi A4 2020

Hình 15 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 11

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 11

Audi A4 2020

Hình 16 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 12

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 12

Audi A4 2020

Hình 17 / 99
Ascari Blue

Ascari Blue

Audi A4 2020

Hình 18 / 99
Brilliant black

Brilliant black

Audi A4 2020

Hình 19 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 13

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 13

Audi A4 2020

Hình 20 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 14

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 14

Audi A4 2020

Hình 21 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 15

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 15

Audi A4 2020

Hình 22 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 16

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 16

Audi A4 2020

Hình 23 / 99
Manhattan grey

Manhattan grey

Audi A4 2020

Hình 24 / 99
Floret Silver Metallic

Floret Silver Metallic

Audi A4 2020

Hình 25 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 17

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 17

Audi A4 2020

Hình 26 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 18

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 18

Audi A4 2020

Hình 27 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 19

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 19

Audi A4 2020

Hình 28 / 99
Turbo blue

Turbo blue

Audi A4 2020

Hình 29 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 20

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 20

Audi A4 2020

Hình 30 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 21

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 21

Audi A4 2020

Hình 31 / 99
Matador Red

Matador Red

Audi A4 2020

Hình 32 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 22

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 22

Audi A4 2020

Hình 33 / 99
Ibis white

Ibis white

Audi A4 2020

Hình 34 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 23

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 23

Audi A4 2020

Hình 35 / 99
Tango red

Tango red

Audi A4 2020

Hình 36 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 24

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 24

Audi A4 2020

Hình 37 / 99
Hình ảnh Audi A4 2020 hình 25

Hình ảnh Audi A4 2020 hình 25

Audi A4 2020

Hình 38 / 99
Gotland Green

Gotland Green

Audi A4 2020

Hình 39 / 99
Argus Brown

Argus Brown

Audi A4 2020

Hình 40 / 99
Brilliant Black

Brilliant Black

Audi A4 2019

Hình 41 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 26

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 26

Audi A4 2019

Hình 42 / 99
Daytona Gray Pearl Effect

Daytona Gray Pearl Effect

Audi A4 2019

Hình 43 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 27

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 27

Audi A4 2019

Hình 44 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 28

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 28

Audi A4 2019

Hình 45 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 29

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 29

Audi A4 2019

Hình 46 / 99
Florett Silver Metallic

Florett Silver Metallic

Audi A4 2019

Hình 47 / 99
Glacier White Metallic

Glacier White Metallic

Audi A4 2019

Hình 48 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 30

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 30

Audi A4 2019

Hình 49 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 31

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 31

Audi A4 2019

Hình 50 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 32

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 32

Audi A4 2019

Hình 51 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 33

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 33

Audi A4 2019

Hình 52 / 99
Gotland Green Metallic

Gotland Green Metallic

Audi A4 2019

Hình 53 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 34

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 34

Audi A4 2019

Hình 54 / 99
Ibis White

Ibis White

Audi A4 2019

Hình 55 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 35

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 35

Audi A4 2019

Hình 56 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 36

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 36

Audi A4 2019

Hình 57 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 37

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 37

Audi A4 2019

Hình 58 / 99
Manhattan Gray Metallic

Manhattan Gray Metallic

Audi A4 2019

Hình 59 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 38

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 38

Audi A4 2019

Hình 60 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 39

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 39

Audi A4 2019

Hình 61 / 99
Matador Red Metallic

Matador Red Metallic

Audi A4 2019

Hình 62 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 40

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 40

Audi A4 2019

Hình 63 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 41

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 41

Audi A4 2019

Hình 64 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 42

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 42

Audi A4 2019

Hình 65 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 43

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 43

Audi A4 2019

Hình 66 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 44

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 44

Audi A4 2019

Hình 67 / 99
Monsoon Gray Metallic

Monsoon Gray Metallic

Audi A4 2019

Hình 68 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 45

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 45

Audi A4 2019

Hình 69 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 46

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 46

Audi A4 2019

Hình 70 / 99
Moonlight Blue Metallic

Moonlight Blue Metallic

Audi A4 2019

Hình 71 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 47

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 47

Audi A4 2019

Hình 72 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 48

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 48

Audi A4 2019

Hình 73 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 49

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 49

Audi A4 2019

Hình 74 / 99
Mythos Black Metallic

Mythos Black Metallic

Audi A4 2019

Hình 75 / 99
Scuba Blue Metallic

Scuba Blue Metallic

Audi A4 2019

Hình 76 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 50

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 50

Audi A4 2019

Hình 77 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 51

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 51

Audi A4 2019

Hình 78 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 52

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 52

Audi A4 2019

Hình 79 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 53

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 53

Audi A4 2019

Hình 80 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 54

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 54

Audi A4 2019

Hình 81 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 55

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 55

Audi A4 2019

Hình 82 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 56

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 56

Audi A4 2019

Hình 83 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 57

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 57

Audi A4 2019

Hình 84 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 58

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 58

Audi A4 2019

Hình 85 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 59

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 59

Audi A4 2019

Hình 86 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 60

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 60

Audi A4 2019

Hình 87 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 61

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 61

Audi A4 2019

Hình 88 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 62

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 62

Audi A4 2019

Hình 89 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 63

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 63

Audi A4 2019

Hình 90 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 64

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 64

Audi A4 2019

Hình 91 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 65

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 65

Audi A4 2019

Hình 92 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 66

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 66

Audi A4 2019

Hình 93 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 67

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 67

Audi A4 2019

Hình 94 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 68

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 68

Audi A4 2019

Hình 95 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 69

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 69

Audi A4 2019

Hình 96 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 70

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 70

Audi A4 2019

Hình 97 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 71

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 71

Audi A4 2019

Hình 98 / 99
Hình ảnh Audi A4 2019 hình 72

Hình ảnh Audi A4 2019 hình 72

Audi A4 2019

Hình 99 / 99

Các phiên bản của Audi A4

Audi A4 2.0 TFSI S tronic

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.695.000.000 VND

Audi A4 45 TFSI quattro S line

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Audi A4 40 TFSI Advanced

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Audi A4

BMW 330i
2 tỷ 159 triệu - 2 tỷ 459 triệu
Mercedes-Benz C200
1 tỷ 479 triệu - 1 tỷ 729 triệu
Volvo S60
Đang cập nhật giá
Mercedes-Benz C300
1 tỷ 889 triệu - 2 tỷ 699 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Audi A4

Giá lăn bánh của Audi A4 2023 là bao nhiêu?
Giá A4 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 893 triệu cho bản 2.0 TFSI S tronic. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua A4 hay 330i xe nào tốt hơn?
Giá A4 niêm yết bắt đầu từ 1 tỷ 695 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1984 cc. Trong khi giá 330i bắt đầu từ 2 tỷ 159 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Audi A4 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Audi A4 2020 tại thị trường Việt Nam có 15 màu gồm Monsoon Grey, Mythos Black, Navarra Blue, Glacier White, Quantum grey, Ascari Blue, Brilliant black, Manhattan grey, Floret Silver Metallic, Turbo blue, Matador Red, Ibis white, Tango red, Gotland Green, Argus Brown, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Audi A4 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Audi A4 là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Audi A4 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Audi A4 2023 đang có 3 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: A4 45 TFSI quattro S line (Xăng), A4 40 TFSI Advanced (Xăng) & A4 2.0 TFSI S tronic (Xăng).
Đối thủ của Audi A4 là dòng xe nào?
Audi A4 có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng D gồm: BMW 330i, Mercedes-Benz C200, Infiniti Q50, Volvo S60, Mercedes-Benz C300.

Xem thêm câu hỏi về Audi A4

Màu xe Audi A4

Audi A4 2020 Màu Monsoon GreyAudi A4 2020 Màu Mythos BlackAudi A4 2020 Màu Navarra BlueAudi A4 2020 Màu Glacier WhiteAudi A4 2020 Màu Quantum grey
Màu Monsoon Grey

Mua xe Audi A4 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Audi A4 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

33.552.275 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Audi A4?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Audi

Nổi bật
 • Q7
  3 tỷ 420 - 3 tỷ 890
 • Q8
  4 tỷ 500
 • TT
  2 tỷ 060
 • Q5
  2 tỷ 370
 • Q2
  1 tỷ 350 - 1 tỷ 610
Sắp ra mắt
 • E-Tron
  Đang cập nhật giá
 • TT
  2 tỷ 060
 • Q5
  2 tỷ 370
 • Q8
  4 tỷ 500
 • A7
  2 tỷ 500 - 3 tỷ 800