Hình ảnh Audi A8 2023

Audi A8 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 5.600.000.000 đ

Xem hình ảnh Audi A8 mới nhất. Xe A8 có 78 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Audi A8 có sẵn 12 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 1

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 1

Audi A8 2020

Hình 1 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 2

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 2

Audi A8 2020

Hình 2 / 78
Monsoon Grey

Monsoon Grey

Audi A8 2020

Hình 3 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 3

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 3

Audi A8 2020

Hình 4 / 78
Mythos Black

Mythos Black

Audi A8 2020

Hình 5 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 4

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 4

Audi A8 2020

Hình 6 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 5

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 5

Audi A8 2020

Hình 7 / 78
Navarra Blue

Navarra Blue

Audi A8 2020

Hình 8 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 6

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 6

Audi A8 2020

Hình 9 / 78
Glacier White

Glacier White

Audi A8 2020

Hình 10 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 7

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 7

Audi A8 2020

Hình 11 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 8

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 8

Audi A8 2020

Hình 12 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 9

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 9

Audi A8 2020

Hình 13 / 78
Daytona Grey

Daytona Grey

Audi A8 2020

Hình 14 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 10

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 10

Audi A8 2020

Hình 15 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 11

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 11

Audi A8 2020

Hình 16 / 78
Seville Red

Seville Red

Audi A8 2020

Hình 17 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 12

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 12

Audi A8 2020

Hình 18 / 78
Brilliant black

Brilliant black

Audi A8 2020

Hình 19 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 13

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 13

Audi A8 2020

Hình 20 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 14

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 14

Audi A8 2020

Hình 21 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 15

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 15

Audi A8 2020

Hình 22 / 78
Vesuvius Gray Metallic

Vesuvius Gray Metallic

Audi A8 2020

Hình 23 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 16

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 16

Audi A8 2020

Hình 24 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 17

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 17

Audi A8 2020

Hình 25 / 78
Floret Silver Metallic

Floret Silver Metallic

Audi A8 2020

Hình 26 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 18

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 18

Audi A8 2020

Hình 27 / 78
Impala Beige Pearlescent

Impala Beige Pearlescent

Audi A8 2020

Hình 28 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 19

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 19

Audi A8 2020

Hình 29 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 20

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 20

Audi A8 2020

Hình 30 / 78
Moonlight Blue

Moonlight Blue

Audi A8 2020

Hình 31 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 21

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 21

Audi A8 2020

Hình 32 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 22

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 22

Audi A8 2020

Hình 33 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 23

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 23

Audi A8 2020

Hình 34 / 78
Terra Gray Metallic

Terra Gray Metallic

Audi A8 2020

Hình 35 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 24

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 24

Audi A8 2020

Hình 36 / 78
Hình ảnh Audi A8 2020 hình 25

Hình ảnh Audi A8 2020 hình 25

Audi A8 2020

Hình 37 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 26

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 26

Audi A8 2019

Hình 38 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 27

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 27

Audi A8 2019

Hình 39 / 78
Brilliant Black

Brilliant Black

Audi A8 2019

Hình 40 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 28

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 28

Audi A8 2019

Hình 41 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 29

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 29

Audi A8 2019

Hình 42 / 78
Florett Silver Metallic

Florett Silver Metallic

Audi A8 2019

Hình 43 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 30

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 30

Audi A8 2019

Hình 44 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 31

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 31

Audi A8 2019

Hình 45 / 78
Glacier White Metallic

Glacier White Metallic

Audi A8 2019

Hình 46 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 32

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 32

Audi A8 2019

Hình 47 / 78
Ibis White

Ibis White

Audi A8 2019

Hình 48 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 33

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 33

Audi A8 2019

Hình 49 / 78
Monsoon Gray Metallic

Monsoon Gray Metallic

Audi A8 2019

Hình 50 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 34

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 34

Audi A8 2019

Hình 51 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 35

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 35

Audi A8 2019

Hình 52 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 36

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 36

Audi A8 2019

Hình 53 / 78
Moonlight Blue Metallic

Moonlight Blue Metallic

Audi A8 2019

Hình 54 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 37

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 37

Audi A8 2019

Hình 55 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 38

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 38

Audi A8 2019

Hình 56 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 39

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 39

Audi A8 2019

Hình 57 / 78
Mythos Black Metallic

Mythos Black Metallic

Audi A8 2019

Hình 58 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 40

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 40

Audi A8 2019

Hình 59 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 41

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 41

Audi A8 2019

Hình 60 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 42

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 42

Audi A8 2019

Hình 61 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 43

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 43

Audi A8 2019

Hình 62 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 44

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 44

Audi A8 2019

Hình 63 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 45

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 45

Audi A8 2019

Hình 64 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 46

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 46

Audi A8 2019

Hình 65 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 47

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 47

Audi A8 2019

Hình 66 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 48

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 48

Audi A8 2019

Hình 67 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 49

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 49

Audi A8 2019

Hình 68 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 50

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 50

Audi A8 2019

Hình 69 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 51

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 51

Audi A8 2019

Hình 70 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 52

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 52

Audi A8 2019

Hình 71 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 53

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 53

Audi A8 2019

Hình 72 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 54

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 54

Audi A8 2019

Hình 73 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 55

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 55

Audi A8 2019

Hình 74 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 56

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 56

Audi A8 2019

Hình 75 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 57

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 57

Audi A8 2019

Hình 76 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 58

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 58

Audi A8 2019

Hình 77 / 78
Hình ảnh Audi A8 2019 hình 59

Hình ảnh Audi A8 2019 hình 59

Audi A8 2019

Hình 78 / 78

Các phiên bản của Audi A8

Audi A8 55 TFSI quattro

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

5.600.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Audi A8

BMW 740Li
5 tỷ 369 triệu - 6 tỷ 298 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Audi A8

Giá lăn bánh của Audi A8 2023 là bao nhiêu?
Giá A8 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 6 tỷ 247 triệu cho bản 55 TFSI quattro . Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua A8 hay 740Li xe nào tốt hơn?
Giá A8 niêm yết bắt đầu từ 5 tỷ 600 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2995 cc. Trong khi giá 740Li bắt đầu từ 5 tỷ 369 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Audi A8 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Audi A8 2020 tại thị trường Việt Nam có 12 màu gồm Monsoon Grey, Mythos Black, Navarra Blue, Glacier White, Daytona Grey, Seville Red, Brilliant black, Vesuvius Gray Metallic, Floret Silver Metallic, Impala Beige Pearlescent, Moonlight Blue, Terra Gray Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Audi A8 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Audi A8 là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Audi A8 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Audi A8 2023 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: A8 55 TFSI quattro (Xăng).
Đối thủ của Audi A8 là dòng xe nào?
Audi A8 có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang cỡ lớn gồm: BMW 740Li, Mercedes-Benz S400, Jaguar XJ, Cadillac CT6.

Xem thêm câu hỏi về Audi A8

Màu xe Audi A8

Audi A8 2020 Màu Monsoon GreyAudi A8 2020 Màu Mythos BlackAudi A8 2020 Màu Navarra BlueAudi A8 2020 Màu Glacier WhiteAudi A8 2020 Màu Daytona Grey
Màu Monsoon Grey

Mua xe Audi A8 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Audi A8 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

110.753.570 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Audi A8?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Audi

Nổi bật
 • Q7
  3 tỷ 420 - 3 tỷ 890
 • A4
  1 tỷ 695
 • Q8
  4 tỷ 500
 • TT
  2 tỷ 060
 • Q5
  2 tỷ 370
Sắp ra mắt
 • E-Tron
  Đang cập nhật giá
 • TT
  2 tỷ 060
 • Q5
  2 tỷ 370
 • Q8
  4 tỷ 500
 • A7
  2 tỷ 500 - 3 tỷ 800