Hình ảnh Audi TT 2023

Audi TT 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 2.060.000.000 đ

Xem hình ảnh Audi TT mới nhất. Xe TT có 75 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Audi TT có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 1

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 1

Audi TT 2020

Hình 1 / 75
Cosmos Blue Metallic

Cosmos Blue Metallic

Audi TT 2020

Hình 2 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 2

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 2

Audi TT 2020

Hình 3 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 3

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 3

Audi TT 2020

Hình 4 / 75
Florett Silver Metallic

Florett Silver Metallic

Audi TT 2020

Hình 5 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 4

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 4

Audi TT 2020

Hình 6 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 5

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 5

Audi TT 2020

Hình 7 / 75
Glacier White Metallic

Glacier White Metallic

Audi TT 2020

Hình 8 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 6

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 6

Audi TT 2020

Hình 9 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 7

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 7

Audi TT 2020

Hình 10 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 8

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 8

Audi TT 2020

Hình 11 / 75
Ibis White

Ibis White

Audi TT 2020

Hình 12 / 75
Mythos Black Metallic

Mythos Black Metallic

Audi TT 2020

Hình 13 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 9

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 9

Audi TT 2020

Hình 14 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 10

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 10

Audi TT 2020

Hình 15 / 75
Nano Gray Metallic

Nano Gray Metallic

Audi TT 2020

Hình 16 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 11

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 11

Audi TT 2020

Hình 17 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 12

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 12

Audi TT 2020

Hình 18 / 75
Pulse Orange

Pulse Orange

Audi TT 2020

Hình 19 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 13

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 13

Audi TT 2020

Hình 20 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 14

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 14

Audi TT 2020

Hình 21 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 15

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 15

Audi TT 2020

Hình 22 / 75
Tango Red Metallic

Tango Red Metallic

Audi TT 2020

Hình 23 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 16

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 16

Audi TT 2020

Hình 24 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 17

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 17

Audi TT 2020

Hình 25 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 18

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 18

Audi TT 2020

Hình 26 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 19

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 19

Audi TT 2020

Hình 27 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 20

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 20

Audi TT 2020

Hình 28 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 21

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 21

Audi TT 2020

Hình 29 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 22

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 22

Audi TT 2020

Hình 30 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 23

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 23

Audi TT 2020

Hình 31 / 75
Hình ảnh Audi TT 2020 hình 24

Hình ảnh Audi TT 2020 hình 24

Audi TT 2020

Hình 32 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 25

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 25

Audi TT 2019

Hình 33 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 26

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 26

Audi TT 2019

Hình 34 / 75
Daytona Gray Pearl Effect

Daytona Gray Pearl Effect

Audi TT 2019

Hình 35 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 27

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 27

Audi TT 2019

Hình 36 / 75
Brilliant Black

Brilliant Black

Audi TT 2019

Hình 37 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 28

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 28

Audi TT 2019

Hình 38 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 29

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 29

Audi TT 2019

Hình 39 / 75
Ara Blue Crystal Effect

Ara Blue Crystal Effect

Audi TT 2019

Hình 40 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 30

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 30

Audi TT 2019

Hình 41 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 31

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 31

Audi TT 2019

Hình 42 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 32

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 32

Audi TT 2019

Hình 43 / 75
Florett Silver Metallic

Florett Silver Metallic

Audi TT 2019

Hình 44 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 33

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 33

Audi TT 2019

Hình 45 / 75
Glacier White Metallic

Glacier White Metallic

Audi TT 2019

Hình 46 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 34

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 34

Audi TT 2019

Hình 47 / 75
Ibis White

Ibis White

Audi TT 2019

Hình 48 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 35

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 35

Audi TT 2019

Hình 49 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 36

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 36

Audi TT 2019

Hình 50 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 37

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 37

Audi TT 2019

Hình 51 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 38

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 38

Audi TT 2019

Hình 52 / 75
Mythos Black Metallic

Mythos Black Metallic

Audi TT 2019

Hình 53 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 39

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 39

Audi TT 2019

Hình 54 / 75
Nano Gray Metallic

Nano Gray Metallic

Audi TT 2019

Hình 55 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 40

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 40

Audi TT 2019

Hình 56 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 41

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 41

Audi TT 2019

Hình 57 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 42

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 42

Audi TT 2019

Hình 58 / 75
Tango Red Metallic

Tango Red Metallic

Audi TT 2019

Hình 59 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 43

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 43

Audi TT 2019

Hình 60 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 44

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 44

Audi TT 2019

Hình 61 / 75
Vegas Yellow

Vegas Yellow

Audi TT 2019

Hình 62 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 45

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 45

Audi TT 2019

Hình 63 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 46

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 46

Audi TT 2019

Hình 64 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 47

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 47

Audi TT 2019

Hình 65 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 48

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 48

Audi TT 2019

Hình 66 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 49

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 49

Audi TT 2019

Hình 67 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 50

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 50

Audi TT 2019

Hình 68 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 51

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 51

Audi TT 2019

Hình 69 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 52

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 52

Audi TT 2019

Hình 70 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 53

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 53

Audi TT 2019

Hình 71 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 54

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 54

Audi TT 2019

Hình 72 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 55

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 55

Audi TT 2019

Hình 73 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 56

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 56

Audi TT 2019

Hình 74 / 75
Hình ảnh Audi TT 2019 hình 57

Hình ảnh Audi TT 2019 hình 57

Audi TT 2019

Hình 75 / 75

Các phiên bản của Audi TT

Audi TT 2.0 TFSI quattro

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

2.060.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Audi TT

Những câu hỏi thường gặp về Audi TT

Giá lăn bánh của Audi TT 2023 là bao nhiêu?
Giá TT lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 2 tỷ 300 triệu cho bản 2.0 TFSI quattro. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua TT hay Z4 xe nào tốt hơn?
Giá TT niêm yết bắt đầu từ 2 tỷ 060 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1984 cc. Trong khi giá Z4 bắt đầu từ 3 tỷ 329 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Audi TT 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Audi TT 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Cosmos Blue Metallic, Florett Silver Metallic, Glacier White Metallic, Ibis White, Mythos Black Metallic, Nano Gray Metallic, Pulse Orange, Tango Red Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Audi TT 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Audi TT là mẫu xe Coupe 4 chỗ.
Audi TT có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Audi TT 2023 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: TT 2.0 TFSI quattro (Xăng).
Đối thủ của Audi TT là dòng xe nào?
Audi TT có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Coupe Thể thao gồm: BMW Z4, Porsche 718, Toyota 86, Ford Mustang, Mercedes-AMG SLC43.

Xem thêm câu hỏi về Audi TT

Màu xe Audi TT

Audi TT 2020 Màu Cosmos Blue MetallicAudi TT 2020 Màu Florett Silver MetallicAudi TT 2020 Màu Glacier White MetallicAudi TT 2020 Màu Ibis WhiteAudi TT 2020 Màu Mythos Black Metallic
Màu Cosmos Blue Metallic

Mua xe Audi TT mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Audi TT trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

40.775.337 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Audi TT?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Audi

Nổi bật
 • Q7
  3 tỷ 420 - 3 tỷ 890
 • A4
  1 tỷ 695
 • Q8
  4 tỷ 500
 • Q5
  2 tỷ 370
 • Q2
  1 tỷ 350 - 1 tỷ 610
Sắp ra mắt
 • E-Tron
  Đang cập nhật giá
 • TT
  2 tỷ 060
 • Q5
  2 tỷ 370
 • Q8
  4 tỷ 500
 • A7
  2 tỷ 500 - 3 tỷ 800