Hình ảnh Bentley Continental 2021

Bentley Continental 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Bentley Continental mới nhất. Xe Continental có 88 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Bentley Continental có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 1

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 1

Bentley Continental 2020

Hình 1 / 88
Orange

Orange

Bentley Continental 2020

Hình 2 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 2

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 2

Bentley Continental 2020

Hình 3 / 88
Grey

Grey

Bentley Continental 2020

Hình 4 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 3

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 3

Bentley Continental 2020

Hình 5 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 4

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 4

Bentley Continental 2020

Hình 6 / 88
Black

Black

Bentley Continental 2020

Hình 7 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 5

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 5

Bentley Continental 2020

Hình 8 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 6

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 6

Bentley Continental 2020

Hình 9 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 7

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 7

Bentley Continental 2020

Hình 10 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 8

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 8

Bentley Continental 2020

Hình 11 / 88
Xanh

Xanh

Bentley Continental 2020

Hình 12 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 9

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 9

Bentley Continental 2020

Hình 13 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 10

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 10

Bentley Continental 2020

Hình 14 / 88
Xanh ngọc

Xanh ngọc

Bentley Continental 2020

Hình 15 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 11

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 11

Bentley Continental 2020

Hình 16 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 12

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 12

Bentley Continental 2020

Hình 17 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 13

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 13

Bentley Continental 2020

Hình 18 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 14

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 14

Bentley Continental 2020

Hình 19 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 15

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 15

Bentley Continental 2020

Hình 20 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 16

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 16

Bentley Continental 2020

Hình 21 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 17

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 17

Bentley Continental 2020

Hình 22 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 18

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 18

Bentley Continental 2020

Hình 23 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 19

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 19

Bentley Continental 2020

Hình 24 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 20

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 20

Bentley Continental 2020

Hình 25 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 21

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 21

Bentley Continental 2020

Hình 26 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 22

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 22

Bentley Continental 2020

Hình 27 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 23

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 23

Bentley Continental 2020

Hình 28 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 24

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 24

Bentley Continental 2020

Hình 29 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 25

Hình ảnh Bentley Continental 2020 hình 25

Bentley Continental 2020

Hình 30 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 26

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 26

Bentley Continental 2019

Hình 31 / 88
Alpine Green Metallic

Alpine Green Metallic

Bentley Continental 2019

Hình 32 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 27

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 27

Bentley Continental 2019

Hình 33 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 28

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 28

Bentley Continental 2019

Hình 34 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 29

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 29

Bentley Continental 2019

Hình 35 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 30

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 30

Bentley Continental 2019

Hình 36 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 31

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 31

Bentley Continental 2019

Hình 37 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 32

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 32

Bentley Continental 2019

Hình 38 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 33

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 33

Bentley Continental 2019

Hình 39 / 88
Azure Purple Metallic

Azure Purple Metallic

Bentley Continental 2019

Hình 40 / 88
Barnato

Barnato

Bentley Continental 2019

Hình 41 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 34

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 34

Bentley Continental 2019

Hình 42 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 35

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 35

Bentley Continental 2019

Hình 43 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 36

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 36

Bentley Continental 2019

Hình 44 / 88
Blue Crystal Metallic

Blue Crystal Metallic

Bentley Continental 2019

Hình 45 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 37

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 37

Bentley Continental 2019

Hình 46 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 38

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 38

Bentley Continental 2019

Hình 47 / 88
British Racing Grn 4

British Racing Grn 4

Bentley Continental 2019

Hình 48 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 39

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 39

Bentley Continental 2019

Hình 49 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 40

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 40

Bentley Continental 2019

Hình 50 / 88
Burgundy Metallic

Burgundy Metallic

Bentley Continental 2019

Hình 51 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 41

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 41

Bentley Continental 2019

Hình 52 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 42

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 42

Bentley Continental 2019

Hình 53 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 43

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 43

Bentley Continental 2019

Hình 54 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 44

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 44

Bentley Continental 2019

Hình 55 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 45

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 45

Bentley Continental 2019

Hình 56 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 46

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 46

Bentley Continental 2019

Hình 57 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 47

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 47

Bentley Continental 2019

Hình 58 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 48

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 48

Bentley Continental 2019

Hình 59 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 49

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 49

Bentley Continental 2019

Hình 60 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 50

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 50

Bentley Continental 2019

Hình 61 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 51

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 51

Bentley Continental 2019

Hình 62 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 52

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 52

Bentley Continental 2019

Hình 63 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 53

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 53

Bentley Continental 2019

Hình 64 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 54

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 54

Bentley Continental 2019

Hình 65 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 55

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 55

Bentley Continental 2019

Hình 66 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 56

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 56

Bentley Continental 2019

Hình 67 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 57

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 57

Bentley Continental 2019

Hình 68 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 58

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 58

Bentley Continental 2019

Hình 69 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 59

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 59

Bentley Continental 2019

Hình 70 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 60

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 60

Bentley Continental 2019

Hình 71 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 61

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 61

Bentley Continental 2019

Hình 72 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 62

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 62

Bentley Continental 2019

Hình 73 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 63

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 63

Bentley Continental 2019

Hình 74 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 64

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 64

Bentley Continental 2019

Hình 75 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 65

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 65

Bentley Continental 2019

Hình 76 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 66

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 66

Bentley Continental 2019

Hình 77 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 67

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 67

Bentley Continental 2019

Hình 78 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 68

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 68

Bentley Continental 2019

Hình 79 / 88
Light Sapphire Metallic

Light Sapphire Metallic

Bentley Continental 2019

Hình 80 / 88
Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 69

Hình ảnh Bentley Continental 2019 hình 69

Bentley Continental 2019

Hình 81 / 88
Light Windsor Blue Metallic

Light Windsor Blue Metallic

Bentley Continental 2019

Hình 82 / 88
Neptune Metallic

Neptune Metallic

Bentley Continental 2019

Hình 83 / 88
Old English White

Old English White

Bentley Continental 2019

Hình 84 / 88
Orange Flame Metallic

Orange Flame Metallic

Bentley Continental 2019

Hình 85 / 88
Portofino Metallic

Portofino Metallic

Bentley Continental 2019

Hình 86 / 88
Violette Metallic

Violette Metallic

Bentley Continental 2019

Hình 87 / 88
White Satin

White Satin

Bentley Continental 2019

Hình 88 / 88

Các phiên bản của Bentley Continental

Bentley Continental GT V8

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Bentley Continental

Porsche Panamera
4 tỷ 779 triệu - 10 tỷ 090 triệu
BMW M8
12 tỷ 939 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Bentley Continental

Bentley Continental 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Bentley Continental 2020 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Orange, Grey, Black, Xanh, Xanh ngọc, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Bentley Continental 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Bentley Continental là mẫu xe Coupe 4 chỗ.
Bentley Continental có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Bentley Continental 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Continental GT V8 (Xăng).
Đối thủ của Bentley Continental là dòng xe nào?
Bentley Continental có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Coupe Hạng sang cỡ lớn gồm: Rolls-Royce Ghost, Porsche Panamera, BMW M8.

Xem thêm câu hỏi về Bentley Continental

Màu xe Bentley Continental

Bentley Continental 2020 Màu OrangeBentley Continental 2020 Màu GreyBentley Continental 2020 Màu BlackBentley Continental 2020 Màu XanhBentley Continental 2020 Màu Xanh ngọc
Màu Orange

Mua xe Bentley Continental mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Bentley Continental trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Bentley Continental?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Bentley

Nổi bật
Sắp ra mắt