Tra cứu biển báo giao thông

Danh sách cách loại biển báo giao thông tại Việt Nam

Tất cả biển báo Biển báo cấm Biển báo hiệu lệnh Biển báo nguy hiểm Biển báo phụ Biển báo chỉ dẫn Vạch kẻ đường Đường cao tốc Tuyến đường đối ngoại
Không có dữ liệu hiển thị
W.201a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w201a-cho-ngoat-nguy-hiem-vong-ben-trai.jpg

Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái

Số hiệu: W.201a

Báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái.

W.201b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w201b-cho-ngoat-nguy-hiem-vong-ben-phai.jpg

Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải

Số hiệu: W.201b

Báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải.

W.202a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w202a-cho-ngoat-nguy-hiem-vong-ben-trai.jpg

Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái.

Số hiệu: W.202a

Báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm phía bên trái.

W.202b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w202b-cho-ngoat-nguy-hiem-vong-ben-phai.jpg

Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải.

Số hiệu: W.202b

Báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm phía bên phải .

W.203a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w203a-duong-bi-hep-ca-hai-ben.jpg

Đường bị hẹp cả hai bên

Số hiệu: W.203a

Báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột cả hai bên.

W.203b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w203b-duong-bi-hep-ve-phia-trai.jpg

Đường bị hẹp về phía trái

Số hiệu: W.203b

Báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột về phía trái.

W.203c - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w203c-duong-bi-hep-ve-phia-phai.jpg

Đường bị hẹp về phía phải

Số hiệu: W.203c

Báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột về phía phải.

W.204 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w204-duong-hai-chieu.jpg

Đường hai chiều

Số hiệu: W.204

Để báo trước sắp đến đoạn đường vì lý do sửa chữa hoặc có trở ngại ở một phía đường mà phải giải quyết đi lại của phương tiện phía đường còn lại hoặc để báo trước đoạn đường đôi tạm thời hay thường xuyên các chiều xe đi và về phải đi chung.

W.205a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w205a-duong-giao-nhau.jpg

Đường giao nhau

Số hiệu: W.205a

Báo trước sắp đến nơi giao nhau của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên).

W.205b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w205b-duong-giao-nhau.jpg

Đường giao nhau

Số hiệu: W.205b

Báo trước sắp đến nơi giao nhau của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên).

W.205c - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w205c-duong-giao-nhau.jpg

Đường giao nhau

Số hiệu: W.205c

Báo trước sắp đến nơi giao nhau của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên).

W.205d - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w205d-duong-giao-nhau.jpg

Đường giao nhau

Số hiệu: W.205d

Báo trước sắp đến nơi giao nhau của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên).

W.205e - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w205e-duong-giao-nhau.jpg

Đường giao nhau

Số hiệu: W.205e

Báo trước sắp đến nơi giao nhau của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên).

W.206 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w206-giao-nhau-chay-theo-vong-xuyen.jpg

Giao nhau chạy theo vòng xuyến

Số hiệu: W.206

Báo trước nơi giao nhau có bố trí đảo an toàn ở giữa điểm giao, các loại xe qua điểm giao vòng trái, phải đi vòng xuyến qua đảo an toàn.

W.207a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w207a-giao-nhau-voi-duong-khong-uu-tien.jpg

Giao nhau với đường không ưu tiên

Số hiệu: W.207a

Đặt trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

W.207b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w207b-giao-nhau-voi-duong-khong-uu-tien.jpg

Giao nhau với đường không ưu tiên

Số hiệu: W.207b

Đặt trên đường ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiêni.

W.207c - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w207c-giao-nhau-voi-duong-khong-uu-tien.jpg

Giao nhau với đường không ưu tiên.

Số hiệu: W.207c

Đặt trên đường ưu tiên, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

W.207d - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w207d-giao-nhau-voi-duong-khong-uu-tien.jpg

Giao nhau với đường không ưu tiên.

Số hiệu: W.207d

Đặt trên đường ưu tiên, báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

W.207e - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w207e-giao-nhau-voi-duong-khong-uu-tien.jpg

Giao nhau với đường không ưu tiên.

Số hiệu: W.207e

Đặt trên đường ưu tiên ,báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

W.207f - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w207f-giao-nhau-voi-duong-khong-uu-tien.jpg

Giao nhau với đường không ưu tiên.

Số hiệu: W.207f

Đặt trên đường ưu tiên ,báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

W.207g - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w207g-giao-nhau-voi-duong-khong-uu-tien.jpg

Giao nhau với đường không ưu tiên.

Số hiệu: W.207g

Đặt trên đường ưu tiên ,báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

W.207h - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w207h-giao-nhau-voi-duong-khong-uu-tien.jpg

Giao nhau với đường không ưu tiên.

Số hiệu: W.207h

Đặt trên đường ưu tiên ,báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

W.207i - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w207i-giao-nhau-voi-duong-khong-uu-tien.jpg

Giao nhau với đường không ưu tiên.

Số hiệu: W.207i

Đặt trên đường ưu tiên ,báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

W.207k - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w207k-giao-nhau-voi-duong-khong-uu-tien.jpg

Giao nhau với đường không ưu tiên.

Số hiệu: W.207k

Đặt trên đường ưu tiên ,báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.

W.208 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w208-giao-nhau-voi-duong-uu-tien.jpg

Giao nhau với đường ưu tiên

Số hiệu: W.208

Đặt trên đường không ưu tiên, để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên.

W.209 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w209-giao-nhau-co-tin-hieu-den.jpg

Giao nhau có tín hiệu đèn

Số hiệu: W.209

Để báo trước nơi giao nhau có sự điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn (hệ thống 3 đèn bật theo chiều đứng) và trong trường hợp thiết bị tín hiệu đèn không được nhìn thấy rõ ràng và kịp thời.

W.210 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w210-giao-nhau-voi-duong-sat-co-rao-chan.jpg

Giao nhau với đường sắt có rào chắn

Số hiệu: W.210

Báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt có rào chắn kín hay chắn nửa kín bố trí theo trật tự xen kẽ ở mỗi bên đường sắt và có nhân viên ngành đường sắt điều khiển giao thông.

W.211a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w211a-giao-nhau-voi-duong-sat-khong-co-rao-chan.jpg

Giao nhau với đường sắt không có rào chắn

Số hiệu: W.211a

Báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông.

W.211b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w211b-giao-nhau-voi-duong-tau-dien.jpg

Giao nhau với đường tàu điện

Số hiệu: W.211b

Chỉ nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường tàu điện.

W.212 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w212-cau-hep.jpg

Cầu hẹp

Số hiệu: W.212

Báo trước sắp đến cầu hẹp là loại cầu có chiều rộng lòng cầu (phần xe chạy) nhỏ hơn hoặc bằng 4.50 m (1 làn đường). Khi qua các cầu này các xe phải nhường nhau và chờ ở hai đầu cầu.

W.213 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w213-cau-tam.jpg

Cầu tạm

Số hiệu: W.213

Để báo trước sắp đến cầu tạm là loại cầu được làm để sử dụng tạm thời cho xe cộ qua lại.

W.214 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w214-cau-xoay-cau-cat.jpg

Cầu xoay-cầu cất

Số hiệu: W.214

Để báo trước sắp đến cầu xoay, cầu cất là những loại cầu trong từng thời gian có cắt giao thông đường bộ để cho tàu thuyền qua lại. Các phương tiện đi trên đường bộ phải chờ đợi. 

W.216 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w216-duong-ngam.jpg

Đường ngầm

Số hiệu: W.216

Để báo trước những chỗ có đường ngầm (đường tràn). Đường ngầm là những đoạn đường vượt qua sông, suối, khe cạn mà nước có thể chảy tràn qua thường xuyên hoặc khi có lũ. 

W.217 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w217-ben-pha.jpg

Bến phà

Số hiệu: W.217

Để báo trước sắp đến bến phà. Người sử dụng đường phải tuân theo nội quy bến phà. 

W.218 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w218-cua-chui.jpg

Cửa chui

Số hiệu: W.218

Để báo trước sắp đến những đường có cổng, kiểu cổng tò vò chắn ngang như cổng đường hầm, cổng thành, cầu vượt đường bộ dạng cầu vòm v.v... 

W.219 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w219-doc-xuong-nguy-hiem.jpg

Dốc xuống nguy hiểm

Số hiệu: W.219

Báo trước sắp tới chỗ dốc nguy hiểm. Người lái các phương tiện phải chọn phương thức chạy xe cho phù hợp để xe xuống dốc một cách thuận lợi, an toàn 

W.220 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w220-doc-len-nguy-hiem.jpg

Dốc lên nguy hiểm

Số hiệu: W.220

Báo trước sắp tới chỗ dốc nguy hiểm. Người lái các phương tiện phải chọn phương thức chạy xe cho phù hợp để xe lên dốc một cách thuận lợi, an toàn 

W.221a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w221a-duong-khong-bang-phang.jpg

Đường không bằng phẳng

Số hiệu: W.221a

Để báo trước sắp tới đoạn đường có mặt đường không bằng phẳng, lồi lõm, sống trâu v.v... xe chạy với tốc độ cao sẽ bị nguy hiểm. 

W.221b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w221b-duong-khong-bang-phang.jpg

Đường không bằng phẳng

Số hiệu: W.221b

Báo hiệu đoạn "đường có sóng mấp mô nhân tạo (humps)" để hạn chế tốc độ xe chạy (biển được cắm kèm theo biển số 227 "Hạn chế tốc độ tối đa"), bắt buộc lái xe phải chạy với tốc độ chậm trước khi qua những điểm cần kiểm soát, kiểm tra... 

W.222a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w222a-duong-tron.jpg

Đường trơn

Số hiệu: W.222a

Để báo trước sắp tới đoạn đường có thể xảy ra trơn trượt đặc biệt là khi thời tiết xấu, mưa phùn cần tránh hãm phanh, tăng ga, sang số đột ngột hoặc xe chạy với tốc độ cao sẽ bị nguy hiểm. Khi gặp biển này tốc độ xe chạy phải giảm kịp thời và thận trọng. 

W.222b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w222b-le-duong-nguy-hiem.jpg

Lề đường nguy hiểm

Số hiệu: W.222b

Báo những nơi lề đường không ổn định, khi xe đi vào dễ gây văng đất đá hoặc bánh xe quay tại chỗ. 

W.223a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w223a-vach-nui-nguy-hiem.jpg

Vách núi nguy hiểm

Số hiệu: W.223a

Biển báo nguy hiểm đường đi sát vách núi ở bên trái. Dùng để báo nguy hiểm cho lái xe lái cẩn thận. 

W.223b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w223b-vach-nui-nguy-hiem.jpg

Vách núi nguy hiểm

Số hiệu: W.223b

Biển báo nguy hiểm đường đi sát vách núi ở bên phảu. Dùng để báo nguy hiểm cho lái xe lái cẩn thận. 

W.224 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w224-duong-nguoi-di-bo-cat-ngang.jpg

Đường người đi bộ cắt ngang

Số hiệu: W.224

Báo trước sắp đến phần đường ngang dành cho người đi bộ sang qua đường. Gặp biển này các loại xe cộ phải nhường ưu tiên cho người đi bộ và chỉ được chạy xe nếu như không gây nguy hiểm cho người đi bộ. 

W.225 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w225-tre-em.jpg

Trẻ em

Số hiệu: W.225

Báo trước là gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường như gần vườn trẻ, trường học, câu lạc bộ. 

W.226 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w226-duong-nguoi-di-xe-dap-cat-ngang.jpg

Đường người đi xe đạp cắt ngang

Số hiệu: W.226

Báo trước là gần đến chỗ thường có người đi xe đạp từ những đường nhỏ cắt ngang qua hoặc từ đường dành cho xe đạp đo nhập vào đường ô tô. 

W.227 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w227-cong-truong.jpg

Công trường

Số hiệu: W.227

Để báo trước gần tới đoạn đường đang tiến hành sửa chữa có người và máy móc đang làm việc trên mặt đường. Khi gặp biển báo này tốc độ xe chạy phải giảm cho thích hợp, không gây nguy hiểm cho người và máy móc trên đoạn đường đó. 

W.228a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w228a-da-lo.jpg

Đá lở

Số hiệu: W.228a

Để báo trước gần tới một đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dụt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường, đặc biệt là ở những đoạn đường miền núi. Gặp biển này, người lái xe phải chú ý đặc biệt khi thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn và khi dừng hay đỗ xe sau những trận mưa lớn. 

W.228b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w228b-da-lo.jpg

Đá lở

Số hiệu: W.228b

Để báo trước gần tới một đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta luy dụt lở bất ngờ gây nguy hiểm cho xe cộ và người đi đường, đặc biệt là ở những đoạn đường miền núi. Gặp biển này, người lái xe phải chú ý đặc biệt khi thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn và khi dừng hay đỗ xe sau những trận mưa lớn. 

W.228c - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w228c-soi-da-ban-len.jpg

Sỏi đá bắn lên

Số hiệu: W.228c

Báo trước nơi có kết cấu mặt đường rời rạc, khi phương tiện đi qua, làm cho các viên đá, sỏi băng lên gây nguy hiểm và mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. 

W.229 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w229-giai-may-bay-len-xuong.jpg

Giải máy bay lên xuống

Số hiệu: W.229

Để báo trước gần tới đoạn đường ở vùng sát đường băng sân bay và cắt ngang qua hướng máy bay lên xuống ở độ cao không lớn. 

W.230 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w230-gia-suc.jpg

Gia súc

Số hiệu: W.230

Để báo trước gần tới đoạn đường thường có gia súc thả rông hoặc lùa qua ngang đường nguy hiểm, đường ở vùng đồng cỏ của nông trường chăn nuôi, vùng thảo nguyên. Người lái xe có trách nhiệm dừng lại bảo đảm cho gia súc có thể qua đường không bị nguy hiểm. 

W.231 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w231-thu-rung-vuot-qua-duong.jpg

Thú rừng vượt qua đường

Số hiệu: W.231

Để báo trước gần tới đoạn đường thường có thú rừng qua đường như đường đi qua khu vực rừng cây hay khu cấm săn bắn. 

W.232 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w232-gio-ngang.jpg

Gió ngang

Số hiệu: W.232

Để báo trước gần tới đoạn đường thường có gió ngang thổi mạnh nguy hiểm. Người lái xe cần phải điều chỉnh tốc độ xe chạy cho thích hợp, đề phòng tình huống gió thổi lật xe. 

W.233 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w233-nguy-hiem-khac.jpg

Nguy hiểm khác

Số hiệu: W.233

Để báo trên đường có những nguy hiểm khác. 

W.234 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w234-giao-nhau-voi-duong-hai-chieu.jpg

Giao nhau với đường hai chiều

Số hiệu: W.234

Trên đường một chiều, biển này để báo trước sắp đến chỗ giao nhau với đường hai chiều 

W.235 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w235-duong-doi.jpg

Đường đôi

Số hiệu: W.235

Để báo trước sắp đến đoạn đường đôi (chiều đi và chiều về phân biệt rõ ràng bằng giải phân cách cứng) 

W.236 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w236-het-duong-doi.jpg

Hết đường đôi

Số hiệu: W.236

Để báo trước sắp kết thúc đoạn đường đôi (đoạn đường hết giải phân cách). Đường đôi chỉ được chia bằng vạch sơn không phải đặt biển này. 

W.237 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w237-cau-vong.jpg

Cầu vòng

Số hiệu: W.237

Dùng để nhắc nhở lái xe cho cẩn thận. Biển đặt ở nơi thích hợp trên đoạn đường sắp sửa đến chiếc cầu có độ vồng rất lớn ảnh hưởng tới tầm nhìn. 

W.238 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w238-duong-cao-toc-phia-truoc.jpg

Đường cao tốc phía trước

Số hiệu: W.238

Biển này nhằm để báo cho các phương tiện đi trên đường biết có "Đường cao tốc phía trước" 

W.239 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w239-duong-cap-dien-o-phia-tren.jpg

Đường cáp điện ở phía trên

Số hiệu: W.239

Biển này để cảnh báo nơi có đường dây điện cắt ngang phía trên tuyến đường, thường kèm theo biển phụ 509 "Chiều cao an toàn" ở phía dưới. 

W.240 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w240-duong-ham.jpg

Đường hầm

Số hiệu: W.240

Dùng để nhắc lái xe chú ý đi chậm lại, biển đặt ở nơi thích hợp mà đường sắp sửa đi vào đường hầm chạy hai chiều, mà chiếu sáng lại không tốt. 

W.241 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w241-un-tac-giao-thong.jpg

Ùn tắc giao thông

Số hiệu: W.241

Báo đoạn đường hay xảy ra ùn tắc giao thông. 

W.242a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w242a-cho-duong-sat-cat-duong-bo.jpg

Chỗ đường sắt cắt đường bộ

Số hiệu: W.242a

Tại chỗ giao nhau đường sắt chỉ có một đường cắt ngang đường bộ 

W.242b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w242b-cho-duong-sat-cat-duong-bo.jpg

Chỗ đường sắt cắt đường bộ

Số hiệu: W.242b

Tại chỗ giao nhau đường sắt có từ hai đường cắt ngang đường bộ. 

W.243a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w243a-duong-sat-giao-cat-voi-duong-bo-khong-vuong-goc.jpg

Đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông góc

Số hiệu: W.243a

Biểu thị sắp đi qua đoạn đường có đường sắt cắt qua, nếu ở nơi giao cắt với đường bộ không có người gác mà trên mặt đường có biển báo “gần vạch tín hiệu của đường sắt giao nhau cùng mức” thì phải đặt thêm kí hiệu đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông góc ở phía dưới biển báo “giao cắt với đường bộ của đường sắt không có người gác”. Kí hiệu đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông góc có ba loại. Đặt ở nơi cách giao nhau với đường sắt 50m. 

W.243b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w243b-duong-sat-giao-cat-voi-duong-bo-khong-vuong-goc.jpg

Đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông góc

Số hiệu: W.243b

Biểu thị sắp đi qua đoạn đường có đường sắt cắt qua, nếu ở nơi giao cắt với đường bộ không có người gác mà trên mặt đường có biển báo “gần vạch tín hiệu của đường sắt giao nhau cùng mức” thì phải đặt thêm kí hiệu đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông góc ở phía dưới biển báo “giao cắt với đường bộ của đường sắt không có người gác”. Kí hiệu đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông góc có ba loại. Đặt ở nơi cách giao nhau với đường sắt 100m. 

W.243c - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w243c-duong-sat-giao-cat-voi-duong-bo-khong-vuong-goc.jpg

Đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông góc

Số hiệu: W.243c

Biểu thị sắp đi qua đoạn đường có đường sắt cắt qua, nếu ở nơi giao cắt với đường bộ không có người gác mà trên mặt đường có biển báo “gần vạch tín hiệu của đường sắt giao nhau cùng mức” thì phải đặt thêm kí hiệu đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông góc ở phía dưới biển báo “giao cắt với đường bộ của đường sắt không có người gác”. Kí hiệu đường sắt giao cắt với đường bộ không vuông góc có ba loại. Đặt ở nơi cách giao nhau với đường sắt 150m. 

W.244 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w244-doan-duong-hay-xay-ra-tai-nan.jpg

Đoạn đường hay xảy ra tai nạn

Số hiệu: W.244

Dùng để báo nguy hiểm lái xe chú ý đoạn đường phía trước thường xảy ra tai nạn để lái xe cần đặc biệt chú ý. Biển được đặt ở vị trí thích hợp nơi sắp vào đoạn đường thường xảy ra tai nạn. 

W.245a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w245a-di-cham.jpg

Đi chậm

Số hiệu: W.245a

Dùng để nhắc lái xe giảm tốc độ đi chậm. Biển đặt ở vị trí thích đáng trước khi đến đoạn đường yêu cầu đi chậm. 

W.245b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w245b-di-cham.jpg

Đi chậm

Số hiệu: W.245b

Dùng để nhắc lái xe giảm tốc độ đi chậm, đối với các tuyến đường đối ngoại. Biển đặt ở vị trí thích đáng trước khi đến đoạn đường yêu. cầu đi chậm. 

W.246a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w246a-chu-y-chuong-ngai-vat.jpg

Chú ý chướng ngại vật

Số hiệu: W.246a

Vòng tránh ra hai bên, báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ và đi vòng tránh ra hai bên. 

W.246b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w246b-chu-y-chuong-ngai-vat.jpg

Chú ý chướng ngại vật

Số hiệu: W.246b

Vòng tránh sang bên trái, báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ và đi vòng tránh sang bên trái. 

W.246c - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w246c-chu-y-chuong-ngai-vat.jpg

Chú ý chướng ngại vật

Số hiệu: W.246c

Vòng tránh sang bên phải, báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần giảm tốc độ và đi vòng tránh sang bên phải. 

W.247 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-nguy-hiem/w247-chu-y-xe-do.jpg

Chú ý xe đỗ

Số hiệu: W.247

Cảnh báo có các loại xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc ôtô đầu kéo; xe máy chuyên dùng đang đỗ chiếm một phần đường xe chạy (biển này tương tự, chỉ lộn ngược đầu so với biển báo nguy hiểm số 208 "Giao nhau với đường ưu tiên"). 

P.109 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p109-cam-may-keo.jpg

Cấm máy kéo

Số hiệu: P.109

P.110a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p110a-cam-di-xe-dap.jpg

Cấm đi xe đạp

Số hiệu: P.110a

Để báo đường cấm xe đạp đi qua. 

P.110b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p110b-cam-xe-dap-tho.jpg

Cấm xe đạp thồ

Số hiệu: P.110b

Để báo đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này. 

P.111a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p111a-cam-xe-gan-may.jpg

Cấm xe gắn máy

Số hiệu: P.111a

Để báo đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị đối với xe đạp. 

P.111b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p111b-cam-xe-ba-banh-loai-co-dong-co-xe-lam.jpg

Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam)

Số hiệu: P.111b

Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v... 

P.111c - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p111c-cam-xe-ba-banh-loai-co-dong-co-xe-loi-may.jpg

Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy)

Số hiệu: P.111c

Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v...áo hiệu: Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v... 

P.111d - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p111d-cam-xe-ba-banh-loai-khong-co-dong-co.jpg

Cấm xe ba bánh loại không có động cơ

Số hiệu: P.111d

Để báo đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xích lô, xe lôi, xe đạp v.v... 

P.112 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p112-cam-nguoi-di-bo.jpg

Cấm người đi bộ

Số hiệu: P.112

Để báo đường cấm đi bộ qua lại. 

P.113 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p113-cam-xe-nguoi-keo-day.jpg

Cấm xe người kéo, đẩy

Số hiệu: P.113

Để báo đường cấm xe người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của người tàn tật. 

P.114 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p114-cam-xe-xuc-vat-keo.jpg

Cấm xe xúc vật kéo

Số hiệu: P.114

Để báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua. 

P.115 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p115-han-che-trong-luong-xe.jpg

Hạn chế trọng lượng xe

Số hiệu: P.115

Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua. 

P.116 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p116-han-che-trong-luong-tren-truc-xe.jpg

Hạn chế trọng lượng trên trục xe

Số hiệu: P.116

Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển đi qua. 

P.117 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p117-han-che-chieu-cao.jpg

Hạn chế chiều cao

Số hiệu: P.117

Cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều cao (tính đến điểm cao nhất kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua. 

P.118 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p118-han-che-chieu-ngang.jpg

Hạn chế chiều ngang

Số hiệu: P.118

Cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe ược ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua. 

P.119 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p119-han-che-chieu-dai-oto.jpg

Hạn chế chiều dài ôtô

Số hiệu: P.119

Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua. 

P.120 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p120-han-che-chieu-dai-oto-keo-mooc.jpg

Hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc

Số hiệu: P.120

Đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kéo theo moóc kể cả ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua. 

P.121 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p121-cu-ly-toi-thieu-giua-hai-xe.jpg

Cự ly tối thiểu giữa hai xe

Số hiệu: P.121

Để báo xe ôtô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu. Số ghi trên biển cho biết khoảng cách tối thiểu tính bằng mét. Biển có hiệu lực cấm các xe ôtô không được đi cách nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định một cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo. 

P.122 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p122-dung-lai.jpg

Dừng lại

Số hiệu: P.122

Biển có hiệu lực buộc các xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, cờ) cho phép đi. 

P.123a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p123a-cam-re-trai.jpg

Cấm rẽ trái

Số hiệu: P.123a

Cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định được rẽ trái. 

P.123b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p123b-cam-re-phai.jpg

Cấm rẽ phải

Số hiệu: P.123b

Để báo cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những chỗ đường giao nhau. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định được rẽ phải. 

P.124a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p124a-cam-quay-xe.jpg

Cấm quay xe

Số hiệu: P.124a

Cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) quay đầu theo kiểu chữ U, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định. 

P.124b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p124b-cam-oto-quay-dau-xe.jpg

Cấm ôtô quay đầu xe

Số hiệu: P.124b

Cấm xe ôtô và xe môtô 3 bánh (cide car) quay đầu theo kiểu chữ U, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định. 

P.125 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p125-cam-vuot.jpg

Cấm vượt

Số hiệu: P.125

Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy. 

P.126 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p126-cam-oto-tai-vuot.jpg

Cấm ôtô tải vượt

Số hiệu: P.126

Cấm tất cả các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3.5 tấn kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định vượt nhau. Được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy. 

P.127 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p127-toc-do-toi-da-cho-phep.jpg

Tốc độ tối đa cho phép

Số hiệu: P.127

Cấm tất cả các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định. 

P.128 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p128-cam-bop-coi.jpg

Cấm bóp còi

Số hiệu: P.128

Cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi. 

P.129 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p129-kiem-tra.jpg

Kiểm tra

Số hiệu: P.129

Để báo nơi đặt trạm kiểm tra, các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo luật lệ nhà nước quy định. 

P.130 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p130-cam-dung-xe-va-do-xe.jpg

Cấm dừng xe và đỗ xe

Số hiệu: P.130

Để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định. 

P.131a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p131a-cam-do-xe.jpg

Cấm đỗ xe

Số hiệu: P.131a

Để báo nơi cấm đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

P.131b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p131b-cam-do-xe-ngay-le.jpg

Cấm đỗ xe ngày lẻ

Số hiệu: P.131b

Để báo nơi cấm đỗ xe vào các ngày lẻ trong tháng. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

P.131c - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p131c-cam-do-xe-ngaychan.jpg

Cấm đỗ xe ngàychẵn

Số hiệu: P.131c

Để báo nơi cấm đỗ xe vào các ngày chẵn trong tháng. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

P.132 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p132-nhuong-duong-cho-xe-co-gioi-di-nguoc-chieu-qua-duong-hep.jpg

Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp

Số hiệu: P.132

Để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đi theo hướng ngược lại khi đi qua các đoạn đường và cầu hẹp.

P.133 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p133-het-cam-vuot.jpg

Hết cấm vượt

Số hiệu: P.133

Biển báo các xe cơ giới được phép vượt nhau nhưng phải theo đúng luật đi đường bộ quy định về điều kiện cho phép vượt nhau.

P.134 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p134-het-han-che-toc-do-toi-da.jpg

Hết hạn chế tốc độ tối đa

Số hiệu: P.134

Biển báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.

P.135 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p135-het-tat-ca-cac-lenh-cam.jpg

Hết tất cả các lệnh cấm

Số hiệu: P.135

Biển báo hiệu đoạn đường hết tất cả các lệnh cấm.

P.136 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p136-cam-di-thang.jpg

Cấm đi thẳng

Số hiệu: P.136

Biểu thị ở phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng.

P.137 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p137-cam-re-trai-va-re-phai.jpg

Cấm rẽ trái và rẽ phải

Số hiệu: P.137

Biểu thị ở ngã đường phía trước cấm tất cả các loại xe cộ rẽ trái và rẽ phải

P.138 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p138-cam-di-thang-va-re-trai.jpg

Cấm đi thẳng và rẽ trái

Số hiệu: P.138

Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ trái.

P.139 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p139-cam-di-thang-va-re-phai.jpg

Cấm đi thẳng và rẽ phải

Số hiệu: P.139

Biểu thị ở ngã tư, ngã năm đường phía trước cấm tất cả các loại xe đi thẳng và rẽ phải.

P.140 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p140-cam-xe-cong-nong.jpg

Cấm Xe Công Nông

Số hiệu: P.140

R.401 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r401-bat-dau-duong-uu-tien.jpg

Bắt đầu đường ưu tiên.

Số hiệu: R.401

Để biểu thị ưu tiên cho các phương tiện trên đường có đặt biển này được đi trước. Biển đặt tại vị trí thích hợp trước khi đường nhánh sắp nhập vào trục đường chính, yêu cầu phương tiện từ đường nhánh ra phải dừng lại nhường cho phương tiện trên đường chính đi trước.

R.402 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r402-het-doan-duong-uu-tien.jpg

Hết đoạn đường ưu tiên.

Số hiệu: R.402

Báo hiệu hết đoạn đường được ưu tiên

R.403a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r403a-duong-danh-cho-oto.jpg

Đường dành cho ôtô.

Số hiệu: R.403a

Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ôtô đi lại,các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có dặt biển này.

R.403b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r403b-duong-danh-cho-o-to-xe-may.jpg

Đường dành cho ô tô, xe máy.

Số hiệu: R.403b

Để chỉ dẫn bắt đầu đường dành cho các loại ôtô, xe máy (kể cả xe gắn máy) đi lại,các loại phương tiện giao thông khác không được phép đi vào đoạn đường có dặt biển này.

R.404a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r404a-het-duong-danh-cho-o-to.jpg

Hết đường dành cho ô tô.

Số hiệu: R.404a

Để chỉ dẫn hết đoạn đường dành cho ôtô đi lại.

R.404b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r404b-het-duong-danh-cho-o-to-xe-may.jpg

Hết đường dành cho ô tô, xe máy.

Số hiệu: R.404b

Để chỉ dẫnhết đoạn đường dành cho ôtô, xe máy đi lại.

R.405a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r405a-duong-cut.jpg

Đường cụt.

Số hiệu: R.405a

Để chỉ dẫn đường cụt, lối rẽ vào đường cụt phía bên phải.

R.405b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r405b-duong-cut.jpg

Đường cụt.

Số hiệu: R.405b

Để chỉ dẫn đường cụt, lối rẽ vào đường cụt phía bên trái.

R.405c - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r405c-duong-cut.jpg

Đường cụt.

Số hiệu: R.405c

Để chỉ dẫn phía trước là đường cụt, đặt trước đường cụt 300m đến 500m và cứ 100m phải đặt thêm một biển.

R.406 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r406-duoc-uu-tien-qua-duong-hep.jpg

Được ưu tiên qua đường hẹp.

Số hiệu: R.406

Để chỉ dẫn cho người lái xe cơ giới biết mình được quyền ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp. Nếu trên hướng đi ngược chiều có xe (cơ giới hoặc thô sơ) đã đi vào phạm vi đường hẹp thì xe đi theo chiều ưu tiên cũng phải nhường đường.

R.407a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r407a-duong-mot-chieu.jpg

Đường một chiều.

Số hiệu: R.407a

Biển đặt sau ngã ba và ngã tư,biển chỉ dẫn những đoạn đường xe chạy một chiều, chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đường bộ đi vào theo chiều mũi tên chỉ (đi thẳng), cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ).

R.407b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r407b-duong-mot-chieu.jpg

Đường một chiều.

Số hiệu: R.407b

Biển đặt trướcngã ba và ngã tư,biển chỉ dẫn những đoạn đường xe chạy một chiều, chỉ cho phép các loại phương tiện giao thông đường bộ đi vào theo chiều mũi tên chỉ (quẹo phải), cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ).

R.407c - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r407c-duong-mot-chieu.jpg

Đường Một Chiều

Số hiệu: R.407c

R.408 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r408-noi-do-xe.jpg

Nơi đỗ xe.

Số hiệu: R.408

Để chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe v.v...

R.409 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r409-cho-quay-xe.jpg

Chỗ quay xe.

Số hiệu: R.409

Biển chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu xe kiểu chữ U nhưng không cho phép rẽ trái, trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

R.410 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r410-khu-vuc-quay-xe.jpg

Khu vực quay xe.

Số hiệu: R.410

Biển chỉ dẫn khu vực cho phép quay đầu xe kiểu chữ U nhưng không cho phép rẽ trái, trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

R.411 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r411-huong-di-tren-moi-lan-duong-theo-vach-ke-duong.jpg

Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường.

Số hiệu: R.411

Biển chỉ dẫn cho người lái xe biêt số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên một làn đường theo vạch kẻ đường. Biển có tác dụng bắt buộc người lái xe phải giữ đúng hướng đã được chỉ dẫn trên mỗi làn.

R.412a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r412a-lan-duong-danh-cho-oto-khach.jpg

Làn đường dành cho ôtô khách.

Số hiệu: R.412a

Biển chỉ dẫn cho người lái xe biết cólàn đường dành riêng cho xe ôtô khách (kể cả xe buýt, taxi). Biển được đặt ở đầu đường theo hướng đi của xe ôtô khách. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.

R.412b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r412b-lan-duong-danh-cho-oto-con.jpg

Làn đường dành cho ôtô con.

Số hiệu: R.412b

Biển chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho xe ôtô con. Biển được đặt ở đầu đường theo hướng đi của xe ôtô con. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.)

R.412c - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r412c-lan-duong-danh-cho-oto-tai.jpg

Làn đường dành cho ôtô tải.

Số hiệu: R.412c

Biển chỉ dẫn cho người lái xe biết có làn đường dành riêng cho xe ôtô tải. Biển được đặt ở đầu đường theo hướng đi của xe ôtô tải. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.)

R.412d - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r412d-lan-duong-danh-cho-moto.jpg

Làn đường dành cho môtô.

Số hiệu: R.412d

Biển chỉ dẫn cho người lái xe biết cólàn đường dành riêng cho xe môtô. Biển được đặt ở đầu đường theo hướng đi của xe môtô. Các loại xe khác không được đi vào làn đường có đặt biển này (trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ).

R.413a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r413a-duong-co-lan-duong-danh-cho-o-to-khach.jpg

Đường có làn đường dành cho ô tô khách

Số hiệu: R.413a

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết đường có làn đường dành riêng cho ôtô khách theo chiều ngược lại.

R.413b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r413b-re-ra-duong-co-lan-duong-danh-cho-o-to-khach.jpg

Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách

Số hiệu: R.413b

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở nơi đường giao nhau rẽ phải là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.

R.413c - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r413c-re-ra-duong-co-lan-duong-danh-cho-o-to-khach.jpg

Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách

Số hiệu: R.413c

Để chỉ dẫn cho người lái xe biết ở nơi đường giao nhau rẽ trái là rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách.

R.414a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r414a-chi-huong-duong.jpg

Chỉ hướng đường

Số hiệu: R.414a

Đặt ở nơi đường giao nhau và chỉ có một địa danh và khu dân cư trên hướng đường cần phải chỉ dẫn.

R.414b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r414b-chi-huong-duong.jpg

Chỉ hướng đường

Số hiệu: R.414b

Đặt ở nơi đường giao nhau và chỉ có một địa danh và khu dân cư trên hướng đường cần phải chỉ dẫn.

R.414c - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r414c-chi-huong-duong.jpg

Chỉ hướng đường

Số hiệu: R.414c

Đặt ở nơi đường giao nhau có từ hai địa danh, khu dân cư cần phải chỉ dẫn trên biển. Địa danh xa hơn phải viết phía dưới.

R.414d - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r414d-chi-huong-duong.jpg

Chỉ hướng đường

Số hiệu: R.414d

Đặt ở nơi đường giao nhau có từ hai địa danh, khu dân cư cần phải chỉ dẫn trên biển. Địa danh xa hơn phải viết phía dưới.

R.415 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r415-mui-ten-chi-huong-di.jpg

Mũi tên chỉ hướng đi

Số hiệu: R.415

Được đặt trong khu đông dân cư, ở các đường giao nhau để chỉ dẫn hướng đi đến một địa danh lân cận tiếp theo và khoảng cách (km) đến nơi đó. Nếu biển này đặt trên đường cao tốc thì phía bên trái biển có thêm hình vẽ đường cao tốc.

R.416 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r416-loi-di-duong-vong-tranh.jpg

Lối đi đường vòng tránh

Số hiệu: R.416

Đặt trước các đường giao nhau, để chỉ dẫn lối đi đường tránh, đường vòng trong trường hợp đường chính bị tắc, hoặc đường chính cấm một số loại xe đi qua.

R.417a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r417a-chi-huong-duong-phai-di-cho-tung-loai-xe.jpg

Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe

Số hiệu: R.417a

Đặt ở các đường giao nhau trong trường hợp cấm hoặc hạn chế một số loại xe, phải có biển để chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe đến một khu dân cư tiếp theo.

R.417b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r417b-chi-huong-duong-phai-di-cho-tung-loai-xe.jpg

Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe

Số hiệu: R.417b

Đặt ở các đường giao nhau trong trường hợp cấm hoặc hạn chế một số loại xe, phải có biển để chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe đến một khu dân cư tiếp theo.

R.417c - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r417c-chi-huong-duong-phai-di-cho-tung-loai-xe.jpg

Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe

Số hiệu: R.417c

Đặt ở các đường giao nhau trong trường hợp cấm hoặc hạn chế một số loại xe, phải có biển để chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe đến một khu dân cư tiếp theo.

R.418 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r418-loi-di-o-nhung-vi-tri-cam-re.jpg

Lối đi ở những vị trí cấm rẽ

Số hiệu: R.418

Để chỉ lối đi ở các nơi đường giao nhau bị cấm rẽ. Biển được đặt ở nơi đường giao nhau trước đường cấm rẽ.

R.419 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r419-chi-dan-dia-gioi.jpg

Chỉ dẫn địa giới

Số hiệu: R.419

Để chỉ dẫn địa giới hành chính giữa các thành phố, tỉnh, huyện.

R.420 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r420-bat-dau-khu-dong-dan-cu.jpg

Bắt đầu khu đông dân cư

Số hiệu: R.420

Để chỉ dẫn bắt đầu vào phạm vi khu đông dân cư, người sử dụng đường biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư.

R.421 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r421-het-khu-dong-dan-cu.jpg

Hết khu đông dân cư

Số hiệu: R.421

Để chỉ dẫn hết phạm vi khu đông dân cư, người sử dụng đường biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư đã hết hiệu lực.

R.422 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r422-di-tich-lich-su.jpg

Di tích lịch sử

Số hiệu: R.422

Để chỉ dẫn những nơi có di tích lịch sử hoặc những nơi có danh lam thắng cảnh, những nơi có thể thăm quan v.v... ở hai ven đường.

R.423a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r423a-duong-nguoi-di-bo-sang-ngang.jpg

Đường người đi bộ sang ngang

Số hiệu: R.423a

Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang. Biển này được sử dụng độc lập ở những vị trí sang ngang, đường không có tổ chức điều khiển giao thông hoặc có thể sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường. Gặp biển này người lái xe phải điều khiển xe chạy chậm, chú ý quan sát, ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.

R.423b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r423b-duong-nguoi-di-bo-sang-ngang.jpg

Đường người đi bộ sang ngang

Số hiệu: R.423b

Để chỉ dẫn cho người đi bộ và người lái xe biết nơi dành cho người đi bộ sang ngang. Biển này được sử dụng độc lập ở những vị trí sang ngang, đường không có tổ chức điều khiển giao thông hoặc có thể sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường. Gặp biển này người lái xe phải điều khiển xe chạy chậm, chú ý quan sát, ưu tiên cho người đi bộ sang ngang.

R.424a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r424a-cau-vuot-qua-duong-cho-nguoi-di-bo.jpg

Cầu vượt qua đường cho người đi bộ

Số hiệu: R.424a

Để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường.

R.424b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r424b-cau-vuot-qua-duong-cho-nguoi-di-bo.jpg

Cầu vượt qua đường cho người đi bộ

Số hiệu: R.424b

Để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng cầu vượt qua đường.

R.424c - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r424c-ham-chui-qua-duong-cho-nguoi-di-bo.jpg

Hầm chui qua đường cho người đi bộ

Số hiệu: R.424c

Để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường.

R.424d - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r424d-ham-chui-qua-duong-cho-nguoi-di-bo.jpg

Hầm chui qua đường cho người đi bộ

Số hiệu: R.424d

Để chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường.

R.425 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r425-benh-vien.jpg

Bệnh viện

Số hiệu: R.425

Để chỉ dẫn sắp đến cơ sở điều trị bệnh ở gần đường như bệnh viện, bệnh xá, trạm xá v.v... Gặp biển này người lái xe đi chậm, chú ý quan sát và không sử dụng còi.

R.426 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r426-tram-cap-cuu.jpg

Trạm cấp cứu

Số hiệu: R.426

Để chỉ dẫn nơi có trạm cấp cứu y tế ở gần đường

R.427a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r427a-tram-sua-chua.jpg

Trạm sửa chữa

Số hiệu: R.427a

Để chỉ dẫn nơi đặt xưởng, trạm chuyên phục vụ sửa chữa ôtô, môtô hỏng trên đường.

R.427b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r427b-tram-kiem-tra-tai-trong-xe.jpg

Trạm kiểm tra tải trọng xe

Số hiệu: R.427b

Để chỉ dẫn nơi đặt trạm kiểm tra tải trọng xe.

R.428 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r428-tram-cung-cap-xang-dau.jpg

Trạm cung cấp xăng dầu

Số hiệu: R.428

Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm kinh doanh xăng dầu phục vụ cho xe cộ đi trên đường.

R.429 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r429-noi-rua-xe.jpg

Nơi rửa xe

Số hiệu: R.429

Để chỉ dẫn những nơi có bố trí rửa xe.

R.430 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r430-dien-thoai.jpg

Điện thoại

Số hiệu: R.430

Để chỉ dẫn những nơi có đặt trạm điện thoại công cộng chuyên phục vụ khách đi đường.

R.431 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r431-tram-dung-nghi.jpg

Trạm dừng nghỉ

Số hiệu: R.431

Để chỉ dẫn những nơi có các dịch vụ phục vụ khách đi đường (ăn uống nghỉ ngơi, cung cấp nhiên liệu …). Tùy trạm dừng nghỉ có dịch vụ gì mà bố trí các biểu tượng hình vẽ cho phù hợp.

R.432 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r432-khach-san.jpg

Khách sạn

Số hiệu: R.432

Để chỉ dẫn nơi có khách sạn phục vụ khách đi đường.

R.433 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r433-noi-nghi-mat.jpg

Nơi nghỉ mát

Số hiệu: R.433

Để chỉ dẫn nơi nghỉ mát.

R.434a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r434a-ben-xe-buyt.jpg

Bến xe buýt

Số hiệu: R.434a

Để chỉ dẫn chỗ dừng đỗ xe buýt cho khách lên xuống.

R.434b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r434b-ben-xe-tai.jpg

Bến xe tải

Số hiệu: R.434b

Để chỉ dẫn khu vực đỗ xe tải để nhận và trả hàng hóa.

R.435 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r435-ben-xe-dien.jpg

Bến xe điện

Số hiệu: R.435

Để chỉ dẫn chỗ dừng đỗ xe điện cho khách lên xuống.

R.436 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r436-tram-canh-sat-giao-thong.jpg

Trạm cảnh sát giao thông

Số hiệu: R.436

Để chỉ dẫn nơi đặt trạm cảnh sát giao thông. Các phương tiện phải giảm tốc độ đến mức an toàn và không được vượt khi đi qua khu vực này.

R.437 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r437-duong-cao-toc.jpg

Đường cao tốc

Số hiệu: R.437

Để chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc.

R.438 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r438-het-duong-cao-toc.jpg

Hết đường cao tốc

Số hiệu: R.438

Để chỉ hết đường cao tốc

R.439 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r439-ten-cau.jpg

Tên cầu

Số hiệu: R.439

Để chỉ các thông tin về một cây cầu.

R.440 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r440-doan-duong-thi-cong.jpg

Đoạn đường thi công

Số hiệu: R.440

Để chỉ dẫn những đoạn đường đang thi công sửa chữa hoặc nâng cấp cải tạo.

R.441a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r441a-bao-hieu-phia-truoc-co-cong-truong-thi-cong.jpg

Báo hiệu phía trước có công trường thi công

Số hiệu: R.441a

Để báo cho người sử dụng đường biết phía trước có công trường thi công, sửa chữa hoặc nâng cấp.Biểnđược đặt ở hai đầu đoạn thi công và cách hai đầu đoạn thi công 500m, trước biển số 440.

R.441b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r441b-bao-hieu-phia-truoc-co-cong-truong-thi-cong.jpg

Báo hiệu phía trước có công trường thi công

Số hiệu: R.441b

Để báo cho người sử dụng đường biết phía trước có công trường thi công, sửa chữa hoặc nâng cấp.Biểnđược đặt ở hai đầu đoạn thi công và cách hai đầu đoạn thi công 100m, trước biển số 440.

R.441c - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r441c-bao-hieu-phia-truoc-co-cong-truong-thi-cong.jpg

Báo hiệu phía trước có công trường thi công

Số hiệu: R.441c

Để báo cho người sử dụng đường biết phía trước có công trường thi công, sửa chữa hoặc nâng cấp.Biểnđược đặt ở hai đầu đoạn thi công và cách hai đầu đoạn thi công 50m, trước biển số 440.

R.442 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r442-cho.jpg

Chợ

Số hiệu: R.442

Để báo sắp đến khu vực có chợ gần đường, xe cơ giới qua lại khu vực này phải chú ý quan sát, giảm tốc độ.

R.443 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r443-xe-keo-mooc.jpg

Xe kéo moóc

Số hiệu: R.443

Để báo hiệu xe có kéo moóc hoặc xe kéo xe, biển này được đặt trên nóc xe kéo.

R.444a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r444a-ga-xe-lua.jpg

Ga xe lửa

Số hiệu: R.444a

Đặt biển ở trước nơi đường giao nhau chỉ hướng vào ga xe lửa.

R.444b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r444b-bien-bao-san-bay.jpg

Biển báo sân bay

Số hiệu: R.444b

Đặtbiển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào sân bay.

R.444c - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r444c-bien-bao-bai-dau-xe.jpg

Biển báo bãi đậu xe

Số hiệu: R.444c

Đặtbiển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào bãi đậu xe.

R.444d - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r444d-bien-bao-ben-xe-khach-duong-dai.jpg

Biển báo bến xe khách đường dài

Số hiệu: R.444d

Đặtbiển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào bến xe khách đường dài.

R.444e - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r444e-bien-chi-dan-tram-cap-cuu.jpg

Biển chỉ dẫn trạm cấp cứu

Số hiệu: R.444e

Đặtbiển ở nơi đường giao nhau với đường vào bệnh viện và trạm cấp cứu.

R.444f - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r444f-chi-dan-dia-diem.jpg

Chỉ Dẫn Địa Điểm

Số hiệu: R.444f

R.444g - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r444g-bien-chi-dan-khu-danh-thang-va-du-lich.jpg

Biển chỉ dẫn khu danh thắng và du lịch

Số hiệu: R.444g

Đặtbiển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào khu danh thắng và du lịch.

R.444h - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r444h-bien-chi-dan-tram-xang.jpg

Biển chỉ dẫn trạm xăng

Số hiệu: R.444h

Đặtbiển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào trạm bán xăng dầu.

R.444i - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r444i-bien-chi-dan-tram-rua-xe.jpg

Biển chỉ dẫn trạm rửa xe

Số hiệu: R.444i

Đặtbiển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào trạm phục vụ rửa xe.

R.444j - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r444j-bien-chi-dan-ben-pha.jpg

Biển chỉ dẫn bến phà

Số hiệu: R.444j

Đặtbiển ở trước nơi đường giao nhau với đường ra bến phà.

R.444k - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r444k-bien-bao-ga-tau-dien-ngam.jpg

Biển báo ga tàu điện ngầm

Số hiệu: R.444k

Đặtbiển ở nơi đường giao nhau với đường vào ga tàu điện ngầm.

R.444l - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r444l-bien-chi-dan-khu-vuc-dich-vu-cho-khach-di-duong.jpg

Biển chỉ dẫn khu vực dịch vụ cho khách đi đường

Số hiệu: R.444l

Đặtbiển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào trạm dừng nghỉ.

R.444m - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r444m-bien-bao-tram-sua-chua-xe.jpg

Biển báo trạm sửa chữa xe

Số hiệu: R.444m

Đặtbiển ở trước nơi đường giao nhau với đường vào trạm sửa chữa xe trong khu dịch vụ.

R.445a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r445a-bieu-bao-duong-tron-phai-chay-cham.jpg

Biểu báo đường trơn phải chạy chậm

Số hiệu: R.445a

Biển đặt tại vị trí thích hợp trước đoạn đường bị trơn trượt khi trời mưa hoặc láng đầu v.v...

R.445b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r445b-bien-bao-duong-doc-phai-di-cham-lai-xe-phai-can-than.jpg

Biển báo đường dốc phải đi chậm, lái xe phải cẩn thận

Số hiệu: R.445b

Biểnđặt ở vị trí thích hợp trước đoạn đường có độ dốc lớn và tầm nhìn hạn chế.

R.445c - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r445c-bien-bao-doan-duong-suong-mu-tam-nhin-han-che-phai-di-cham-tap-trung-quan-sat.jpg

Biển báo đoạn đường sương mù, tầm nhìn hạn chế phải đi chậm, tập trung quan sát.

Số hiệu: R.445c

Biểnđặt trước đoạn đường nhiều sương mù.

R.445d - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r445d-bien-bao-doan-duong-co-nen-duong-yeu.jpg

Biển báo đoạn đường có nền đường yếu

Số hiệu: R.445d

Biểnđặt ở vị trí thích hợp trước đoạn đường mà nền đường có hiện tượng sụt lún, không bằng phẳng, nhắc nhở lái xe đi chậm và cẩn thận.

R.445e - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r445e-bien-bao-xe-lon-hoac-qua-kho-di-sat-ve-ben-phai.jpg

Biển báo xe lớn hoặc quá khổ đi sát về bên phải

Số hiệu: R.445e

Biểnđặt ở nơi thích hợp trước khi đi vào đoạn đường có từ hai làn xe trở lên, hướng dẫn cho lái xe lớn hoặc quá khổ phải đi tốc độ thấp không được chiếm làn đường của các loại xe khác.

R.445f - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r445f-bien-bao-xe-lon-hoac-qua-kho-di-sat-ve-ben-phai.jpg

Biển báo xe lớn hoặc quá khổ đi sát về bên phải

Số hiệu: R.445f

Biểnđặt biển ở vị trí trước khi đi vào cầu lớn, cầu vượt qua vịnh hoặc cửa núi đoạn đường thường có gió ngang cường độ mạnh.

R.445g - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r445g-bien-bao-doan-duong-nguy-hiem-hay-xay-ra-tai-nan.jpg

Biển báo đoạn đường nguy hiểm hay xẩy ra tai nạn

Số hiệu: R.445g

Đặt biển ở nơi thích hợp trước khi vào đoạn đường hay xẩy ra tai nạn.

R.445h - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r445h-bien-bao-duong-xuong-doc-lien-tuc.jpg

Biển báo đường xuống dốc liên tục

Số hiệu: R.445h

Đặtbiển ở nơi thích hợp khi sắp vào đoạn đường xuống dốc liên tục, nhằm nhắc nhở lái xe phải đi chậm, đi sát bên phải.

R.446 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r446-noi-do-xe-danh-cho-nguoi-tan-tat.jpg

Nơi đỗ xe dành cho người tàn tật

Số hiệu: R.446

Để báo hiệu nơi đỗ xe dành cho người tàn tật

R.447a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r447a-bien-bao-cau-vuot-lien-thong.jpg

Biển báo cầu vượt liên thông

Số hiệu: R.447a

Biển đặt tại vị trí trước khi vào cầu vượt có tổ chức giao thông liên thông giữa các tuyến.

R.447b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r447b-bien-bao-cau-vuot-lien-thong.jpg

Biển báo cầu vượt liên thông

Số hiệu: R.447b

Biển đặt tại vị trí trước khi vào cầu vượt có tổ chức giao thông liên thông giữa các tuyến.

R.447c - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r447c-bien-bao-cau-vuot-lien-thong.jpg

Biển báo cầu vượt liên thông

Số hiệu: R.447c

Biển đặt tại vị trí trước khi vào cầu vượt có tổ chức giao thông liên thông giữa các tuyến.

R.447d - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-chi-dan/r447d-bien-bao-cau-vuot-lien-thong.jpg

Biển báo cầu vượt liên thông

Số hiệu: R.447d

Biển đặt tại vị trí trước khi vào cầu vượt có tổ chức giao thông liên thông giữa các tuyến.

301a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-hieu-lenh/301a-huong-di-phai-theo.jpg

Hướng đi phải theo

Số hiệu: 301a

Các xe chỉ được đi thẳng (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định)

301b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-hieu-lenh/301b-huong-di-phai-theo.jpg

Hướng đi phải theo

Số hiệu: 301b

các xe chỉ được rẽ phải (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển này được đặt ở sau nơi đường giao nhau.

301c - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-hieu-lenh/301c-huong-di-phai-theo.jpg

Hướng đi phải theo

Số hiệu: 301c

Các xe chỉ được rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định).Biển nàyđược đặt ở saunơi đường giao nhau.

301d - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-hieu-lenh/301d-huong-di-phai-theo.jpg

Hướng đi phải theo

Số hiệu: 301d

Các xe chỉ được rẽ phải (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định).Biển nàyđược đặt ở trước nơi đường giao nhau, có tác dụng tại nơi giao nhau đằng sau mặt biển.

301e - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-hieu-lenh/301e-huong-di-phai-theo.jpg

Hướng đi phải theo

Số hiệu: 301e

Các xe chỉ được rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định).Biển nàyđược đặt ở trước nơi đường giao nhau, có tác dụng tại nơi giao nhau đằng sau mặt biển.

301f - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-hieu-lenh/301f-huong-di-phai-theo.jpg

Hướng đi phải theo

Số hiệu: 301f

Các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định).

301h - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-hieu-lenh/301h-huong-di-phai-theo.jpg

Hướng đi phải theo

Số hiệu: 301h

Các xe chỉ được đi thẳng và rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định).

301i - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-hieu-lenh/301i-huong-di-phai-theo.jpg

Hướng đi phải theo

Số hiệu: 301i

Các xe chỉ được rẽ phải và rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định).

R.302a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-hieu-lenh/r302a-huong-phai-di-vong-chuong-ngai-vat.jpg

Hướng phải đi vòng chướng ngại vật.

Số hiệu: R.302a

Báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi vòng sang phải để qua một chướng ngại vật.

R.302b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-hieu-lenh/r302b-huong-phai-di-vong-chuong-ngai-vat.jpg

Hướng phải đi vòng chướng ngại vật.

Số hiệu: R.302b

Báocác loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi vòng sang trái để qua một chướng ngại vật.

R.303 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-hieu-lenh/r303-noi-giao-nhau-chay-theo-vong-xuyen.jpg

Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến.

Số hiệu: R.303

Báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải chạy vòng theo đảo an toàn ở nơi đường giao nhau.

R.304 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-hieu-lenh/r304-duong-danh-cho-xe-tho-so.jpg

Đường dành cho xe thô sơ.

Số hiệu: R.304

Báođường dành cho xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ. Biển bắt buộc các loại xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ phải dùng đường dành riêng này để đi và cấm các xe cơ giới kể cả xe gắn máy, các xe được ưu tiên theo quy định đi vào đường đã đặt biển này.

R.305 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-hieu-lenh/r305-duong-danh-cho-nguoi-di-bo.jpg

Đường dành cho người đi bộ.

Số hiệu: R.305

Báođường dành cho người đi bộ. Các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo quy định không được phép đi vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người đi bộ.

R.306 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-hieu-lenh/r306-toc-do-toi-thieu-cho-phep.jpg

Tốc độ tối thiểu cho phép.

Số hiệu: R.306

Báo tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy. Biển cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ nhỏ hơn trị số ghi trên biển.

R.307 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-hieu-lenh/r307-het-han-che-toc-do-toi-thieu.jpg

Hết hạn chế tốc độ tối thiểu.

Số hiệu: R.307

Báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối thiểu. Kể từ biển này các xe được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển nhưng không được gây cản trở các xe khác.

R.308a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-hieu-lenh/r308a-tuyen-duong-cau-vuot-cat-qua.jpg

Tuyến đường cầu vượt cắt qua.

Số hiệu: R.308a

Biểu thị phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái.

R.308b - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-hieu-lenh/r308b-tuyen-duong-cau-vuot-cat-qua.jpg

Tuyến đường cầu vượt cắt qua.

Số hiệu: R.308b

Biểu thị phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ phải.

R.309 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-hieu-lenh/r309-an-coi.jpg

Ấn còi.

Số hiệu: R.309

Biểu thị xe cộ đi đến vị trí cắm biển đó thì phải ấn còi.

R.310a - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-hieu-lenh/r310a-huong-di-phai-theo-cho-cac-xe-cho-hang-nguy-hiem.jpg

Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm.

Số hiệu: R.310a

Báo cho các loại xe chở hàng nguy hiểm phải đi theo hướng quy định (rẽ phải).

P.101 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p101-duong-cam.jpg

Đường Cấm

Số hiệu: P.101

Biển đường cấm là biển báo giao thông báo đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

P.102 - https://www.xeoto.com.vn/uploads/bien-bao-giao-thong/bien-bao-cam/p102-cam-di-nguoc-chieu.jpg

Cấm Đi Ngược Chiều

Số hiệu: P.102

Biển cấm đi ngược chiều là biển báo giao thông báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.