Hình ảnh BMW 528i 2023

BMW 528i 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh BMW 528i mới nhất. Xe 528i có 76 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, BMW 528i có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 1

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 1

BMW 528i 2020

Hình 1 / 76
Alpine White

Alpine White

BMW 528i 2020

Hình 2 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 2

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 2

BMW 528i 2020

Hình 3 / 76
Carbon Black Metallic

Carbon Black Metallic

BMW 528i 2020

Hình 4 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 3

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 3

BMW 528i 2020

Hình 5 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 4

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 4

BMW 528i 2020

Hình 6 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 5

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 5

BMW 528i 2020

Hình 7 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 6

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 6

BMW 528i 2020

Hình 8 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 7

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 7

BMW 528i 2020

Hình 9 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 8

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 8

BMW 528i 2020

Hình 10 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 9

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 9

BMW 528i 2020

Hình 11 / 76
Mediterranean Blue Metallic

Mediterranean Blue Metallic

BMW 528i 2020

Hình 12 / 76
Bluestone Metallic

Bluestone Metallic

BMW 528i 2020

Hình 13 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 10

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 10

BMW 528i 2020

Hình 14 / 76
Almandin Brown II Metallic

Almandin Brown II Metallic

BMW 528i 2020

Hình 15 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 11

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 11

BMW 528i 2020

Hình 16 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 12

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 12

BMW 528i 2020

Hình 17 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 13

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 13

BMW 528i 2020

Hình 18 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 14

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 14

BMW 528i 2020

Hình 19 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 15

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 15

BMW 528i 2020

Hình 20 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 16

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 16

BMW 528i 2020

Hình 21 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 17

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 17

BMW 528i 2020

Hình 22 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 18

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 18

BMW 528i 2020

Hình 23 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 19

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 19

BMW 528i 2020

Hình 24 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 20

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 20

BMW 528i 2020

Hình 25 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 21

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 21

BMW 528i 2020

Hình 26 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 22

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 22

BMW 528i 2020

Hình 27 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 23

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 23

BMW 528i 2020

Hình 28 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 24

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 24

BMW 528i 2020

Hình 29 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 25

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 25

BMW 528i 2020

Hình 30 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 26

Hình ảnh BMW 528i 2020 hình 26

BMW 528i 2020

Hình 31 / 76
Champagne Quartz Metallic

Champagne Quartz Metallic

BMW 528i 2019

Hình 32 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 27

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 27

BMW 528i 2019

Hình 33 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 28

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 28

BMW 528i 2019

Hình 34 / 76
Dark Graphite Metallic

Dark Graphite Metallic

BMW 528i 2019

Hình 35 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 29

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 29

BMW 528i 2019

Hình 36 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 30

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 30

BMW 528i 2019

Hình 37 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 31

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 31

BMW 528i 2019

Hình 38 / 76
Jatoba Brown Metallic

Jatoba Brown Metallic

BMW 528i 2019

Hình 39 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 32

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 32

BMW 528i 2019

Hình 40 / 76
Glacier Silver Metallic

Glacier Silver Metallic

BMW 528i 2019

Hình 41 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 33

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 33

BMW 528i 2019

Hình 42 / 76
Imperial Blue Metallic

Imperial Blue Metallic

BMW 528i 2019

Hình 43 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 34

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 34

BMW 528i 2019

Hình 44 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 35

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 35

BMW 528i 2019

Hình 45 / 76
Cashmere Silver Metallic

Cashmere Silver Metallic

BMW 528i 2019

Hình 46 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 36

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 36

BMW 528i 2019

Hình 47 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 37

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 37

BMW 528i 2019

Hình 48 / 76
Jet Black

Jet Black

BMW 528i 2019

Hình 49 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 38

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 38

BMW 528i 2019

Hình 50 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 39

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 39

BMW 528i 2019

Hình 51 / 76
Mediterranean Blue Metallic

Mediterranean Blue Metallic

BMW 528i 2019

Hình 52 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 40

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 40

BMW 528i 2019

Hình 53 / 76
Mineral White Metallic

Mineral White Metallic

BMW 528i 2019

Hình 54 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 41

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 41

BMW 528i 2019

Hình 55 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 42

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 42

BMW 528i 2019

Hình 56 / 76
Rhodonite Silver Metallic

Rhodonite Silver Metallic

BMW 528i 2019

Hình 57 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 43

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 43

BMW 528i 2019

Hình 58 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 44

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 44

BMW 528i 2019

Hình 59 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 45

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 45

BMW 528i 2019

Hình 60 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 46

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 46

BMW 528i 2019

Hình 61 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 47

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 47

BMW 528i 2019

Hình 62 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 48

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 48

BMW 528i 2019

Hình 63 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 49

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 49

BMW 528i 2019

Hình 64 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 50

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 50

BMW 528i 2019

Hình 65 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 51

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 51

BMW 528i 2019

Hình 66 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 52

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 52

BMW 528i 2019

Hình 67 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 53

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 53

BMW 528i 2019

Hình 68 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 54

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 54

BMW 528i 2019

Hình 69 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 55

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 55

BMW 528i 2019

Hình 70 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 56

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 56

BMW 528i 2019

Hình 71 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 57

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 57

BMW 528i 2019

Hình 72 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 58

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 58

BMW 528i 2019

Hình 73 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 59

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 59

BMW 528i 2019

Hình 74 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 60

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 60

BMW 528i 2019

Hình 75 / 76
Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 61

Hình ảnh BMW 528i 2019 hình 61

BMW 528i 2019

Hình 76 / 76

Các phiên bản của BMW 528i

BMW 528i GT

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ BMW 528i

Audi A7
2 tỷ 500 triệu - 3 tỷ 800 triệu

Những câu hỏi thường gặp về BMW 528i

BMW 528i 2020 có bao nhiêu màu?
Xe BMW 528i 2020 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Alpine White, Carbon Black Metallic, Mediterranean Blue Metallic, Bluestone Metallic, Almandin Brown II Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
BMW 528i 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
BMW 528i là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
BMW 528i có bao nhiêu phiên bản đang bán?
BMW 528i 2023 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: 528i GT (Xăng).
Đối thủ của BMW 528i là dòng xe nào?
BMW 528i có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang gồm: Ford Mustang, Audi A7, Mercedes-AMG A45.

Xem thêm câu hỏi về BMW 528i

Màu xe BMW 528i

BMW 528i 2020 Màu Alpine WhiteBMW 528i 2020 Màu Carbon Black MetallicBMW 528i 2020 Màu Mediterranean Blue MetallicBMW 528i 2020 Màu Bluestone MetallicBMW 528i 2020 Màu Almandin Brown II Metallic
Màu Alpine White

Mua xe BMW 528i mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe BMW 528i trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe BMW 528i?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô BMW

Nổi bật
 • 320i
  1 tỷ 899 - 2 tỷ 499
 • i8
  7 tỷ 800
 • X3
  2 tỷ 279 - 2 tỷ 859
 • X5
  4 tỷ 119 - 4 tỷ 699
 • M4
  3 tỷ 165
Sắp ra mắt
 • X7
  6 tỷ 689 - 7 tỷ 499
 • 530i
  2 tỷ 729 - 3 tỷ 060
 • M5
  Đang cập nhật giá
 • X8
  Đang cập nhật giá
 • M8
  12 tỷ 939