Hình ảnh BMW 640i 2021

BMW 640i 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh BMW 640i mới nhất. Xe 640i có 76 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, BMW 640i có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Black Sapphire

Black Sapphire

BMW 640i 2020

Hình 1 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 1

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 1

BMW 640i 2020

Hình 2 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 2

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 2

BMW 640i 2020

Hình 3 / 76
The black

The black

BMW 640i 2020

Hình 4 / 76
Silver Glacier

Silver Glacier

BMW 640i 2020

Hình 5 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 3

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 3

BMW 640i 2020

Hình 6 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 4

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 4

BMW 640i 2020

Hình 7 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 5

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 5

BMW 640i 2020

Hình 8 / 76
White Mineral

White Mineral

BMW 640i 2020

Hình 9 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 6

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 6

BMW 640i 2020

Hình 10 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 7

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 7

BMW 640i 2020

Hình 11 / 76
Beige Jukairo

Beige Jukairo

BMW 640i 2020

Hình 12 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 8

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 8

BMW 640i 2020

Hình 13 / 76
Mediterranean Blue

Mediterranean Blue

BMW 640i 2020

Hình 14 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 9

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 9

BMW 640i 2020

Hình 15 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 10

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 10

BMW 640i 2020

Hình 16 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 11

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 11

BMW 640i 2020

Hình 17 / 76
Snow white

Snow white

BMW 640i 2020

Hình 18 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 12

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 12

BMW 640i 2020

Hình 19 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 13

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 13

BMW 640i 2020

Hình 20 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 14

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 14

BMW 640i 2020

Hình 21 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 15

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 15

BMW 640i 2020

Hình 22 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 16

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 16

BMW 640i 2020

Hình 23 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 17

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 17

BMW 640i 2020

Hình 24 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 18

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 18

BMW 640i 2020

Hình 25 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 19

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 19

BMW 640i 2020

Hình 26 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 20

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 20

BMW 640i 2020

Hình 27 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 21

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 21

BMW 640i 2020

Hình 28 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 22

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 22

BMW 640i 2020

Hình 29 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 23

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 23

BMW 640i 2020

Hình 30 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 24

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 24

BMW 640i 2020

Hình 31 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 25

Hình ảnh BMW 640i 2020 hình 25

BMW 640i 2020

Hình 32 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 26

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 26

BMW 640i 2019

Hình 33 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 27

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 27

BMW 640i 2019

Hình 34 / 76
Jatoba Brown Metallic

Jatoba Brown Metallic

BMW 640i 2019

Hình 35 / 76
Citrin Black Metallic

Citrin Black Metallic

BMW 640i 2019

Hình 36 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 28

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 28

BMW 640i 2019

Hình 37 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 29

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 29

BMW 640i 2019

Hình 38 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 30

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 30

BMW 640i 2019

Hình 39 / 76
Carbon Black Metallic

Carbon Black Metallic

BMW 640i 2019

Hình 40 / 76
Space Gray Metallic

Space Gray Metallic

BMW 640i 2019

Hình 41 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 31

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 31

BMW 640i 2019

Hình 42 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 32

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 32

BMW 640i 2019

Hình 43 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 33

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 33

BMW 640i 2019

Hình 44 / 76
Glacier Silver Metallic

Glacier Silver Metallic

BMW 640i 2019

Hình 45 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 34

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 34

BMW 640i 2019

Hình 46 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 35

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 35

BMW 640i 2019

Hình 47 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 36

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 36

BMW 640i 2019

Hình 48 / 76
Mineral White Metallic

Mineral White Metallic

BMW 640i 2019

Hình 49 / 76
Mediterranean Blue Metallic

Mediterranean Blue Metallic

BMW 640i 2019

Hình 50 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 37

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 37

BMW 640i 2019

Hình 51 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 38

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 38

BMW 640i 2019

Hình 52 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 39

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 39

BMW 640i 2019

Hình 53 / 76
Alpine White

Alpine White

BMW 640i 2019

Hình 54 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 40

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 40

BMW 640i 2019

Hình 55 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 41

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 41

BMW 640i 2019

Hình 56 / 76
Jet Black

Jet Black

BMW 640i 2019

Hình 57 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 42

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 42

BMW 640i 2019

Hình 58 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 43

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 43

BMW 640i 2019

Hình 59 / 76
Moonstone Metallic

Moonstone Metallic

BMW 640i 2019

Hình 60 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 44

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 44

BMW 640i 2019

Hình 61 / 76
Tanzanite Blue Metallic

Tanzanite Blue Metallic

BMW 640i 2019

Hình 62 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 45

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 45

BMW 640i 2019

Hình 63 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 46

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 46

BMW 640i 2019

Hình 64 / 76
Frozen Bronze Metallic

Frozen Bronze Metallic

BMW 640i 2019

Hình 65 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 47

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 47

BMW 640i 2019

Hình 66 / 76
Frozen Brilliant White metallic

Frozen Brilliant White metallic

BMW 640i 2019

Hình 67 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 48

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 48

BMW 640i 2019

Hình 68 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 49

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 49

BMW 640i 2019

Hình 69 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 50

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 50

BMW 640i 2019

Hình 70 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 51

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 51

BMW 640i 2019

Hình 71 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 52

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 52

BMW 640i 2019

Hình 72 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 53

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 53

BMW 640i 2019

Hình 73 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 54

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 54

BMW 640i 2019

Hình 74 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 55

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 55

BMW 640i 2019

Hình 75 / 76
Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 56

Hình ảnh BMW 640i 2019 hình 56

BMW 640i 2019

Hình 76 / 76

Các phiên bản của BMW 640i

BMW 640i xDrive

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ BMW 640i

Audi A7
2 tỷ 500 triệu - 3 tỷ 800 triệu
Porsche Panamera
4 tỷ 779 triệu - 10 tỷ 090 triệu
Volvo S60
Đang cập nhật giá

Những câu hỏi thường gặp về BMW 640i

BMW 640i 2020 có bao nhiêu màu?
Xe BMW 640i 2020 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Black Sapphire, The black, Silver Glacier, White Mineral, Beige Jukairo, Mediterranean Blue, Snow white, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
BMW 640i 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
BMW 640i là mẫu xe Coupe 5 chỗ.
BMW 640i có bao nhiêu phiên bản đang bán?
BMW 640i 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: 640i xDrive (Xăng).
Đối thủ của BMW 640i là dòng xe nào?
BMW 640i có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Coupe Hạng sang gồm: Audi A7, Mercedes-Benz CLS 400, Porsche Panamera, Jaguar XJ, Volvo S60.

Xem thêm câu hỏi về BMW 640i

Màu xe BMW 640i

BMW 640i 2020 Màu Black SapphireBMW 640i 2020 Màu The blackBMW 640i 2020 Màu Silver GlacierBMW 640i 2020 Màu White MineralBMW 640i 2020 Màu Beige Jukairo
Màu Black Sapphire

Mua xe BMW 640i mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe BMW 640i trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe BMW 640i?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô BMW

Nổi bật
 • X7
  6 tỷ 689 - 7 tỷ 499
 • X1
  1 tỷ 549 - 1 tỷ 859
 • 730Li
  3 tỷ 919 - 4 tỷ 999
 • X3
  2 tỷ 279 - 2 tỷ 859
 • 320i
  1 tỷ 899 - 2 tỷ 499
Sắp ra mắt
 • X7
  6 tỷ 689 - 7 tỷ 499
 • 530i
  2 tỷ 729 - 3 tỷ 060
 • M5
  Đang cập nhật giá
 • X8
  Đang cập nhật giá
 • M8
  12 tỷ 939