Hình ảnh Cadillac XTS 2021

Cadillac XTS 2020
8.5/10 điểm

Xem hình ảnh Cadillac XTS mới nhất. Xe XTS có 85 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Cadillac XTS có sẵn 10 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 1

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 1

Cadillac XTS 2020

Hình 1 / 85
Black Raven

Black Raven

Cadillac XTS 2020

Hình 2 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 2

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 2

Cadillac XTS 2020

Hình 3 / 85
Bronze Dune Metallic

Bronze Dune Metallic

Cadillac XTS 2020

Hình 4 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 3

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 3

Cadillac XTS 2020

Hình 5 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 4

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 4

Cadillac XTS 2020

Hình 6 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 5

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 5

Cadillac XTS 2020

Hình 7 / 85
Crystal White Tricoat

Crystal White Tricoat

Cadillac XTS 2020

Hình 8 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 6

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 6

Cadillac XTS 2020

Hình 9 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 7

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 7

Cadillac XTS 2020

Hình 10 / 85
Dark Adriatic Blue Metallic

Dark Adriatic Blue Metallic

Cadillac XTS 2020

Hình 11 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 8

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 8

Cadillac XTS 2020

Hình 12 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 9

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 9

Cadillac XTS 2020

Hình 13 / 85
Phantom Gray Metallic

Phantom Gray Metallic

Cadillac XTS 2020

Hình 14 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 10

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 10

Cadillac XTS 2020

Hình 15 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 11

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 11

Cadillac XTS 2020

Hình 16 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 12

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 12

Cadillac XTS 2020

Hình 17 / 85
Radiant Silver Metallic

Radiant Silver Metallic

Cadillac XTS 2020

Hình 18 / 85
Red Horizon Tintcoat

Red Horizon Tintcoat

Cadillac XTS 2020

Hình 19 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 13

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 13

Cadillac XTS 2020

Hình 20 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 14

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 14

Cadillac XTS 2020

Hình 21 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 15

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 15

Cadillac XTS 2020

Hình 22 / 85
Stellar Black Metallic

Stellar Black Metallic

Cadillac XTS 2020

Hình 23 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 16

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 16

Cadillac XTS 2020

Hình 24 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 17

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 17

Cadillac XTS 2020

Hình 25 / 85
Stone Gray Metallic

Stone Gray Metallic

Cadillac XTS 2020

Hình 26 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 18

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 18

Cadillac XTS 2020

Hình 27 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 19

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 19

Cadillac XTS 2020

Hình 28 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 20

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 20

Cadillac XTS 2020

Hình 29 / 85
Summit White

Summit White

Cadillac XTS 2020

Hình 30 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 21

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 21

Cadillac XTS 2020

Hình 31 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 22

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 22

Cadillac XTS 2020

Hình 32 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 23

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 23

Cadillac XTS 2020

Hình 33 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 24

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 24

Cadillac XTS 2020

Hình 34 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 25

Hình ảnh Cadillac XTS 2020 hình 25

Cadillac XTS 2020

Hình 35 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 26

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 26

Cadillac XTS 2019

Hình 36 / 85
Black Raven

Black Raven

Cadillac XTS 2019

Hình 37 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 27

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 27

Cadillac XTS 2019

Hình 38 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 28

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 28

Cadillac XTS 2019

Hình 39 / 85
Bronze Dune Metallic

Bronze Dune Metallic

Cadillac XTS 2019

Hình 40 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 29

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 29

Cadillac XTS 2019

Hình 41 / 85
Crystal White Tricoat

Crystal White Tricoat

Cadillac XTS 2019

Hình 42 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 30

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 30

Cadillac XTS 2019

Hình 43 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 31

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 31

Cadillac XTS 2019

Hình 44 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 32

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 32

Cadillac XTS 2019

Hình 45 / 85
Dark Adriatic Blue Metallic

Dark Adriatic Blue Metallic

Cadillac XTS 2019

Hình 46 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 33

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 33

Cadillac XTS 2019

Hình 47 / 85
Phantom Gray Metallic

Phantom Gray Metallic

Cadillac XTS 2019

Hình 48 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 34

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 34

Cadillac XTS 2019

Hình 49 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 35

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 35

Cadillac XTS 2019

Hình 50 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 36

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 36

Cadillac XTS 2019

Hình 51 / 85
Radiant Silver Metallic

Radiant Silver Metallic

Cadillac XTS 2019

Hình 52 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 37

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 37

Cadillac XTS 2019

Hình 53 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 38

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 38

Cadillac XTS 2019

Hình 54 / 85
Red Horizon Tintcoat

Red Horizon Tintcoat

Cadillac XTS 2019

Hình 55 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 39

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 39

Cadillac XTS 2019

Hình 56 / 85
Stellar Black Metallic

Stellar Black Metallic

Cadillac XTS 2019

Hình 57 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 40

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 40

Cadillac XTS 2019

Hình 58 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 41

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 41

Cadillac XTS 2019

Hình 59 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 42

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 42

Cadillac XTS 2019

Hình 60 / 85
Stone Gray Metallic

Stone Gray Metallic

Cadillac XTS 2019

Hình 61 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 43

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 43

Cadillac XTS 2019

Hình 62 / 85
Summit White

Summit White

Cadillac XTS 2019

Hình 63 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 44

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 44

Cadillac XTS 2019

Hình 64 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 45

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 45

Cadillac XTS 2019

Hình 65 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 46

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 46

Cadillac XTS 2019

Hình 66 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 47

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 47

Cadillac XTS 2019

Hình 67 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 48

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 48

Cadillac XTS 2019

Hình 68 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 49

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 49

Cadillac XTS 2019

Hình 69 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 50

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 50

Cadillac XTS 2019

Hình 70 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 51

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 51

Cadillac XTS 2019

Hình 71 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 52

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 52

Cadillac XTS 2019

Hình 72 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 53

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 53

Cadillac XTS 2019

Hình 73 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 54

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 54

Cadillac XTS 2019

Hình 74 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 55

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 55

Cadillac XTS 2019

Hình 75 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 56

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 56

Cadillac XTS 2019

Hình 76 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 57

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 57

Cadillac XTS 2019

Hình 77 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 58

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 58

Cadillac XTS 2019

Hình 78 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 59

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 59

Cadillac XTS 2019

Hình 79 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 60

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 60

Cadillac XTS 2019

Hình 80 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 61

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 61

Cadillac XTS 2019

Hình 81 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 62

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 62

Cadillac XTS 2019

Hình 82 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 63

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 63

Cadillac XTS 2019

Hình 83 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 64

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 64

Cadillac XTS 2019

Hình 84 / 85
Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 65

Hình ảnh Cadillac XTS 2019 hình 65

Cadillac XTS 2019

Hình 85 / 85

Các phiên bản của Cadillac XTS

Cadillac XTS 3.6 V6

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Cadillac XTS

Volvo S90
2 tỷ 150 triệu - 2 tỷ 368 triệu
Mercedes-Benz E200
2 tỷ 013 triệu - 2 tỷ 317 triệu
Audi A6
2 tỷ 500 triệu - 3 tỷ
BMW 640i
Đang cập nhật giá

Những câu hỏi thường gặp về Cadillac XTS

Cadillac XTS 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Cadillac XTS 2020 tại thị trường Việt Nam có 10 màu gồm Black Raven, Bronze Dune Metallic, Crystal White Tricoat, Dark Adriatic Blue Metallic, Phantom Gray Metallic, Radiant Silver Metallic, Red Horizon Tintcoat, Stellar Black Metallic, Stone Gray Metallic, Summit White, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Cadillac XTS 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Cadillac XTS là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Cadillac XTS có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Cadillac XTS 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: XTS 3.6 V6 (Xăng).
Đối thủ của Cadillac XTS là dòng xe nào?
Cadillac XTS có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang gồm: Volvo S90, Mercedes-Benz E200, Audi A6, BMW 640i.

Xem thêm câu hỏi về Cadillac XTS

Màu xe Cadillac XTS

Cadillac XTS 2020 Màu Black RavenCadillac XTS 2020 Màu Bronze Dune MetallicCadillac XTS 2020 Màu Crystal White TricoatCadillac XTS 2020 Màu Dark Adriatic Blue MetallicCadillac XTS 2020 Màu Phantom Gray Metallic
Màu Black Raven

Mua xe Cadillac XTS mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Cadillac XTS trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Cadillac XTS?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Cadillac

Nổi bật
 • Escalade
  8 tỷ - 10 tỷ 800
 • CT6
  4 tỷ 600
 • CTS
  Đang cập nhật giá
 • XT5
  Đang cập nhật giá
 • ATS
  Đang cập nhật giá
Sắp ra mắt
 • Escalade
  8 tỷ - 10 tỷ 800
 • XT5
  Đang cập nhật giá
 • CT6
  4 tỷ 600
 • XTS
  Đang cập nhật giá
 • CTS
  Đang cập nhật giá