Hình ảnh Chevrolet Colorado 2023

Chevrolet Colorado 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Chevrolet Colorado mới nhất. Xe Colorado có 172 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Chevrolet Colorado có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Chevrolet Colorado 2020

Hình 1 / 172
Đỏ

Đỏ

Chevrolet Colorado 2020

Hình 2 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Chevrolet Colorado 2020

Hình 3 / 172
Đen

Đen

Chevrolet Colorado 2020

Hình 4 / 172
Trắng

Trắng

Chevrolet Colorado 2020

Hình 5 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Chevrolet Colorado 2020

Hình 6 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Chevrolet Colorado 2020

Hình 7 / 172
Xanh ngọc

Xanh ngọc

Chevrolet Colorado 2020

Hình 8 / 172
Tím nhạt

Tím nhạt

Chevrolet Colorado 2020

Hình 9 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Chevrolet Colorado 2020

Hình 10 / 172
Xanh trời

Xanh trời

Chevrolet Colorado 2020

Hình 11 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Chevrolet Colorado 2020

Hình 12 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Chevrolet Colorado 2020

Hình 13 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Chevrolet Colorado 2020

Hình 14 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Chevrolet Colorado 2020

Hình 15 / 172
Nâu

Nâu

Chevrolet Colorado 2020

Hình 16 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Chevrolet Colorado 2020

Hình 17 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Chevrolet Colorado 2020

Hình 18 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Chevrolet Colorado 2020

Hình 19 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Chevrolet Colorado 2020

Hình 20 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Chevrolet Colorado 2020

Hình 21 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Chevrolet Colorado 2020

Hình 22 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Chevrolet Colorado 2020

Hình 23 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Chevrolet Colorado 2020

Hình 24 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Chevrolet Colorado 2020

Hình 25 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Chevrolet Colorado 2020

Hình 26 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Chevrolet Colorado 2020

Hình 27 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Chevrolet Colorado 2020

Hình 28 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Chevrolet Colorado 2020

Hình 29 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Chevrolet Colorado 2020

Hình 30 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Chevrolet Colorado 2020

Hình 31 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Chevrolet Colorado 2020

Hình 32 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Chevrolet Colorado 2020

Hình 33 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Chevrolet Colorado 2020

Hình 34 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Chevrolet Colorado 2020

Hình 35 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Chevrolet Colorado 2020

Hình 36 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Chevrolet Colorado 2020

Hình 37 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Chevrolet Colorado 2020

Hình 38 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Chevrolet Colorado 2020

Hình 39 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Chevrolet Colorado 2020

Hình 40 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Chevrolet Colorado 2020

Hình 41 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Chevrolet Colorado 2020

Hình 42 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Chevrolet Colorado 2020

Hình 43 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Chevrolet Colorado 2020

Hình 44 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Chevrolet Colorado 2020

Hình 45 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Chevrolet Colorado 2020

Hình 46 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Chevrolet Colorado 2020

Hình 47 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Chevrolet Colorado 2020

Hình 48 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Chevrolet Colorado 2020

Hình 49 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Chevrolet Colorado 2020

Hình 50 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Chevrolet Colorado 2020

Hình 51 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Chevrolet Colorado 2020

Hình 52 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Chevrolet Colorado 2020

Hình 53 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Chevrolet Colorado 2020

Hình 54 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Chevrolet Colorado 2020

Hình 55 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Chevrolet Colorado 2020

Hình 56 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Chevrolet Colorado 2020

Hình 57 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Chevrolet Colorado 2020

Hình 58 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Chevrolet Colorado 2020

Hình 59 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Chevrolet Colorado 2020

Hình 60 / 172
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Chevrolet Colorado 2020

Hình 61 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 1

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 1

Chevrolet Colorado 2019

Hình 62 / 172
Centennial Blue Metallic

Centennial Blue Metallic

Chevrolet Colorado 2019

Hình 63 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 2

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 2

Chevrolet Colorado 2019

Hình 64 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 3

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 3

Chevrolet Colorado 2019

Hình 65 / 172
Black

Black

Chevrolet Colorado 2019

Hình 66 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 4

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 4

Chevrolet Colorado 2019

Hình 67 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 5

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 5

Chevrolet Colorado 2019

Hình 68 / 172
Cajun Red Tintcoat

Cajun Red Tintcoat

Chevrolet Colorado 2019

Hình 69 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 6

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 6

Chevrolet Colorado 2019

Hình 70 / 172
Deepwood Green Metallic

Deepwood Green Metallic

Chevrolet Colorado 2019

Hình 71 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 7

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 7

Chevrolet Colorado 2019

Hình 72 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 8

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 8

Chevrolet Colorado 2019

Hình 73 / 172
Doeskin Tan

Doeskin Tan

Chevrolet Colorado 2019

Hình 74 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 9

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 9

Chevrolet Colorado 2019

Hình 75 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 10

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 10

Chevrolet Colorado 2019

Hình 76 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 11

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 11

Chevrolet Colorado 2019

Hình 77 / 172
Graphite Metallic

Graphite Metallic

Chevrolet Colorado 2019

Hình 78 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 12

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 12

Chevrolet Colorado 2019

Hình 79 / 172
Kinetic Blue Metallic

Kinetic Blue Metallic

Chevrolet Colorado 2019

Hình 80 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 13

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 13

Chevrolet Colorado 2019

Hình 81 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 14

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 14

Chevrolet Colorado 2019

Hình 82 / 172
Red Hot

Red Hot

Chevrolet Colorado 2019

Hình 83 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 15

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 15

Chevrolet Colorado 2019

Hình 84 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 16

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 16

Chevrolet Colorado 2019

Hình 85 / 172
Satin Steel Metallic

Satin Steel Metallic

Chevrolet Colorado 2019

Hình 86 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 17

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 17

Chevrolet Colorado 2019

Hình 87 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 18

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 18

Chevrolet Colorado 2019

Hình 88 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 19

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 19

Chevrolet Colorado 2019

Hình 89 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 20

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 20

Chevrolet Colorado 2019

Hình 90 / 172
Silver Ice Metallic

Silver Ice Metallic

Chevrolet Colorado 2019

Hình 91 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 21

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 21

Chevrolet Colorado 2019

Hình 92 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 22

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 22

Chevrolet Colorado 2019

Hình 93 / 172
Summit White

Summit White

Chevrolet Colorado 2019

Hình 94 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 23

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 23

Chevrolet Colorado 2019

Hình 95 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 24

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 24

Chevrolet Colorado 2019

Hình 96 / 172
Tangier Orange

Tangier Orange

Chevrolet Colorado 2019

Hình 97 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 25

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 25

Chevrolet Colorado 2019

Hình 98 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 26

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 26

Chevrolet Colorado 2019

Hình 99 / 172
Woodland Green

Woodland Green

Chevrolet Colorado 2019

Hình 100 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 27

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 27

Chevrolet Colorado 2019

Hình 101 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 28

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 28

Chevrolet Colorado 2019

Hình 102 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 29

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 29

Chevrolet Colorado 2019

Hình 103 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 30

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 30

Chevrolet Colorado 2019

Hình 104 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 31

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 31

Chevrolet Colorado 2019

Hình 105 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 32

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 32

Chevrolet Colorado 2019

Hình 106 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 33

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 33

Chevrolet Colorado 2019

Hình 107 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 34

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 34

Chevrolet Colorado 2019

Hình 108 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 35

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 35

Chevrolet Colorado 2019

Hình 109 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 36

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 36

Chevrolet Colorado 2019

Hình 110 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 37

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 37

Chevrolet Colorado 2019

Hình 111 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 38

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 38

Chevrolet Colorado 2019

Hình 112 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 39

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 39

Chevrolet Colorado 2019

Hình 113 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 40

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 40

Chevrolet Colorado 2019

Hình 114 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 41

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 41

Chevrolet Colorado 2019

Hình 115 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 42

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 42

Chevrolet Colorado 2019

Hình 116 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 43

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 43

Chevrolet Colorado 2019

Hình 117 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 44

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 44

Chevrolet Colorado 2019

Hình 118 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 45

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 45

Chevrolet Colorado 2019

Hình 119 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 46

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 46

Chevrolet Colorado 2019

Hình 120 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 47

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 47

Chevrolet Colorado 2019

Hình 121 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 48

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 48

Chevrolet Colorado 2019

Hình 122 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 49

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 49

Chevrolet Colorado 2019

Hình 123 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 50

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 50

Chevrolet Colorado 2019

Hình 124 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 51

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 51

Chevrolet Colorado 2019

Hình 125 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 52

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 52

Chevrolet Colorado 2019

Hình 126 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 53

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 53

Chevrolet Colorado 2019

Hình 127 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 54

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 54

Chevrolet Colorado 2019

Hình 128 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 55

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 55

Chevrolet Colorado 2019

Hình 129 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 56

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 56

Chevrolet Colorado 2019

Hình 130 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 57

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 57

Chevrolet Colorado 2019

Hình 131 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 58

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 58

Chevrolet Colorado 2019

Hình 132 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 59

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 59

Chevrolet Colorado 2019

Hình 133 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 60

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 60

Chevrolet Colorado 2019

Hình 134 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 61

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 61

Chevrolet Colorado 2019

Hình 135 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 62

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 62

Chevrolet Colorado 2019

Hình 136 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 63

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 63

Chevrolet Colorado 2019

Hình 137 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 64

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 64

Chevrolet Colorado 2019

Hình 138 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 65

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 65

Chevrolet Colorado 2019

Hình 139 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 66

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 66

Chevrolet Colorado 2019

Hình 140 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 67

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 67

Chevrolet Colorado 2019

Hình 141 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 68

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 68

Chevrolet Colorado 2019

Hình 142 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 69

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 69

Chevrolet Colorado 2019

Hình 143 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 70

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 70

Chevrolet Colorado 2019

Hình 144 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 71

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 71

Chevrolet Colorado 2019

Hình 145 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 72

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 72

Chevrolet Colorado 2019

Hình 146 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 73

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 73

Chevrolet Colorado 2019

Hình 147 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 74

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 74

Chevrolet Colorado 2019

Hình 148 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 75

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 75

Chevrolet Colorado 2019

Hình 149 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 76

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 76

Chevrolet Colorado 2019

Hình 150 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 77

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 77

Chevrolet Colorado 2019

Hình 151 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 78

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 78

Chevrolet Colorado 2019

Hình 152 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 79

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 79

Chevrolet Colorado 2019

Hình 153 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 80

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 80

Chevrolet Colorado 2019

Hình 154 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 81

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 81

Chevrolet Colorado 2019

Hình 155 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 82

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 82

Chevrolet Colorado 2019

Hình 156 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 83

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 83

Chevrolet Colorado 2019

Hình 157 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 84

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 84

Chevrolet Colorado 2019

Hình 158 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 85

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 85

Chevrolet Colorado 2019

Hình 159 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 86

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 86

Chevrolet Colorado 2019

Hình 160 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 87

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 87

Chevrolet Colorado 2019

Hình 161 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 88

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 88

Chevrolet Colorado 2019

Hình 162 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 89

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 89

Chevrolet Colorado 2019

Hình 163 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 90

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 90

Chevrolet Colorado 2019

Hình 164 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 91

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 91

Chevrolet Colorado 2019

Hình 165 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 92

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 92

Chevrolet Colorado 2019

Hình 166 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 93

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 93

Chevrolet Colorado 2019

Hình 167 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 94

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 94

Chevrolet Colorado 2019

Hình 168 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 95

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 95

Chevrolet Colorado 2019

Hình 169 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 96

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 96

Chevrolet Colorado 2019

Hình 170 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 97

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 97

Chevrolet Colorado 2019

Hình 171 / 172
Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 98

Hình ảnh Chevrolet Colorado 2019 hình 98

Chevrolet Colorado 2019

Hình 172 / 172

Bài viết về Chevrolet Colorado

Xe bán tải Chevrolet Colorado 2021 lộ diện
Chevrolet đã tiết lộ hình ảnh của các mẫu xe bán tải Colorado 2021 facelifted với thiết kế tiêu chuẩn, tháng sau khi chúng tôi đã nhận một cái nhìn tại phiên bản ZR2 gồ...
Blog xe 21 thg 6, 2020

Hình ảnh xe đối thủ Chevrolet Colorado

Những câu hỏi thường gặp về Chevrolet Colorado

Nên mua Colorado hay Ranger xe nào tốt hơn?
Giá Colorado niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá Ranger bắt đầu từ 853 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1996 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Chevrolet Colorado 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Chevrolet Colorado 2020 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Đỏ, Đen, Trắng, Xanh ngọc, Tím nhạt, Xanh trời, Nâu, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Chevrolet Colorado là dòng xe nào?
Chevrolet Colorado có 7 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Xe bán tải gồm: Ford Ranger, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Mazda BT-50, Isuzu D-Max, Mitsubishi Triton, Nissan Navara.

Xem thêm câu hỏi về Chevrolet Colorado

Màu xe Chevrolet Colorado

Chevrolet Colorado 2020 Màu ĐỏChevrolet Colorado 2020 Màu ĐenChevrolet Colorado 2020 Màu TrắngChevrolet Colorado 2020 Màu Xanh ngọcChevrolet Colorado 2020 Màu Tím nhạt
Màu Đỏ

Mua xe Chevrolet Colorado mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Chevrolet Colorado trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Chevrolet Colorado?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Chevrolet

Nổi bật
Sắp ra mắt