Hình ảnh Chevrolet Colorado

Chevrolet Colorado 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 624.000.000 đ - 819.000.000 đ

Xem hình ảnh Chevrolet Colorado mới nhất. Xe Colorado có 61 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Chevrolet Colorado có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Chevrolet Colorado 2020

Hình 1 / 61
Đỏ

Đỏ

Chevrolet Colorado 2020

Hình 2 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Chevrolet Colorado 2020

Hình 3 / 61
Đen

Đen

Chevrolet Colorado 2020

Hình 4 / 61
Trắng

Trắng

Chevrolet Colorado 2020

Hình 5 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Chevrolet Colorado 2020

Hình 6 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Chevrolet Colorado 2020

Hình 7 / 61
Xanh ngọc

Xanh ngọc

Chevrolet Colorado 2020

Hình 8 / 61
Tím nhạt

Tím nhạt

Chevrolet Colorado 2020

Hình 9 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Chevrolet Colorado 2020

Hình 10 / 61
Xanh trời

Xanh trời

Chevrolet Colorado 2020

Hình 11 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Chevrolet Colorado 2020

Hình 12 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Chevrolet Colorado 2020

Hình 13 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Chevrolet Colorado 2020

Hình 14 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Chevrolet Colorado 2020

Hình 15 / 61
Nâu

Nâu

Chevrolet Colorado 2020

Hình 16 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Chevrolet Colorado 2020

Hình 17 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Chevrolet Colorado 2020

Hình 18 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Chevrolet Colorado 2020

Hình 19 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Chevrolet Colorado 2020

Hình 20 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Chevrolet Colorado 2020

Hình 21 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Chevrolet Colorado 2020

Hình 22 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Chevrolet Colorado 2020

Hình 23 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Chevrolet Colorado 2020

Hình 24 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Chevrolet Colorado 2020

Hình 25 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Chevrolet Colorado 2020

Hình 26 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Chevrolet Colorado 2020

Hình 27 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Chevrolet Colorado 2020

Hình 28 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Chevrolet Colorado 2020

Hình 29 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Chevrolet Colorado 2020

Hình 30 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Chevrolet Colorado 2020

Hình 31 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Chevrolet Colorado 2020

Hình 32 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Chevrolet Colorado 2020

Hình 33 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Chevrolet Colorado 2020

Hình 34 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Chevrolet Colorado 2020

Hình 35 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Chevrolet Colorado 2020

Hình 36 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Chevrolet Colorado 2020

Hình 37 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Chevrolet Colorado 2020

Hình 38 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Chevrolet Colorado 2020

Hình 39 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Chevrolet Colorado 2020

Hình 40 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Chevrolet Colorado 2020

Hình 41 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Chevrolet Colorado 2020

Hình 42 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Chevrolet Colorado 2020

Hình 43 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Chevrolet Colorado 2020

Hình 44 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Chevrolet Colorado 2020

Hình 45 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Chevrolet Colorado 2020

Hình 46 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Chevrolet Colorado 2020

Hình 47 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Chevrolet Colorado 2020

Hình 48 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Chevrolet Colorado 2020

Hình 49 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Chevrolet Colorado 2020

Hình 50 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Chevrolet Colorado 2020

Hình 51 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Chevrolet Colorado 2020

Hình 52 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Chevrolet Colorado 2020

Hình 53 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Chevrolet Colorado 2020

Hình 54 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Chevrolet Colorado 2020

Hình 55 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Chevrolet Colorado 2020

Hình 56 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Chevrolet Colorado 2020

Hình 57 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Chevrolet Colorado 2020

Hình 58 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Chevrolet Colorado 2020

Hình 59 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Exterior Standard

Chevrolet Colorado 2020

Hình 60 / 61
Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Chevrolet Colorado 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Chevrolet Colorado 2020

Hình 61 / 61

Bài viết về Chevrolet Colorado

Xe bán tải Chevrolet Colorado 2021 lộ diện
Chevrolet đã tiết lộ hình ảnh của các mẫu xe bán tải Colorado 2021 facelifted với thiết kế tiêu chuẩn, tháng sau khi chúng tôi đã nhận một cái nhìn tại phiên bản ZR2 gồ...
Thị trường 21 thg 6, 2020

Các phiên bản của Chevrolet Colorado

Chevrolet Colorado 2.5L 4x2 MT LT

Nhập khẩu, Dầu, Số sàn

624.000.000 VND

Chevrolet Colorado 2.5L 4x4 MT LT

Nhập khẩu, Dầu, Số sàn

649.000.000 VND

Chevrolet Colorado 2.5L 4x2 AT LT

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

651.000.000 VND

Chevrolet Colorado 2.5L 4x4 MT LTZ

Nhập khẩu, Dầu, Số sàn

763.000.000 VND

Chevrolet Colorado 2.5L 4x4 AT LTZ

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

789.000.000 VND

Chevrolet Colorado Storm

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

819.000.000 VND

Chevrolet Colorado High Country

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

819.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Chevrolet Colorado

Ford Ranger
616 triệu - 918 triệu
Toyota Hilux
622 triệu - 914 triệu
Mazda BT-50
590 triệu - 749 triệu
Isuzu D-Max
595 triệu - 820 triệu
Mitsubishi Triton
730 triệu - 865 triệu
Nissan Navara
589 triệu - 835 triệu

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Chevrolet Colorado khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Chevrolet Colorado có giá niêm yết khoảng 624 triệu - 819 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản 2.5L 4x2 MT LT là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Chevrolet Colorado 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Chevrolet Colorado 2020 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Đỏ, Đen, Trắng, Xanh ngọc, Tím nhạt, Xanh trời, Nâu, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Chevrolet Colorado là xe 4 chỗ?
A.
Chevrolet Colorado là mẫu xe 4 chỗ
Q. Dòng xe Chevrolet Colorado 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Chevrolet Colorado 2020 có khoảng 7 phiên bản như Colorado Storm (Dầu), Colorado High Country (Dầu), Colorado 2.5L 4x4 MT LTZ (Dầu), Colorado 2.5L 4x4 MT LT (Dầu), Colorado 2.5L 4x4 AT LTZ (Dầu), Colorado 2.5L 4x2 MT LT (Dầu) & Colorado 2.5L 4x2 AT LT (Dầu) với giá ưu đãi bắt đầu từ 624 triệu cho bản Colorado 2.5L 4x2 MT LT . Xem thêm
Q. Đối thủ của Chevrolet Colorado là dòng xe nào?
A.
Có 7 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Chevrolet Colorado là những dòng xe trong phân khúc Cỡ nhỏ thuộc Ford, Toyota, Volkswagen, Mazda như Ford Ranger, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Mazda BT-50, Isuzu D-Max, Mitsubishi Triton, Nissan Navara

Xem thêm câu hỏi về Chevrolet Colorado

Mua xe ô tô từ đại lý

Honda CR-V E G L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 048 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Toyota Camry 2.5Q Nhập Thái Lan 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 235 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Peugeot 3008 Tùy chọn mới 1.6L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
979 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Honda CR-V L-Cao Cấp-Sensing 1.5L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
1 tỷ 048 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Honda HR-V G 1.8L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
786 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Honda Civic RS 1.5L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
929 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng

Màu xe Chevrolet Colorado

Chevrolet Colorado 2020 Màu ĐỏChevrolet Colorado 2020 Màu ĐenChevrolet Colorado 2020 Màu TrắngChevrolet Colorado 2020 Màu Xanh ngọcChevrolet Colorado 2020 Màu Tím nhạt
Màu Đỏ

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Chevrolet

Nổi bật
Sắp ra mắt