Copyright & Permissions

Vi phạm nhãn hiệu hoặc quyền bản quyền của người khác là vi Không có gì trên trang web này sẽ được hiểu như trao bất kỳ giấy phép theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bất kỳ quyền trong bản chất của thương hiệu hoặc bản quyền, của Xeoto.com.vn ® hoặc bất kỳ bên thứ ba, cho dù bằng cách estoppel, ngụ ý, hoặc bằng cách khác. Tất cả các thương hiệu và tên thương mại là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Trừ khi có ghi chú khác, Xeoto.com.vn ® là chủ sở hữu của tất cả nhãn hiệu và dấu dịch vụ trên trang web này, cho dù đã được đăng ký hay không.
Chúng tôi cung cấp các thủ tục sau đây để thực hiện khiếu nại luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA) hoặc khiếu nại phản đối.
Thông báo và thủ tục thực hiện khiếu nại vi phạm bản quyền. Theo đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (DMCA), chúng tôi có một đại lý được chỉ định để nhận thông báo về việc sử dụng tài liệu có bản quyền trực tuyến trái phép trên trang web này. Nếu bạn cho rằng tác phẩm có bản quyền của bạn đang bị xâm phạm, vui lòng thông báo cho đại lý quyền tác giả của chúng tôi được nêu dưới đây.

  • Mail: terms@xeoto.app
  • Xeoto.com.vn®
  • Địa chỉ: 62/9 Nhất Chi Mai, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng văn bản và bao gồm tất cả những việc sau:
Việc xác định tác phẩm có bản quyền đã được cho là đã bị vi phạm, hoặc, nếu nhiều công trình có bản quyền được bao gồm trong một thông báo duy nhất, một danh sách đại diện của các tác phẩm đó.

  • Việc xác định các tài liệu đó là tuyên bố là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và đó là để được gỡ bỏ hoặc truy cập vào đó sẽ bị vô hiệu, và thông tin hợp lý đủ để cho phép các nhà cung cấp dịch vụ để tìm các tài liệu
  • Thông tin đủ để cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại, và, nếu có, một địa chỉ thư điện tử mà bên khiếu nại có thể được liên lạc.
  • Một tuyên bố rằng bên khiếu nại có một niềm tin tốt rằng việc sử dụng các tài liệu theo cách khiếu nại của không được ủy quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, đại diện của nó, hoặc pháp luật.
  • Một tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo là chính xác, và theo hình phạt về khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền để hành động thay mặt cho chủ sở hữu của một độc quyền bị cáo buộc vi phạm
  • Một chữ ký vật lý hoặc điện tử của một người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Thủ tục thực hiện thông báo phản đối DMCA. Nếu bạn đã có tài liệu mà bạn đặt trực tuyến loại bỏ theo một khiếu nại vi phạm DMCA và cảm thấy rằng nó không phải là trong thực tế, bạn có thể gửi thông báo phản đối. Vui lòng gửi thông báo chống vi phạm bản quyền có chứa thông tin sau cho đại lý được chỉ định dưới đây.