Hình ảnh Ford Expedition 2021

Ford Expedition 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Ford Expedition mới nhất. Xe Expedition có 100 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Ford Expedition có sẵn 9 màu sắc khác nhau.

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Expedition 2020

Hình 1 / 100
Agate Black

Agate Black

Ford Expedition 2020

Hình 2 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Expedition 2020

Hình 3 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Expedition 2020

Hình 4 / 100
Blue Metallic

Blue Metallic

Ford Expedition 2020

Hình 5 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Expedition 2020

Hình 6 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Expedition 2020

Hình 7 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Expedition 2020

Hình 8 / 100
Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat

Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat

Ford Expedition 2020

Hình 9 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Expedition 2020

Hình 10 / 100
Desert Gold Metallic

Desert Gold Metallic

Ford Expedition 2020

Hình 11 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Expedition 2020

Hình 12 / 100
Iconic Silver Metallic

Iconic Silver Metallic

Ford Expedition 2020

Hình 13 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Expedition 2020

Hình 14 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Expedition 2020

Hình 15 / 100
Magnetic Metallic

Magnetic Metallic

Ford Expedition 2020

Hình 16 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Expedition 2020

Hình 17 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Expedition 2020

Hình 18 / 100
Oxford White

Oxford White

Ford Expedition 2020

Hình 19 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Expedition 2020

Hình 20 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Expedition 2020

Hình 21 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Expedition 2020

Hình 22 / 100
Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat

Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat

Ford Expedition 2020

Hình 23 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Expedition 2020

Hình 24 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Expedition 2020

Hình 25 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Expedition 2020

Hình 26 / 100
Star White Metallic Tri-Coat

Star White Metallic Tri-Coat

Ford Expedition 2020

Hình 27 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Expedition 2020

Hình 28 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Expedition 2020

Hình 29 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Expedition 2020

Hình 30 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Expedition 2020

Hình 31 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Expedition 2020

Hình 32 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Expedition 2020

Hình 33 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Expedition 2020

Hình 34 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Expedition 2020

Hình 35 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Expedition 2020

Hình 36 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Expedition 2020

Hình 37 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Expedition 2020

Hình 38 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Expedition 2020

Hình 39 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Expedition 2020

Hình 40 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Expedition 2020

Hình 41 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Expedition 2020

Hình 42 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Expedition 2020

Hình 43 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Expedition 2020

Hình 44 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Expedition 2020

Hình 45 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Expedition 2020

Hình 46 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Expedition 2020

Hình 47 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Expedition 2020

Hình 48 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Expedition 2020

Hình 49 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Expedition 2020

Hình 50 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Expedition 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Expedition 2020

Hình 51 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Expedition 2020

Hình 52 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Expedition 2020

Hình 53 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Expedition 2020

Hình 54 / 100
Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Expedition 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Expedition 2020

Hình 55 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 1

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 1

Ford Expedition 2019

Hình 56 / 100
Blue Metallic

Blue Metallic

Ford Expedition 2019

Hình 57 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 2

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 2

Ford Expedition 2019

Hình 58 / 100
Ingot Silver Metallic

Ingot Silver Metallic

Ford Expedition 2019

Hình 59 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 3

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 3

Ford Expedition 2019

Hình 60 / 100
Magnetic Metallic

Magnetic Metallic

Ford Expedition 2019

Hình 61 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 4

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 4

Ford Expedition 2019

Hình 62 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 5

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 5

Ford Expedition 2019

Hình 63 / 100
Oxford White

Oxford White

Ford Expedition 2019

Hình 64 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 6

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 6

Ford Expedition 2019

Hình 65 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 7

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 7

Ford Expedition 2019

Hình 66 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 8

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 8

Ford Expedition 2019

Hình 67 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 9

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 9

Ford Expedition 2019

Hình 68 / 100
Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat

Ford Expedition 2019

Hình 69 / 100
Shadow Black

Shadow Black

Ford Expedition 2019

Hình 70 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 10

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 10

Ford Expedition 2019

Hình 71 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 11

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 11

Ford Expedition 2019

Hình 72 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 12

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 12

Ford Expedition 2019

Hình 73 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 13

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 13

Ford Expedition 2019

Hình 74 / 100
Stone Gray Metallic

Stone Gray Metallic

Ford Expedition 2019

Hình 75 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 14

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 14

Ford Expedition 2019

Hình 76 / 100
White Gold Metallic

White Gold Metallic

Ford Expedition 2019

Hình 77 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 15

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 15

Ford Expedition 2019

Hình 78 / 100
White Platinum Metallic Tri-Coat

White Platinum Metallic Tri-Coat

Ford Expedition 2019

Hình 79 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 16

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 16

Ford Expedition 2019

Hình 80 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 17

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 17

Ford Expedition 2019

Hình 81 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 18

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 18

Ford Expedition 2019

Hình 82 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 19

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 19

Ford Expedition 2019

Hình 83 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 20

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 20

Ford Expedition 2019

Hình 84 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 21

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 21

Ford Expedition 2019

Hình 85 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 22

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 22

Ford Expedition 2019

Hình 86 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 23

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 23

Ford Expedition 2019

Hình 87 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 24

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 24

Ford Expedition 2019

Hình 88 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 25

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 25

Ford Expedition 2019

Hình 89 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 26

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 26

Ford Expedition 2019

Hình 90 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 27

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 27

Ford Expedition 2019

Hình 91 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 28

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 28

Ford Expedition 2019

Hình 92 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 29

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 29

Ford Expedition 2019

Hình 93 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 30

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 30

Ford Expedition 2019

Hình 94 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 31

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 31

Ford Expedition 2019

Hình 95 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 32

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 32

Ford Expedition 2019

Hình 96 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 33

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 33

Ford Expedition 2019

Hình 97 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 34

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 34

Ford Expedition 2019

Hình 98 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 35

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 35

Ford Expedition 2019

Hình 99 / 100
Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 36

Hình ảnh Ford Expedition 2019 hình 36

Ford Expedition 2019

Hình 100 / 100

Bài viết về Ford Expedition

Xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất ở Việt Nam
Khi nói đến xe 7 chỗ ở Việt Nam, nhiều loại xe tăng lên được dịp. Chúng thường đi kèm với nhiều loại động cơ để lựa chọn với các tùy chọn phổ biến hơn...
Xe tốt nhất 17 thg 1, 2021
Top 7 chiếc SUV tuyệt vời mà bạn muốn sở hữu ngay lập tức
Rõ ràng là những chiếc SUV gần đây là một lựa chọn thiết thực hơn bất kỳ loại xe nào. SUV là viết tắt của Sports Utility Vehicle (SUV), và như thuật ngữ cho thấy,...
Blog xe 25 thg 6, 2020

Hình ảnh xe đối thủ Ford Expedition

Lexus LX570
8 tỷ 180 triệu - 8 tỷ 340 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Ford Expedition

Ford Expedition 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Ford Expedition 2020 tại thị trường Việt Nam có 9 màu gồm Agate Black, Blue Metallic, Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat, Desert Gold Metallic, Iconic Silver Metallic, Magnetic Metallic, Oxford White, Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat, Star White Metallic Tri-Coat, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Ford Expedition là dòng xe nào?
Ford Expedition có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang gồm: Chevrolet Tahoe, Lexus LX570, Infiniti QX80.

Xem thêm câu hỏi về Ford Expedition

FORD ĐANG BÁN

Màu xe Ford Expedition

Ford Expedition 2020 Màu Agate BlackFord Expedition 2020 Màu Blue MetallicFord Expedition 2020 Màu Burgundy Velvet Metallic Tinted ClearcoatFord Expedition 2020 Màu Desert Gold MetallicFord Expedition 2020 Màu Iconic Silver Metallic
Màu Agate Black

Mua xe Ford Expedition mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Ford Expedition trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Ford Expedition?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Ford

Nổi bật
Sắp ra mắt