Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2021

Ford Fiesta 2020
8.5/10 điểm
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fiesta 2020

Hình 1 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fiesta 2020

Hình 2 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fiesta 2020

Hình 3 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fiesta 2020

Hình 4 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fiesta 2020

Hình 5 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fiesta 2020

Hình 6 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fiesta 2020

Hình 7 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fiesta 2020

Hình 8 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fiesta 2020

Hình 9 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fiesta 2020

Hình 10 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fiesta 2020

Hình 11 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fiesta 2020

Hình 12 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fiesta 2020

Hình 13 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Fiesta 2020

Hình 14 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020

Hình 15 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fiesta 2020

Hình 16 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fiesta 2020

Hình 17 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Fiesta 2020

Hình 18 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Fiesta 2020

Hình 19 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Fiesta 2020

Hình 20 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020

Hình 21 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fiesta 2020

Hình 22 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020

Hình 23 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fiesta 2020

Hình 24 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020

Hình 25 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fiesta 2020

Hình 26 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Fiesta 2020

Hình 27 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fiesta 2020

Hình 28 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020

Hình 29 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fiesta 2020

Hình 30 / 58
Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Fiesta 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Fiesta 2020

Hình 31 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 1

Ford Fiesta 2019

Hình 32 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 2

Ford Fiesta 2019

Hình 33 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 3

Ford Fiesta 2019

Hình 34 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 4

Ford Fiesta 2019

Hình 35 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 5

Ford Fiesta 2019

Hình 36 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 6

Ford Fiesta 2019

Hình 37 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 7

Ford Fiesta 2019

Hình 38 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 8

Ford Fiesta 2019

Hình 39 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 9

Ford Fiesta 2019

Hình 40 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 10

Ford Fiesta 2019

Hình 41 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 11

Ford Fiesta 2019

Hình 42 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 12

Ford Fiesta 2019

Hình 43 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 13

Ford Fiesta 2019

Hình 44 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 14

Ford Fiesta 2019

Hình 45 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 15

Ford Fiesta 2019

Hình 46 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 16

Ford Fiesta 2019

Hình 47 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 17

Ford Fiesta 2019

Hình 48 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 18

Ford Fiesta 2019

Hình 49 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 19

Ford Fiesta 2019

Hình 50 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 20

Ford Fiesta 2019

Hình 51 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 21

Ford Fiesta 2019

Hình 52 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 22

Ford Fiesta 2019

Hình 53 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 23

Ford Fiesta 2019

Hình 54 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 24

Ford Fiesta 2019

Hình 55 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 25

Ford Fiesta 2019

Hình 56 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 26

Ford Fiesta 2019

Hình 57 / 58
Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Ford Fiesta 2019 hình 27

Ford Fiesta 2019

Hình 58 / 58

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Ford Fiesta

Những câu hỏi thường gặp về Ford Fiesta

Nên mua Fiesta hay Rio xe nào tốt hơn?
Giá Fiesta niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá Rio bắt đầu từ 470 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1397 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Ford Fiesta 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Ford Fiesta 2020 tại thị trường Việt Nam có 10 màu gồm Blazer-Blau, Frost-Wei, Race-Rot, Metropolis-Weiß Metallic, Obsidian-Schwarz Metallic, Magnetic-Grau Metallic, Chroma-Blau Metallic, Polar-Silber Metallic, Dynamic-Blau Metallic, Ruby-Rot Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Ford Fiesta là dòng xe nào?
Ford Fiesta có 8 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Hatchback Hạng B gồm: Kia Rio, Mazda 2, Honda Jazz, Peugeot 208, Volkswagen Polo, Toyota Vios, Honda City.

Xem thêm câu hỏi về Ford Fiesta

Màu xe Ford Fiesta

Ford Fiesta 2020 Màu Blazer-BlauFord Fiesta 2020 Màu Frost-WeiFord Fiesta 2020 Màu Race-RotFord Fiesta 2020 Màu Metropolis-Weiß MetallicFord Fiesta 2020 Màu Obsidian-Schwarz Metallic
Màu Blazer-Blau

Mua xe Ford Fiesta mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Ford Fiesta trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Ford Fiesta?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Ford

Nổi bật
Sắp ra mắt