Hình ảnh Ford Focus Hatchback

Ford Focus Hatchback 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 626.000.000 đ - 770.000.000 đ

Xem hình ảnh Ford Focus Hatchback mới nhất. Xe Focus Hatchback có 64 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Ford Focus Hatchback có sẵn 10 màu sắc khác nhau.

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 1 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 2 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Storage Compartments

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Storage Compartments

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 3 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 4 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 5 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 6 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 7 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 8 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 9 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 10 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 11 / 64
Race-Rot

Race-Rot

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 12 / 64
Magnetic- Grau Metallic

Magnetic- Grau Metallic

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 13 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 14 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 15 / 64
Frost-Weiß

Frost-Weiß

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 16 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 17 / 64
Polar-Silber Metallic

Polar-Silber Metallic

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 18 / 64
Chroma-Blau Metallic

Chroma-Blau Metallic

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 19 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 20 / 64
Dynamic-Blau Metallic

Dynamic-Blau Metallic

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 21 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 22 / 64
Ruby-Rot Metallic

Ruby-Rot Metallic

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 23 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 24 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 25 / 64
Obsidian-Schwarz Metallic

Obsidian-Schwarz Metallic

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 26 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 27 / 64
Metropolis-Weiß Metallic

Metropolis-Weiß Metallic

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 28 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 29 / 64
Blazer-Blau

Blazer-Blau

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 30 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 31 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 32 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 33 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 34 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 35 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 36 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 37 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 38 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 39 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 40 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 41 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 42 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 43 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 44 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 45 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 46 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 47 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 48 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 49 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 50 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 51 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 52 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 53 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 54 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 55 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 56 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 57 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 58 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 59 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 60 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 61 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 62 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 63 / 64
Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus Hatchback 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus Hatchback 2020

Hình 64 / 64

Các phiên bản của Ford Focus Hatchback

Ford Focus Hatchback Trend

Lắp ráp, Xăng, Tự động

626.000.000 VND

Ford Focus Hatchback Sport

Lắp ráp, Xăng, Tự động

770.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Ford Focus Hatchback

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Ford Focus Hatchback khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Ford Focus Hatchback có giá niêm yết khoảng 626 triệu - 770 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản Trend là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Ford Focus Hatchback 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Ford Focus Hatchback 2020 tại thị trường Việt Nam có 10 màu gồm Race-Rot, Magnetic- Grau Metallic, Frost-Weiß, Polar-Silber Metallic, Chroma-Blau Metallic, Dynamic-Blau Metallic, Ruby-Rot Metallic, Obsidian-Schwarz Metallic, Metropolis-Weiß Metallic, Blazer-Blau, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Ford Focus Hatchback là xe 5 chỗ?
A.
Ford Focus Hatchback là mẫu xe 5 chỗ
Q. Dòng xe Ford Focus Hatchback 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Ford Focus Hatchback 2020 có khoảng 2 phiên bản như Focus Hatchback Trend (Xăng) & Focus Hatchback Sport (Xăng) với giá ưu đãi bắt đầu từ 626 triệu cho bản Focus Hatchback Trend. Xem thêm
Q. Đối thủ của Ford Focus Hatchback là dòng xe nào?
A.
Có 9 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Ford Focus Hatchback là những dòng xe trong phân khúc C thuộc Mazda, Honda, Hyundai, Kia như Mazda 3 Hatchback, Honda Jazz, Hyundai Veloster, Kia Cerato, Peugeot 208, Toyota Yaris, Volvo V40

Xem thêm câu hỏi về Ford Focus Hatchback

Mua xe ô tô từ đại lý

PEUGEOT 3008 LĂN BÁNH HẤP DẪN - CHỈ CẦN CHI TRƯỚC 199 TRIỆU ĐỒNG
Mua xe từ đại lý
Mitsubishi Xpander CROSS 2020 1.5L AT
Mua xe từ đại lý
670 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mitsubishi Xpander AT 1.5L 2020
Mua xe từ đại lý
620 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz GLC 200 4MT 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 039 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz GLC 300 GLC 300 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 399 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz E300 AMG 2.0L 2019 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 833 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Màu xe Ford Focus Hatchback

Ford Focus Hatchback 2020 Màu Race-RotFord Focus Hatchback 2020 Màu Magnetic- Grau MetallicFord Focus Hatchback 2020 Màu Frost-WeißFord Focus Hatchback 2020 Màu Polar-Silber MetallicFord Focus Hatchback 2020 Màu Chroma-Blau Metallic
Màu Race-Rot

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Ford

Nổi bật
Sắp ra mắt