Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2021

Ford Focus 2020
8.4/10 điểm
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2020 hình 1

Ford Focus 2020

Hình 1 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2020 hình 2

Ford Focus 2020

Hình 2 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2020 hình 3

Ford Focus 2020

Hình 3 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2020 hình 4

Ford Focus 2020

Hình 4 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2020 hình 5

Ford Focus 2020

Hình 5 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2020 hình 6

Ford Focus 2020

Hình 6 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2020 hình 7

Ford Focus 2020

Hình 7 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2020 hình 8

Ford Focus 2020

Hình 8 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2020 hình 9

Ford Focus 2020

Hình 9 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2020 hình 10

Ford Focus 2020

Hình 10 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus 2020

Hình 11 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Focus 2020

Hình 12 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Focus 2020

Hình 13 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Focus 2020

Hình 14 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Focus 2020

Hình 15 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Focus 2020

Hình 16 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Focus 2020

Hình 17 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Focus 2020

Hình 18 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Focus 2020

Hình 19 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Focus 2020

Hình 20 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Focus 2020

Hình 21 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Focus 2020

Hình 22 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Focus 2020

Hình 23 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Focus 2020

Hình 24 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Focus 2020

Hình 25 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Focus 2020

Hình 26 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Focus 2020

Hình 27 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Focus 2020

Hình 28 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus 2020

Hình 29 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020

Hình 30 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus 2020

Hình 31 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020

Hình 32 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus 2020

Hình 33 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus 2020

Hình 34 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus 2020

Hình 35 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus 2020

Hình 36 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Focus 2020

Hình 37 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020

Hình 38 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus 2020

Hình 39 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020

Hình 40 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020

Hình 41 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus 2020

Hình 42 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Focus 2020

Hình 43 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Focus 2020

Hình 44 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Ford Focus 2020

Hình 45 / 74
Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Focus 2020

Hình 46 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 11

Ford Focus 2019

Hình 47 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 12

Ford Focus 2019

Hình 48 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 13

Ford Focus 2019

Hình 49 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 14

Ford Focus 2019

Hình 50 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 15

Ford Focus 2019

Hình 51 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 16

Ford Focus 2019

Hình 52 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 17

Ford Focus 2019

Hình 53 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 18

Ford Focus 2019

Hình 54 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 19

Ford Focus 2019

Hình 55 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 20

Ford Focus 2019

Hình 56 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 21

Ford Focus 2019

Hình 57 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 22

Ford Focus 2019

Hình 58 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 23

Ford Focus 2019

Hình 59 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 24

Ford Focus 2019

Hình 60 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 25

Ford Focus 2019

Hình 61 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 26

Ford Focus 2019

Hình 62 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 27

Ford Focus 2019

Hình 63 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 28

Ford Focus 2019

Hình 64 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 29

Ford Focus 2019

Hình 65 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 30

Ford Focus 2019

Hình 66 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 31

Ford Focus 2019

Hình 67 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 32

Ford Focus 2019

Hình 68 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 33

Ford Focus 2019

Hình 69 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 34

Ford Focus 2019

Hình 70 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 35

Ford Focus 2019

Hình 71 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 36

Ford Focus 2019

Hình 72 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 37

Ford Focus 2019

Hình 73 / 74
Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Ford Focus 2019 hình 38

Ford Focus 2019

Hình 74 / 74

Những câu hỏi thường gặp về Ford Focus

Nên mua Focus hay Mazda3 xe nào tốt hơn?
Giá Focus niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá Mazda3 bắt đầu từ 750 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Ford Focus 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Ford Focus 2020 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Lightning Blue Metallic, Magnetic Metallic, Outrageous Green Metallic Tinted Clearcoat, Oxford White, Shadow Black, White Gold Metallic, White Platinum Metallic Tri-Coat, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Ford Focus là dòng xe nào?
Ford Focus có 7 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng C gồm: Mazda 3, Volkswagen Beetle, Hyundai Veloster, Hyundai Elantra, Honda Civic, Peugeot 408, Ford Focus Hatchback.

Xem thêm câu hỏi về Ford Focus

Màu xe Ford Focus

Ford Focus 2020 Màu Lightning Blue MetallicFord Focus 2020 Màu Magnetic MetallicFord Focus 2020 Màu Outrageous Green Metallic Tinted ClearcoatFord Focus 2020 Màu Oxford WhiteFord Focus 2020 Màu Shadow Black
Màu Lightning Blue Metallic

Mua xe Ford Focus mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Ford Focus trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Ford Focus?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Ford

Nổi bật
Sắp ra mắt