Hình ảnh Ford Fusion 2021

Ford Fusion 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Ford Fusion mới nhất. Xe Fusion có 112 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Ford Fusion có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Fusion 2020

Hình 1 / 112
Agate Black Metallic

Agate Black Metallic

Ford Fusion 2020

Hình 2 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fusion 2020

Hình 3 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Fusion 2020

Hình 4 / 112
Alto Blue Metallic Tinted Clearcoat

Alto Blue Metallic Tinted Clearcoat

Ford Fusion 2020

Hình 5 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fusion 2020

Hình 6 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Fusion 2020

Hình 7 / 112
Iconic Silver Metallic

Iconic Silver Metallic

Ford Fusion 2020

Hình 8 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fusion 2020

Hình 9 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Fusion 2020

Hình 10 / 112
Magnetic Metallic

Magnetic Metallic

Ford Fusion 2020

Hình 11 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fusion 2020

Hình 12 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fusion 2020

Hình 13 / 112
Oxford White

Oxford White

Ford Fusion 2020

Hình 14 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Fusion 2020

Hình 15 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fusion 2020

Hình 16 / 112
Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat

Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat

Ford Fusion 2020

Hình 17 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Fusion 2020

Hình 18 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Fusion 2020

Hình 19 / 112
Velocity Blue Metallic

Velocity Blue Metallic

Ford Fusion 2020

Hình 20 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fusion 2020

Hình 21 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Fusion 2020

Hình 22 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fusion 2020

Hình 23 / 112
White Platinum Metallic Tri-Coat

White Platinum Metallic Tri-Coat

Ford Fusion 2020

Hình 24 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fusion 2020

Hình 25 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Fusion 2020

Hình 26 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fusion 2020

Hình 27 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Fusion 2020

Hình 28 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fusion 2020

Hình 29 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Fusion 2020

Hình 30 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Fusion 2020

Hình 31 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fusion 2020

Hình 32 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fusion 2020

Hình 33 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Fusion 2020

Hình 34 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Fusion 2020

Hình 35 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fusion 2020

Hình 36 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fusion 2020

Hình 37 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Fusion 2020

Hình 38 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fusion 2020

Hình 39 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Fusion 2020

Hình 40 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fusion 2020

Hình 41 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Fusion 2020

Hình 42 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fusion 2020

Hình 43 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Fusion 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Fusion 2020

Hình 44 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fusion 2020

Hình 45 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fusion 2020

Hình 46 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fusion 2020

Hình 47 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fusion 2020

Hình 48 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fusion 2020

Hình 49 / 112
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fusion 2020

Hình 50 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 1

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 1

Ford Fusion 2019

Hình 51 / 112
Magnetic Metallic

Magnetic Metallic

Ford Fusion 2019

Hình 52 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 2

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 2

Ford Fusion 2019

Hình 53 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 3

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 3

Ford Fusion 2019

Hình 54 / 112
Shadow Black

Shadow Black

Ford Fusion 2019

Hình 55 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 4

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 4

Ford Fusion 2019

Hình 56 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 5

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 5

Ford Fusion 2019

Hình 57 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 6

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 6

Ford Fusion 2019

Hình 58 / 112
Blue Metallic

Blue Metallic

Ford Fusion 2019

Hình 59 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 7

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 7

Ford Fusion 2019

Hình 60 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 8

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 8

Ford Fusion 2019

Hình 61 / 112
Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat

Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat

Ford Fusion 2019

Hình 62 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 9

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 9

Ford Fusion 2019

Hình 63 / 112
Ingot Silver Metallic

Ingot Silver Metallic

Ford Fusion 2019

Hình 64 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 10

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 10

Ford Fusion 2019

Hình 65 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 11

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 11

Ford Fusion 2019

Hình 66 / 112
Lightning Blue

Lightning Blue

Ford Fusion 2019

Hình 67 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 12

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 12

Ford Fusion 2019

Hình 68 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 13

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 13

Ford Fusion 2019

Hình 69 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 14

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 14

Ford Fusion 2019

Hình 70 / 112
Oxford White

Oxford White

Ford Fusion 2019

Hình 71 / 112
Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat

Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat

Ford Fusion 2019

Hình 72 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 15

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 15

Ford Fusion 2019

Hình 73 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 16

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 16

Ford Fusion 2019

Hình 74 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 17

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 17

Ford Fusion 2019

Hình 75 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 18

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 18

Ford Fusion 2019

Hình 76 / 112
White Gold Metallic

White Gold Metallic

Ford Fusion 2019

Hình 77 / 112
White Platinum Metallic Tri-Coat

White Platinum Metallic Tri-Coat

Ford Fusion 2019

Hình 78 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 19

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 19

Ford Fusion 2019

Hình 79 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 20

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 20

Ford Fusion 2019

Hình 80 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 21

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 21

Ford Fusion 2019

Hình 81 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 22

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 22

Ford Fusion 2019

Hình 82 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 23

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 23

Ford Fusion 2019

Hình 83 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 24

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 24

Ford Fusion 2019

Hình 84 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 25

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 25

Ford Fusion 2019

Hình 85 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 26

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 26

Ford Fusion 2019

Hình 86 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 27

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 27

Ford Fusion 2019

Hình 87 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 28

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 28

Ford Fusion 2019

Hình 88 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 29

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 29

Ford Fusion 2019

Hình 89 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 30

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 30

Ford Fusion 2019

Hình 90 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 31

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 31

Ford Fusion 2019

Hình 91 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 32

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 32

Ford Fusion 2019

Hình 92 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 33

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 33

Ford Fusion 2019

Hình 93 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 34

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 34

Ford Fusion 2019

Hình 94 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 35

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 35

Ford Fusion 2019

Hình 95 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 36

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 36

Ford Fusion 2019

Hình 96 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 37

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 37

Ford Fusion 2019

Hình 97 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 38

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 38

Ford Fusion 2019

Hình 98 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 39

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 39

Ford Fusion 2019

Hình 99 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 40

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 40

Ford Fusion 2019

Hình 100 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 41

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 41

Ford Fusion 2019

Hình 101 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 42

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 42

Ford Fusion 2019

Hình 102 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 43

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 43

Ford Fusion 2019

Hình 103 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 44

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 44

Ford Fusion 2019

Hình 104 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 45

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 45

Ford Fusion 2019

Hình 105 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 46

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 46

Ford Fusion 2019

Hình 106 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 47

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 47

Ford Fusion 2019

Hình 107 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 48

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 48

Ford Fusion 2019

Hình 108 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 49

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 49

Ford Fusion 2019

Hình 109 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 50

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 50

Ford Fusion 2019

Hình 110 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 51

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 51

Ford Fusion 2019

Hình 111 / 112
Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 52

Hình ảnh Ford Fusion 2019 hình 52

Ford Fusion 2019

Hình 112 / 112

Hình ảnh xe đối thủ Ford Fusion

Honda Accord
1 tỷ 198 triệu - 1 tỷ 390 triệu
Kia Optima
759 triệu - 919 triệu
Mazda 6
819 triệu - 1 tỷ 175 triệu
Toyota Camry
1 tỷ 029 triệu - 1 tỷ 235 triệu
Subaru Legacy
1 tỷ 250 triệu - 1 tỷ 660 triệu
Volkswagen Passat
1 tỷ 266 triệu - 1 tỷ 480 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Ford Fusion

Ford Fusion 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Ford Fusion 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Agate Black Metallic, Alto Blue Metallic Tinted Clearcoat, Iconic Silver Metallic, Magnetic Metallic, Oxford White, Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat, Velocity Blue Metallic, White Platinum Metallic Tri-Coat, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Ford Fusion là dòng xe nào?
Ford Fusion có 9 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng D gồm: Honda Accord, Hyundai Sonata, Kia Optima, Mazda 6, Toyota Camry, Subaru Legacy, Volkswagen Passat.

Xem thêm câu hỏi về Ford Fusion

FORD ĐANG BÁN

Màu xe Ford Fusion

Ford Fusion 2020 Màu Agate Black MetallicFord Fusion 2020 Màu Alto Blue Metallic Tinted ClearcoatFord Fusion 2020 Màu Iconic Silver MetallicFord Fusion 2020 Màu Magnetic MetallicFord Fusion 2020 Màu Oxford White
Màu Agate Black Metallic

Mua xe Ford Fusion mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Ford Fusion trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Ford Fusion?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Ford

Nổi bật
Sắp ra mắt