Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2021

Ford Fusion 2020
8.4/10 điểm
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fusion 2020

Hình 1 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fusion 2020

Hình 2 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fusion 2020

Hình 3 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fusion 2020

Hình 4 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fusion 2020

Hình 5 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fusion 2020

Hình 6 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fusion 2020

Hình 7 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fusion 2020

Hình 8 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fusion 2020

Hình 9 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Fusion 2020

Hình 10 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Fusion 2020

Hình 11 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Fusion 2020

Hình 12 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Fusion 2020

Hình 13 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fusion 2020

Hình 14 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fusion 2020

Hình 15 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fusion 2020

Hình 16 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fusion 2020

Hình 17 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Fusion 2020

Hình 18 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fusion 2020

Hình 19 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fusion 2020

Hình 20 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fusion 2020

Hình 21 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Fusion 2020

Hình 22 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Fusion 2020

Hình 23 / 65
Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fusion 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Fusion 2020

Hình 24 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 1

Ford Fusion 2019

Hình 25 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 2

Ford Fusion 2019

Hình 26 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 3

Ford Fusion 2019

Hình 27 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 4

Ford Fusion 2019

Hình 28 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 5

Ford Fusion 2019

Hình 29 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 6

Ford Fusion 2019

Hình 30 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 7

Ford Fusion 2019

Hình 31 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 8

Ford Fusion 2019

Hình 32 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 9

Ford Fusion 2019

Hình 33 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 10

Ford Fusion 2019

Hình 34 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 11

Ford Fusion 2019

Hình 35 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 12

Ford Fusion 2019

Hình 36 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 13

Ford Fusion 2019

Hình 37 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 14

Ford Fusion 2019

Hình 38 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 15

Ford Fusion 2019

Hình 39 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 16

Ford Fusion 2019

Hình 40 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 17

Ford Fusion 2019

Hình 41 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 18

Ford Fusion 2019

Hình 42 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 19

Ford Fusion 2019

Hình 43 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 20

Ford Fusion 2019

Hình 44 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 21

Ford Fusion 2019

Hình 45 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 22

Ford Fusion 2019

Hình 46 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 23

Ford Fusion 2019

Hình 47 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 24

Ford Fusion 2019

Hình 48 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 25

Ford Fusion 2019

Hình 49 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 26

Ford Fusion 2019

Hình 50 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 27

Ford Fusion 2019

Hình 51 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 28

Ford Fusion 2019

Hình 52 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 29

Ford Fusion 2019

Hình 53 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 30

Ford Fusion 2019

Hình 54 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 31

Ford Fusion 2019

Hình 55 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 32

Ford Fusion 2019

Hình 56 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 33

Ford Fusion 2019

Hình 57 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 34

Ford Fusion 2019

Hình 58 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 35

Ford Fusion 2019

Hình 59 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 36

Ford Fusion 2019

Hình 60 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 37

Ford Fusion 2019

Hình 61 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 38

Ford Fusion 2019

Hình 62 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 39

Ford Fusion 2019

Hình 63 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 40

Ford Fusion 2019

Hình 64 / 65
Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Ford Fusion 2019 hình 41

Ford Fusion 2019

Hình 65 / 65

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Ford Fusion

Honda Accord
1 tỷ 198 triệu - 1 tỷ 390 triệu
Mazda 6
819 triệu - 1 tỷ 175 triệu
Toyota Camry
1 tỷ 029 triệu - 1 tỷ 235 triệu
Subaru Legacy
1 tỷ 250 triệu - 1 tỷ 660 triệu
Volkswagen Passat
1 tỷ 266 triệu - 1 tỷ 480 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Ford Fusion

Ford Fusion 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Ford Fusion 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Agate Black Metallic, Alto Blue Metallic Tinted Clearcoat, Iconic Silver Metallic, Magnetic Metallic, Oxford White, Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat, Velocity Blue Metallic, White Platinum Metallic Tri-Coat, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Ford Fusion là dòng xe nào?
Ford Fusion có 9 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng D gồm: Honda Accord, Hyundai Sonata, Kia Optima, Mazda 6, Toyota Camry, Subaru Legacy, Volkswagen Passat.

Xem thêm câu hỏi về Ford Fusion

Màu xe Ford Fusion

Ford Fusion 2020 Màu Agate Black MetallicFord Fusion 2020 Màu Alto Blue Metallic Tinted ClearcoatFord Fusion 2020 Màu Iconic Silver MetallicFord Fusion 2020 Màu Magnetic MetallicFord Fusion 2020 Màu Oxford White
Màu Agate Black Metallic

Mua xe Ford Fusion mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Ford Fusion trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Ford Fusion?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Ford

Nổi bật
Sắp ra mắt