Hình ảnh Ford Ranger 2020

Ford Ranger 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 853.000.000 đ

Xem hình ảnh Ford Ranger 2020 mới nhất. Xe Ranger có 92 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Ford Ranger 2020 có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Ranger 2020

Hình 1 / 92
Canyon-Orange

Canyon-Orange

Ford Ranger 2020

Hình 2 / 92
Polar-Silber

Polar-Silber

Ford Ranger 2020

Hình 3 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Ranger 2020

Hình 4 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Ranger 2020

Hình 5 / 92
Royal-Grau

Royal-Grau

Ford Ranger 2020

Hình 6 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020

Hình 7 / 92
Iridium-Schwarz

Iridium-Schwarz

Ford Ranger 2020

Hình 8 / 92
Frost-Wei

Frost-Wei

Ford Ranger 2020

Hình 9 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020

Hình 10 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Ranger 2020

Hình 11 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020

Hình 12 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Ranger 2020

Hình 13 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020

Hình 14 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Ranger 2020

Hình 15 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Ranger 2020

Hình 16 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Ranger 2020

Hình 17 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020

Hình 18 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020

Hình 19 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Ranger 2020

Hình 20 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Ranger 2020

Hình 21 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Ranger 2020

Hình 22 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Ranger 2020

Hình 23 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Ranger 2020

Hình 24 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Ranger 2020

Hình 25 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020

Hình 26 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Ranger 2020

Hình 27 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Ranger 2020

Hình 28 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Ranger 2020

Hình 29 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020

Hình 30 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Ranger 2020

Hình 31 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020

Hình 32 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Ranger 2020

Hình 33 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Ranger 2020

Hình 34 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Ford Ranger 2020

Hình 35 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020

Hình 36 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Ford Ranger 2020

Hình 37 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020

Hình 38 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Ford Ranger 2020

Hình 39 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Ford Ranger 2020

Hình 40 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Ranger 2020

Hình 41 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Ranger 2020

Hình 42 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Ranger 2020

Hình 43 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020

Hình 44 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020

Hình 45 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020

Hình 46 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020

Hình 47 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Ranger 2020

Hình 48 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Ford Ranger 2020

Hình 49 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Ranger 2020

Hình 50 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020

Hình 51 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020

Hình 52 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Ranger 2020

Hình 53 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Ranger 2020

Hình 54 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Ranger 2020

Hình 55 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Ranger 2020

Hình 56 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020

Hình 57 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Ranger 2020

Hình 58 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Ranger 2020

Hình 59 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Ranger 2020

Hình 60 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020

Hình 61 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Ford Ranger 2020

Hình 62 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Ranger 2020

Hình 63 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Ranger 2020

Hình 64 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020

Hình 65 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Ford Ranger 2020

Hình 66 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Ford Ranger 2020

Hình 67 / 92
Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Ford Ranger 2020

Hình 68 / 92
Ngoại thất Ford Ranger 2021

Ngoại thất Ford Ranger 2021

Ford Ranger 2021

Hình 69 / 92
Đèn xe Ford Ranger 2021

Đèn xe Ford Ranger 2021

Ford Ranger 2021

Hình 70 / 92
Đầu xe Ford Ranger 2021

Đầu xe Ford Ranger 2021

Ford Ranger 2021

Hình 71 / 92
Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 1

Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 1

Ford Ranger 2019

Hình 72 / 92
Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 2

Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 2

Ford Ranger 2019

Hình 73 / 92
Pride Orange

Pride Orange

Ford Ranger 2019

Hình 74 / 92
Moondust Silver

Moondust Silver

Ford Ranger 2019

Hình 75 / 92
Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 3

Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 3

Ford Ranger 2019

Hình 76 / 92
Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 4

Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 4

Ford Ranger 2019

Hình 77 / 92
Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 5

Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 5

Ford Ranger 2019

Hình 78 / 92
Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 6

Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 6

Ford Ranger 2019

Hình 79 / 92
Frozen White

Frozen White

Ford Ranger 2019

Hình 80 / 92
Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 7

Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 7

Ford Ranger 2019

Hình 81 / 92
Colorado Red

Colorado Red

Ford Ranger 2019

Hình 82 / 92
Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 8

Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 8

Ford Ranger 2019

Hình 83 / 92
Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 9

Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 9

Ford Ranger 2019

Hình 84 / 92
Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 10

Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 10

Ford Ranger 2019

Hình 85 / 92
Copper Red

Copper Red

Ford Ranger 2019

Hình 86 / 92
Performance Blue

Performance Blue

Ford Ranger 2019

Hình 87 / 92
Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 11

Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 11

Ford Ranger 2019

Hình 88 / 92
Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 12

Hình ảnh Ford Ranger 2019 hình 12

Ford Ranger 2019

Hình 89 / 92
Ocean

Ocean

Ford Ranger 2019

Hình 90 / 92
Sea Grey

Sea Grey

Ford Ranger 2019

Hình 91 / 92
Panther Black

Panther Black

Ford Ranger 2019

Hình 92 / 92

Bài viết về Ford Ranger

Loạt xe bình dân mới ra mắt 2021: Toyota Vios và Mitsubishi Attrage làm nóng thị trường xe
Những mẫu xe mới ra mắt hoặc được nâng cấp như: MG ZS, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, Hyundai Santa Fe, Ford Ranger, Mazda CX-3, Mazda CX-30 thuộc những mẫu xe khuấy động thị trường ô...
Blog xe 11 thg 7, 2021
Mẫu xe bán tải nào được yêu thích nhất?
Mẫu xe bán tải bị người tiêu dùng ít chọn mua nhất trong năm 2020 là Isuzu D-max, trong khi đó "vua bán tải" Ford Ranger tiếp tục giữ vững ngôi vị dẫn đầu.
Xe tốt nhất 27 thg 1, 2021
Mẫu xe ô tô nhập khẩu bán chạy nhất
Trong năm 2020, doanh số bán ô tô nhập khẩu tại Việt Nam giảm 17% so với năm 2019. Trong đó, sức hút từ mẫu mã thiết kế, công nghệ, giá bán, giúp các mẫu...
Blog xe 20 thg 1, 2021
Những mẫu xe ô tô bán tại Việt Nam bị phàn nàn nhiều nhất
Từ những dòng xe mới như Kia Seltos, bán tải Ford Ranger, sedan hạng B Hyundai Accent, Mazda3 và Subaru Forester là 4 mẫu xe bị khách hàng phản ánh về chất lượng nhiều nhất...
Blog xe 5 thg 1, 2021
Ford Ranger 2021 về Việt Nam, bị cắt bớt trang bị
Mẫu xe bán tải có doanh số tốt nhất Ford Ranger 2021 nhập khẩu đã được đưa về, sau khi được giới thiệu tại Thái Lan, phiên bản 2021 được nâng cấp cải tiến phần...
Blog xe 27 thg 12, 2020
Tại sao tôi chọn xe bán tải
Tại sao tôi chọn xe bán tải? Làm thế nào để chọn một chiếc xe bán tải phù hợp với nhu cầu của bạn: Có rất nhiều tin nhắn trên xeoto.com.vn của chúng tôi do...
Blog xe 18 thg 12, 2020
Ford Ranger Raptor 2021 về Việt Nam trang bị lốp BFGoodrich
Mẫu bán tải Ford Ranger Raptor 2021 phiên bản mới vừa được đưa về Việt Nam được sử dụng lại lốp địa hình BFGoodrich, trước đó mẫu xe này được thay bằng lốp của GoodYear...
Blog xe 4 thg 12, 2020

Các phiên bản của Ford Ranger 2020

Ford Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X2

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

853.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Ford Ranger

Toyota Hilux
622 triệu - 913 triệu
Mazda BT-50
590 triệu - 749 triệu
Isuzu D-Max
595 triệu - 820 triệu
Mitsubishi Triton
730 triệu - 865 triệu
Nissan Navara
589 triệu - 835 triệu

FORD RANGER ĐANG BÁN

Màu xe Ford Ranger 2020

Ford Ranger 2020 Màu Canyon-OrangeFord Ranger 2020 Màu Polar-SilberFord Ranger 2020 Màu Royal-GrauFord Ranger 2020 Màu Iridium-SchwarzFord Ranger 2020 Màu Frost-Wei
Màu Canyon-Orange

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Ford

Nổi bật
Sắp ra mắt