Hình ảnh nội thất Ford Transit 2023

Ford Transit 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 1.335.000.000 đ
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Transit 2020

Hình 1 / 86
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Transit 2020

Hình 2 / 86
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Transit 2020

Hình 3 / 86
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Transit 2020

Hình 4 / 86
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Transit 2020

Hình 5 / 86
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Transit 2020

Hình 6 / 86
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Ford Transit 2020

Hình 7 / 86
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Ford Transit 2020

Hình 8 / 86
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Transit 2020

Hình 9 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 1

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 1

Ford Transit 2020

Hình 10 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 2

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 2

Ford Transit 2020

Hình 11 / 86
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Ford Transit 2020

Hình 12 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 3

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 3

Ford Transit 2020

Hình 13 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 4

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 4

Ford Transit 2020

Hình 14 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 5

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 5

Ford Transit 2020

Hình 15 / 86
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Ford Transit 2020

Hình 16 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 6

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 6

Ford Transit 2020

Hình 17 / 86
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Ford Transit 2020

Hình 18 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 7

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 7

Ford Transit 2020

Hình 19 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 8

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 8

Ford Transit 2020

Hình 20 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 9

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 9

Ford Transit 2020

Hình 21 / 86
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Ford Transit 2020

Hình 22 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 10

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 10

Ford Transit 2020

Hình 23 / 86
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Ford Transit 2020

Hình 24 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 11

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2020 hình 11

Ford Transit 2020

Hình 25 / 86
Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Transit 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Ford Transit 2020

Hình 26 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 12

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 12

Ford Transit 2019

Hình 27 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 13

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 13

Ford Transit 2019

Hình 28 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 14

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 14

Ford Transit 2019

Hình 29 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 15

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 15

Ford Transit 2019

Hình 30 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 16

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 16

Ford Transit 2019

Hình 31 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 17

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 17

Ford Transit 2019

Hình 32 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 18

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 18

Ford Transit 2019

Hình 33 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 19

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 19

Ford Transit 2019

Hình 34 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 20

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 20

Ford Transit 2019

Hình 35 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 21

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 21

Ford Transit 2019

Hình 36 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 22

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 22

Ford Transit 2019

Hình 37 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 23

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 23

Ford Transit 2019

Hình 38 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 24

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 24

Ford Transit 2019

Hình 39 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 25

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 25

Ford Transit 2019

Hình 40 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 26

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 26

Ford Transit 2019

Hình 41 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 27

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 27

Ford Transit 2019

Hình 42 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 28

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 28

Ford Transit 2019

Hình 43 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 29

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 29

Ford Transit 2019

Hình 44 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 30

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 30

Ford Transit 2019

Hình 45 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 31

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 31

Ford Transit 2019

Hình 46 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 32

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 32

Ford Transit 2019

Hình 47 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 33

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 33

Ford Transit 2019

Hình 48 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 34

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 34

Ford Transit 2019

Hình 49 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 35

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 35

Ford Transit 2019

Hình 50 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 36

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 36

Ford Transit 2019

Hình 51 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 37

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 37

Ford Transit 2019

Hình 52 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 38

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 38

Ford Transit 2019

Hình 53 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 39

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 39

Ford Transit 2019

Hình 54 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 40

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 40

Ford Transit 2019

Hình 55 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 41

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 41

Ford Transit 2019

Hình 56 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 42

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 42

Ford Transit 2019

Hình 57 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 43

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 43

Ford Transit 2019

Hình 58 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 44

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 44

Ford Transit 2019

Hình 59 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 45

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 45

Ford Transit 2019

Hình 60 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 46

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 46

Ford Transit 2019

Hình 61 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 47

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 47

Ford Transit 2019

Hình 62 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 48

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 48

Ford Transit 2019

Hình 63 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 49

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 49

Ford Transit 2019

Hình 64 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 50

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 50

Ford Transit 2019

Hình 65 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 51

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 51

Ford Transit 2019

Hình 66 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 52

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 52

Ford Transit 2019

Hình 67 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 53

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 53

Ford Transit 2019

Hình 68 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 54

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 54

Ford Transit 2019

Hình 69 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 55

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 55

Ford Transit 2019

Hình 70 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 56

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 56

Ford Transit 2019

Hình 71 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 57

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 57

Ford Transit 2019

Hình 72 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 58

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 58

Ford Transit 2019

Hình 73 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 59

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 59

Ford Transit 2019

Hình 74 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 60

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 60

Ford Transit 2019

Hình 75 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 61

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 61

Ford Transit 2019

Hình 76 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 62

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 62

Ford Transit 2019

Hình 77 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 63

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 63

Ford Transit 2019

Hình 78 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 64

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 64

Ford Transit 2019

Hình 79 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 65

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 65

Ford Transit 2019

Hình 80 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 66

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 66

Ford Transit 2019

Hình 81 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 67

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 67

Ford Transit 2019

Hình 82 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 68

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 68

Ford Transit 2019

Hình 83 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 69

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 69

Ford Transit 2019

Hình 84 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 70

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 70

Ford Transit 2019

Hình 85 / 86
Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 71

Hình ảnh nội thất Ford Transit 2019 hình 71

Ford Transit 2019

Hình 86 / 86

Các phiên bản của Ford Transit

Ford Transit Limousine

Nhập khẩu, Dầu, Số sàn

1.335.000.000 VND

Hình ảnh nội thất xe đối thủ Ford Transit

Những câu hỏi thường gặp về Ford Transit

Giá lăn bánh của Ford Transit 2023 là bao nhiêu?
Giá Transit lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 441 triệu cho bản Limousine . Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Transit hay Solati xe nào tốt hơn?
Giá Transit niêm yết bắt đầu từ 1 tỷ 335 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2402 cc. Trong khi giá Solati bắt đầu từ 980 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2497 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Ford Transit 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Ford Transit 2020 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Race Red, Deep Impact Blue, Magnetic, Frozen White, Blazer Blue, Shadow Black, Moondust Silver, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Ford Transit 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Ford Transit là mẫu xe Van 10 chỗ.
Ford Transit có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Ford Transit 2023 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Transit Limousine (Dầu).
Đối thủ của Ford Transit là dòng xe nào?
Ford Transit có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Van Thương mại gồm: Hyundai Solati, Peugeot Traveller, Toyota Hiace, Volkswagen Sharan, Mercedes-Benz V220.

Xem thêm câu hỏi về Ford Transit

FORD ĐANG BÁN

Màu xe Ford Transit

Ford Transit 2020 Màu Race RedFord Transit 2020 Màu Deep Impact BlueFord Transit 2020 Màu MagneticFord Transit 2020 Màu Frozen WhiteFord Transit 2020 Màu Blazer Blue
Màu Race Red

Mua xe Ford Transit mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Ford Transit trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

25.549.790 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Ford Transit?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Ford

Nổi bật
Sắp ra mắt