Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2023

#2 phân khúc xe sedan hạng d

Tổng doanh số
2 chiếc
Miền Bắc
1 chiếc
Miền Trung
1 chiếc
Honda Accord 2020
8.5/10 điểm
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 1

Honda Accord 2020

Hình 1 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 2

Honda Accord 2020

Hình 2 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 3

Honda Accord 2020

Hình 3 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 4

Honda Accord 2020

Hình 4 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 5

Honda Accord 2020

Hình 5 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 6

Honda Accord 2020

Hình 6 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 7

Honda Accord 2020

Hình 7 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 8

Honda Accord 2020

Hình 8 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 9

Honda Accord 2020

Hình 9 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 10

Honda Accord 2020

Hình 10 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 11

Honda Accord 2020

Hình 11 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 12

Honda Accord 2020

Hình 12 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 13

Honda Accord 2020

Hình 13 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 14

Honda Accord 2020

Hình 14 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 15

Honda Accord 2020

Hình 15 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 16

Honda Accord 2020

Hình 16 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 17

Honda Accord 2020

Hình 17 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 18

Honda Accord 2020

Hình 18 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2020 hình 19

Honda Accord 2020

Hình 19 / 67
Honda Accord 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Accord 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Accord 2020

Hình 20 / 67
Honda Accord 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Accord 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Accord 2020

Hình 21 / 67
Honda Accord 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Accord 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Accord 2020

Hình 22 / 67
Honda Accord 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Accord 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Accord 2020

Hình 23 / 67
Honda Accord 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Accord 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Accord 2020

Hình 24 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 20

Honda Accord 2019

Hình 25 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 21

Honda Accord 2019

Hình 26 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 22

Honda Accord 2019

Hình 27 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 23

Honda Accord 2019

Hình 28 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 24

Honda Accord 2019

Hình 29 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 25

Honda Accord 2019

Hình 30 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 26

Honda Accord 2019

Hình 31 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 27

Honda Accord 2019

Hình 32 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 28

Honda Accord 2019

Hình 33 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 29

Honda Accord 2019

Hình 34 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 30

Honda Accord 2019

Hình 35 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 31

Honda Accord 2019

Hình 36 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 32

Honda Accord 2019

Hình 37 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 33

Honda Accord 2019

Hình 38 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 34

Honda Accord 2019

Hình 39 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 35

Honda Accord 2019

Hình 40 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 36

Honda Accord 2019

Hình 41 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 37

Honda Accord 2019

Hình 42 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 38

Honda Accord 2019

Hình 43 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 39

Honda Accord 2019

Hình 44 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 40

Honda Accord 2019

Hình 45 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 41

Honda Accord 2019

Hình 46 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 42

Honda Accord 2019

Hình 47 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 43

Honda Accord 2019

Hình 48 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 44

Honda Accord 2019

Hình 49 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 45

Honda Accord 2019

Hình 50 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 46

Honda Accord 2019

Hình 51 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 47

Honda Accord 2019

Hình 52 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 48

Honda Accord 2019

Hình 53 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 49

Honda Accord 2019

Hình 54 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 50

Honda Accord 2019

Hình 55 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 51

Honda Accord 2019

Hình 56 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 52

Honda Accord 2019

Hình 57 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 53

Honda Accord 2019

Hình 58 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 54

Honda Accord 2019

Hình 59 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 55

Honda Accord 2019

Hình 60 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 56

Honda Accord 2019

Hình 61 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 57

Honda Accord 2019

Hình 62 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 58

Honda Accord 2019

Hình 63 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 59

Honda Accord 2019

Hình 64 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 60

Honda Accord 2019

Hình 65 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 61

Honda Accord 2019

Hình 66 / 67
Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Honda Accord 2019 hình 62

Honda Accord 2019

Hình 67 / 67

Bài viết về Honda Accord

Coupe với Sedan: Có gì khác biệt?
Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe mới, XEOTO sẽ cung cấp nhiều tùy chọn ô tô Honda kiểu dáng Coupe và Honda sedan, bao gồm cả Honda Civic và Accord. Tuy nhiên, bạn...
Kiến thức xe 25 thg 12, 2020
Honda Accord giảm giá 150 triệu cạnh tranh với đối thủ
Doanh số bán chậm khiến một số đại lý ồ ạt xả hàng giá sốc mẫu xe Honda Accord với mức giảm 150 triệu đồng.
Blog xe 17 thg 11, 2020
Xem Honda Accord 2020 ra mắt thị trường xe Châu Á với hai phiên bản chính của hãng
Sau khi bắt đầu đặt hàng cho Honda Accord hoàn toàn mới chỉ hơn một tuần trước ở các nước Châu Á, Honda Malaysia hiện đã chính thức ra mắt mẫu xe phân khúc D...
Blog xe 5 thg 4, 2020
Hãng Honda giảm sản xuất dòng sedan Accord và Civic tại Mỹ vì khách hàng dần chuyển sang SUV
Hãng xe hơi đến từ Nhật Bản phải ngừng dây chuyền sản xuất thứ 2 của mình ở Hoa kỳ, để chuẩn bị cơ sở, trang thiết bị sản xuất xe điện trong tương lai...
Blog xe 23 thg 6, 2019

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Honda Accord

Những câu hỏi thường gặp về Honda Accord

Nên mua Accord hay Mazda6 xe nào tốt hơn?
Giá Accord niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá Mazda6 bắt đầu từ 1 tỷ 019 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2488 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Honda Accord 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Honda Accord 2020 tại thị trường Việt Nam có 9 màu gồm Champagne Frost Pearl, Crystal Black Pearl, Lunar Silver Metallic, Modern Steel Metallic, Obsidian Blue Pearl, Platinum White Pearl, Radiant Red Metallic, San Marino Red, Still Night Pearl, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Honda Accord là dòng xe nào?
Honda Accord có 7 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng D gồm: Mazda 6, Hyundai Sonata, Kia Optima, Toyota Camry, Nissan Teana, Chevrolet Malibu, Volkswagen Passat.

Xem thêm câu hỏi về Honda Accord

HONDA ACCORD ĐANG BÁN

Màu xe Honda Accord

Honda Accord 2020 Màu Champagne Frost PearlHonda Accord 2020 Màu Crystal Black PearlHonda Accord 2020 Màu Lunar Silver MetallicHonda Accord 2020 Màu Modern Steel MetallicHonda Accord 2020 Màu Obsidian Blue Pearl
Màu Champagne Frost Pearl

Mua xe Honda Accord mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Honda Accord trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Honda Accord?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Honda

Nổi bật
 • Civic
  729 triệu
 • HR-V
  786 triệu - 866 triệu
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • CR-V
  958 triệu - 1 tỷ 138
 • BR-V
  635 triệu - 700 triệu
Sắp ra mắt
 • Civic
  729 triệu
 • CR-V
  958 triệu - 1 tỷ 138
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • Brio
  418 triệu - 488 triệu
 • BR-V
  635 triệu - 700 triệu