Hình ảnh nội thất Honda Civic 2021

#3 phân khúc xe sedan hạng c

Tổng doanh số
17 chiếc
Miền Bắc
13 chiếc
Miền Trung
3 chiếc
Miền Nam
1 chiếc
Honda Civic 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 729.000.000 đ - 1.800.000.000 đ
Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda Civic 2020

Hình 1 / 79
Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Civic 2020

Hình 2 / 79
Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda Civic 2020

Hình 3 / 79
Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda Civic 2020

Hình 4 / 79
Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda Civic 2020

Hình 5 / 79
Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda Civic 2020

Hình 6 / 79
Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda Civic 2020

Hình 7 / 79
Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Civic 2020

Hình 8 / 79
Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Civic 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Civic 2020

Hình 9 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 1

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 1

Honda Civic 2019

Hình 10 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 2

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 2

Honda Civic 2019

Hình 11 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 3

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 3

Honda Civic 2019

Hình 12 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 4

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 4

Honda Civic 2019

Hình 13 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 5

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 5

Honda Civic 2019

Hình 14 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 6

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 6

Honda Civic 2019

Hình 15 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 7

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 7

Honda Civic 2019

Hình 16 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 8

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 8

Honda Civic 2019

Hình 17 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 9

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 9

Honda Civic 2019

Hình 18 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 10

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 10

Honda Civic 2019

Hình 19 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 11

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 11

Honda Civic 2019

Hình 20 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 12

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 12

Honda Civic 2019

Hình 21 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 13

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 13

Honda Civic 2019

Hình 22 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 14

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 14

Honda Civic 2019

Hình 23 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 15

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 15

Honda Civic 2019

Hình 24 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 16

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 16

Honda Civic 2019

Hình 25 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 17

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 17

Honda Civic 2019

Hình 26 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 18

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 18

Honda Civic 2019

Hình 27 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 19

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 19

Honda Civic 2019

Hình 28 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 20

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 20

Honda Civic 2019

Hình 29 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 21

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 21

Honda Civic 2019

Hình 30 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 22

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 22

Honda Civic 2019

Hình 31 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 23

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 23

Honda Civic 2019

Hình 32 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 24

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 24

Honda Civic 2019

Hình 33 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 25

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 25

Honda Civic 2019

Hình 34 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 26

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 26

Honda Civic 2019

Hình 35 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 27

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 27

Honda Civic 2019

Hình 36 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 28

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 28

Honda Civic 2019

Hình 37 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 29

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 29

Honda Civic 2019

Hình 38 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 30

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 30

Honda Civic 2019

Hình 39 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 31

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 31

Honda Civic 2019

Hình 40 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 32

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 32

Honda Civic 2019

Hình 41 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 33

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 33

Honda Civic 2019

Hình 42 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 34

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 34

Honda Civic 2019

Hình 43 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 35

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 35

Honda Civic 2019

Hình 44 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 36

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 36

Honda Civic 2019

Hình 45 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 37

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 37

Honda Civic 2019

Hình 46 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 38

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 38

Honda Civic 2019

Hình 47 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 39

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 39

Honda Civic 2019

Hình 48 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 40

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 40

Honda Civic 2019

Hình 49 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 41

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 41

Honda Civic 2019

Hình 50 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 42

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 42

Honda Civic 2019

Hình 51 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 43

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 43

Honda Civic 2019

Hình 52 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 44

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 44

Honda Civic 2019

Hình 53 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 45

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 45

Honda Civic 2019

Hình 54 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 46

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 46

Honda Civic 2019

Hình 55 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 47

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 47

Honda Civic 2019

Hình 56 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 48

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 48

Honda Civic 2019

Hình 57 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 49

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 49

Honda Civic 2019

Hình 58 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 50

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 50

Honda Civic 2019

Hình 59 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 51

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 51

Honda Civic 2019

Hình 60 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 52

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 52

Honda Civic 2019

Hình 61 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 53

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 53

Honda Civic 2019

Hình 62 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 54

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 54

Honda Civic 2019

Hình 63 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 55

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 55

Honda Civic 2019

Hình 64 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 56

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 56

Honda Civic 2019

Hình 65 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 57

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 57

Honda Civic 2019

Hình 66 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 58

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 58

Honda Civic 2019

Hình 67 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 59

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 59

Honda Civic 2019

Hình 68 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 60

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 60

Honda Civic 2019

Hình 69 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 61

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 61

Honda Civic 2019

Hình 70 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 62

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 62

Honda Civic 2019

Hình 71 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 63

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 63

Honda Civic 2019

Hình 72 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 64

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 64

Honda Civic 2019

Hình 73 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 65

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 65

Honda Civic 2019

Hình 74 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 66

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 66

Honda Civic 2019

Hình 75 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 67

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 67

Honda Civic 2019

Hình 76 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 68

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 68

Honda Civic 2019

Hình 77 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 69

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 69

Honda Civic 2019

Hình 78 / 79
Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 70

Hình ảnh nội thất Honda Civic 2019 hình 70

Honda Civic 2019

Hình 79 / 79

Bài viết về Honda Civic

Honda Civic 2022 thế hệ mới ra mắt giá từ 600 triệu đồng tại Thái Lan
Mẫu xe Honda Civic 2022 đang rất được quan tâm, đặc biệt phiên bản tiêu chuẩn vừa về đại lý với mức giá rẻ chỉ hơn 600 triệu đồng.
Blog xe 22 thg 8, 2021
Coupe với Sedan: Có gì khác biệt?
Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe mới, XEOTO sẽ cung cấp nhiều tùy chọn ô tô Honda kiểu dáng Coupe và Honda sedan, bao gồm cả Honda Civic và Accord. Tuy nhiên, bạn...
Kiến thức xe 25 thg 12, 2020
Top 20 xe ô tô thể thao mong đợi nhất năm 2021
Cũng giống như năm 2020, năm 2021 sẽ là một năm có nhiều thay đổi các mẫu xe hơi. Nhưng có rất nhiều điều để mong đợi trong thế giới ô tô. Từ những chiếc...
Xe tốt nhất 14 thg 12, 2020
Honda Civic 2022 thế hệ mới lộ diện với phong cách lạ
Honda Civic 2022 vừa được công bố thông qua một nguyên mẫu xem trước (prototype). Đây gần như sẽ là thiết kế sau cùng của Honda Civic thế hệ thứ 11 khi xe được đưa...
Blog xe 18 thg 11, 2020
Honda Civic 2022 thế hệ 11 rò rỉ bản thiết kế nội ngoại mới
Honda Civic thế hệ thứ 11 bị rò rỉ trên một diễn đàn với cả hình ảnh nội ngoại thất
Blog xe 4 thg 10, 2020
Hãng Honda giảm sản xuất dòng sedan Accord và Civic tại Mỹ vì khách hàng dần chuyển sang SUV
Hãng xe hơi đến từ Nhật Bản phải ngừng dây chuyền sản xuất thứ 2 của mình ở Hoa kỳ, để chuẩn bị cơ sở, trang thiết bị sản xuất xe điện trong tương lai...
Blog xe 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Honda Civic

Honda Civic 1.8E

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

729.000.000 VND

Honda Civic Type R

Nhập khẩu, Dầu, Số sàn

1.800.000.000 VND

Hình ảnh nội thất xe đối thủ Honda Civic

Những câu hỏi thường gặp về Honda Civic

Giá lăn bánh của Honda Civic 2021 là bao nhiêu?
Giá Civic lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 816 triệu cho bản 1.8E và tăng lên đến 816 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Civic hay Mazda3 xe nào tốt hơn?
Giá Civic niêm yết bắt đầu từ 729 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1996 cc. Trong khi giá Mazda3 bắt đầu từ 750 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Honda Civic 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Honda Civic 2021 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Xanh trời, Đen, Xám, Xám trắng, Trắng, Đỏ, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Honda Civic 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Honda Civic là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Honda Civic có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Honda Civic 2021 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Civic Type R (Dầu) & Civic 1.8E (Xăng).
Đối thủ của Honda Civic là dòng xe nào?
Honda Civic có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng C gồm: Mazda 3, Toyota Corolla Altis, Kia Cerato, Hyundai Elantra.

Xem thêm câu hỏi về Honda Civic

Màu xe Honda Civic

Honda Civic 2021 Màu Xanh trờiHonda Civic 2021 Màu ĐenHonda Civic 2021 Màu XámHonda Civic 2021 Màu Xám trắngHonda Civic 2021 Màu Trắng
Màu Xanh trời

Mua xe Honda Civic mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Honda Civic trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

14.471.956 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Honda Civic?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Honda

Nổi bật
 • HR-V
  786 triệu - 866 triệu
 • Accord
  1 tỷ 198 - 1 tỷ 390
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • CR-V
  958 triệu - 1 tỷ 138
 • Brio
  418 triệu - 488 triệu
Sắp ra mắt
 • Civic
  729 triệu
 • CR-V
  958 triệu - 1 tỷ 138
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • Brio
  418 triệu - 488 triệu
 • BR-V
  635 triệu - 700 triệu