Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2023

Honda CR-V 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 998.000.000 đ - 1.138.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 1

Honda CR-V 2021

Hình 1 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 2

Honda CR-V 2021

Hình 2 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 3

Honda CR-V 2021

Hình 3 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 4

Honda CR-V 2021

Hình 4 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 5

Honda CR-V 2021

Hình 5 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 6

Honda CR-V 2021

Hình 6 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 7

Honda CR-V 2021

Hình 7 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 8

Honda CR-V 2021

Hình 8 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 9

Honda CR-V 2021

Hình 9 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 10

Honda CR-V 2021

Hình 10 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 11

Honda CR-V 2021

Hình 11 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 12

Honda CR-V 2021

Hình 12 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 13

Honda CR-V 2021

Hình 13 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2021 hình 14

Honda CR-V 2021

Hình 14 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 15

Honda CR-V 2020

Hình 15 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 16

Honda CR-V 2020

Hình 16 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 17

Honda CR-V 2020

Hình 17 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 18

Honda CR-V 2020

Hình 18 / 138
Nhìn phía trước người lái của Honda CR-V Touring 2020 trong Aegean Blue Metal, lái xe qua một cây cầu thành phố. - Mở hộp thoại

Nhìn phía trước người lái của Honda CR-V Touring 2020 trong Aegean Blue Metal, lái xe qua một cây cầu thành phố. - Mở hộp thoại

Honda CR-V 2020

Hình 19 / 138
Mặt trước của hành khách phía trước của Honda CR-V Touring 2020 với màu đỏ rạng rỡ với phụ kiện chính hãng của Honda, lái xe trong môi trường đô thị. - Mở hộp thoại

Mặt trước của hành khách phía trước của Honda CR-V Touring 2020 với màu đỏ rạng rỡ với phụ kiện chính hãng của Honda, lái xe trong môi trường đô thị. - Mở hộp thoại

Honda CR-V 2020

Hình 20 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 19

Honda CR-V 2020

Hình 21 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 20

Honda CR-V 2020

Hình 22 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 21

Honda CR-V 2020

Hình 23 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 22

Honda CR-V 2020

Hình 24 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 23

Honda CR-V 2020

Hình 25 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 24

Honda CR-V 2020

Hình 26 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 25

Honda CR-V 2020

Hình 27 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 26

Honda CR-V 2020

Hình 28 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 27

Honda CR-V 2020

Hình 29 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 28

Honda CR-V 2020

Hình 30 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 29

Honda CR-V 2020

Hình 31 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 30

Honda CR-V 2020

Hình 32 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 31

Honda CR-V 2020

Hình 33 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 32

Honda CR-V 2020

Hình 34 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 33

Honda CR-V 2020

Hình 35 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 34

Honda CR-V 2020

Hình 36 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 35

Honda CR-V 2020

Hình 37 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 36

Honda CR-V 2020

Hình 38 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 37

Honda CR-V 2020

Hình 39 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 38

Honda CR-V 2020

Hình 40 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 39

Honda CR-V 2020

Hình 41 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 40

Honda CR-V 2020

Hình 42 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 41

Honda CR-V 2020

Hình 43 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 42

Honda CR-V 2020

Hình 44 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 43

Honda CR-V 2020

Hình 45 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 44

Honda CR-V 2020

Hình 46 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 45

Honda CR-V 2020

Hình 47 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 46

Honda CR-V 2020

Hình 48 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 47

Honda CR-V 2020

Hình 49 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 48

Honda CR-V 2020

Hình 50 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 49

Honda CR-V 2020

Hình 51 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 50

Honda CR-V 2020

Hình 52 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 51

Honda CR-V 2020

Hình 53 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 52

Honda CR-V 2020

Hình 54 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 53

Honda CR-V 2020

Hình 55 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 54

Honda CR-V 2020

Hình 56 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 55

Honda CR-V 2020

Hình 57 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 56

Honda CR-V 2020

Hình 58 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 57

Honda CR-V 2020

Hình 59 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 58

Honda CR-V 2020

Hình 60 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 59

Honda CR-V 2020

Hình 61 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 60

Honda CR-V 2020

Hình 62 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 61

Honda CR-V 2020

Hình 63 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 62

Honda CR-V 2020

Hình 64 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 63

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 63

Honda CR-V 2020

Hình 65 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 64

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 64

Honda CR-V 2020

Hình 66 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 65

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 65

Honda CR-V 2020

Hình 67 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 66

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 66

Honda CR-V 2020

Hình 68 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 67

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 67

Honda CR-V 2020

Hình 69 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 68

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 68

Honda CR-V 2020

Hình 70 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 69

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 69

Honda CR-V 2020

Hình 71 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 70

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 70

Honda CR-V 2020

Hình 72 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 71

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 71

Honda CR-V 2020

Hình 73 / 138
Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 72

Hình ảnh ngoại thất Honda CR-V 2020 hình 72

Honda CR-V 2020

Hình 74 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 75 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 76 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019

Hình 77 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019

Hình 78 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019

Hình 79 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 80 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019

Hình 81 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019

Hình 82 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019

Hình 83 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019

Hình 84 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019

Hình 85 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 86 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019

Hình 87 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019

Hình 88 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019

Hình 89 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 90 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019

Hình 91 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019

Hình 92 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019

Hình 93 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019

Hình 94 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 95 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019

Hình 96 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019

Hình 97 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019

Hình 98 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 99 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 100 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019

Hình 101 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019

Hình 102 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019

Hình 103 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda CR-V 2019

Hình 104 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda CR-V 2019

Hình 105 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda CR-V 2019

Hình 106 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 107 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019

Hình 108 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019

Hình 109 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda CR-V 2019

Hình 110 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Honda CR-V 2019

Hình 111 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Honda CR-V 2019

Hình 112 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Honda CR-V 2019

Hình 113 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Honda CR-V 2019

Hình 114 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 115 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda CR-V 2019

Hình 116 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019

Hình 117 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019

Hình 118 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 119 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda CR-V 2019

Hình 120 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019

Hình 121 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019

Hình 122 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 123 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019

Hình 124 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda CR-V 2019

Hình 125 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019

Hình 126 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 127 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019

Hình 128 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019

Hình 129 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 130 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019

Hình 131 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019

Hình 132 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 133 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019

Hình 134 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019

Hình 135 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda CR-V 2019

Hình 136 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda CR-V 2019

Hình 137 / 138
Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda CR-V 2019

Hình 138 / 138

Bài viết về Honda CR-V

Honda CR-V 2021 thêm bản đặc biệt LSE có giá 1 tỷ 138 triệu đồng
Honda Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt Honda CR-V LSE (bản L Special Edition) với giá bán 1 tỷ 138 triệu đồng.
Blog xe 5 thg 4, 2021
Xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất ở Việt Nam
Khi nói đến xe 7 chỗ ở Việt Nam, nhiều loại xe tăng lên được dịp. Chúng thường đi kèm với nhiều loại động cơ để lựa chọn với các tùy chọn phổ biến hơn...
Xe tốt nhất 17 thg 1, 2021
Dòng xe ô tô tiếp tục ưu đãi phí trước bạ 2021, từ 50% lên đến 100%
Sau khi Nghị định 70 của chính phủ hết hiệu lực, một số hãng xe hơi tại Việt Nam tiếp tục áp dụng ưu đãi phí trước bạ cho các mẫu xe chủ lực của...
Blog xe 8 thg 1, 2021
Honda CR-V 2020 lắp ráp sắp ra mắt nâng cấp vượt trội
Công ty Honda Việt Nam (HVN) dự kiến sẽ cho ra mắt phiên bản mới Honda CR-V 2020 vào cuối tháng 7 với 3 phiên bản: L, G, E cùng 5 lựa chọn màu sắc...
Blog xe 16 thg 7, 2020
Toyota Vios đạt trên 1000 chiếc xe trong mùa đại dịch Covid-19
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến doanh số bán nhiều mẫu xe sụt giảm, ngoại trừ Toyota Vios đạt mức trên 1.000 chiếc, các mẫu xe còn lại trong top 10 ô tô...
Blog xe 11 thg 5, 2020
Hyundai Dòng Santa Fe ưu đãi lớn, giảm giá cạnh tranh với Mazda CX-8 và Honda CR-V
Mẫu Hyundai Santa Fe 2020 luôn là mẫu xe được nhiều người dân Việt nam quan tâm từng là dòng xe bị bán giá chênh cao hơn giá niêm yến cũng được bán đúng giá...
Blog xe 10 thg 4, 2020

Các phiên bản của Honda CR-V

Honda CR-V 1.5E

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

998.000.000 VND

Honda CR-V 1.5G

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

1.048.000.000 VND

Honda CR-V 1.5L

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

1.118.000.000 VND

Honda CR-V 1.5L Special Edition

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

1.138.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Honda CR-V

Mazda CX-30
839 triệu - 899 triệu
Nissan X-Trail
800 triệu - 1 tỷ 113 triệu
Hyundai SantaFe
995 triệu - 1 tỷ 340 triệu
Toyota Fortuner
995 triệu - 1 tỷ 426 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Honda CR-V

Giá lăn bánh của Honda CR-V 2023 là bao nhiêu?
Giá CR-V lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 116 triệu cho bản 1.5E và tăng lên đến 1 tỷ 116 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua CR-V hay Tucson xe nào tốt hơn?
Giá CR-V niêm yết bắt đầu từ 998 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1498 cc. Trong khi giá Tucson bắt đầu từ 799 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1999 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Honda CR-V 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Honda CR-V 2021 tại thị trường Việt Nam có 4 màu gồm Đen ánh độc tôn, Đỏ lịch lãm, Ghi bạc thời trang, Trắng ngọc quý phái, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Honda CR-V 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Honda CR-V là mẫu xe SUV 5 chỗ đồng thời vẫn có phiên bản có 7 chỗ.
Honda CR-V có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Honda CR-V 2023 đang có 4 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: CR-V 1.5L Special Edition (Xăng), CR-V 1.5L (Xăng), CR-V 1.5G (Xăng) & CR-V 1.5E (Xăng).
Đối thủ của Honda CR-V là dòng xe nào?
Honda CR-V có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: Hyundai Tucson, Mazda CX-30, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner.

Xem thêm câu hỏi về Honda CR-V

HONDA ĐANG BÁN

Màu xe Honda CR-V

Honda CR-V 2021 Màu Đen ánh độc tônHonda CR-V 2021 Màu Đỏ lịch lãmHonda CR-V 2021 Màu Ghi bạc thời trangHonda CR-V 2021 Màu Trắng ngọc quý phái
Màu Đen ánh độc tôn

Mua xe Honda CR-V mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Honda CR-V trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

19.797.216 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Honda CR-V?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Honda

Nổi bật
 • Civic
  729 triệu
 • HR-V
  786 triệu - 866 triệu
 • Accord
  1 tỷ 198 - 1 tỷ 390
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • BR-V
  635 triệu - 700 triệu
Sắp ra mắt
 • Civic
  729 triệu
 • CR-V
  958 triệu - 1 tỷ 138
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • Brio
  418 triệu - 488 triệu
 • BR-V
  635 triệu - 700 triệu