Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2023

Honda CR-V 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 998.000.000 đ - 1.138.000.000 đ
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 1

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 1

Honda CR-V 2021

Hình 1 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 2

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 2

Honda CR-V 2021

Hình 2 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 3

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 3

Honda CR-V 2021

Hình 3 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 4

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 4

Honda CR-V 2021

Hình 4 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 5

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 5

Honda CR-V 2021

Hình 5 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 6

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 6

Honda CR-V 2021

Hình 6 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 7

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 7

Honda CR-V 2021

Hình 7 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 8

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 8

Honda CR-V 2021

Hình 8 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 9

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 9

Honda CR-V 2021

Hình 9 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 10

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 10

Honda CR-V 2021

Hình 10 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 11

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2021 hình 11

Honda CR-V 2021

Hình 11 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 12

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 12

Honda CR-V 2020

Hình 12 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 13

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 13

Honda CR-V 2020

Hình 13 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 14

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 14

Honda CR-V 2020

Hình 14 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 15

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 15

Honda CR-V 2020

Hình 15 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 16

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 16

Honda CR-V 2020

Hình 16 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 17

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 17

Honda CR-V 2020

Hình 17 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 18

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 18

Honda CR-V 2020

Hình 18 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 19

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 19

Honda CR-V 2020

Hình 19 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 20

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 20

Honda CR-V 2020

Hình 20 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 21

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 21

Honda CR-V 2020

Hình 21 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 22

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 22

Honda CR-V 2020

Hình 22 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 23

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 23

Honda CR-V 2020

Hình 23 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 24

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 24

Honda CR-V 2020

Hình 24 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 25

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 25

Honda CR-V 2020

Hình 25 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 26

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 26

Honda CR-V 2020

Hình 26 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 27

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 27

Honda CR-V 2020

Hình 27 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 28

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 28

Honda CR-V 2020

Hình 28 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 29

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 29

Honda CR-V 2020

Hình 29 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 30

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 30

Honda CR-V 2020

Hình 30 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 31

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 31

Honda CR-V 2020

Hình 31 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 32

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 32

Honda CR-V 2020

Hình 32 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 33

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 33

Honda CR-V 2020

Hình 33 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 34

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 34

Honda CR-V 2020

Hình 34 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 35

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 35

Honda CR-V 2020

Hình 35 / 86
Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 36

Hình ảnh nội thất Honda CR-V 2020 hình 36

Honda CR-V 2020

Hình 36 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019

Hình 37 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019

Hình 38 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019

Hình 39 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019

Hình 40 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất OEM Interior

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất OEM Interior

Honda CR-V 2019

Hình 41 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Honda CR-V 2019

Hình 42 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019

Hình 43 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019

Hình 44 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019

Hình 45 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019

Hình 46 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019

Hình 47 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019

Hình 48 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019

Hình 49 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019

Hình 50 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019

Hình 51 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019

Hình 52 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019

Hình 53 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019

Hình 54 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019

Hình 55 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019

Hình 56 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019

Hình 57 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019

Hình 58 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019

Hình 59 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019

Hình 60 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019

Hình 61 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019

Hình 62 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019

Hình 63 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019

Hình 64 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019

Hình 65 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019

Hình 66 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019

Hình 67 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019

Hình 68 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019

Hình 69 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019

Hình 70 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019

Hình 71 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019

Hình 72 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019

Hình 73 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019

Hình 74 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019

Hình 75 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019

Hình 76 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019

Hình 77 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019

Hình 78 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019

Hình 79 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019

Hình 80 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda CR-V 2019

Hình 81 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda CR-V 2019

Hình 82 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda CR-V 2019

Hình 83 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda CR-V 2019

Hình 84 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda CR-V 2019

Hình 85 / 86
Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda CR-V 2019

Hình 86 / 86

Bài viết về Honda CR-V

Honda CR-V 2021 thêm bản đặc biệt LSE có giá 1 tỷ 138 triệu đồng
Honda Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt Honda CR-V LSE (bản L Special Edition) với giá bán 1 tỷ 138 triệu đồng.
Blog xe 5 thg 4, 2021
Xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất ở Việt Nam
Khi nói đến xe 7 chỗ ở Việt Nam, nhiều loại xe tăng lên được dịp. Chúng thường đi kèm với nhiều loại động cơ để lựa chọn với các tùy chọn phổ biến hơn...
Xe tốt nhất 17 thg 1, 2021
Dòng xe ô tô tiếp tục ưu đãi phí trước bạ 2021, từ 50% lên đến 100%
Sau khi Nghị định 70 của chính phủ hết hiệu lực, một số hãng xe hơi tại Việt Nam tiếp tục áp dụng ưu đãi phí trước bạ cho các mẫu xe chủ lực của...
Blog xe 8 thg 1, 2021
Honda CR-V 2020 lắp ráp sắp ra mắt nâng cấp vượt trội
Công ty Honda Việt Nam (HVN) dự kiến sẽ cho ra mắt phiên bản mới Honda CR-V 2020 vào cuối tháng 7 với 3 phiên bản: L, G, E cùng 5 lựa chọn màu sắc...
Blog xe 16 thg 7, 2020
Toyota Vios đạt trên 1000 chiếc xe trong mùa đại dịch Covid-19
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến doanh số bán nhiều mẫu xe sụt giảm, ngoại trừ Toyota Vios đạt mức trên 1.000 chiếc, các mẫu xe còn lại trong top 10 ô tô...
Blog xe 11 thg 5, 2020
Hyundai Dòng Santa Fe ưu đãi lớn, giảm giá cạnh tranh với Mazda CX-8 và Honda CR-V
Mẫu Hyundai Santa Fe 2020 luôn là mẫu xe được nhiều người dân Việt nam quan tâm từng là dòng xe bị bán giá chênh cao hơn giá niêm yến cũng được bán đúng giá...
Blog xe 10 thg 4, 2020

Các phiên bản của Honda CR-V

Honda CR-V 1.5E

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

998.000.000 VND

Honda CR-V 1.5G

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

1.048.000.000 VND

Honda CR-V 1.5L

Lắp ráp, Xăng, Vô cấp tự động

1.118.000.000 VND

Honda CR-V 1.5L Special Edition

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

1.138.000.000 VND

Hình ảnh nội thất xe đối thủ Honda CR-V

Mazda CX-30
839 triệu - 899 triệu
Nissan X-Trail
800 triệu - 1 tỷ 113 triệu
Hyundai SantaFe
995 triệu - 1 tỷ 340 triệu
Toyota Fortuner
995 triệu - 1 tỷ 426 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Honda CR-V

Giá lăn bánh của Honda CR-V 2023 là bao nhiêu?
Giá CR-V lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 116 triệu cho bản 1.5E và tăng lên đến 1 tỷ 116 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua CR-V hay Tucson xe nào tốt hơn?
Giá CR-V niêm yết bắt đầu từ 998 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1498 cc. Trong khi giá Tucson bắt đầu từ 799 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1999 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Honda CR-V 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Honda CR-V 2021 tại thị trường Việt Nam có 4 màu gồm Đen ánh độc tôn, Đỏ lịch lãm, Ghi bạc thời trang, Trắng ngọc quý phái, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Honda CR-V 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Honda CR-V là mẫu xe SUV 5 chỗ đồng thời vẫn có phiên bản có 7 chỗ.
Honda CR-V có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Honda CR-V 2023 đang có 4 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: CR-V 1.5L Special Edition (Xăng), CR-V 1.5L (Xăng), CR-V 1.5G (Xăng) & CR-V 1.5E (Xăng).
Đối thủ của Honda CR-V là dòng xe nào?
Honda CR-V có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: Hyundai Tucson, Mazda CX-30, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner.

Xem thêm câu hỏi về Honda CR-V

HONDA ĐANG BÁN

Màu xe Honda CR-V

Honda CR-V 2021 Màu Đen ánh độc tônHonda CR-V 2021 Màu Đỏ lịch lãmHonda CR-V 2021 Màu Ghi bạc thời trangHonda CR-V 2021 Màu Trắng ngọc quý phái
Màu Đen ánh độc tôn

Mua xe Honda CR-V mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Honda CR-V trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

19.797.216 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Honda CR-V?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Honda

Nổi bật
 • Civic
  729 triệu
 • HR-V
  786 triệu - 866 triệu
 • Accord
  1 tỷ 198 - 1 tỷ 390
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • BR-V
  635 triệu - 700 triệu
Sắp ra mắt
 • Civic
  729 triệu
 • CR-V
  958 triệu - 1 tỷ 138
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • Brio
  418 triệu - 488 triệu
 • BR-V
  635 triệu - 700 triệu