Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2021

Honda Insight 2020
8.5/10 điểm
Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất blanco.png

Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất blanco.png

Honda Insight 2020

Hình 1 / 58
Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất Front-view close-up of 2021 Honda Insight in Cosmic Blue Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất Front-view close-up of 2021 Honda Insight in Cosmic Blue Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 2 / 58
Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất LED taillight detail on 2021 Honda Insight Touring in Radiant Red Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất LED taillight detail on 2021 Honda Insight Touring in Radiant Red Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 3 / 58
Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất Rear close-up view of 2021 Honda Insight Touring in Cosmic Blue Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất Rear close-up view of 2021 Honda Insight Touring in Cosmic Blue Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 4 / 58
Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất Close-up view of Hybrid and Touring badges on 2021 Honda Insight Touring in Radiant Red Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất Close-up view of Hybrid and Touring badges on 2021 Honda Insight Touring in Radiant Red Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 5 / 58
Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất Front driver-side profile close-up view of alloy wheel on 2021 Honda Insight Touring in Radiant Red Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất Front driver-side profile close-up view of alloy wheel on 2021 Honda Insight Touring in Radiant Red Metallic. - Opens a dialog

Honda Insight 2020

Hình 6 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 1

Honda Insight 2020

Hình 7 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 2

Honda Insight 2020

Hình 8 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 3

Honda Insight 2020

Hình 9 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 4

Honda Insight 2020

Hình 10 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 5

Honda Insight 2020

Hình 11 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 6

Honda Insight 2020

Hình 12 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 7

Honda Insight 2020

Hình 13 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 8

Honda Insight 2020

Hình 14 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 9

Honda Insight 2020

Hình 15 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 10

Honda Insight 2020

Hình 16 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 11

Honda Insight 2020

Hình 17 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 12

Honda Insight 2020

Hình 18 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 13

Honda Insight 2020

Hình 19 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2020 hình 14

Honda Insight 2020

Hình 20 / 58
Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất azul.png

Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất azul.png

Honda Insight 2020

Hình 21 / 58
Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất negro.png

Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất negro.png

Honda Insight 2020

Hình 22 / 58
Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất rojo.png

Honda Insight 2020 hình ảnh ngoại thất rojo.png

Honda Insight 2020

Hình 23 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 15

Honda Insight 2019

Hình 24 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 16

Honda Insight 2019

Hình 25 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 17

Honda Insight 2019

Hình 26 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 18

Honda Insight 2019

Hình 27 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 19

Honda Insight 2019

Hình 28 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 20

Honda Insight 2019

Hình 29 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 21

Honda Insight 2019

Hình 30 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 22

Honda Insight 2019

Hình 31 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 23

Honda Insight 2019

Hình 32 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 24

Honda Insight 2019

Hình 33 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 25

Honda Insight 2019

Hình 34 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 26

Honda Insight 2019

Hình 35 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 27

Honda Insight 2019

Hình 36 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 28

Honda Insight 2019

Hình 37 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 29

Honda Insight 2019

Hình 38 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 30

Honda Insight 2019

Hình 39 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 31

Honda Insight 2019

Hình 40 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 32

Honda Insight 2019

Hình 41 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 33

Honda Insight 2019

Hình 42 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 34

Honda Insight 2019

Hình 43 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 35

Honda Insight 2019

Hình 44 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 36

Honda Insight 2019

Hình 45 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 37

Honda Insight 2019

Hình 46 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 38

Honda Insight 2019

Hình 47 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 39

Honda Insight 2019

Hình 48 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 40

Honda Insight 2019

Hình 49 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 41

Honda Insight 2019

Hình 50 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 42

Honda Insight 2019

Hình 51 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 43

Honda Insight 2019

Hình 52 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 44

Honda Insight 2019

Hình 53 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 45

Honda Insight 2019

Hình 54 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 46

Honda Insight 2019

Hình 55 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 47

Honda Insight 2019

Hình 56 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 48

Honda Insight 2019

Hình 57 / 58
Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Honda Insight 2019 hình 49

Honda Insight 2019

Hình 58 / 58

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Honda Insight

Những câu hỏi thường gặp về Honda Insight

Nên mua Insight hay A3 xe nào tốt hơn?
Giá Insight niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá A3 bắt đầu từ 1 tỷ 360 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1398 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Honda Insight 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Honda Insight 2020 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Aegean Blue, Cosmic Blue, Crimson, Crystal Black, Lunar Silver, Platinum White Pearl, Modern Steel, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Honda Insight là dòng xe nào?
Honda Insight có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng D gồm: Audi A3, Kia Niro, Chevrolet Volt, Toyota Prius.

Xem thêm câu hỏi về Honda Insight

Màu xe Honda Insight

Honda Insight 2020 Màu Aegean BlueHonda Insight 2020 Màu Cosmic BlueHonda Insight 2020 Màu CrimsonHonda Insight 2020 Màu Crystal BlackHonda Insight 2020 Màu Lunar Silver
Màu Aegean Blue

Mua xe Honda Insight mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Honda Insight trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Honda Insight?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Honda

Nổi bật
 • Civic
  729 triệu
 • HR-V
  786 triệu - 866 triệu
 • Accord
  1 tỷ 198 - 1 tỷ 390
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • CR-V
  958 triệu - 1 tỷ 138
Sắp ra mắt
 • Civic
  729 triệu
 • CR-V
  958 triệu - 1 tỷ 138
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • Brio
  418 triệu - 488 triệu
 • BR-V
  635 triệu - 700 triệu