Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2021

Honda Odyssey 2020
8.5/10 điểm
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 1

Honda Odyssey 2020

Hình 1 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 2

Honda Odyssey 2020

Hình 2 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 3

Honda Odyssey 2020

Hình 3 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 4

Honda Odyssey 2020

Hình 4 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 5

Honda Odyssey 2020

Hình 5 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 6

Honda Odyssey 2020

Hình 6 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 7

Honda Odyssey 2020

Hình 7 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 8

Honda Odyssey 2020

Hình 8 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 9

Honda Odyssey 2020

Hình 9 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 10

Honda Odyssey 2020

Hình 10 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 11

Honda Odyssey 2020

Hình 11 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 12

Honda Odyssey 2020

Hình 12 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 13

Honda Odyssey 2020

Hình 13 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2020 hình 14

Honda Odyssey 2020

Hình 14 / 63
Honda Odyssey 2020 hình ảnh ngoại thất Chế độ xem hồ sơ phía người lái của năm 2020 Honda Odyssey Elite trong Forest Mist metallic. - Mở hộp thoại

Honda Odyssey 2020 hình ảnh ngoại thất Chế độ xem hồ sơ phía người lái của năm 2020 Honda Odyssey Elite trong Forest Mist metallic. - Mở hộp thoại

Honda Odyssey 2020

Hình 15 / 63
Honda Odyssey 2020 hình ảnh ngoại thất Mặt trước 7/8 góc nhìn phía hành khách của năm 2020 Honda Odyssey Elite trong Forest Mist metallic. - Mở hộp thoại

Honda Odyssey 2020 hình ảnh ngoại thất Mặt trước 7/8 góc nhìn phía hành khách của năm 2020 Honda Odyssey Elite trong Forest Mist metallic. - Mở hộp thoại

Honda Odyssey 2020

Hình 16 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 15

Honda Odyssey 2019

Hình 17 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 16

Honda Odyssey 2019

Hình 18 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 17

Honda Odyssey 2019

Hình 19 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 18

Honda Odyssey 2019

Hình 20 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 19

Honda Odyssey 2019

Hình 21 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 20

Honda Odyssey 2019

Hình 22 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 21

Honda Odyssey 2019

Hình 23 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 22

Honda Odyssey 2019

Hình 24 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 23

Honda Odyssey 2019

Hình 25 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 24

Honda Odyssey 2019

Hình 26 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 25

Honda Odyssey 2019

Hình 27 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 26

Honda Odyssey 2019

Hình 28 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 27

Honda Odyssey 2019

Hình 29 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 28

Honda Odyssey 2019

Hình 30 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 29

Honda Odyssey 2019

Hình 31 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 30

Honda Odyssey 2019

Hình 32 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 31

Honda Odyssey 2019

Hình 33 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 32

Honda Odyssey 2019

Hình 34 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 33

Honda Odyssey 2019

Hình 35 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 34

Honda Odyssey 2019

Hình 36 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 35

Honda Odyssey 2019

Hình 37 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 36

Honda Odyssey 2019

Hình 38 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 37

Honda Odyssey 2019

Hình 39 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 38

Honda Odyssey 2019

Hình 40 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 39

Honda Odyssey 2019

Hình 41 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 40

Honda Odyssey 2019

Hình 42 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 41

Honda Odyssey 2019

Hình 43 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 42

Honda Odyssey 2019

Hình 44 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 43

Honda Odyssey 2019

Hình 45 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 44

Honda Odyssey 2019

Hình 46 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 45

Honda Odyssey 2019

Hình 47 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 46

Honda Odyssey 2019

Hình 48 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 47

Honda Odyssey 2019

Hình 49 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 48

Honda Odyssey 2019

Hình 50 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 49

Honda Odyssey 2019

Hình 51 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 50

Honda Odyssey 2019

Hình 52 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 51

Honda Odyssey 2019

Hình 53 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 52

Honda Odyssey 2019

Hình 54 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 53

Honda Odyssey 2019

Hình 55 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 54

Honda Odyssey 2019

Hình 56 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 55

Honda Odyssey 2019

Hình 57 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 56

Honda Odyssey 2019

Hình 58 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 57

Honda Odyssey 2019

Hình 59 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 58

Honda Odyssey 2019

Hình 60 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 59

Honda Odyssey 2019

Hình 61 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 60

Honda Odyssey 2019

Hình 62 / 63
Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Honda Odyssey 2019 hình 61

Honda Odyssey 2019

Hình 63 / 63

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Honda Odyssey

Peugeot Traveller
1 tỷ 649 triệu - 2 tỷ 250 triệu
Kia Sedona
1 tỷ 019 triệu - 1 tỷ 519 triệu
Mercedes-Benz V250
2 tỷ 569 triệu - 3 tỷ 125 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Honda Odyssey

Honda Odyssey 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Honda Odyssey 2020 tại thị trường Việt Nam có 4 màu gồm Platinum White, Lunar Silver, Modern Steel, Obsidian Blue, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Honda Odyssey là dòng xe nào?
Honda Odyssey có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Minivan Gia đình gồm: Peugeot Traveller, Kia Sedona, Toyota Alphard, Mercedes-Benz V250, Volkswagen Sharan.

Xem thêm câu hỏi về Honda Odyssey

Màu xe Honda Odyssey

Honda Odyssey 2020 Màu Platinum WhiteHonda Odyssey 2020 Màu Lunar SilverHonda Odyssey 2020 Màu Modern SteelHonda Odyssey 2020 Màu Obsidian Blue
Màu Platinum White

Mua xe Honda Odyssey mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Honda Odyssey trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Honda Odyssey?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Honda

Nổi bật
 • Civic
  729 triệu
 • HR-V
  786 triệu - 866 triệu
 • Accord
  1 tỷ 198 - 1 tỷ 390
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • CR-V
  958 triệu - 1 tỷ 138
Sắp ra mắt
 • Civic
  729 triệu
 • CR-V
  958 triệu - 1 tỷ 138
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • Brio
  418 triệu - 488 triệu
 • BR-V
  635 triệu - 700 triệu