Hình ảnh Honda Ridgeline 2021

Honda Ridgeline 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Honda Ridgeline mới nhất. Xe Ridgeline có 64 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Honda Ridgeline có sẵn 4 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Honda Ridgeline 2020 hình 1

Hình ảnh Honda Ridgeline 2020 hình 1

Honda Ridgeline 2020

Hình 1 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda Ridgeline 2020

Hình 2 / 64
Modern Steel

Modern Steel

Honda Ridgeline 2020

Hình 3 / 64
Hình ảnh Honda Ridgeline 2020 hình 2

Hình ảnh Honda Ridgeline 2020 hình 2

Honda Ridgeline 2020

Hình 4 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda Ridgeline 2020

Hình 5 / 64
Platinum White

Platinum White

Honda Ridgeline 2020

Hình 6 / 64
Hình ảnh Honda Ridgeline 2020 hình 3

Hình ảnh Honda Ridgeline 2020 hình 3

Honda Ridgeline 2020

Hình 7 / 64
Lunar Silver

Lunar Silver

Honda Ridgeline 2020

Hình 8 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda Ridgeline 2020

Hình 9 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Ridgeline 2020

Hình 10 / 64
Crystal Black

Crystal Black

Honda Ridgeline 2020

Hình 11 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Ridgeline 2020

Hình 12 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Ridgeline 2020

Hình 13 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda Ridgeline 2020

Hình 14 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda Ridgeline 2020

Hình 15 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Ridgeline 2020

Hình 16 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Ridgeline 2020

Hình 17 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda Ridgeline 2020

Hình 18 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda Ridgeline 2020

Hình 19 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Ridgeline 2020

Hình 20 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Ridgeline 2020

Hình 21 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda Ridgeline 2020

Hình 22 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda Ridgeline 2020

Hình 23 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Ridgeline 2020

Hình 24 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Ridgeline 2020

Hình 25 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Ridgeline 2020

Hình 26 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Ridgeline 2020

Hình 27 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda Ridgeline 2020

Hình 28 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Honda Ridgeline 2020

Hình 29 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Honda Ridgeline 2020

Hình 30 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Honda Ridgeline 2020

Hình 31 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Ridgeline 2020

Hình 32 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Honda Ridgeline 2020

Hình 33 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Ridgeline 2020

Hình 34 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Honda Ridgeline 2020

Hình 35 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Honda Ridgeline 2020

Hình 36 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Honda Ridgeline 2020

Hình 37 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Honda Ridgeline 2020

Hình 38 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Honda Ridgeline 2020

Hình 39 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Honda Ridgeline 2020

Hình 40 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Ridgeline 2020

Hình 41 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Ridgeline 2020

Hình 42 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Ridgeline 2020

Hình 43 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Ridgeline 2020

Hình 44 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Ridgeline 2020

Hình 45 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Ridgeline 2020

Hình 46 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Ridgeline 2020

Hình 47 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Ridgeline 2020

Hình 48 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Ridgeline 2020

Hình 49 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Honda Ridgeline 2020

Hình 50 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Ridgeline 2020

Hình 51 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Honda Ridgeline 2020

Hình 52 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Honda Ridgeline 2020

Hình 53 / 64
Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Ridgeline 2020 hình ảnh ngoại thất Honda/Acura/INFINITI OEM Exterior Primary

Honda Ridgeline 2020

Hình 54 / 64
Crystal Black Pearl

Crystal Black Pearl

Honda Ridgeline 2019

Hình 55 / 64
Hình ảnh Honda Ridgeline 2019 hình 4

Hình ảnh Honda Ridgeline 2019 hình 4

Honda Ridgeline 2019

Hình 56 / 64
Deep Scarlet Pearl

Deep Scarlet Pearl

Honda Ridgeline 2019

Hình 57 / 64
Hình ảnh Honda Ridgeline 2019 hình 5

Hình ảnh Honda Ridgeline 2019 hình 5

Honda Ridgeline 2019

Hình 58 / 64
Forest Mist Metallic

Forest Mist Metallic

Honda Ridgeline 2019

Hình 59 / 64
Hình ảnh Honda Ridgeline 2019 hình 6

Hình ảnh Honda Ridgeline 2019 hình 6

Honda Ridgeline 2019

Hình 60 / 64
Lunar Silver Metallic

Lunar Silver Metallic

Honda Ridgeline 2019

Hình 61 / 64
Modern Steel Metallic

Modern Steel Metallic

Honda Ridgeline 2019

Hình 62 / 64
Obsidian Blue Pearl

Obsidian Blue Pearl

Honda Ridgeline 2019

Hình 63 / 64
White Diamond Pearl

White Diamond Pearl

Honda Ridgeline 2019

Hình 64 / 64

Hình ảnh xe đối thủ Honda Ridgeline

Những câu hỏi thường gặp về Honda Ridgeline

Nên mua Ridgeline hay Ranger xe nào tốt hơn?
Giá Ridgeline niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá Ranger bắt đầu từ 853 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1996 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Honda Ridgeline 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Honda Ridgeline 2020 tại thị trường Việt Nam có 4 màu gồm Modern Steel, Platinum White, Lunar Silver, Crystal Black, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Honda Ridgeline là dòng xe nào?
Honda Ridgeline có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Xe bán tải Cỡ nhỏ gồm: Ford Ranger, Chevrolet Colorado, Ford Ranger Raptor, Toyota Hilux, Nissan Navara.

Xem thêm câu hỏi về Honda Ridgeline

HONDA ĐANG BÁN

Màu xe Honda Ridgeline

Honda Ridgeline 2020 Màu Modern SteelHonda Ridgeline 2020 Màu Platinum WhiteHonda Ridgeline 2020 Màu Lunar SilverHonda Ridgeline 2020 Màu Crystal Black
Màu Modern Steel

Mua xe Honda Ridgeline mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Honda Ridgeline trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Honda Ridgeline?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Honda

Nổi bật
 • Civic
  729 triệu
 • HR-V
  786 triệu - 866 triệu
 • Accord
  1 tỷ 198 - 1 tỷ 390
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • CR-V
  958 triệu - 1 tỷ 138
Sắp ra mắt
 • Civic
  729 triệu
 • CR-V
  958 triệu - 1 tỷ 138
 • City
  529 triệu - 599 triệu
 • Brio
  418 triệu - 488 triệu
 • BR-V
  635 triệu - 700 triệu