Hình ảnh Hyundai Accent 2020

Hyundai Accent 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 426.000.000 đ - 542.000.000 đ

Xem hình ảnh Hyundai Accent 2020 mới nhất. Xe Accent có 94 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Hyundai Accent 2020 có sẵn 13 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 1

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 1

Hyundai Accent 2020

Hình 1 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Hyundai Accent 2020

Hình 2 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 2

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 2

Hyundai Accent 2020

Hình 3 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Accent 2020

Hình 4 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 3

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 3

Hyundai Accent 2020

Hình 5 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Accent 2020

Hình 6 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 4

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 4

Hyundai Accent 2020

Hình 7 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 5

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 5

Hyundai Accent 2020

Hình 8 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 6

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 6

Hyundai Accent 2020

Hình 9 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 7

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 7

Hyundai Accent 2020

Hình 10 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 8

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 8

Hyundai Accent 2020

Hình 11 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 9

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 9

Hyundai Accent 2020

Hình 12 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 10

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 10

Hyundai Accent 2020

Hình 13 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 11

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 11

Hyundai Accent 2020

Hình 14 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 12

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 12

Hyundai Accent 2020

Hình 15 / 94
White / Crystal White

White / Crystal White

Hyundai Accent 2020

Hình 16 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Hyundai Accent 2020

Hình 17 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 13

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 13

Hyundai Accent 2020

Hình 18 / 94
Red / Fiery Red

Red / Fiery Red

Hyundai Accent 2020

Hình 19 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Hyundai Accent 2020

Hình 20 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Hyundai Accent 2020

Hình 21 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 14

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 14

Hyundai Accent 2020

Hình 22 / 94
Orange / Sunset Orange

Orange / Sunset Orange

Hyundai Accent 2020

Hình 23 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 15

Hình ảnh Hyundai Accent 2020 hình 15

Hyundai Accent 2020

Hình 24 / 94
Dark Gray

Dark Gray

Hyundai Accent 2020

Hình 25 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Hyundai Accent 2020

Hình 26 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Hyundai Accent 2020

Hình 27 / 94
Blue / Marina Blue

Blue / Marina Blue

Hyundai Accent 2020

Hình 28 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Hyundai Accent 2020

Hình 29 / 94
Đen

Đen

Hyundai Accent 2020

Hình 30 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Hyundai Accent 2020

Hình 31 / 94
Xám trăng

Xám trăng

Hyundai Accent 2020

Hình 32 / 94
Black / Phantom Black

Black / Phantom Black

Hyundai Accent 2020

Hình 33 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Hyundai Accent 2020

Hình 34 / 94
Sienna Brown

Sienna Brown

Hyundai Accent 2020

Hình 35 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Hyundai Accent 2020

Hình 36 / 94
Ice Wine

Ice Wine

Hyundai Accent 2020

Hình 37 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Hyundai Accent 2020

Hình 38 / 94
Red / Fiery Red

Red / Fiery Red

Hyundai Accent 2020

Hình 39 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Hyundai Accent 2020

Hình 40 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Hyundai Accent 2020

Hình 41 / 94
The black

The black

Hyundai Accent 2020

Hình 42 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Hyundai Accent 2020

Hình 43 / 94
Beige

Beige

Hyundai Accent 2020

Hình 44 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Hyundai Accent 2020

Hình 45 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Hyundai Accent 2020

Hình 46 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Hyundai Accent 2020

Hình 47 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Hyundai Accent 2020

Hình 48 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Hyundai Accent 2020

Hình 49 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Hyundai Accent 2020

Hình 50 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Hyundai Accent 2020

Hình 51 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Hyundai Accent 2020

Hình 52 / 94
Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Hyundai Accent 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Hyundai Accent 2020

Hình 53 / 94
Đen (NKA)

Đen (NKA)

Hyundai Accent 2021

Hình 54 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 16

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 16

Hyundai Accent 2021

Hình 55 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 17

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 17

Hyundai Accent 2021

Hình 56 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 18

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 18

Hyundai Accent 2021

Hình 57 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 19

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 19

Hyundai Accent 2021

Hình 58 / 94
Xanh trời

Xanh trời

Hyundai Accent 2021

Hình 59 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 20

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 20

Hyundai Accent 2021

Hình 60 / 94
Trắng (PW6)

Trắng (PW6)

Hyundai Accent 2021

Hình 61 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 21

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 21

Hyundai Accent 2021

Hình 62 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 22

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 22

Hyundai Accent 2021

Hình 63 / 94
Vàng cát (S8N)

Vàng cát (S8N)

Hyundai Accent 2021

Hình 64 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 23

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 23

Hyundai Accent 2021

Hình 65 / 94
Ghi vàng (TY5)

Ghi vàng (TY5)

Hyundai Accent 2021

Hình 66 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 24

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 24

Hyundai Accent 2021

Hình 67 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 25

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 25

Hyundai Accent 2021

Hình 68 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 26

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 26

Hyundai Accent 2021

Hình 69 / 94
Đỏ (PR2)

Đỏ (PR2)

Hyundai Accent 2021

Hình 70 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 27

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 27

Hyundai Accent 2021

Hình 71 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 28

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 28

Hyundai Accent 2021

Hình 72 / 94
Bạc (T8S)

Bạc (T8S)

Hyundai Accent 2021

Hình 73 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 29

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 29

Hyundai Accent 2021

Hình 74 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 30

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 30

Hyundai Accent 2021

Hình 75 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 31

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 31

Hyundai Accent 2021

Hình 76 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 32

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 32

Hyundai Accent 2021

Hình 77 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 33

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 33

Hyundai Accent 2021

Hình 78 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 34

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 34

Hyundai Accent 2021

Hình 79 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 35

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 35

Hyundai Accent 2021

Hình 80 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 36

Hình ảnh Hyundai Accent 2021 hình 36

Hyundai Accent 2021

Hình 81 / 94
Absolute Black

Absolute Black

Hyundai Accent 2019

Hình 82 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 37

Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 37

Hyundai Accent 2019

Hình 83 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 38

Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 38

Hyundai Accent 2019

Hình 84 / 94
Admiral Blue

Admiral Blue

Hyundai Accent 2019

Hình 85 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 39

Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 39

Hyundai Accent 2019

Hình 86 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 40

Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 40

Hyundai Accent 2019

Hình 87 / 94
Frost White Pearl

Frost White Pearl

Hyundai Accent 2019

Hình 88 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 41

Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 41

Hyundai Accent 2019

Hình 89 / 94
Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 42

Hình ảnh Hyundai Accent 2019 hình 42

Hyundai Accent 2019

Hình 90 / 94
Linen Beige

Linen Beige

Hyundai Accent 2019

Hình 91 / 94
Olympus Silver

Olympus Silver

Hyundai Accent 2019

Hình 92 / 94
Pomegranate Red

Pomegranate Red

Hyundai Accent 2019

Hình 93 / 94
Urban Gray

Urban Gray

Hyundai Accent 2019

Hình 94 / 94

Bài viết về Hyundai Accent

Loạt xe bình dân mới ra mắt 2021: Toyota Vios và Mitsubishi Attrage làm nóng thị trường xe
Những mẫu xe mới ra mắt hoặc được nâng cấp như: MG ZS, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, Hyundai Santa Fe, Ford Ranger, Mazda CX-3, Mazda CX-30 thuộc những mẫu xe khuấy động thị trường ô...
Blog xe 11 thg 7, 2021
Nên mua Honda City hay Hyundai Accent? Sedan hạng B
Honda City và Hyundai Accent đều năm trong phân khúc sedan hạng B giá tầm 600 triệu cùng đồng loạt tung ra phiên bản mới nhằm đua tranh vị trí thứ 2 trong Top 10...
Đánh giá xe 6 thg 1, 2021
Những mẫu xe ô tô bán tại Việt Nam bị phàn nàn nhiều nhất
Từ những dòng xe mới như Kia Seltos, bán tải Ford Ranger, sedan hạng B Hyundai Accent, Mazda3 và Subaru Forester là 4 mẫu xe bị khách hàng phản ánh về chất lượng nhiều nhất...
Blog xe 5 thg 1, 2021
Hyundai Accent 2021 'đội giá' 20 triệu tại đại lý chính hãng
Hyundai Accent 2021 bị đại lý đẩy giá bán cao hơn 20 triệu đồng so với giá niêm yết được nhà sản xuất công bố hôm ngày 1 tháng 12.
Blog xe 7 thg 12, 2020
Hyundai Accent 2021 bản tiêu chuẩn về Việt Nam
Hyundai chưa chính thức giới thiệu Accent 2021 tại Việt nam, nhưng vài hình ảnh cho thấy Hyundai Accent đã có mặt tại Việt nam để thăm dò thị trường trước khi được TC Motor...
Blog xe 30 thg 11, 2020
Hyundai Accent 2021 sẵn sàng đến tay khách hàng
Sau thời gian rò rỉ, hình ảnh về chiếc Hyundai Accent phiên bản nâng cấp mới đã lộ diện tại đại lý và sẵn sàng mở bán ra thị trường.
Blog xe 16 thg 11, 2020
Toyota Vios đạt trên 1000 chiếc xe trong mùa đại dịch Covid-19
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến doanh số bán nhiều mẫu xe sụt giảm, ngoại trừ Toyota Vios đạt mức trên 1.000 chiếc, các mẫu xe còn lại trong top 10 ô tô...
Blog xe 11 thg 5, 2020

Các phiên bản của Hyundai Accent 2020

Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

426.000.000 VND

Hyundai Accent 1.4 MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

472.000.000 VND

Hyundai Accent 1.4 AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

501.000.000 VND

Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt

Lắp ráp, Xăng, Tự động

542.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Hyundai Accent

Toyota Vios
470 triệu - 630 triệu
Honda City
529 triệu - 599 triệu
Kia Soluto
369 triệu - 469 triệu
Mazda 2
509 triệu - 649 triệu
Mitsubishi Attrage
375 triệu - 549 triệu

Màu xe Hyundai Accent 2020

Hyundai Accent 2020 Màu White / Crystal WhiteHyundai Accent 2020 Màu Red / Fiery RedHyundai Accent 2020 Màu Orange / Sunset OrangeHyundai Accent 2020 Màu Dark GrayHyundai Accent 2020 Màu Blue / Marina Blue
Màu White / Crystal White

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt