Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2020

Hyundai Elantra 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 560.000.000 đ - 769.000.000 đ
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2020 hình 1

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2020 hình 1

Hyundai Elantra 2020

Hình 1 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2020 hình 2

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2020 hình 2

Hyundai Elantra 2020

Hình 2 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2020 hình 3

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2020 hình 3

Hyundai Elantra 2020

Hình 3 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2020 hình 4

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2020 hình 4

Hyundai Elantra 2020

Hình 4 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2020 hình 5

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2020 hình 5

Hyundai Elantra 2020

Hình 5 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2020 hình 6

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2020 hình 6

Hyundai Elantra 2020

Hình 6 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 7

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 7

Hyundai Elantra 2021

Hình 7 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 8

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 8

Hyundai Elantra 2021

Hình 8 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 9

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 9

Hyundai Elantra 2021

Hình 9 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 10

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 10

Hyundai Elantra 2021

Hình 10 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 11

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 11

Hyundai Elantra 2021

Hình 11 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 12

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 12

Hyundai Elantra 2021

Hình 12 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 13

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 13

Hyundai Elantra 2021

Hình 13 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 14

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 14

Hyundai Elantra 2021

Hình 14 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 15

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 15

Hyundai Elantra 2021

Hình 15 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 16

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 16

Hyundai Elantra 2021

Hình 16 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 17

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 17

Hyundai Elantra 2021

Hình 17 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 18

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 18

Hyundai Elantra 2021

Hình 18 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 19

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 19

Hyundai Elantra 2021

Hình 19 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 20

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 20

Hyundai Elantra 2021

Hình 20 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 21

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 21

Hyundai Elantra 2021

Hình 21 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 22

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 22

Hyundai Elantra 2021

Hình 22 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 23

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 23

Hyundai Elantra 2021

Hình 23 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 24

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 24

Hyundai Elantra 2021

Hình 24 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 25

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2021 hình 25

Hyundai Elantra 2021

Hình 25 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 26

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 26

Hyundai Elantra 2019

Hình 26 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 27

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 27

Hyundai Elantra 2019

Hình 27 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 28

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 28

Hyundai Elantra 2019

Hình 28 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 29

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 29

Hyundai Elantra 2019

Hình 29 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 30

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 30

Hyundai Elantra 2019

Hình 30 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 31

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 31

Hyundai Elantra 2019

Hình 31 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 32

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 32

Hyundai Elantra 2019

Hình 32 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 33

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 33

Hyundai Elantra 2019

Hình 33 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 34

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 34

Hyundai Elantra 2019

Hình 34 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 35

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 35

Hyundai Elantra 2019

Hình 35 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 36

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 36

Hyundai Elantra 2019

Hình 36 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 37

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 37

Hyundai Elantra 2019

Hình 37 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 38

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 38

Hyundai Elantra 2019

Hình 38 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 39

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 39

Hyundai Elantra 2019

Hình 39 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 40

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 40

Hyundai Elantra 2019

Hình 40 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 41

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 41

Hyundai Elantra 2019

Hình 41 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 42

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 42

Hyundai Elantra 2019

Hình 42 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 43

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 43

Hyundai Elantra 2019

Hình 43 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 44

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 44

Hyundai Elantra 2019

Hình 44 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 45

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 45

Hyundai Elantra 2019

Hình 45 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 46

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 46

Hyundai Elantra 2019

Hình 46 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 47

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 47

Hyundai Elantra 2019

Hình 47 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 48

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 48

Hyundai Elantra 2019

Hình 48 / 49
Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 49

Hình ảnh nội thất Hyundai Elantra 2019 hình 49

Hyundai Elantra 2019

Hình 49 / 49

Bài viết về Hyundai Elantra

Hyundai Elantra ra mắt tại Asian, tiếp theo là Việt nam?
Hyundai Elantra hoàn toàn mới đã ra mắt được một thời gian. Ra mắt tại Hàn Quốc vào đầu năm nay, chiếc sedan nhỏ gọn đã tạo được làn sóng ở nước ngoài. Tuy nhiên,...
Blog xe 22 thg 12, 2020
Top 20 xe ô tô thể thao mong đợi nhất năm 2021
Cũng giống như năm 2020, năm 2021 sẽ là một năm có nhiều thay đổi các mẫu xe hơi. Nhưng có rất nhiều điều để mong đợi trong thế giới ô tô. Từ những chiếc...
Xe tốt nhất 14 thg 12, 2020
Elantra đã thay đổi như thế này trong 20 năm
Hyundai Elantra, đã trở thành một đại từ của chiếc xe bán chạy nhất Hàn Quốc, đã bất ngờ được tái sinh thành thế hệ thứ bảy. Khi tôi thay thế Elantra mới với Elantra...
Blog xe 25 thg 6, 2020
5 mẫu sedan hạng C đáng mua nhất
Với 700 triệu đồng, chọn sedan hạng C nào? Mazda3, Kia Cerato, Hyundai Elantra,... là các mẫu sedan hạng C mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn về giá bán, trong đó có...
Đánh giá xe 31 thg 5, 2020
Chi tiết Hyundai Elantra và Tucson 2019 ra mắt nâng cấp nhiều tiện nghi hơn
Chi tiết hai dòng xe mới của Hyundai Thành Công ra mắt sớm hơn dự định được nâng cấp Hyundai Elantra2019 và Tucson 2019 . Các phiên bản nâng cấp giữa đời của Hyundai Elantra...
Blog xe 23 thg 6, 2019
Hyundai Tucson và Elantra giảm giá dọn đường cho phiên bản mới
Theo ghi nhận của phóng viên XEOTO nhiều đại lý Hyundai giảm giá sâu hai dòng xe Hyundai Tucson và Elantra đang được ưu đãi giảm giá hàng chục triệu đồng để chuẩn bị nhập...
Blog xe 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Hyundai Elantra 2020

Hyundai Elantra 1.6 MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

560.000.000 VND

Hyundai Elantra 1.6 AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

655.000.000 VND

Hyundai Elantra 2.0 AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

699.000.000 VND

Hyundai Elantra Sport 1.6 T-GDi

Lắp ráp, Xăng, Tự động

769.000.000 VND

Hình ảnh nội thất xe đối thủ Hyundai Elantra

Màu xe Hyundai Elantra 2020

Hyundai Elantra 2020 Màu Fluid MetalHyundai Elantra 2020 Màu Ceramic WhiteHyundai Elantra 2020 Màu Machine GrayHyundai Elantra 2020 Màu Calypso RedHyundai Elantra 2020 Màu Intense Blue
Màu Fluid Metal

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt