Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021

#2 phân khúc xe sedan hạng c

Tổng doanh số
64 chiếc
Hyundai Elantra 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 560.000.000 đ - 769.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 1

Hyundai Elantra 2021

Hình 1 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 2

Hyundai Elantra 2021

Hình 2 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 3

Hyundai Elantra 2021

Hình 3 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 4

Hyundai Elantra 2021

Hình 4 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 5

Hyundai Elantra 2021

Hình 5 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 6

Hyundai Elantra 2021

Hình 6 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 7

Hyundai Elantra 2021

Hình 7 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 8

Hyundai Elantra 2021

Hình 8 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 9

Hyundai Elantra 2021

Hình 9 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 10

Hyundai Elantra 2021

Hình 10 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 11

Hyundai Elantra 2021

Hình 11 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 12

Hyundai Elantra 2021

Hình 12 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 13

Hyundai Elantra 2021

Hình 13 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 14

Hyundai Elantra 2021

Hình 14 / 90
Hyundai Elantra 2021 hình ảnh ngoại thất Đầu xe

Hyundai Elantra 2021 hình ảnh ngoại thất Đầu xe

Hyundai Elantra 2021

Hình 15 / 90
Hyundai Elantra 2021 hình ảnh ngoại thất Đuôi xe

Hyundai Elantra 2021 hình ảnh ngoại thất Đuôi xe

Hyundai Elantra 2021

Hình 16 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 15

Hyundai Elantra 2021

Hình 17 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 16

Hyundai Elantra 2021

Hình 18 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 17

Hyundai Elantra 2021

Hình 19 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 18

Hyundai Elantra 2021

Hình 20 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 19

Hyundai Elantra 2021

Hình 21 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 20

Hyundai Elantra 2021

Hình 22 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 21

Hyundai Elantra 2021

Hình 23 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 22

Hyundai Elantra 2021

Hình 24 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 23

Hyundai Elantra 2021

Hình 25 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 24

Hyundai Elantra 2021

Hình 26 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 25

Hyundai Elantra 2021

Hình 27 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 26

Hyundai Elantra 2021

Hình 28 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 27

Hyundai Elantra 2021

Hình 29 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 28

Hyundai Elantra 2021

Hình 30 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 29

Hyundai Elantra 2021

Hình 31 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 30

Hyundai Elantra 2021

Hình 32 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 31

Hyundai Elantra 2021

Hình 33 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 32

Hyundai Elantra 2021

Hình 34 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 33

Hyundai Elantra 2021

Hình 35 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 34

Hyundai Elantra 2021

Hình 36 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 35

Hyundai Elantra 2021

Hình 37 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 36

Hyundai Elantra 2021

Hình 38 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 37

Hyundai Elantra 2021

Hình 39 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 38

Hyundai Elantra 2021

Hình 40 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 39

Hyundai Elantra 2021

Hình 41 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 40

Hyundai Elantra 2021

Hình 42 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2021 hình 41

Hyundai Elantra 2021

Hình 43 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 42

Hyundai Elantra 2020

Hình 44 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 43

Hyundai Elantra 2020

Hình 45 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 44

Hyundai Elantra 2020

Hình 46 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 45

Hyundai Elantra 2020

Hình 47 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 46

Hyundai Elantra 2020

Hình 48 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 47

Hyundai Elantra 2020

Hình 49 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 48

Hyundai Elantra 2020

Hình 50 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 49

Hyundai Elantra 2020

Hình 51 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 50

Hyundai Elantra 2020

Hình 52 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 51

Hyundai Elantra 2020

Hình 53 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 52

Hyundai Elantra 2020

Hình 54 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 53

Hyundai Elantra 2020

Hình 55 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2020 hình 54

Hyundai Elantra 2020

Hình 56 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 55

Hyundai Elantra 2019

Hình 57 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 56

Hyundai Elantra 2019

Hình 58 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 57

Hyundai Elantra 2019

Hình 59 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 58

Hyundai Elantra 2019

Hình 60 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 59

Hyundai Elantra 2019

Hình 61 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 60

Hyundai Elantra 2019

Hình 62 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 61

Hyundai Elantra 2019

Hình 63 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 62

Hyundai Elantra 2019

Hình 64 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 63

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 63

Hyundai Elantra 2019

Hình 65 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 64

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 64

Hyundai Elantra 2019

Hình 66 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 65

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 65

Hyundai Elantra 2019

Hình 67 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 66

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 66

Hyundai Elantra 2019

Hình 68 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 67

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 67

Hyundai Elantra 2019

Hình 69 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 68

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 68

Hyundai Elantra 2019

Hình 70 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 69

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 69

Hyundai Elantra 2019

Hình 71 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 70

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 70

Hyundai Elantra 2019

Hình 72 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 71

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 71

Hyundai Elantra 2019

Hình 73 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 72

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 72

Hyundai Elantra 2019

Hình 74 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 73

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 73

Hyundai Elantra 2019

Hình 75 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 74

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 74

Hyundai Elantra 2019

Hình 76 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 75

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 75

Hyundai Elantra 2019

Hình 77 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 76

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 76

Hyundai Elantra 2019

Hình 78 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 77

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 77

Hyundai Elantra 2019

Hình 79 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 78

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 78

Hyundai Elantra 2019

Hình 80 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 79

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 79

Hyundai Elantra 2019

Hình 81 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 80

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 80

Hyundai Elantra 2019

Hình 82 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 81

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 81

Hyundai Elantra 2019

Hình 83 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 82

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 82

Hyundai Elantra 2019

Hình 84 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 83

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 83

Hyundai Elantra 2019

Hình 85 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 84

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 84

Hyundai Elantra 2019

Hình 86 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 85

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 85

Hyundai Elantra 2019

Hình 87 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 86

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 86

Hyundai Elantra 2019

Hình 88 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 87

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 87

Hyundai Elantra 2019

Hình 89 / 90
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 88

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Elantra 2019 hình 88

Hyundai Elantra 2019

Hình 90 / 90

Bài viết về Hyundai Elantra

Hyundai Elantra ra mắt tại Asian, tiếp theo là Việt nam?
Hyundai Elantra hoàn toàn mới đã ra mắt được một thời gian. Ra mắt tại Hàn Quốc vào đầu năm nay, chiếc sedan nhỏ gọn đã tạo được làn sóng ở nước ngoài. Tuy nhiên,...
Blog xe 22 thg 12, 2020
Top 20 xe ô tô thể thao mong đợi nhất năm 2021
Cũng giống như năm 2020, năm 2021 sẽ là một năm có nhiều thay đổi các mẫu xe hơi. Nhưng có rất nhiều điều để mong đợi trong thế giới ô tô. Từ những chiếc...
Xe tốt nhất 14 thg 12, 2020
Elantra đã thay đổi như thế này trong 20 năm
Hyundai Elantra, đã trở thành một đại từ của chiếc xe bán chạy nhất Hàn Quốc, đã bất ngờ được tái sinh thành thế hệ thứ bảy. Khi tôi thay thế Elantra mới với Elantra...
Blog xe 25 thg 6, 2020
5 mẫu sedan hạng C đáng mua nhất
Với 700 triệu đồng, chọn sedan hạng C nào? Mazda3, Kia Cerato, Hyundai Elantra,... là các mẫu sedan hạng C mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn về giá bán, trong đó có...
Đánh giá xe 31 thg 5, 2020
Chi tiết Hyundai Elantra và Tucson 2019 ra mắt nâng cấp nhiều tiện nghi hơn
Chi tiết hai dòng xe mới của Hyundai Thành Công ra mắt sớm hơn dự định được nâng cấp Hyundai Elantra2019 và Tucson 2019 . Các phiên bản nâng cấp giữa đời của Hyundai Elantra...
Blog xe 23 thg 6, 2019
Hyundai Tucson và Elantra giảm giá dọn đường cho phiên bản mới
Theo ghi nhận của phóng viên XEOTO nhiều đại lý Hyundai giảm giá sâu hai dòng xe Hyundai Tucson và Elantra đang được ưu đãi giảm giá hàng chục triệu đồng để chuẩn bị nhập...
Blog xe 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Hyundai Elantra

Hyundai Elantra 1.6 MT

Lắp ráp, Xăng, Số sàn

560.000.000 VND

Hyundai Elantra 1.6 AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

655.000.000 VND

Hyundai Elantra 2.0 AT

Lắp ráp, Xăng, Tự động

699.000.000 VND

Hyundai Elantra Sport 1.6 T-GDi

Lắp ráp, Xăng, Tự động

769.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Hyundai Elantra

Những câu hỏi thường gặp về Hyundai Elantra

Giá lăn bánh của Hyundai Elantra 2021 là bao nhiêu?
Giá Elantra lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 628 triệu cho bản 1.6 MT và tăng lên đến 628 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Elantra hay Mazda3 xe nào tốt hơn?
Giá Elantra niêm yết bắt đầu từ 560 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1591 cc. Trong khi giá Mazda3 bắt đầu từ 750 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Hyundai Elantra 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Hyundai Elantra 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Red, Black, Gray, Orange, White, Silver, Blue, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Hyundai Elantra 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Hyundai Elantra là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Hyundai Elantra có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Hyundai Elantra 2021 đang có 4 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Elantra Sport 1.6 T-GDi (Xăng), Elantra 2.0 AT (Xăng), Elantra 1.6 MT (Xăng) & Elantra 1.6 AT (Xăng).
Đối thủ của Hyundai Elantra là dòng xe nào?
Hyundai Elantra có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng C gồm: Mazda 3, Toyota Corolla Altis, Kia Cerato.

Xem thêm câu hỏi về Hyundai Elantra

Màu xe Hyundai Elantra

Hyundai Elantra 2021 Màu RedHyundai Elantra 2021 Màu BlackHyundai Elantra 2021 Màu GrayHyundai Elantra 2021 Màu OrangeHyundai Elantra 2021 Màu White
Màu Red

Mua xe Hyundai Elantra mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Hyundai Elantra trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

11.116.408 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Hyundai Elantra?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt