Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021

#3 phân khúc xe crossover hạng b

Tổng doanh số
116 chiếc
Hyundai Kona 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 636.000.000 đ - 750.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 1

Hyundai Kona 2021

Hình 1 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 2

Hyundai Kona 2021

Hình 2 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 3

Hyundai Kona 2021

Hình 3 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 4

Hyundai Kona 2021

Hình 4 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 5

Hyundai Kona 2021

Hình 5 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 6

Hyundai Kona 2021

Hình 6 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 7

Hyundai Kona 2021

Hình 7 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 8

Hyundai Kona 2021

Hình 8 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 9

Hyundai Kona 2021

Hình 9 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 10

Hyundai Kona 2021

Hình 10 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 11

Hyundai Kona 2021

Hình 11 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 12

Hyundai Kona 2021

Hình 12 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 13

Hyundai Kona 2021

Hình 13 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 14

Hyundai Kona 2021

Hình 14 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 15

Hyundai Kona 2021

Hình 15 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 16

Hyundai Kona 2021

Hình 16 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 17

Hyundai Kona 2021

Hình 17 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 18

Hyundai Kona 2021

Hình 18 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 19

Hyundai Kona 2021

Hình 19 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 20

Hyundai Kona 2021

Hình 20 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 21

Hyundai Kona 2021

Hình 21 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 22

Hyundai Kona 2021

Hình 22 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 23

Hyundai Kona 2021

Hình 23 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 24

Hyundai Kona 2021

Hình 24 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 25

Hyundai Kona 2021

Hình 25 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 26

Hyundai Kona 2021

Hình 26 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2021 hình 27

Hyundai Kona 2021

Hình 27 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 28

Hyundai Kona 2020

Hình 28 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 29

Hyundai Kona 2020

Hình 29 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 30

Hyundai Kona 2020

Hình 30 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 31

Hyundai Kona 2020

Hình 31 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 32

Hyundai Kona 2020

Hình 32 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 33

Hyundai Kona 2020

Hình 33 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 34

Hyundai Kona 2020

Hình 34 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 35

Hyundai Kona 2020

Hình 35 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 36

Hyundai Kona 2020

Hình 36 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 37

Hyundai Kona 2020

Hình 37 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 38

Hyundai Kona 2020

Hình 38 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 39

Hyundai Kona 2020

Hình 39 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 40

Hyundai Kona 2020

Hình 40 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 41

Hyundai Kona 2020

Hình 41 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 42

Hyundai Kona 2020

Hình 42 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 43

Hyundai Kona 2020

Hình 43 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 44

Hyundai Kona 2020

Hình 44 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 45

Hyundai Kona 2020

Hình 45 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 46

Hyundai Kona 2020

Hình 46 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 47

Hyundai Kona 2020

Hình 47 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 48

Hyundai Kona 2020

Hình 48 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 49

Hyundai Kona 2020

Hình 49 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 50

Hyundai Kona 2020

Hình 50 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 51

Hyundai Kona 2020

Hình 51 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 52

Hyundai Kona 2020

Hình 52 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 53

Hyundai Kona 2020

Hình 53 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 54

Hyundai Kona 2020

Hình 54 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2020 hình 55

Hyundai Kona 2020

Hình 55 / 78
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Kona 2020

Hình 56 / 78
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Hyundai Kona 2020

Hình 57 / 78
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Kona 2020

Hình 58 / 78
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-TangerineComet.png

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-TangerineComet.png

Hyundai Kona 2020

Hình 59 / 78
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-BlueLagoon.png

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-BlueLagoon.png

Hyundai Kona 2020

Hình 60 / 78
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-PhantomBlack.png

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-PhantomBlack.png

Hyundai Kona 2020

Hình 61 / 78
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-ChalkWhite.png

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-ChalkWhite.png

Hyundai Kona 2020

Hình 62 / 78
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-CeramicBlue.png

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-CeramicBlue.png

Hyundai Kona 2020

Hình 63 / 78
Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-LakeSilver.png

Hyundai Kona 2020 hình ảnh ngoại thất Kona-Front34-Active-LakeSilver.png

Hyundai Kona 2020

Hình 64 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 56

Hyundai Kona 2019

Hình 65 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 57

Hyundai Kona 2019

Hình 66 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 58

Hyundai Kona 2019

Hình 67 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 59

Hyundai Kona 2019

Hình 68 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 60

Hyundai Kona 2019

Hình 69 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 61

Hyundai Kona 2019

Hình 70 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 62

Hyundai Kona 2019

Hình 71 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 63

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 63

Hyundai Kona 2019

Hình 72 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 64

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 64

Hyundai Kona 2019

Hình 73 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 65

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 65

Hyundai Kona 2019

Hình 74 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 66

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 66

Hyundai Kona 2019

Hình 75 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 67

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 67

Hyundai Kona 2019

Hình 76 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 68

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 68

Hyundai Kona 2019

Hình 77 / 78
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 69

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Kona 2019 hình 69

Hyundai Kona 2019

Hình 78 / 78

Bài viết về Hyundai Kona

Hyundai Kona phiên bản mới ra mắt tại Đông Nam Á
Hyundai Kona phiên bản nâng cấp mới vừa được xác nhận sẽ sớm ra mắt tới các khách hàng tại thị trường Malaysia.
Blog xe 1 thg 4, 2021
Hyundai Kona 2021 phiên bản mới ra mắt tại Hàn Quốc
Mẫu xe thể thao đa dụng nhỏ gọn (SUV) 'Kona' của Công ty Ô tô Hyundai (Hyundai Motor) đã được tái sinh như một mẫu xe nâng mặt (thay đổi một phần) sau 3 năm.
Blog xe 18 thg 10, 2020
Kia Seltos dẫn đầu phân khúc hạng B, vượt mặt Toyota Corolla Cross
Hai tân binh Kia Seltos và Toyota Corolla Cross lần lượt chiếm giữ vị trí số 1 và 2 trong tháng 9.2020, đẩy Hyundai Kona xuống vị trí thứ 3.
Blog xe 10 thg 10, 2020
Chính sách bảo hành mới cho Hyundai Santa Fe, Tucson và Kona
Hyundai chỉ thực hiện riêng đối với các mẫu crossover các cỡ hiện có là Santa Fe, Tucson và Kona, nhà phân phối chính thức Hyundai tại Việt Nam đã có động thái để tăng...
Blog xe 16 thg 7, 2020
Chọn Hyundai Kona bản tiêu chuẩn hay Toyota Vios bản 1.5G
Khi bạn đang phân vân chọn xe và không biết lựa chọn xe toyota hay hyundai theo tài chính của mỗi cá nhân, không ít người dùng băn khoăn giữa Toyota Vios bản 1.5G và...
Blog xe 10 thg 5, 2020

Các phiên bản của Hyundai Kona

Hyundai Kona 2.0AT Tiêu chuẩn

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

636.000.000 VND

Hyundai Kona 2.0AT Đặc biệt

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

699.000.000 VND

Hyundai Kona 1.6 Turbo

Nhập khẩu, Xăng, Bán tự động

750.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Hyundai Kona

Kia Seltos
599 triệu - 719 triệu
Mazda CX-30
839 triệu - 899 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Hyundai Kona

Giá lăn bánh của Hyundai Kona 2021 là bao nhiêu?
Giá Kona lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 712 triệu cho bản 2.0AT Tiêu chuẩn và tăng lên đến 712 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Kona hay Corolla Cross xe nào tốt hơn?
Giá Kona niêm yết bắt đầu từ 636 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1999 cc. Trong khi giá Corolla Cross bắt đầu từ 720 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1798 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Hyundai Kona 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Hyundai Kona 2021 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Chalk White, Sonic Silver, Pulse Red, Thunder Gray, Ultra Black, Surf Blue, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Hyundai Kona 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Hyundai Kona là mẫu xe Crossover 5 chỗ.
Hyundai Kona có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Hyundai Kona 2021 đang có 3 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Kona 2.0AT Tiêu chuẩn (Xăng), Kona 2.0AT Đặc biệt (Xăng) & Kona 1.6 Turbo (Xăng).
Đối thủ của Hyundai Kona là dòng xe nào?
Hyundai Kona có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Hạng B gồm: Toyota Corolla Cross, Kia Seltos, Mazda CX-30.

Xem thêm câu hỏi về Hyundai Kona

HYUNDAI KONA ĐANG BÁN

Màu xe Hyundai Kona

Hyundai Kona 2021 Màu Chalk WhiteHyundai Kona 2021 Màu Sonic SilverHyundai Kona 2021 Màu Pulse RedHyundai Kona 2021 Màu Thunder GrayHyundai Kona 2021 Màu Ultra Black
Màu Chalk White

Mua xe Hyundai Kona mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Hyundai Kona trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

12.639.572 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Hyundai Kona?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt