Hình ảnh Hyundai Nexo 2021

Hyundai Nexo 2021
8.5/10 điểm

Xem hình ảnh Hyundai Nexo mới nhất. Xe Nexo có 89 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Hyundai Nexo có sẵn 4 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 1

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 1

Hyundai Nexo 2021

Hình 1 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 2

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 2

Hyundai Nexo 2021

Hình 2 / 89
White Pearl

White Pearl

Hyundai Nexo 2021

Hình 3 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 3

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 3

Hyundai Nexo 2021

Hình 4 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 4

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 4

Hyundai Nexo 2021

Hình 5 / 89
Copper Metallic

Copper Metallic

Hyundai Nexo 2021

Hình 6 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 5

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 5

Hyundai Nexo 2021

Hình 7 / 89
Cocoon Silver

Cocoon Silver

Hyundai Nexo 2021

Hình 8 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 6

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 6

Hyundai Nexo 2021

Hình 9 / 89
Dusk Blue

Dusk Blue

Hyundai Nexo 2021

Hình 10 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 7

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 7

Hyundai Nexo 2021

Hình 11 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 8

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 8

Hyundai Nexo 2021

Hình 12 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 9

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 9

Hyundai Nexo 2021

Hình 13 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 10

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 10

Hyundai Nexo 2021

Hình 14 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 11

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 11

Hyundai Nexo 2021

Hình 15 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 12

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 12

Hyundai Nexo 2021

Hình 16 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 13

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 13

Hyundai Nexo 2021

Hình 17 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 14

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 14

Hyundai Nexo 2021

Hình 18 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 15

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 15

Hyundai Nexo 2021

Hình 19 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 16

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 16

Hyundai Nexo 2021

Hình 20 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 17

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 17

Hyundai Nexo 2021

Hình 21 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 18

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 18

Hyundai Nexo 2021

Hình 22 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 19

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 19

Hyundai Nexo 2021

Hình 23 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 20

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 20

Hyundai Nexo 2021

Hình 24 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 21

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 21

Hyundai Nexo 2021

Hình 25 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 22

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 22

Hyundai Nexo 2021

Hình 26 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 23

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 23

Hyundai Nexo 2021

Hình 27 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 24

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 24

Hyundai Nexo 2021

Hình 28 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 25

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 25

Hyundai Nexo 2021

Hình 29 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 26

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 26

Hyundai Nexo 2021

Hình 30 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 27

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 27

Hyundai Nexo 2021

Hình 31 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 28

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 28

Hyundai Nexo 2021

Hình 32 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 29

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 29

Hyundai Nexo 2021

Hình 33 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 30

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 30

Hyundai Nexo 2021

Hình 34 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 31

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 31

Hyundai Nexo 2021

Hình 35 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 32

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 32

Hyundai Nexo 2021

Hình 36 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 33

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 33

Hyundai Nexo 2021

Hình 37 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 34

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 34

Hyundai Nexo 2021

Hình 38 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 35

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 35

Hyundai Nexo 2021

Hình 39 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 36

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 36

Hyundai Nexo 2021

Hình 40 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 37

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 37

Hyundai Nexo 2021

Hình 41 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 38

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 38

Hyundai Nexo 2021

Hình 42 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 39

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 39

Hyundai Nexo 2021

Hình 43 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 40

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 40

Hyundai Nexo 2021

Hình 44 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 41

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 41

Hyundai Nexo 2021

Hình 45 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 42

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 42

Hyundai Nexo 2021

Hình 46 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 43

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 43

Hyundai Nexo 2021

Hình 47 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 44

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 44

Hyundai Nexo 2021

Hình 48 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 45

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 45

Hyundai Nexo 2021

Hình 49 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 46

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 46

Hyundai Nexo 2021

Hình 50 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 47

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 47

Hyundai Nexo 2021

Hình 51 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 48

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 48

Hyundai Nexo 2021

Hình 52 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 49

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 49

Hyundai Nexo 2021

Hình 53 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 50

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 50

Hyundai Nexo 2021

Hình 54 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 51

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 51

Hyundai Nexo 2021

Hình 55 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 52

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 52

Hyundai Nexo 2021

Hình 56 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 53

Hình ảnh Hyundai Nexo 2021 hình 53

Hyundai Nexo 2021

Hình 57 / 89
Cocoon Silver

Cocoon Silver

Hyundai Nexo 2020

Hình 58 / 89
Hyundai Nexo 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Hyundai Nexo 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Hyundai Nexo 2020

Hình 59 / 89
Hyundai Nexo 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Nexo 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Nexo 2020

Hình 60 / 89
Hyundai Nexo 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Hyundai Nexo 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Hyundai Nexo 2020

Hình 61 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2020 hình 54

Hình ảnh Hyundai Nexo 2020 hình 54

Hyundai Nexo 2020

Hình 62 / 89
Copper Metallic

Copper Metallic

Hyundai Nexo 2020

Hình 63 / 89
Hyundai Nexo 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Nexo 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Nexo 2020

Hình 64 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2020 hình 55

Hình ảnh Hyundai Nexo 2020 hình 55

Hyundai Nexo 2020

Hình 65 / 89
Dusk Blue

Dusk Blue

Hyundai Nexo 2020

Hình 66 / 89
Hyundai Nexo 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Hyundai Nexo 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Hyundai Nexo 2020

Hình 67 / 89
White Pearl

White Pearl

Hyundai Nexo 2020

Hình 68 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2020 hình 56

Hình ảnh Hyundai Nexo 2020 hình 56

Hyundai Nexo 2020

Hình 69 / 89
Hyundai Nexo 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Hyundai Nexo 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Hyundai Nexo 2020

Hình 70 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2020 hình 57

Hình ảnh Hyundai Nexo 2020 hình 57

Hyundai Nexo 2020

Hình 71 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2020 hình 58

Hình ảnh Hyundai Nexo 2020 hình 58

Hyundai Nexo 2020

Hình 72 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2020 hình 59

Hình ảnh Hyundai Nexo 2020 hình 59

Hyundai Nexo 2020

Hình 73 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2020 hình 60

Hình ảnh Hyundai Nexo 2020 hình 60

Hyundai Nexo 2020

Hình 74 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2020 hình 61

Hình ảnh Hyundai Nexo 2020 hình 61

Hyundai Nexo 2020

Hình 75 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2020 hình 62

Hình ảnh Hyundai Nexo 2020 hình 62

Hyundai Nexo 2020

Hình 76 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2019 hình 63

Hình ảnh Hyundai Nexo 2019 hình 63

Hyundai Nexo 2019

Hình 77 / 89
Cocoon Silver

Cocoon Silver

Hyundai Nexo 2019

Hình 78 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2019 hình 64

Hình ảnh Hyundai Nexo 2019 hình 64

Hyundai Nexo 2019

Hình 79 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2019 hình 65

Hình ảnh Hyundai Nexo 2019 hình 65

Hyundai Nexo 2019

Hình 80 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2019 hình 66

Hình ảnh Hyundai Nexo 2019 hình 66

Hyundai Nexo 2019

Hình 81 / 89
Copper Metallic

Copper Metallic

Hyundai Nexo 2019

Hình 82 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2019 hình 67

Hình ảnh Hyundai Nexo 2019 hình 67

Hyundai Nexo 2019

Hình 83 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2019 hình 68

Hình ảnh Hyundai Nexo 2019 hình 68

Hyundai Nexo 2019

Hình 84 / 89
Dusk Blue

Dusk Blue

Hyundai Nexo 2019

Hình 85 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2019 hình 69

Hình ảnh Hyundai Nexo 2019 hình 69

Hyundai Nexo 2019

Hình 86 / 89
White Pearl

White Pearl

Hyundai Nexo 2019

Hình 87 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2019 hình 70

Hình ảnh Hyundai Nexo 2019 hình 70

Hyundai Nexo 2019

Hình 88 / 89
Hình ảnh Hyundai Nexo 2019 hình 71

Hình ảnh Hyundai Nexo 2019 hình 71

Hyundai Nexo 2019

Hình 89 / 89

Các phiên bản của Hyundai Nexo

Hyundai Nexo Blue

Nhập khẩu, Điện, Bán tự động

$ 58.735

Hình ảnh xe đối thủ Hyundai Nexo

Những câu hỏi thường gặp về Hyundai Nexo

Hyundai Nexo 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Hyundai Nexo 2021 tại thị trường Việt Nam có 4 màu gồm White Pearl, Copper Metallic, Cocoon Silver, Dusk Blue, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Hyundai Nexo 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Hyundai Nexo là mẫu xe SUV 5 chỗ.
Hyundai Nexo có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Hyundai Nexo 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Nexo Blue (Điện).
Đối thủ của Hyundai Nexo là dòng xe nào?
Hyundai Nexo có 1 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: Toyota Prius.

Xem thêm câu hỏi về Hyundai Nexo

Màu xe Hyundai Nexo

Hyundai Nexo 2021 Màu White PearlHyundai Nexo 2021 Màu Copper MetallicHyundai Nexo 2021 Màu Cocoon SilverHyundai Nexo 2021 Màu Dusk Blue
Màu White Pearl

Mua xe Hyundai Nexo mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Hyundai Nexo trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Hyundai Nexo?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt