Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021

Hyundai Nexo 2021
8.5/10 điểm
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 1

Hyundai Nexo 2021

Hình 1 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 2

Hyundai Nexo 2021

Hình 2 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 3

Hyundai Nexo 2021

Hình 3 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 4

Hyundai Nexo 2021

Hình 4 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 5

Hyundai Nexo 2021

Hình 5 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 6

Hyundai Nexo 2021

Hình 6 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 7

Hyundai Nexo 2021

Hình 7 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 8

Hyundai Nexo 2021

Hình 8 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 9

Hyundai Nexo 2021

Hình 9 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 10

Hyundai Nexo 2021

Hình 10 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 11

Hyundai Nexo 2021

Hình 11 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 12

Hyundai Nexo 2021

Hình 12 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 13

Hyundai Nexo 2021

Hình 13 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 14

Hyundai Nexo 2021

Hình 14 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 15

Hyundai Nexo 2021

Hình 15 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 16

Hyundai Nexo 2021

Hình 16 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 17

Hyundai Nexo 2021

Hình 17 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 18

Hyundai Nexo 2021

Hình 18 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 19

Hyundai Nexo 2021

Hình 19 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 20

Hyundai Nexo 2021

Hình 20 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 21

Hyundai Nexo 2021

Hình 21 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 22

Hyundai Nexo 2021

Hình 22 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 23

Hyundai Nexo 2021

Hình 23 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 24

Hyundai Nexo 2021

Hình 24 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 25

Hyundai Nexo 2021

Hình 25 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 26

Hyundai Nexo 2021

Hình 26 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 27

Hyundai Nexo 2021

Hình 27 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 28

Hyundai Nexo 2021

Hình 28 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 29

Hyundai Nexo 2021

Hình 29 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 30

Hyundai Nexo 2021

Hình 30 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 31

Hyundai Nexo 2021

Hình 31 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 32

Hyundai Nexo 2021

Hình 32 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 33

Hyundai Nexo 2021

Hình 33 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 34

Hyundai Nexo 2021

Hình 34 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 35

Hyundai Nexo 2021

Hình 35 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2021 hình 36

Hyundai Nexo 2021

Hình 36 / 51
Hyundai Nexo 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Hyundai Nexo 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Hyundai Nexo 2020

Hình 37 / 51
Hyundai Nexo 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Hyundai Nexo 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Hyundai Nexo 2020

Hình 38 / 51
Hyundai Nexo 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Nexo 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Hyundai Nexo 2020

Hình 39 / 51
Hyundai Nexo 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Hyundai Nexo 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Hyundai Nexo 2020

Hình 40 / 51
Hyundai Nexo 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Hyundai Nexo 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Hyundai Nexo 2020

Hình 41 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2020 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2020 hình 37

Hyundai Nexo 2020

Hình 42 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2020 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2020 hình 38

Hyundai Nexo 2020

Hình 43 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2020 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2020 hình 39

Hyundai Nexo 2020

Hình 44 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2020 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2020 hình 40

Hyundai Nexo 2020

Hình 45 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2020 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2020 hình 41

Hyundai Nexo 2020

Hình 46 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2019 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2019 hình 42

Hyundai Nexo 2019

Hình 47 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2019 hình 43

Hyundai Nexo 2019

Hình 48 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2019 hình 44

Hyundai Nexo 2019

Hình 49 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2019 hình 45

Hyundai Nexo 2019

Hình 50 / 51
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2019 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Nexo 2019 hình 46

Hyundai Nexo 2019

Hình 51 / 51

Các phiên bản của Hyundai Nexo

Hyundai Nexo Blue

Nhập khẩu, Điện, Bán tự động

$ 58.735

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Hyundai Nexo

Những câu hỏi thường gặp về Hyundai Nexo

Hyundai Nexo 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Hyundai Nexo 2021 tại thị trường Việt Nam có 4 màu gồm White Pearl, Copper Metallic, Cocoon Silver, Dusk Blue, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Hyundai Nexo 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Hyundai Nexo là mẫu xe SUV 5 chỗ.
Hyundai Nexo có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Hyundai Nexo 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Nexo Blue (Điện).
Đối thủ của Hyundai Nexo là dòng xe nào?
Hyundai Nexo có 1 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: Toyota Prius.

Xem thêm câu hỏi về Hyundai Nexo

Màu xe Hyundai Nexo

Hyundai Nexo 2021 Màu White PearlHyundai Nexo 2021 Màu Copper MetallicHyundai Nexo 2021 Màu Cocoon SilverHyundai Nexo 2021 Màu Dusk Blue
Màu White Pearl

Mua xe Hyundai Nexo mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Hyundai Nexo trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Hyundai Nexo?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt