Hình ảnh Hyundai Palisade 2021

Hyundai Palisade 2021
8.5/10 điểm

Xem hình ảnh Hyundai Palisade mới nhất. Xe Palisade có 99 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Hyundai Palisade có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 1

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 1

Hyundai Palisade 2021

Hình 1 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 2

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 2

Hyundai Palisade 2021

Hình 2 / 99
 Sierra Burgundy

Sierra Burgundy

Hyundai Palisade 2021

Hình 3 / 99
Becketts Black

Becketts Black

Hyundai Palisade 2021

Hình 4 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 3

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 3

Hyundai Palisade 2021

Hình 5 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 4

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 4

Hyundai Palisade 2021

Hình 6 / 99
Rainforest

Rainforest

Hyundai Palisade 2021

Hình 7 / 99
Moonlight Cloud

Moonlight Cloud

Hyundai Palisade 2021

Hình 8 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 5

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 5

Hyundai Palisade 2021

Hình 9 / 99
Hyper White

Hyper White

Hyundai Palisade 2021

Hình 10 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 6

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 6

Hyundai Palisade 2021

Hình 11 / 99
Steel Graphite

Steel Graphite

Hyundai Palisade 2021

Hình 12 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 7

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 7

Hyundai Palisade 2021

Hình 13 / 99
Lagoon Silver

Lagoon Silver

Hyundai Palisade 2021

Hình 14 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 8

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 8

Hyundai Palisade 2021

Hình 15 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 9

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 9

Hyundai Palisade 2021

Hình 16 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 10

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 10

Hyundai Palisade 2021

Hình 17 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 11

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 11

Hyundai Palisade 2021

Hình 18 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 12

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 12

Hyundai Palisade 2021

Hình 19 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 13

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 13

Hyundai Palisade 2021

Hình 20 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 14

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 14

Hyundai Palisade 2021

Hình 21 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 15

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 15

Hyundai Palisade 2021

Hình 22 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 16

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 16

Hyundai Palisade 2021

Hình 23 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 17

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 17

Hyundai Palisade 2021

Hình 24 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 18

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 18

Hyundai Palisade 2021

Hình 25 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 19

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 19

Hyundai Palisade 2021

Hình 26 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 20

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 20

Hyundai Palisade 2021

Hình 27 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 21

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 21

Hyundai Palisade 2021

Hình 28 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 22

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 22

Hyundai Palisade 2021

Hình 29 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 23

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 23

Hyundai Palisade 2021

Hình 30 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 24

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 24

Hyundai Palisade 2021

Hình 31 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 25

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 25

Hyundai Palisade 2021

Hình 32 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 26

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 26

Hyundai Palisade 2021

Hình 33 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 27

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 27

Hyundai Palisade 2021

Hình 34 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 28

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 28

Hyundai Palisade 2021

Hình 35 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 29

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 29

Hyundai Palisade 2021

Hình 36 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 30

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 30

Hyundai Palisade 2021

Hình 37 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 31

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 31

Hyundai Palisade 2021

Hình 38 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 32

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 32

Hyundai Palisade 2021

Hình 39 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 33

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 33

Hyundai Palisade 2021

Hình 40 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 34

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 34

Hyundai Palisade 2021

Hình 41 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 35

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 35

Hyundai Palisade 2021

Hình 42 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 36

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 36

Hyundai Palisade 2021

Hình 43 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 37

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 37

Hyundai Palisade 2021

Hình 44 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 38

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 38

Hyundai Palisade 2021

Hình 45 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 39

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 39

Hyundai Palisade 2021

Hình 46 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 40

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 40

Hyundai Palisade 2021

Hình 47 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 41

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 41

Hyundai Palisade 2021

Hình 48 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 42

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 42

Hyundai Palisade 2021

Hình 49 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 43

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 43

Hyundai Palisade 2021

Hình 50 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 44

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 44

Hyundai Palisade 2021

Hình 51 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 45

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 45

Hyundai Palisade 2021

Hình 52 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 46

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 46

Hyundai Palisade 2021

Hình 53 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 47

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 47

Hyundai Palisade 2021

Hình 54 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 48

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 48

Hyundai Palisade 2021

Hình 55 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 49

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 49

Hyundai Palisade 2021

Hình 56 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 50

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 50

Hyundai Palisade 2021

Hình 57 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 51

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 51

Hyundai Palisade 2021

Hình 58 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 52

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 52

Hyundai Palisade 2021

Hình 59 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 53

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 53

Hyundai Palisade 2021

Hình 60 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 54

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 54

Hyundai Palisade 2021

Hình 61 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 55

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 55

Hyundai Palisade 2021

Hình 62 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 56

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 56

Hyundai Palisade 2021

Hình 63 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 57

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 57

Hyundai Palisade 2021

Hình 64 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 58

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 58

Hyundai Palisade 2021

Hình 65 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 59

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 59

Hyundai Palisade 2021

Hình 66 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 60

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 60

Hyundai Palisade 2021

Hình 67 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 61

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 61

Hyundai Palisade 2021

Hình 68 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 62

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 62

Hyundai Palisade 2021

Hình 69 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 63

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 63

Hyundai Palisade 2021

Hình 70 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 64

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 64

Hyundai Palisade 2021

Hình 71 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 65

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 65

Hyundai Palisade 2021

Hình 72 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 66

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 66

Hyundai Palisade 2021

Hình 73 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 67

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 67

Hyundai Palisade 2021

Hình 74 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 68

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 68

Hyundai Palisade 2021

Hình 75 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 69

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 69

Hyundai Palisade 2021

Hình 76 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 70

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 70

Hyundai Palisade 2021

Hình 77 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 71

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 71

Hyundai Palisade 2021

Hình 78 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 72

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 72

Hyundai Palisade 2021

Hình 79 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 73

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 73

Hyundai Palisade 2021

Hình 80 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 74

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 74

Hyundai Palisade 2021

Hình 81 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 75

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 75

Hyundai Palisade 2021

Hình 82 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 76

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 76

Hyundai Palisade 2021

Hình 83 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 77

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 77

Hyundai Palisade 2021

Hình 84 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 78

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 78

Hyundai Palisade 2021

Hình 85 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 79

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 79

Hyundai Palisade 2021

Hình 86 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 80

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 80

Hyundai Palisade 2021

Hình 87 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 81

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 81

Hyundai Palisade 2021

Hình 88 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 82

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 82

Hyundai Palisade 2021

Hình 89 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 83

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 83

Hyundai Palisade 2021

Hình 90 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 84

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 84

Hyundai Palisade 2021

Hình 91 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 85

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 85

Hyundai Palisade 2021

Hình 92 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 86

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 86

Hyundai Palisade 2021

Hình 93 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 87

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 87

Hyundai Palisade 2021

Hình 94 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 88

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 88

Hyundai Palisade 2021

Hình 95 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 89

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 89

Hyundai Palisade 2021

Hình 96 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 90

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 90

Hyundai Palisade 2021

Hình 97 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 91

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 91

Hyundai Palisade 2021

Hình 98 / 99
Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 92

Hình ảnh Hyundai Palisade 2021 hình 92

Hyundai Palisade 2021

Hình 99 / 99

Bài viết về Hyundai Palisade

Hyundai Palisade 2021 giá từ 45.000 USD tại Úc
Mẫu SUV cỡ lớn Hyundai Palisade mới nhất được cho là sẽ sớm gia nhập thị trường Úc. Hyundai đã chuẩn bị sẵn hai tùy chọn, đó là Palisade dẫn động cầu trước và Hệ...
Thị trường 16 thg 12, 2020
Giá xe Hyundai Palisade 1,87 tỷ đã thử nghiệm sắp bán tại Việt nam
Dòng SUV lớn nhất của hãng Hyundai đã thử nghiệm tại Việt nam. Hyundai Palisade dù chưa được bán ra theo dạng chính hãng song đã được cơ quan đăng kiểm Việt Nam thử nghiệm.
Thị trường 11 thg 5, 2020
Hyundai Palisade bất ngờ xuất hiên tại Việt Nam
Hyundai Palisade bất ngờ xuất hiện trên đường phố Hà Nội càng thêm khẳng định nghi vấn mẫu SUV đầu bảng của hãng Hyundai sắp được bày bán chính thức tại thị trường Việt Nam.
Thị trường 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Hyundai Palisade

Hyundai Palisade 3.8 V6 Limited

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

$ 45.125

Hình ảnh xe đối thủ Hyundai Palisade

Những câu hỏi thường gặp về Hyundai Palisade

Hyundai Palisade 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Hyundai Palisade 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Sierra Burgundy, Becketts Black, Rainforest, Moonlight Cloud, Hyper White, Steel Graphite, Lagoon Silver, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Hyundai Palisade 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Hyundai Palisade là mẫu xe SUV 7 chỗ.
Hyundai Palisade có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Hyundai Palisade 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Palisade 3.8 V6 Limited (Xăng).
Đối thủ của Hyundai Palisade là dòng xe nào?
Hyundai Palisade có 1 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang gồm: Toyota Highlander.

Xem thêm câu hỏi về Hyundai Palisade

Màu xe Hyundai Palisade

Hyundai Palisade 2021 Màu  Sierra BurgundyHyundai Palisade 2021 Màu Becketts BlackHyundai Palisade 2021 Màu RainforestHyundai Palisade 2021 Màu Moonlight CloudHyundai Palisade 2021 Màu Hyper White
Màu Sierra Burgundy

Mua xe Hyundai Palisade mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Hyundai Palisade trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Hyundai Palisade?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt