Hình ảnh Hyundai Palisade

Hyundai Palisade 2020
8.8/10 điểm
Giá bán: 4.050.000.000 đ

Xem hình ảnh Hyundai Palisade mới nhất. Xe Palisade có 109 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Hyundai Palisade có sẵn 9 màu sắc khác nhau.

Becketts Black

Becketts Black

Hyundai Palisade 2020

Hình 1 / 109
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Palisade 2020

Hình 2 / 109
Black Noir Pearl

Black Noir Pearl

Hyundai Palisade 2020

Hình 3 / 109
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Palisade 2020

Hình 4 / 109
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Palisade 2020

Hình 5 / 109
Cream White Pearl

Cream White Pearl

Hyundai Palisade 2020

Hình 6 / 109
Hyper White

Hyper White

Hyundai Palisade 2020

Hình 7 / 109
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Palisade 2020

Hình 8 / 109
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Palisade 2020

Hình 9 / 109
Lagoon Silver

Lagoon Silver

Hyundai Palisade 2020

Hình 10 / 109
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Palisade 2020

Hình 11 / 109
Moonlight Cloud

Moonlight Cloud

Hyundai Palisade 2020

Hình 12 / 109
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Palisade 2020

Hình 13 / 109
Rainforest

Rainforest

Hyundai Palisade 2020

Hình 14 / 109
Sierra Burgundy

Sierra Burgundy

Hyundai Palisade 2020

Hình 15 / 109
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai Palisade 2020

Hình 16 / 109
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Palisade 2020

Hình 17 / 109
Steel Graphite

Steel Graphite

Hyundai Palisade 2020

Hình 18 / 109
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Palisade 2020

Hình 19 / 109
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Palisade 2020

Hình 20 / 109
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Palisade 2020

Hình 21 / 109
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Palisade 2020

Hình 22 / 109
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Palisade 2020

Hình 23 / 109
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Palisade 2020

Hình 24 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 1

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 1

Hyundai Palisade 2020

Hình 25 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 2

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 2

Hyundai Palisade 2020

Hình 26 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 3

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 3

Hyundai Palisade 2020

Hình 27 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 4

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 4

Hyundai Palisade 2020

Hình 28 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 5

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 5

Hyundai Palisade 2020

Hình 29 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 6

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 6

Hyundai Palisade 2020

Hình 30 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 7

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 7

Hyundai Palisade 2020

Hình 31 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 8

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 8

Hyundai Palisade 2020

Hình 32 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 9

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 9

Hyundai Palisade 2020

Hình 33 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 10

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 10

Hyundai Palisade 2020

Hình 34 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 11

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 11

Hyundai Palisade 2020

Hình 35 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 12

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 12

Hyundai Palisade 2020

Hình 36 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 13

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 13

Hyundai Palisade 2020

Hình 37 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 14

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 14

Hyundai Palisade 2020

Hình 38 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 15

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 15

Hyundai Palisade 2020

Hình 39 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 16

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 16

Hyundai Palisade 2020

Hình 40 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 17

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 17

Hyundai Palisade 2020

Hình 41 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 18

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 18

Hyundai Palisade 2020

Hình 42 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 19

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 19

Hyundai Palisade 2020

Hình 43 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 20

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 20

Hyundai Palisade 2020

Hình 44 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 21

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 21

Hyundai Palisade 2020

Hình 45 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 22

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 22

Hyundai Palisade 2020

Hình 46 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 23

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 23

Hyundai Palisade 2020

Hình 47 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 24

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 24

Hyundai Palisade 2020

Hình 48 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 25

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 25

Hyundai Palisade 2020

Hình 49 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 26

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 26

Hyundai Palisade 2020

Hình 50 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 27

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 27

Hyundai Palisade 2020

Hình 51 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 28

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 28

Hyundai Palisade 2020

Hình 52 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 29

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 29

Hyundai Palisade 2020

Hình 53 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 30

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 30

Hyundai Palisade 2020

Hình 54 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 31

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 31

Hyundai Palisade 2020

Hình 55 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 32

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 32

Hyundai Palisade 2020

Hình 56 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 33

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 33

Hyundai Palisade 2020

Hình 57 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 34

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 34

Hyundai Palisade 2020

Hình 58 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 35

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 35

Hyundai Palisade 2020

Hình 59 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 36

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 36

Hyundai Palisade 2020

Hình 60 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 37

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 37

Hyundai Palisade 2020

Hình 61 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 38

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 38

Hyundai Palisade 2020

Hình 62 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 39

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 39

Hyundai Palisade 2020

Hình 63 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 40

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 40

Hyundai Palisade 2020

Hình 64 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 41

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 41

Hyundai Palisade 2020

Hình 65 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 42

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 42

Hyundai Palisade 2020

Hình 66 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 43

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 43

Hyundai Palisade 2020

Hình 67 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 44

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 44

Hyundai Palisade 2020

Hình 68 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 45

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 45

Hyundai Palisade 2020

Hình 69 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 46

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 46

Hyundai Palisade 2020

Hình 70 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 47

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 47

Hyundai Palisade 2020

Hình 71 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 48

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 48

Hyundai Palisade 2020

Hình 72 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 49

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 49

Hyundai Palisade 2020

Hình 73 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 50

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 50

Hyundai Palisade 2020

Hình 74 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 51

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 51

Hyundai Palisade 2020

Hình 75 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 52

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 52

Hyundai Palisade 2020

Hình 76 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 53

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 53

Hyundai Palisade 2020

Hình 77 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 54

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 54

Hyundai Palisade 2020

Hình 78 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 55

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 55

Hyundai Palisade 2020

Hình 79 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 56

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 56

Hyundai Palisade 2020

Hình 80 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 57

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 57

Hyundai Palisade 2020

Hình 81 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 58

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 58

Hyundai Palisade 2020

Hình 82 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 59

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 59

Hyundai Palisade 2020

Hình 83 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 60

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 60

Hyundai Palisade 2020

Hình 84 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 61

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 61

Hyundai Palisade 2020

Hình 85 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 62

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 62

Hyundai Palisade 2020

Hình 86 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 63

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 63

Hyundai Palisade 2020

Hình 87 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 64

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 64

Hyundai Palisade 2020

Hình 88 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 65

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 65

Hyundai Palisade 2020

Hình 89 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 66

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 66

Hyundai Palisade 2020

Hình 90 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 67

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 67

Hyundai Palisade 2020

Hình 91 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 68

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 68

Hyundai Palisade 2020

Hình 92 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 69

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 69

Hyundai Palisade 2020

Hình 93 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 70

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 70

Hyundai Palisade 2020

Hình 94 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 71

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 71

Hyundai Palisade 2020

Hình 95 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 72

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 72

Hyundai Palisade 2020

Hình 96 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 73

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 73

Hyundai Palisade 2020

Hình 97 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 74

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 74

Hyundai Palisade 2020

Hình 98 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 75

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 75

Hyundai Palisade 2020

Hình 99 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 76

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 76

Hyundai Palisade 2020

Hình 100 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 77

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 77

Hyundai Palisade 2020

Hình 101 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 78

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 78

Hyundai Palisade 2020

Hình 102 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 79

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 79

Hyundai Palisade 2020

Hình 103 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 80

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 80

Hyundai Palisade 2020

Hình 104 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 81

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 81

Hyundai Palisade 2020

Hình 105 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 82

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 82

Hyundai Palisade 2020

Hình 106 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 83

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 83

Hyundai Palisade 2020

Hình 107 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 84

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 84

Hyundai Palisade 2020

Hình 108 / 109
Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 85

Hình ảnh Hyundai Palisade 2020 hình 85

Hyundai Palisade 2020

Hình 109 / 109

Bài viết về Hyundai Palisade

Giá xe Hyundai Palisade 1,87 tỷ đã thử nghiệm sắp bán tại Việt nam
Dòng SUV lớn nhất của hãng Hyundai đã thử nghiệm tại Việt nam. Hyundai Palisade dù chưa được bán ra theo dạng chính hãng song đã được cơ quan đăng kiểm Việt Nam thử nghiệm.
Thị trường 11 thg 5, 2020
Hyundai Palisade bất ngờ xuất hiên tại Việt Nam
Hyundai Palisade bất ngờ xuất hiện trên đường phố Hà Nội càng thêm khẳng định nghi vấn mẫu SUV đầu bảng của hãng Hyundai sắp được bày bán chính thức tại thị trường Việt Nam.
Thị trường 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Hyundai Palisade

Hyundai Palisade Limited

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

4.050.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Hyundai Palisade

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Hyundai Palisade khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Hyundai Palisade có giá niêm yết khoảng 4 tỷ 050 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản Limited là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Hyundai Palisade 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Hyundai Palisade 2020 tại thị trường Việt Nam có 9 màu gồm Becketts Black, Black Noir Pearl, Cream White Pearl, Hyper White, Lagoon Silver, Moonlight Cloud, Rainforest, Sierra Burgundy, Steel Graphite, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Hyundai Palisade là xe 7 chỗ?
A.
Hyundai Palisade là mẫu xe 7 chỗ
Q. Dòng xe Hyundai Palisade 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Hyundai Palisade 2020 có khoảng 1 phiên bản như Palisade Limited (Xăng) với giá ưu đãi bắt đầu từ 4 tỷ 050 triệu cho bản Palisade Limited. Xem thêm
Q. Đối thủ của Hyundai Palisade là dòng xe nào?
A.
Có 4 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Palisade là những dòng xe trong phân khúc Hạng sang thuộc Ford, Toyota, Infiniti, Honda như Ford Explorer, Toyota Highlander, Infiniti QX50, Honda Pilot

Xem thêm câu hỏi về Hyundai Palisade

Màu xe Hyundai Palisade

Hyundai Palisade 2020 Màu Becketts BlackHyundai Palisade 2020 Màu Black Noir PearlHyundai Palisade 2020 Màu Cream White PearlHyundai Palisade 2020 Màu Hyper WhiteHyundai Palisade 2020 Màu Lagoon Silver
Màu Becketts Black

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt