Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021

Hyundai Palisade 2021
8.5/10 điểm
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 1

Hyundai Palisade 2021

Hình 1 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 2

Hyundai Palisade 2021

Hình 2 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 3

Hyundai Palisade 2021

Hình 3 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 4

Hyundai Palisade 2021

Hình 4 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 5

Hyundai Palisade 2021

Hình 5 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 6

Hyundai Palisade 2021

Hình 6 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 7

Hyundai Palisade 2021

Hình 7 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 8

Hyundai Palisade 2021

Hình 8 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 9

Hyundai Palisade 2021

Hình 9 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 10

Hyundai Palisade 2021

Hình 10 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 11

Hyundai Palisade 2021

Hình 11 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 12

Hyundai Palisade 2021

Hình 12 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 13

Hyundai Palisade 2021

Hình 13 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 14

Hyundai Palisade 2021

Hình 14 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 15

Hyundai Palisade 2021

Hình 15 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 16

Hyundai Palisade 2021

Hình 16 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 17

Hyundai Palisade 2021

Hình 17 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 18

Hyundai Palisade 2021

Hình 18 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 19

Hyundai Palisade 2021

Hình 19 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 20

Hyundai Palisade 2021

Hình 20 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 21

Hyundai Palisade 2021

Hình 21 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 22

Hyundai Palisade 2021

Hình 22 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 23

Hyundai Palisade 2021

Hình 23 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 24

Hyundai Palisade 2021

Hình 24 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 25

Hyundai Palisade 2021

Hình 25 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 26

Hyundai Palisade 2021

Hình 26 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 27

Hyundai Palisade 2021

Hình 27 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 28

Hyundai Palisade 2021

Hình 28 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 29

Hyundai Palisade 2021

Hình 29 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 30

Hyundai Palisade 2021

Hình 30 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 31

Hyundai Palisade 2021

Hình 31 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 32

Hyundai Palisade 2021

Hình 32 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 33

Hyundai Palisade 2021

Hình 33 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 34

Hyundai Palisade 2021

Hình 34 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 35

Hyundai Palisade 2021

Hình 35 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 36

Hyundai Palisade 2021

Hình 36 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 37

Hyundai Palisade 2021

Hình 37 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 38

Hyundai Palisade 2021

Hình 38 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 39

Hyundai Palisade 2021

Hình 39 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 40

Hyundai Palisade 2021

Hình 40 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 41

Hyundai Palisade 2021

Hình 41 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 42

Hyundai Palisade 2021

Hình 42 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 43

Hyundai Palisade 2021

Hình 43 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 44

Hyundai Palisade 2021

Hình 44 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 45

Hyundai Palisade 2021

Hình 45 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 46

Hyundai Palisade 2021

Hình 46 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 47

Hyundai Palisade 2021

Hình 47 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 48

Hyundai Palisade 2021

Hình 48 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 49

Hyundai Palisade 2021

Hình 49 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2021 hình 50

Hyundai Palisade 2021

Hình 50 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 51

Hyundai Palisade 2020

Hình 51 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 52

Hyundai Palisade 2020

Hình 52 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 53

Hyundai Palisade 2020

Hình 53 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 54

Hyundai Palisade 2020

Hình 54 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 55

Hyundai Palisade 2020

Hình 55 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 56

Hyundai Palisade 2020

Hình 56 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 57

Hyundai Palisade 2020

Hình 57 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 58

Hyundai Palisade 2020

Hình 58 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 59

Hyundai Palisade 2020

Hình 59 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 60

Hyundai Palisade 2020

Hình 60 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 61

Hyundai Palisade 2020

Hình 61 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 62

Hyundai Palisade 2020

Hình 62 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 63

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 63

Hyundai Palisade 2020

Hình 63 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 64

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 64

Hyundai Palisade 2020

Hình 64 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 65

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 65

Hyundai Palisade 2020

Hình 65 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 66

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 66

Hyundai Palisade 2020

Hình 66 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 67

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 67

Hyundai Palisade 2020

Hình 67 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 68

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 68

Hyundai Palisade 2020

Hình 68 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 69

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 69

Hyundai Palisade 2020

Hình 69 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 70

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 70

Hyundai Palisade 2020

Hình 70 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 71

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 71

Hyundai Palisade 2020

Hình 71 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 72

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 72

Hyundai Palisade 2020

Hình 72 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 73

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 73

Hyundai Palisade 2020

Hình 73 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 74

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 74

Hyundai Palisade 2020

Hình 74 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 75

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 75

Hyundai Palisade 2020

Hình 75 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 76

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 76

Hyundai Palisade 2020

Hình 76 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 77

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 77

Hyundai Palisade 2020

Hình 77 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 78

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 78

Hyundai Palisade 2020

Hình 78 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 79

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 79

Hyundai Palisade 2020

Hình 79 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 80

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 80

Hyundai Palisade 2020

Hình 80 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 81

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 81

Hyundai Palisade 2020

Hình 81 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 82

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 82

Hyundai Palisade 2020

Hình 82 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 83

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 83

Hyundai Palisade 2020

Hình 83 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 84

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 84

Hyundai Palisade 2020

Hình 84 / 85
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 85

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Palisade 2020 hình 85

Hyundai Palisade 2020

Hình 85 / 85

Bài viết về Hyundai Palisade

Hyundai Palisade 2021 giá từ 45.000 USD tại Úc
Mẫu SUV cỡ lớn Hyundai Palisade mới nhất được cho là sẽ sớm gia nhập thị trường Úc. Hyundai đã chuẩn bị sẵn hai tùy chọn, đó là Palisade dẫn động cầu trước và Hệ...
Blog xe 16 thg 12, 2020
Giá xe Hyundai Palisade 1,87 tỷ đã thử nghiệm sắp bán tại Việt nam
Dòng SUV lớn nhất của hãng Hyundai đã thử nghiệm tại Việt nam. Hyundai Palisade dù chưa được bán ra theo dạng chính hãng song đã được cơ quan đăng kiểm Việt Nam thử nghiệm.
Blog xe 11 thg 5, 2020
Hyundai Palisade bất ngờ xuất hiên tại Việt Nam
Hyundai Palisade bất ngờ xuất hiện trên đường phố Hà Nội càng thêm khẳng định nghi vấn mẫu SUV đầu bảng của hãng Hyundai sắp được bày bán chính thức tại thị trường Việt Nam.
Blog xe 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Hyundai Palisade

Hyundai Palisade 3.8 V6 Limited

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

$ 45.125

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Hyundai Palisade

Những câu hỏi thường gặp về Hyundai Palisade

Hyundai Palisade 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Hyundai Palisade 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Sierra Burgundy, Becketts Black, Rainforest, Moonlight Cloud, Hyper White, Steel Graphite, Lagoon Silver, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Hyundai Palisade 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Hyundai Palisade là mẫu xe SUV 7 chỗ.
Hyundai Palisade có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Hyundai Palisade 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Palisade 3.8 V6 Limited (Xăng).
Đối thủ của Hyundai Palisade là dòng xe nào?
Hyundai Palisade có 1 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang gồm: Toyota Highlander.

Xem thêm câu hỏi về Hyundai Palisade

Màu xe Hyundai Palisade

Hyundai Palisade 2021 Màu  Sierra BurgundyHyundai Palisade 2021 Màu Becketts BlackHyundai Palisade 2021 Màu RainforestHyundai Palisade 2021 Màu Moonlight CloudHyundai Palisade 2021 Màu Hyper White
Màu Sierra Burgundy

Mua xe Hyundai Palisade mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Hyundai Palisade trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Hyundai Palisade?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt