Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade

Hyundai Palisade 2020
8.8/10 điểm
Giá bán: 4.050.000.000 đ
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Palisade 2020

Hình 2 / 65
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Palisade 2020

Hình 4 / 65
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Palisade 2020

Hình 5 / 65
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Palisade 2020

Hình 8 / 65
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Palisade 2020

Hình 9 / 65
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Palisade 2020

Hình 11 / 65
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Palisade 2020

Hình 13 / 65
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai Palisade 2020

Hình 16 / 65
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Palisade 2020

Hình 17 / 65
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Palisade 2020

Hình 19 / 65
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Palisade 2020

Hình 20 / 65
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Palisade 2020

Hình 21 / 65
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Palisade 2020

Hình 22 / 65
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Palisade 2020

Hình 23 / 65
Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Palisade 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Palisade 2020

Hình 24 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 1

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 1

Hyundai Palisade 2020

Hình 25 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 2

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 2

Hyundai Palisade 2020

Hình 26 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 3

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 3

Hyundai Palisade 2020

Hình 27 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 4

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 4

Hyundai Palisade 2020

Hình 28 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 5

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 5

Hyundai Palisade 2020

Hình 29 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 6

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 6

Hyundai Palisade 2020

Hình 30 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 7

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 7

Hyundai Palisade 2020

Hình 31 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 8

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 8

Hyundai Palisade 2020

Hình 32 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 9

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 9

Hyundai Palisade 2020

Hình 33 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 10

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 10

Hyundai Palisade 2020

Hình 34 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 11

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 11

Hyundai Palisade 2020

Hình 37 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 12

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 12

Hyundai Palisade 2020

Hình 39 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 13

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 13

Hyundai Palisade 2020

Hình 40 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 14

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 14

Hyundai Palisade 2020

Hình 43 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 15

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 15

Hyundai Palisade 2020

Hình 45 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 16

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 16

Hyundai Palisade 2020

Hình 47 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 17

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 17

Hyundai Palisade 2020

Hình 49 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 18

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 18

Hyundai Palisade 2020

Hình 50 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 19

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 19

Hyundai Palisade 2020

Hình 53 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 20

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 20

Hyundai Palisade 2020

Hình 55 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 21

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 21

Hyundai Palisade 2020

Hình 57 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 22

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 22

Hyundai Palisade 2020

Hình 59 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 23

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 23

Hyundai Palisade 2020

Hình 61 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 24

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 24

Hyundai Palisade 2020

Hình 63 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 25

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 25

Hyundai Palisade 2020

Hình 64 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 26

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 26

Hyundai Palisade 2020

Hình 66 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 27

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 27

Hyundai Palisade 2020

Hình 69 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 28

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 28

Hyundai Palisade 2020

Hình 70 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 29

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 29

Hyundai Palisade 2020

Hình 73 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 30

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 30

Hyundai Palisade 2020

Hình 74 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 31

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 31

Hyundai Palisade 2020

Hình 77 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 32

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 32

Hyundai Palisade 2020

Hình 79 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 33

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 33

Hyundai Palisade 2020

Hình 81 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 34

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 34

Hyundai Palisade 2020

Hình 83 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 35

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 35

Hyundai Palisade 2020

Hình 84 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 36

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 36

Hyundai Palisade 2020

Hình 86 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 37

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 37

Hyundai Palisade 2020

Hình 88 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 38

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 38

Hyundai Palisade 2020

Hình 90 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 39

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 39

Hyundai Palisade 2020

Hình 92 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 40

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 40

Hyundai Palisade 2020

Hình 94 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 41

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 41

Hyundai Palisade 2020

Hình 97 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 42

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 42

Hyundai Palisade 2020

Hình 98 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 43

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 43

Hyundai Palisade 2020

Hình 100 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 44

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 44

Hyundai Palisade 2020

Hình 103 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 45

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 45

Hyundai Palisade 2020

Hình 104 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 46

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 46

Hyundai Palisade 2020

Hình 105 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 47

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 47

Hyundai Palisade 2020

Hình 106 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 48

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 48

Hyundai Palisade 2020

Hình 107 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 49

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 49

Hyundai Palisade 2020

Hình 108 / 65
Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 50

Hình ảnh nội thất Hyundai Palisade 2020 hình 50

Hyundai Palisade 2020

Hình 109 / 65

Bài viết về Hyundai Palisade

Giá xe Hyundai Palisade 1,87 tỷ đã thử nghiệm sắp bán tại Việt nam
Dòng SUV lớn nhất của hãng Hyundai đã thử nghiệm tại Việt nam. Hyundai Palisade dù chưa được bán ra theo dạng chính hãng song đã được cơ quan đăng kiểm Việt Nam thử nghiệm.
Thị trường 11 thg 5, 2020
Hyundai Palisade bất ngờ xuất hiên tại Việt Nam
Hyundai Palisade bất ngờ xuất hiện trên đường phố Hà Nội càng thêm khẳng định nghi vấn mẫu SUV đầu bảng của hãng Hyundai sắp được bày bán chính thức tại thị trường Việt Nam.
Thị trường 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Hyundai Palisade

Hyundai Palisade Limited

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

4.050.000.000 VND

Hình ảnh nội thất xe đối thủ Hyundai Palisade

Câu hỏi thường gặp

Q. Giá lăn bánh Hyundai Palisade khoảng giá bao nhiêu?
A.
Xe Hyundai Palisade có giá niêm yết khoảng 4 tỷ 050 triệu tùy từng phiên bản. Chi phí lăn bánh cho phiên bản Limited là khoảng bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, thuế, biển số... Xem thêm
Q. Hyundai Palisade 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Hyundai Palisade 2020 tại thị trường Việt Nam có 9 màu gồm Becketts Black, Black Noir Pearl, Cream White Pearl, Hyper White, Lagoon Silver, Moonlight Cloud, Rainforest, Sierra Burgundy, Steel Graphite, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Hyundai Palisade là xe 7 chỗ?
A.
Hyundai Palisade là mẫu xe 7 chỗ
Q. Dòng xe Hyundai Palisade 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Hyundai Palisade 2020 có khoảng 1 phiên bản như Palisade Limited (Xăng) với giá ưu đãi bắt đầu từ 4 tỷ 050 triệu cho bản Palisade Limited. Xem thêm
Q. Đối thủ của Hyundai Palisade là dòng xe nào?
A.
Có 4 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Palisade là những dòng xe trong phân khúc Hạng sang thuộc Ford, Toyota, Infiniti, Honda như Ford Explorer, Toyota Highlander, Infiniti QX50, Honda Pilot

Xem thêm câu hỏi về Hyundai Palisade

Màu xe Hyundai Palisade

Hyundai Palisade 2020 Màu Becketts BlackHyundai Palisade 2020 Màu Black Noir PearlHyundai Palisade 2020 Màu Cream White PearlHyundai Palisade 2020 Màu Hyper WhiteHyundai Palisade 2020 Màu Lagoon Silver
Màu Becketts Black

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt