Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020

Hyundai SantaFe 2020
8.6/10 điểm
Giá bán: 995.000.000 đ - 1.340.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 1

Hyundai SantaFe 2020

Hình 1 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 2

Hyundai SantaFe 2020

Hình 2 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 3

Hyundai SantaFe 2020

Hình 3 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 4

Hyundai SantaFe 2020

Hình 4 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 5

Hyundai SantaFe 2020

Hình 5 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 6

Hyundai SantaFe 2020

Hình 6 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 7

Hyundai SantaFe 2020

Hình 7 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 8

Hyundai SantaFe 2020

Hình 8 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 9

Hyundai SantaFe 2020

Hình 9 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 10

Hyundai SantaFe 2020

Hình 10 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 11

Hyundai SantaFe 2020

Hình 11 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 12

Hyundai SantaFe 2020

Hình 12 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 13

Hyundai SantaFe 2020

Hình 13 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 14

Hyundai SantaFe 2020

Hình 14 / 93
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-WhiteCream.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-WhiteCream.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 15 / 93
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-StormySea.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-StormySea.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 16 / 93
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-TyphoonSilver.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-TyphoonSilver.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 17 / 93
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-RainForest.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-RainForest.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 18 / 93
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-EarthlyBronze.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-EarthlyBronze.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 19 / 93
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-PhantomBlack.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-PhantomBlack.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 20 / 93
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-MagneticForce.png

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh ngoại thất SantaFe-Elite-Front34-MagneticForce.png

Hyundai SantaFe 2020

Hình 21 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 15

Hyundai SantaFe 2020

Hình 22 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 16

Hyundai SantaFe 2020

Hình 23 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 17

Hyundai SantaFe 2020

Hình 24 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 18

Hyundai SantaFe 2020

Hình 25 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 19

Hyundai SantaFe 2020

Hình 26 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 20

Hyundai SantaFe 2020

Hình 27 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 21

Hyundai SantaFe 2020

Hình 28 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 22

Hyundai SantaFe 2020

Hình 29 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 23

Hyundai SantaFe 2020

Hình 30 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 24

Hyundai SantaFe 2020

Hình 31 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 25

Hyundai SantaFe 2020

Hình 32 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 26

Hyundai SantaFe 2020

Hình 33 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 27

Hyundai SantaFe 2020

Hình 34 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 28

Hyundai SantaFe 2020

Hình 35 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 29

Hyundai SantaFe 2020

Hình 36 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 30

Hyundai SantaFe 2020

Hình 37 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 31

Hyundai SantaFe 2020

Hình 38 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 32

Hyundai SantaFe 2020

Hình 39 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 33

Hyundai SantaFe 2020

Hình 40 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2020 hình 34

Hyundai SantaFe 2020

Hình 41 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 35

Hyundai SantaFe 2021

Hình 42 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 36

Hyundai SantaFe 2021

Hình 43 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 37

Hyundai SantaFe 2021

Hình 44 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 38

Hyundai SantaFe 2021

Hình 45 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 39

Hyundai SantaFe 2021

Hình 46 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 40

Hyundai SantaFe 2021

Hình 47 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 41

Hyundai SantaFe 2021

Hình 48 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 42

Hyundai SantaFe 2021

Hình 49 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 43

Hyundai SantaFe 2021

Hình 50 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 44

Hyundai SantaFe 2021

Hình 51 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 45

Hyundai SantaFe 2021

Hình 52 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 46

Hyundai SantaFe 2021

Hình 53 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 47

Hyundai SantaFe 2021

Hình 54 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 48

Hyundai SantaFe 2021

Hình 55 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 49

Hyundai SantaFe 2021

Hình 56 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 50

Hyundai SantaFe 2021

Hình 57 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 51

Hyundai SantaFe 2021

Hình 58 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 52

Hyundai SantaFe 2021

Hình 59 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 53

Hyundai SantaFe 2021

Hình 60 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 54

Hyundai SantaFe 2021

Hình 61 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 55

Hyundai SantaFe 2021

Hình 62 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 56

Hyundai SantaFe 2021

Hình 63 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 57

Hyundai SantaFe 2021

Hình 64 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 58

Hyundai SantaFe 2021

Hình 65 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 59

Hyundai SantaFe 2021

Hình 66 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 60

Hyundai SantaFe 2021

Hình 67 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 61

Hyundai SantaFe 2021

Hình 68 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 62

Hyundai SantaFe 2021

Hình 69 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 63

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 63

Hyundai SantaFe 2021

Hình 70 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 64

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 64

Hyundai SantaFe 2021

Hình 71 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 65

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 65

Hyundai SantaFe 2021

Hình 72 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 66

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 66

Hyundai SantaFe 2021

Hình 73 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 67

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 67

Hyundai SantaFe 2021

Hình 74 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 68

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 68

Hyundai SantaFe 2021

Hình 75 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 69

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 69

Hyundai SantaFe 2021

Hình 76 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 70

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 70

Hyundai SantaFe 2021

Hình 77 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 71

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 71

Hyundai SantaFe 2021

Hình 78 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 72

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 72

Hyundai SantaFe 2021

Hình 79 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 73

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 73

Hyundai SantaFe 2021

Hình 80 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 74

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 74

Hyundai SantaFe 2021

Hình 81 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 75

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 75

Hyundai SantaFe 2021

Hình 82 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 76

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 76

Hyundai SantaFe 2021

Hình 83 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 77

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 77

Hyundai SantaFe 2021

Hình 84 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 78

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 78

Hyundai SantaFe 2021

Hình 85 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 79

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 79

Hyundai SantaFe 2021

Hình 86 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 80

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 80

Hyundai SantaFe 2021

Hình 87 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 81

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 81

Hyundai SantaFe 2021

Hình 88 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 82

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 82

Hyundai SantaFe 2021

Hình 89 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 83

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 83

Hyundai SantaFe 2021

Hình 90 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 84

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 84

Hyundai SantaFe 2021

Hình 91 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 85

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2021 hình 85

Hyundai SantaFe 2021

Hình 92 / 93
Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2019 hình 86

Hình ảnh ngoại thất Hyundai SantaFe 2019 hình 86

Hyundai SantaFe 2019

Hình 93 / 93

Bài viết về Hyundai SantaFe

Loạt xe bình dân mới ra mắt 2021: Toyota Vios và Mitsubishi Attrage làm nóng thị trường xe
Những mẫu xe mới ra mắt hoặc được nâng cấp như: MG ZS, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, Hyundai Santa Fe, Ford Ranger, Mazda CX-3, Mazda CX-30 thuộc những mẫu xe khuấy động thị trường ô...
Blog xe 11 thg 7, 2021
Hyundai Santa Fe thế hệ mới, giá cao nhất hơn 1,3 tỷ đồng
Dòng xe Hyundai Santa Fe thế hệ mới mở bán tại Việt Nam với 6 phiên bản, giá xe dao động từ 1,03 tỷ đến 1,34 tỷ đồng.
Blog xe 17 thg 5, 2021
Những mẫu xe mới của Hyundai ra mắt trong năm 2021
Ba mẫu xe ô tô mới Hyundai SantaFe, Tucson và Grand i10 bước sang thế hệ hoàn toàn mới của hãng xe hơi Hàn quốc dự kiến tung ra thị trường Việt Nam trong năm...
Blog xe 18 thg 3, 2021
Hyundai SantaFe giảm giá gần 80 triệu tại Việt Nam
Hyundai SantaFe - dòng xe crossover 7 chỗ bán chạy nhất của Hyundai tại Việt Nam được các đại lý giảm giá bán từ 35 - 80 triệu đồng cho các mẫu xe sản xuất...
Blog xe 1 thg 3, 2021
Xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất ở Việt Nam
Khi nói đến xe 7 chỗ ở Việt Nam, nhiều loại xe tăng lên được dịp. Chúng thường đi kèm với nhiều loại động cơ để lựa chọn với các tùy chọn phổ biến hơn...
Xe tốt nhất 17 thg 1, 2021
5 mẫu xe ô tô được mong đợi nhất 2021
Với thiết kế mới kèm theo các trang bị thì Nissan Sunny thế hệ mới, Hyundai Santa Fe 2021, Tucson 2021 hay Isuzu mu-X phiên bản mới là những mẫu xe đang được nhiều khách...
Blog xe 6 thg 1, 2021
Mẫu xe ô tô dự đoán được ưa chuộng nhất 2021
Những mẫu xe ô tô mới hot và ưu chuộng nhất sau đây sẽ tạo nhiều dấu ấn hứa hẹn tiếp tục khuấy đảo thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2021, với các...
Xe tốt nhất 1 thg 1, 2021

Các phiên bản của Hyundai SantaFe 2020

Hyundai SantaFe 2.4 Xăng

Lắp ráp, Xăng, Tự động

995.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.2 Dầu

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.055.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.4 Xăng đặc biệt

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.135.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.4 Xăng Cao cấp

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.185.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Đặc biệt

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.290.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.340.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Hyundai SantaFe

Kia Sorento
1 tỷ 079 triệu - 1 tỷ 349 triệu
Mazda CX-8
999 triệu - 1 tỷ 399 triệu
Volkswagen Tiguan
1 tỷ 290 triệu - 1 tỷ 849 triệu
Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu
Toyota Fortuner
995 triệu - 1 tỷ 426 triệu
Ford Everest
999 triệu - 1 tỷ 399 triệu
Chevrolet Trailblazer
833 triệu - 1 tỷ 066 triệu

Màu xe Hyundai SantaFe 2020

Hyundai SantaFe 2020 Màu Quartz WhiteHyundai SantaFe 2020 Màu Portofino GrayHyundai SantaFe 2020 Màu Twilight BlackHyundai SantaFe 2020 Màu Symphony SilverHyundai SantaFe 2020 Màu Calypso Red
Màu Quartz White

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt