Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020

Hyundai SantaFe 2020
8.6/10 điểm
Giá bán: 995.000.000 đ - 1.340.000.000 đ
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 1

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 1

Hyundai SantaFe 2020

Hình 1 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 2

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 2

Hyundai SantaFe 2020

Hình 2 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 3

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 3

Hyundai SantaFe 2020

Hình 3 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 4

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 4

Hyundai SantaFe 2020

Hình 4 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 5

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 5

Hyundai SantaFe 2020

Hình 5 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 6

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 6

Hyundai SantaFe 2020

Hình 6 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 7

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 7

Hyundai SantaFe 2020

Hình 7 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 8

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 8

Hyundai SantaFe 2020

Hình 8 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 9

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 9

Hyundai SantaFe 2020

Hình 9 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 10

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 10

Hyundai SantaFe 2020

Hình 10 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 11

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 11

Hyundai SantaFe 2020

Hình 11 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai SantaFe 2020

Hình 12 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai SantaFe 2020

Hình 13 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai SantaFe 2020

Hình 14 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai SantaFe 2020

Hình 15 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai SantaFe 2020

Hình 16 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai SantaFe 2020

Hình 17 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai SantaFe 2020

Hình 18 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai SantaFe 2020

Hình 19 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai SantaFe 2020

Hình 20 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai SantaFe 2020

Hình 21 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai SantaFe 2020

Hình 22 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai SantaFe 2020

Hình 23 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai SantaFe 2020

Hình 24 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai SantaFe 2020

Hình 25 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai SantaFe 2020

Hình 26 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 12

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 12

Hyundai SantaFe 2020

Hình 27 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 13

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 13

Hyundai SantaFe 2020

Hình 28 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 14

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 14

Hyundai SantaFe 2020

Hình 29 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 15

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 15

Hyundai SantaFe 2020

Hình 30 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 16

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 16

Hyundai SantaFe 2021

Hình 31 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 17

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 17

Hyundai SantaFe 2021

Hình 32 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 18

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 18

Hyundai SantaFe 2021

Hình 33 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 19

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 19

Hyundai SantaFe 2021

Hình 34 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 20

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 20

Hyundai SantaFe 2021

Hình 35 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 21

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 21

Hyundai SantaFe 2021

Hình 36 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 22

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 22

Hyundai SantaFe 2021

Hình 37 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 23

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 23

Hyundai SantaFe 2021

Hình 38 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 24

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 24

Hyundai SantaFe 2021

Hình 39 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 25

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 25

Hyundai SantaFe 2021

Hình 40 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 26

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 26

Hyundai SantaFe 2021

Hình 41 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 27

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 27

Hyundai SantaFe 2021

Hình 42 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 28

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 28

Hyundai SantaFe 2021

Hình 43 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 29

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 29

Hyundai SantaFe 2021

Hình 44 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 30

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 30

Hyundai SantaFe 2021

Hình 45 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 31

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 31

Hyundai SantaFe 2021

Hình 46 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 32

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 32

Hyundai SantaFe 2021

Hình 47 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 33

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 33

Hyundai SantaFe 2021

Hình 48 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 34

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 34

Hyundai SantaFe 2021

Hình 49 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 35

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 35

Hyundai SantaFe 2021

Hình 50 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 36

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 36

Hyundai SantaFe 2021

Hình 51 / 51

Bài viết về Hyundai SantaFe

Loạt xe bình dân mới ra mắt 2021: Toyota Vios và Mitsubishi Attrage làm nóng thị trường xe
Những mẫu xe mới ra mắt hoặc được nâng cấp như: MG ZS, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, Hyundai Santa Fe, Ford Ranger, Mazda CX-3, Mazda CX-30 thuộc những mẫu xe khuấy động thị trường ô...
Blog xe 11 thg 7, 2021
Hyundai Santa Fe thế hệ mới, giá cao nhất hơn 1,3 tỷ đồng
Dòng xe Hyundai Santa Fe thế hệ mới mở bán tại Việt Nam với 6 phiên bản, giá xe dao động từ 1,03 tỷ đến 1,34 tỷ đồng.
Blog xe 17 thg 5, 2021
Những mẫu xe mới của Hyundai ra mắt trong năm 2021
Ba mẫu xe ô tô mới Hyundai SantaFe, Tucson và Grand i10 bước sang thế hệ hoàn toàn mới của hãng xe hơi Hàn quốc dự kiến tung ra thị trường Việt Nam trong năm...
Blog xe 18 thg 3, 2021
Hyundai SantaFe giảm giá gần 80 triệu tại Việt Nam
Hyundai SantaFe - dòng xe crossover 7 chỗ bán chạy nhất của Hyundai tại Việt Nam được các đại lý giảm giá bán từ 35 - 80 triệu đồng cho các mẫu xe sản xuất...
Blog xe 1 thg 3, 2021
Xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất ở Việt Nam
Khi nói đến xe 7 chỗ ở Việt Nam, nhiều loại xe tăng lên được dịp. Chúng thường đi kèm với nhiều loại động cơ để lựa chọn với các tùy chọn phổ biến hơn...
Xe tốt nhất 17 thg 1, 2021
5 mẫu xe ô tô được mong đợi nhất 2021
Với thiết kế mới kèm theo các trang bị thì Nissan Sunny thế hệ mới, Hyundai Santa Fe 2021, Tucson 2021 hay Isuzu mu-X phiên bản mới là những mẫu xe đang được nhiều khách...
Blog xe 6 thg 1, 2021
Mẫu xe ô tô dự đoán được ưa chuộng nhất 2021
Những mẫu xe ô tô mới hot và ưu chuộng nhất sau đây sẽ tạo nhiều dấu ấn hứa hẹn tiếp tục khuấy đảo thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2021, với các...
Xe tốt nhất 1 thg 1, 2021

Các phiên bản của Hyundai SantaFe 2020

Hyundai SantaFe 2.4 Xăng

Lắp ráp, Xăng, Tự động

995.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.2 Dầu

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.055.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.4 Xăng đặc biệt

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.135.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.4 Xăng Cao cấp

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.185.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Đặc biệt

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.290.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.340.000.000 VND

Hình ảnh nội thất xe đối thủ Hyundai SantaFe

Kia Sorento
1 tỷ 079 triệu - 1 tỷ 349 triệu
Mazda CX-8
999 triệu - 1 tỷ 399 triệu
Volkswagen Tiguan
1 tỷ 290 triệu - 1 tỷ 849 triệu
Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu
Toyota Fortuner
995 triệu - 1 tỷ 426 triệu
Ford Everest
999 triệu - 1 tỷ 399 triệu
Chevrolet Trailblazer
833 triệu - 1 tỷ 066 triệu

Màu xe Hyundai SantaFe 2020

Hyundai SantaFe 2020 Màu Quartz WhiteHyundai SantaFe 2020 Màu Portofino GrayHyundai SantaFe 2020 Màu Twilight BlackHyundai SantaFe 2020 Màu Symphony SilverHyundai SantaFe 2020 Màu Calypso Red
Màu Quartz White

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt