Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021

#1 phân khúc xe suv phổ thông

Tổng doanh số
390 chiếc
Hyundai SantaFe 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 995.000.000 đ - 1.340.000.000 đ
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 1

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 1

Hyundai SantaFe 2021

Hình 1 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 2

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 2

Hyundai SantaFe 2021

Hình 2 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 3

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 3

Hyundai SantaFe 2021

Hình 3 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 4

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 4

Hyundai SantaFe 2021

Hình 4 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 5

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 5

Hyundai SantaFe 2021

Hình 5 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 6

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 6

Hyundai SantaFe 2021

Hình 6 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 7

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 7

Hyundai SantaFe 2021

Hình 7 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 8

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 8

Hyundai SantaFe 2021

Hình 8 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 9

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 9

Hyundai SantaFe 2021

Hình 9 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 10

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 10

Hyundai SantaFe 2021

Hình 10 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 11

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 11

Hyundai SantaFe 2021

Hình 11 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 12

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 12

Hyundai SantaFe 2021

Hình 12 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 13

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 13

Hyundai SantaFe 2021

Hình 13 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 14

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 14

Hyundai SantaFe 2021

Hình 14 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 15

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 15

Hyundai SantaFe 2021

Hình 15 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 16

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 16

Hyundai SantaFe 2021

Hình 16 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 17

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 17

Hyundai SantaFe 2021

Hình 17 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 18

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 18

Hyundai SantaFe 2021

Hình 18 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 19

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 19

Hyundai SantaFe 2021

Hình 19 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 20

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 20

Hyundai SantaFe 2021

Hình 20 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 21

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2021 hình 21

Hyundai SantaFe 2021

Hình 21 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 22

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 22

Hyundai SantaFe 2020

Hình 22 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 23

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 23

Hyundai SantaFe 2020

Hình 23 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 24

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 24

Hyundai SantaFe 2020

Hình 24 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 25

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 25

Hyundai SantaFe 2020

Hình 25 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 26

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 26

Hyundai SantaFe 2020

Hình 26 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 27

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 27

Hyundai SantaFe 2020

Hình 27 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 28

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 28

Hyundai SantaFe 2020

Hình 28 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 29

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 29

Hyundai SantaFe 2020

Hình 29 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 30

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 30

Hyundai SantaFe 2020

Hình 30 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 31

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 31

Hyundai SantaFe 2020

Hình 31 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 32

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 32

Hyundai SantaFe 2020

Hình 32 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai SantaFe 2020

Hình 33 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai SantaFe 2020

Hình 34 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai SantaFe 2020

Hình 35 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai SantaFe 2020

Hình 36 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai SantaFe 2020

Hình 37 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai SantaFe 2020

Hình 38 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai SantaFe 2020

Hình 39 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai SantaFe 2020

Hình 40 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai SantaFe 2020

Hình 41 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai SantaFe 2020

Hình 42 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai SantaFe 2020

Hình 43 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai SantaFe 2020

Hình 44 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai SantaFe 2020

Hình 45 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai SantaFe 2020

Hình 46 / 51
Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai SantaFe 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai SantaFe 2020

Hình 47 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 33

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 33

Hyundai SantaFe 2020

Hình 48 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 34

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 34

Hyundai SantaFe 2020

Hình 49 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 35

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 35

Hyundai SantaFe 2020

Hình 50 / 51
Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 36

Hình ảnh nội thất Hyundai SantaFe 2020 hình 36

Hyundai SantaFe 2020

Hình 51 / 51

Bài viết về Hyundai SantaFe

Loạt xe bình dân mới ra mắt 2021: Toyota Vios và Mitsubishi Attrage làm nóng thị trường xe
Những mẫu xe mới ra mắt hoặc được nâng cấp như: MG ZS, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage, Hyundai Santa Fe, Ford Ranger, Mazda CX-3, Mazda CX-30 thuộc những mẫu xe khuấy động thị trường ô...
Blog xe 11 thg 7, 2021
Hyundai Santa Fe thế hệ mới, giá cao nhất hơn 1,3 tỷ đồng
Dòng xe Hyundai Santa Fe thế hệ mới mở bán tại Việt Nam với 6 phiên bản, giá xe dao động từ 1,03 tỷ đến 1,34 tỷ đồng.
Blog xe 17 thg 5, 2021
Những mẫu xe mới của Hyundai ra mắt trong năm 2021
Ba mẫu xe ô tô mới Hyundai SantaFe, Tucson và Grand i10 bước sang thế hệ hoàn toàn mới của hãng xe hơi Hàn quốc dự kiến tung ra thị trường Việt Nam trong năm...
Blog xe 18 thg 3, 2021
Hyundai SantaFe giảm giá gần 80 triệu tại Việt Nam
Hyundai SantaFe - dòng xe crossover 7 chỗ bán chạy nhất của Hyundai tại Việt Nam được các đại lý giảm giá bán từ 35 - 80 triệu đồng cho các mẫu xe sản xuất...
Blog xe 1 thg 3, 2021
Xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất ở Việt Nam
Khi nói đến xe 7 chỗ ở Việt Nam, nhiều loại xe tăng lên được dịp. Chúng thường đi kèm với nhiều loại động cơ để lựa chọn với các tùy chọn phổ biến hơn...
Xe tốt nhất 17 thg 1, 2021
5 mẫu xe ô tô được mong đợi nhất 2021
Với thiết kế mới kèm theo các trang bị thì Nissan Sunny thế hệ mới, Hyundai Santa Fe 2021, Tucson 2021 hay Isuzu mu-X phiên bản mới là những mẫu xe đang được nhiều khách...
Blog xe 6 thg 1, 2021
Mẫu xe ô tô dự đoán được ưa chuộng nhất 2021
Những mẫu xe ô tô mới hot và ưu chuộng nhất sau đây sẽ tạo nhiều dấu ấn hứa hẹn tiếp tục khuấy đảo thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2021, với các...
Xe tốt nhất 1 thg 1, 2021

Các phiên bản của Hyundai SantaFe

Hyundai SantaFe 2.4 Xăng

Lắp ráp, Xăng, Tự động

995.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.2 Dầu

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.055.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.4 Xăng đặc biệt

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.135.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.4 Xăng Cao cấp

Lắp ráp, Xăng, Tự động

1.185.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Đặc biệt

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.290.000.000 VND

Hyundai SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.340.000.000 VND

Hình ảnh nội thất xe đối thủ Hyundai SantaFe

Vinfast Lux SA2.0
1 tỷ 552 triệu - 1 tỷ 836 triệu
Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu
Kia Sorento
1 tỷ 079 triệu - 1 tỷ 349 triệu
Toyota Fortuner
995 triệu - 1 tỷ 426 triệu
Mazda CX-8
999 triệu - 1 tỷ 399 triệu
Volkswagen Tiguan
1 tỷ 290 triệu - 1 tỷ 849 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Hyundai SantaFe

Giá lăn bánh của Hyundai SantaFe 2021 là bao nhiêu?
Giá SantaFe lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 113 triệu cho bản 2.4 Xăng và tăng lên đến 1 tỷ 113 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua SantaFe hay Lux SA2.0 xe nào tốt hơn?
Giá SantaFe niêm yết bắt đầu từ 995 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2359 cc. Trong khi giá Lux SA2.0 bắt đầu từ 1 tỷ 552 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Hyundai SantaFe 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Hyundai SantaFe 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Stormy Sea, Twilight Black, Shimmering Silver, Portofino Gray, Quartz White, Hampton Gray, Calypso Red, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Hyundai SantaFe 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Hyundai SantaFe là mẫu xe SUV 7 chỗ.
Hyundai SantaFe có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Hyundai SantaFe 2021 đang có 6 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: SantaFe 2.4 Xăng đặc biệt (Xăng), SantaFe 2.4 Xăng Cao cấp (Xăng), SantaFe 2.4 Xăng (Xăng), SantaFe 2.2 Dầu Đặc biệt (Dầu), SantaFe 2.2 Dầu Cao cấp (Dầu) & SantaFe 2.2 Dầu (Dầu).
Đối thủ của Hyundai SantaFe là dòng xe nào?
Hyundai SantaFe có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: Vinfast Lux SA2.0, Honda CR-V, Kia Sorento, Toyota Fortuner, Mazda CX-8, Volkswagen Tiguan.

Xem thêm câu hỏi về Hyundai SantaFe

Màu xe Hyundai SantaFe

Hyundai SantaFe 2021 Màu Stormy SeaHyundai SantaFe 2021 Màu Twilight BlackHyundai SantaFe 2021 Màu Shimmering SilverHyundai SantaFe 2021 Màu Portofino GrayHyundai SantaFe 2021 Màu Quartz White
Màu Stormy Sea

Mua xe Hyundai SantaFe mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Hyundai SantaFe trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

19.723.097 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Hyundai SantaFe?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt