Hình ảnh Hyundai Sonata 2021

Hyundai Sonata 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 1.200.000.000 đ

Xem hình ảnh Hyundai Sonata mới nhất. Xe Sonata có 96 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Hyundai Sonata có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 1

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 1

Hyundai Sonata 2021

Hình 1 / 96
Đỏ

Đỏ

Hyundai Sonata 2021

Hình 2 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 2

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 2

Hyundai Sonata 2021

Hình 3 / 96
Xám Hampton

Xám Hampton

Hyundai Sonata 2021

Hình 4 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 3

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 3

Hyundai Sonata 2021

Hình 5 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 4

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 4

Hyundai Sonata 2021

Hình 6 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 5

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 5

Hyundai Sonata 2021

Hình 7 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 6

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 6

Hyundai Sonata 2021

Hình 8 / 96
Xám Portofino

Xám Portofino

Hyundai Sonata 2021

Hình 9 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 7

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 7

Hyundai Sonata 2021

Hình 10 / 96
Đen

Đen

Hyundai Sonata 2021

Hình 11 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 8

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 8

Hyundai Sonata 2021

Hình 12 / 96
Trắng

Trắng

Hyundai Sonata 2021

Hình 13 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 9

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 9

Hyundai Sonata 2021

Hình 14 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 10

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 10

Hyundai Sonata 2021

Hình 15 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 11

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 11

Hyundai Sonata 2021

Hình 16 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 12

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 12

Hyundai Sonata 2021

Hình 17 / 96
Trắng Xám

Trắng Xám

Hyundai Sonata 2021

Hình 18 / 96
Xanh trời

Xanh trời

Hyundai Sonata 2021

Hình 19 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 13

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 13

Hyundai Sonata 2021

Hình 20 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 14

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 14

Hyundai Sonata 2021

Hình 21 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 15

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 15

Hyundai Sonata 2021

Hình 22 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 16

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 16

Hyundai Sonata 2021

Hình 23 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 17

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 17

Hyundai Sonata 2021

Hình 24 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 18

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 18

Hyundai Sonata 2021

Hình 25 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 19

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 19

Hyundai Sonata 2021

Hình 26 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 20

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 20

Hyundai Sonata 2021

Hình 27 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 21

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 21

Hyundai Sonata 2021

Hình 28 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 22

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 22

Hyundai Sonata 2021

Hình 29 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 23

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 23

Hyundai Sonata 2021

Hình 30 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 24

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 24

Hyundai Sonata 2021

Hình 31 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 25

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 25

Hyundai Sonata 2021

Hình 32 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 26

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 26

Hyundai Sonata 2021

Hình 33 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 27

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 27

Hyundai Sonata 2021

Hình 34 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 28

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 28

Hyundai Sonata 2021

Hình 35 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 29

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 29

Hyundai Sonata 2021

Hình 36 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 30

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 30

Hyundai Sonata 2021

Hình 37 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 31

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 31

Hyundai Sonata 2021

Hình 38 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 32

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 32

Hyundai Sonata 2021

Hình 39 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 33

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 33

Hyundai Sonata 2021

Hình 40 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 34

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 34

Hyundai Sonata 2021

Hình 41 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 35

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 35

Hyundai Sonata 2021

Hình 42 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 36

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 36

Hyundai Sonata 2021

Hình 43 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 37

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 37

Hyundai Sonata 2021

Hình 44 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 38

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 38

Hyundai Sonata 2021

Hình 45 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 39

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 39

Hyundai Sonata 2021

Hình 46 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 40

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 40

Hyundai Sonata 2021

Hình 47 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 41

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 41

Hyundai Sonata 2021

Hình 48 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 42

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 42

Hyundai Sonata 2021

Hình 49 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 43

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 43

Hyundai Sonata 2021

Hình 50 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 44

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 44

Hyundai Sonata 2021

Hình 51 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 45

Hình ảnh Hyundai Sonata 2021 hình 45

Hyundai Sonata 2021

Hình 52 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 46

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 46

Hyundai Sonata 2020

Hình 53 / 96
Flame Red

Flame Red

Hyundai Sonata 2020

Hình 54 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 47

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 47

Hyundai Sonata 2020

Hình 55 / 96
Glowing Silver

Glowing Silver

Hyundai Sonata 2020

Hình 56 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 48

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 48

Hyundai Sonata 2020

Hình 57 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 49

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 49

Hyundai Sonata 2020

Hình 58 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 50

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 50

Hyundai Sonata 2020

Hình 59 / 96
Glowing Yellow

Glowing Yellow

Hyundai Sonata 2020

Hình 60 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 51

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 51

Hyundai Sonata 2020

Hình 61 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 52

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 52

Hyundai Sonata 2020

Hình 62 / 96
Hampton Gray

Hampton Gray

Hyundai Sonata 2020

Hình 63 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 53

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 53

Hyundai Sonata 2020

Hình 64 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 54

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 54

Hyundai Sonata 2020

Hình 65 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 55

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 55

Hyundai Sonata 2020

Hình 66 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 56

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 56

Hyundai Sonata 2020

Hình 67 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 57

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 57

Hyundai Sonata 2020

Hình 68 / 96
Midnight Black

Midnight Black

Hyundai Sonata 2020

Hình 69 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 58

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 58

Hyundai Sonata 2020

Hình 70 / 96
Nocturne Gray

Nocturne Gray

Hyundai Sonata 2020

Hình 71 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 59

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 59

Hyundai Sonata 2020

Hình 72 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 60

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 60

Hyundai Sonata 2020

Hình 73 / 96
Oxford Blue

Oxford Blue

Hyundai Sonata 2020

Hình 74 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 61

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 61

Hyundai Sonata 2020

Hình 75 / 96
Shimmering Silver

Shimmering Silver

Hyundai Sonata 2020

Hình 76 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 62

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 62

Hyundai Sonata 2020

Hình 77 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 63

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 63

Hyundai Sonata 2020

Hình 78 / 96
White Cream

White Cream

Hyundai Sonata 2020

Hình 79 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 64

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 64

Hyundai Sonata 2020

Hình 80 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 65

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 65

Hyundai Sonata 2020

Hình 81 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 66

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 66

Hyundai Sonata 2020

Hình 82 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 67

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 67

Hyundai Sonata 2020

Hình 83 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 68

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 68

Hyundai Sonata 2020

Hình 84 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 69

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 69

Hyundai Sonata 2020

Hình 85 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 70

Hình ảnh Hyundai Sonata 2020 hình 70

Hyundai Sonata 2020

Hình 86 / 96
Electric Blue

Electric Blue

Hyundai Sonata 2019

Hình 87 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2019 hình 71

Hình ảnh Hyundai Sonata 2019 hình 71

Hyundai Sonata 2019

Hình 88 / 96
Lakeside Blue

Lakeside Blue

Hyundai Sonata 2019

Hình 89 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2019 hình 72

Hình ảnh Hyundai Sonata 2019 hình 72

Hyundai Sonata 2019

Hình 90 / 96
Machine Gray

Machine Gray

Hyundai Sonata 2019

Hình 91 / 96
Hình ảnh Hyundai Sonata 2019 hình 73

Hình ảnh Hyundai Sonata 2019 hình 73

Hyundai Sonata 2019

Hình 92 / 96
Phantom Black

Phantom Black

Hyundai Sonata 2019

Hình 93 / 96
Quartz White Pearl

Quartz White Pearl

Hyundai Sonata 2019

Hình 94 / 96
Scarlet Red

Scarlet Red

Hyundai Sonata 2019

Hình 95 / 96
Symphony Silver

Symphony Silver

Hyundai Sonata 2019

Hình 96 / 96

Các phiên bản của Hyundai Sonata

Hyundai Sonata 2.5L SE

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.200.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Hyundai Sonata

Mazda 6
819 triệu - 1 tỷ 175 triệu
Vinfast Lux A2.0
1 tỷ 115 triệu - 1 tỷ 358 triệu
Toyota Camry
1 tỷ 029 triệu - 1 tỷ 235 triệu
Honda Accord
1 tỷ 198 triệu - 1 tỷ 390 triệu
Kia Optima
759 triệu - 919 triệu
Subaru Legacy
1 tỷ 250 triệu - 1 tỷ 660 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Hyundai Sonata

Giá lăn bánh của Hyundai Sonata 2021 là bao nhiêu?
Giá Sonata lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 341 triệu cho bản 2.5L SE. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Sonata hay Mazda6 xe nào tốt hơn?
Giá Sonata niêm yết bắt đầu từ 1 tỷ 200 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2497 cc. Trong khi giá Mazda6 bắt đầu từ 1 tỷ 019 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2488 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Hyundai Sonata 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Hyundai Sonata 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Đỏ, Xám Hampton, Xám Portofino, Đen, Trắng, Trắng Xám, Xanh trời, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Hyundai Sonata 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Hyundai Sonata là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Hyundai Sonata có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Hyundai Sonata 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Sonata 2.5L SE (Xăng).
Đối thủ của Hyundai Sonata là dòng xe nào?
Hyundai Sonata có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng D gồm: Mazda 6, Vinfast Lux A2.0, Toyota Camry, Honda Accord, Kia Optima, Subaru Legacy.

Xem thêm câu hỏi về Hyundai Sonata

Màu xe Hyundai Sonata

Hyundai Sonata 2021 Màu ĐỏHyundai Sonata 2021 Màu Xám HamptonHyundai Sonata 2021 Màu Xám PortofinoHyundai Sonata 2021 Màu ĐenHyundai Sonata 2021 Màu Trắng
Màu Đỏ

Mua xe Hyundai Sonata mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Hyundai Sonata trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

23.782.112 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Hyundai Sonata?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt