Hình ảnh Hyundai Tucson 2020

Hyundai Tucson 2020
8.6/10 điểm
Giá bán: 799.000.000 đ - 940.000.000 đ

Xem hình ảnh Hyundai Tucson 2020 mới nhất. Xe Tucson có 147 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Hyundai Tucson 2020 có sẵn 9 màu sắc khác nhau.

Aqua Blue

Aqua Blue

Hyundai Tucson 2020

Hình 1 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 1

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 1

Hyundai Tucson 2020

Hình 2 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 2

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 2

Hyundai Tucson 2020

Hình 3 / 147
Black Noir Pearl

Black Noir Pearl

Hyundai Tucson 2020

Hình 4 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 3

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 3

Hyundai Tucson 2020

Hình 5 / 147
Cream White Pearl

Cream White Pearl

Hyundai Tucson 2020

Hình 6 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 4

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 4

Hyundai Tucson 2020

Hình 7 / 147
Dusk Blue

Dusk Blue

Hyundai Tucson 2020

Hình 8 / 147
Gemstone Red

Gemstone Red

Hyundai Tucson 2020

Hình 9 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 5

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 5

Hyundai Tucson 2020

Hình 10 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020

Hình 11 / 147
Magnetic Force Metallic

Magnetic Force Metallic

Hyundai Tucson 2020

Hình 12 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Tucson 2020

Hình 13 / 147
Sage Brown

Sage Brown

Hyundai Tucson 2020

Hình 14 / 147
Stellar Silver

Stellar Silver

Hyundai Tucson 2020

Hình 15 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020

Hình 16 / 147
Winter White

Winter White

Hyundai Tucson 2020

Hình 17 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Tucson 2020

Hình 18 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020

Hình 19 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020

Hình 20 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai Tucson 2020

Hình 21 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020

Hình 22 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020

Hình 23 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020

Hình 24 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020

Hình 25 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020

Hình 26 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020

Hình 27 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020

Hình 28 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020

Hình 29 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020

Hình 30 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020

Hình 31 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020

Hình 32 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020

Hình 33 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020

Hình 34 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020

Hình 35 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 6

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 6

Hyundai Tucson 2020

Hình 36 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 7

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 7

Hyundai Tucson 2020

Hình 37 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020

Hình 38 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 8

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 8

Hyundai Tucson 2020

Hình 39 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020

Hình 40 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 9

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 9

Hyundai Tucson 2020

Hình 41 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020

Hình 42 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020

Hình 43 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020

Hình 44 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020

Hình 45 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020

Hình 46 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020

Hình 47 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020

Hình 48 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020

Hình 49 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020

Hình 50 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020

Hình 51 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 10

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 10

Hyundai Tucson 2020

Hình 52 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 11

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 11

Hyundai Tucson 2020

Hình 53 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 12

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 12

Hyundai Tucson 2020

Hình 54 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 13

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 13

Hyundai Tucson 2020

Hình 55 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 14

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 14

Hyundai Tucson 2020

Hình 56 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 15

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 15

Hyundai Tucson 2020

Hình 57 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 16

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 16

Hyundai Tucson 2020

Hình 58 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 17

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 17

Hyundai Tucson 2020

Hình 59 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 18

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 18

Hyundai Tucson 2020

Hình 60 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 19

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 19

Hyundai Tucson 2020

Hình 61 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 20

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 20

Hyundai Tucson 2020

Hình 62 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 21

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 21

Hyundai Tucson 2020

Hình 63 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-AquaBlue_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-AquaBlue_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020

Hình 64 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-PhantomBlack_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-PhantomBlack_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020

Hình 65 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-Peppergrey_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-Peppergrey_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020

Hình 66 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-GemstoneRed_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-GemstoneRed_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020

Hình 67 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-PlatSilver_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-PlatSilver_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020

Hình 68 / 147
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-PureWhite_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-PureWhite_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020

Hình 69 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 22

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 22

Hyundai Tucson 2020

Hình 70 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 23

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 23

Hyundai Tucson 2020

Hình 71 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 24

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 24

Hyundai Tucson 2020

Hình 72 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 25

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 25

Hyundai Tucson 2020

Hình 73 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 26

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 26

Hyundai Tucson 2020

Hình 74 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 27

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 27

Hyundai Tucson 2020

Hình 75 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 28

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 28

Hyundai Tucson 2020

Hình 76 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 29

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 29

Hyundai Tucson 2020

Hình 77 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 30

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 30

Hyundai Tucson 2020

Hình 78 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 31

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 31

Hyundai Tucson 2020

Hình 79 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 32

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 32

Hyundai Tucson 2020

Hình 80 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 33

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 33

Hyundai Tucson 2020

Hình 81 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 34

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 34

Hyundai Tucson 2020

Hình 82 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 35

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 35

Hyundai Tucson 2020

Hình 83 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 36

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 36

Hyundai Tucson 2020

Hình 84 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 37

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 37

Hyundai Tucson 2020

Hình 85 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 38

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 38

Hyundai Tucson 2020

Hình 86 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 39

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 39

Hyundai Tucson 2020

Hình 87 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 40

Hình ảnh Hyundai Tucson 2020 hình 40

Hyundai Tucson 2020

Hình 88 / 147
Xám

Xám

Hyundai Tucson 2021

Hình 89 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 41

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 41

Hyundai Tucson 2021

Hình 90 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 42

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 42

Hyundai Tucson 2021

Hình 91 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 43

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 43

Hyundai Tucson 2021

Hình 92 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 44

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 44

Hyundai Tucson 2021

Hình 93 / 147
Nâu

Nâu

Hyundai Tucson 2021

Hình 94 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 45

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 45

Hyundai Tucson 2021

Hình 95 / 147
Trắng kem

Trắng kem

Hyundai Tucson 2021

Hình 96 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 46

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 46

Hyundai Tucson 2021

Hình 97 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 47

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 47

Hyundai Tucson 2021

Hình 98 / 147
Xanh trời

Xanh trời

Hyundai Tucson 2021

Hình 99 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 48

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 48

Hyundai Tucson 2021

Hình 100 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 49

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 49

Hyundai Tucson 2021

Hình 101 / 147
Đen

Đen

Hyundai Tucson 2021

Hình 102 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 50

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 50

Hyundai Tucson 2021

Hình 103 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 51

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 51

Hyundai Tucson 2021

Hình 104 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 52

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 52

Hyundai Tucson 2021

Hình 105 / 147
Xanh xẫm

Xanh xẫm

Hyundai Tucson 2021

Hình 106 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 53

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 53

Hyundai Tucson 2021

Hình 107 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 54

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 54

Hyundai Tucson 2021

Hình 108 / 147
Bạc

Bạc

Hyundai Tucson 2021

Hình 109 / 147
Trắng Winter

Trắng Winter

Hyundai Tucson 2021

Hình 110 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 55

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 55

Hyundai Tucson 2021

Hình 111 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 56

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 56

Hyundai Tucson 2021

Hình 112 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 57

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 57

Hyundai Tucson 2021

Hình 113 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 58

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 58

Hyundai Tucson 2021

Hình 114 / 147
Đỏ

Đỏ

Hyundai Tucson 2021

Hình 115 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 59

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 59

Hyundai Tucson 2021

Hình 116 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 60

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 60

Hyundai Tucson 2021

Hình 117 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 61

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 61

Hyundai Tucson 2021

Hình 118 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 62

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 62

Hyundai Tucson 2021

Hình 119 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 63

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 63

Hyundai Tucson 2021

Hình 120 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 64

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 64

Hyundai Tucson 2021

Hình 121 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 65

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 65

Hyundai Tucson 2021

Hình 122 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 66

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 66

Hyundai Tucson 2021

Hình 123 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 67

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 67

Hyundai Tucson 2021

Hình 124 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 68

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 68

Hyundai Tucson 2021

Hình 125 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 69

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 69

Hyundai Tucson 2021

Hình 126 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 70

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 70

Hyundai Tucson 2021

Hình 127 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 71

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 71

Hyundai Tucson 2021

Hình 128 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 72

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 72

Hyundai Tucson 2021

Hình 129 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 73

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 73

Hyundai Tucson 2021

Hình 130 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 74

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 74

Hyundai Tucson 2021

Hình 131 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 75

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 75

Hyundai Tucson 2021

Hình 132 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 76

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 76

Hyundai Tucson 2021

Hình 133 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 77

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 77

Hyundai Tucson 2021

Hình 134 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 78

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 78

Hyundai Tucson 2021

Hình 135 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 79

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 79

Hyundai Tucson 2021

Hình 136 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 80

Hình ảnh Hyundai Tucson 2021 hình 80

Hyundai Tucson 2021

Hình 137 / 147
Black Noir Pearl

Black Noir Pearl

Hyundai Tucson 2019

Hình 138 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2019 hình 81

Hình ảnh Hyundai Tucson 2019 hình 81

Hyundai Tucson 2019

Hình 139 / 147
Coliseum Gray

Coliseum Gray

Hyundai Tucson 2019

Hình 140 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2019 hình 82

Hình ảnh Hyundai Tucson 2019 hình 82

Hyundai Tucson 2019

Hình 141 / 147
Hình ảnh Hyundai Tucson 2019 hình 83

Hình ảnh Hyundai Tucson 2019 hình 83

Hyundai Tucson 2019

Hình 142 / 147
Dazzling White

Dazzling White

Hyundai Tucson 2019

Hình 143 / 147
Molten Silver

Molten Silver

Hyundai Tucson 2019

Hình 144 / 147
Caribbean Blue

Caribbean Blue

Hyundai Tucson 2019

Hình 145 / 147
Ruby Wine

Ruby Wine

Hyundai Tucson 2019

Hình 146 / 147
Sedona Sunset

Sedona Sunset

Hyundai Tucson 2019

Hình 147 / 147

Bài viết về Hyundai Tucson

Lộ diện Hyundai Tucson 2022 sắp ra mắt Việt Nam
Mẫu xe đô thị Hyundai Tucson 2022 sở hữu nhiều công nghệ cao cấp, máy 2.0L đã ra mắt Campuchia và hứa hẹn trình làng Việt Nam vào quý III năm nay.
Blog xe 12 thg 7, 2021
6 mẫu xe CUV 5 chỗ đáng mua nhất tại Việt Nam
Trong phân khúc xe CUV 5 chỗ được nhiều khách hàng Việt quan tâm lựa chọn khi tìm kiếm một chiếc xe 5 chỗ cao ráo. Phân khúc này hấp dẫn khách hàng ở nhiều...
Xe tốt nhất 19 thg 3, 2021
Những mẫu xe mới của Hyundai ra mắt trong năm 2021
Ba mẫu xe ô tô mới Hyundai SantaFe, Tucson và Grand i10 bước sang thế hệ hoàn toàn mới của hãng xe hơi Hàn quốc dự kiến tung ra thị trường Việt Nam trong năm...
Blog xe 18 thg 3, 2021
Hyundai Tucson N Line bản thể thao với động cơ xăng-diesel tăng áp
Hyundai Tucson N Line thể thao bổ sung vào dòng sản phẩm của Hyundai ở châu Âu, ngoại hình thể thao hơn, động cơ mạnh nhất loại hybrid công suất 265 mã lực.
Blog xe 1 thg 2, 2021
5 mẫu xe ô tô được mong đợi nhất 2021
Với thiết kế mới kèm theo các trang bị thì Nissan Sunny thế hệ mới, Hyundai Santa Fe 2021, Tucson 2021 hay Isuzu mu-X phiên bản mới là những mẫu xe đang được nhiều khách...
Blog xe 6 thg 1, 2021
Hyundai Tucson 2021 phiên bản Mỹ có thêm động cơ 2.5L
Hyundai Tucson 2021 dành cho thị trường Mỹ sẽ có các lựa chọn máy xăng với dung tích và công suất mạnh để đáp ứng nhu cầu khách hàng tại đây. Như thường lệ Hyundai...
Blog xe 9 thg 11, 2020
Hyundai Tucson 2021 bắt đầu xuất hiện nhiều trên đường phố Hàn Quốc
Hyundai Tucson 2021 hoàn toàn mới bắt đầu giao đến tay khách hàng đầu tiên tại Hàn Quốc và lăn bánh trên đường.
Blog xe 26 thg 10, 2020

Các phiên bản của Hyundai Tucson 2020

Hyundai Tucson 2.0L Tiêu chuẩn

Lắp ráp, Xăng, Tự động

799.000.000 VND

Hyundai Tucson 2.0L Đặc biệt

Lắp ráp, Xăng, Tự động

878.000.000 VND

Hyundai Tucson 1.6T-GDi Đặc biệt

Lắp ráp, Xăng, Bán tự động

932.000.000 VND

Hyundai Tucson 2.0L Dầu Đặc biệt

Lắp ráp, Dầu, Tự động

940.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Hyundai Tucson

Mazda CX-5
819 triệu - 1 tỷ 149 triệu
Toyota RAV4
1 tỷ 100 triệu - 1 tỷ 200 triệu
Nissan X-Trail
800 triệu - 1 tỷ 113 triệu
Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu

Màu xe Hyundai Tucson 2020

Hyundai Tucson 2020 Màu Aqua BlueHyundai Tucson 2020 Màu Black Noir PearlHyundai Tucson 2020 Màu Cream White PearlHyundai Tucson 2020 Màu Dusk BlueHyundai Tucson 2020 Màu Gemstone Red
Màu Aqua Blue

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt