Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020

Hyundai Tucson 2020
8.6/10 điểm
Giá bán: 799.000.000 đ - 940.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 1

Hyundai Tucson 2020

Hình 1 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 2

Hyundai Tucson 2020

Hình 2 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 3

Hyundai Tucson 2020

Hình 3 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 4

Hyundai Tucson 2020

Hình 4 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 5

Hyundai Tucson 2020

Hình 5 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 6

Hyundai Tucson 2020

Hình 6 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 7

Hyundai Tucson 2020

Hình 7 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 8

Hyundai Tucson 2020

Hình 8 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 9

Hyundai Tucson 2020

Hình 9 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 10

Hyundai Tucson 2020

Hình 10 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 11

Hyundai Tucson 2020

Hình 11 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 12

Hyundai Tucson 2020

Hình 12 / 66
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-AquaBlue_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-AquaBlue_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020

Hình 13 / 66
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-PhantomBlack_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-PhantomBlack_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020

Hình 14 / 66
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-Peppergrey_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-Peppergrey_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020

Hình 15 / 66
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-GemstoneRed_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-GemstoneRed_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020

Hình 16 / 66
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-PlatSilver_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-PlatSilver_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020

Hình 17 / 66
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-PureWhite_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh ngoại thất MY20-Tucson-Front34-ActiveX-PureWhite_1000x667.png

Hyundai Tucson 2020

Hình 18 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 13

Hyundai Tucson 2020

Hình 19 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 14

Hyundai Tucson 2020

Hình 20 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 15

Hyundai Tucson 2020

Hình 21 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 16

Hyundai Tucson 2020

Hình 22 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 17

Hyundai Tucson 2020

Hình 23 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 18

Hyundai Tucson 2020

Hình 24 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 19

Hyundai Tucson 2020

Hình 25 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 20

Hyundai Tucson 2020

Hình 26 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 21

Hyundai Tucson 2020

Hình 27 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 22

Hyundai Tucson 2020

Hình 28 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 23

Hyundai Tucson 2020

Hình 29 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 24

Hyundai Tucson 2020

Hình 30 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 25

Hyundai Tucson 2020

Hình 31 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 26

Hyundai Tucson 2020

Hình 32 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 27

Hyundai Tucson 2020

Hình 33 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 28

Hyundai Tucson 2020

Hình 34 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 29

Hyundai Tucson 2020

Hình 35 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 30

Hyundai Tucson 2020

Hình 36 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2020 hình 31

Hyundai Tucson 2020

Hình 37 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 32

Hyundai Tucson 2021

Hình 38 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 33

Hyundai Tucson 2021

Hình 39 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 34

Hyundai Tucson 2021

Hình 40 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 35

Hyundai Tucson 2021

Hình 41 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 36

Hyundai Tucson 2021

Hình 42 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 37

Hyundai Tucson 2021

Hình 43 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 38

Hyundai Tucson 2021

Hình 44 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 39

Hyundai Tucson 2021

Hình 45 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 40

Hyundai Tucson 2021

Hình 46 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 41

Hyundai Tucson 2021

Hình 47 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 42

Hyundai Tucson 2021

Hình 48 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 43

Hyundai Tucson 2021

Hình 49 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 44

Hyundai Tucson 2021

Hình 50 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 45

Hyundai Tucson 2021

Hình 51 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 46

Hyundai Tucson 2021

Hình 52 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 47

Hyundai Tucson 2021

Hình 53 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 48

Hyundai Tucson 2021

Hình 54 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 49

Hyundai Tucson 2021

Hình 55 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 50

Hyundai Tucson 2021

Hình 56 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 51

Hyundai Tucson 2021

Hình 57 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 52

Hyundai Tucson 2021

Hình 58 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 53

Hyundai Tucson 2021

Hình 59 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 54

Hyundai Tucson 2021

Hình 60 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 55

Hyundai Tucson 2021

Hình 61 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 56

Hyundai Tucson 2021

Hình 62 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2021 hình 57

Hyundai Tucson 2021

Hình 63 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2019 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2019 hình 58

Hyundai Tucson 2019

Hình 64 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2019 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2019 hình 59

Hyundai Tucson 2019

Hình 65 / 66
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2019 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Tucson 2019 hình 60

Hyundai Tucson 2019

Hình 66 / 66

Bài viết về Hyundai Tucson

Lộ diện Hyundai Tucson 2022 sắp ra mắt Việt Nam
Mẫu xe đô thị Hyundai Tucson 2022 sở hữu nhiều công nghệ cao cấp, máy 2.0L đã ra mắt Campuchia và hứa hẹn trình làng Việt Nam vào quý III năm nay.
Blog xe 12 thg 7, 2021
6 mẫu xe CUV 5 chỗ đáng mua nhất tại Việt Nam
Trong phân khúc xe CUV 5 chỗ được nhiều khách hàng Việt quan tâm lựa chọn khi tìm kiếm một chiếc xe 5 chỗ cao ráo. Phân khúc này hấp dẫn khách hàng ở nhiều...
Xe tốt nhất 19 thg 3, 2021
Những mẫu xe mới của Hyundai ra mắt trong năm 2021
Ba mẫu xe ô tô mới Hyundai SantaFe, Tucson và Grand i10 bước sang thế hệ hoàn toàn mới của hãng xe hơi Hàn quốc dự kiến tung ra thị trường Việt Nam trong năm...
Blog xe 18 thg 3, 2021
Hyundai Tucson N Line bản thể thao với động cơ xăng-diesel tăng áp
Hyundai Tucson N Line thể thao bổ sung vào dòng sản phẩm của Hyundai ở châu Âu, ngoại hình thể thao hơn, động cơ mạnh nhất loại hybrid công suất 265 mã lực.
Blog xe 1 thg 2, 2021
5 mẫu xe ô tô được mong đợi nhất 2021
Với thiết kế mới kèm theo các trang bị thì Nissan Sunny thế hệ mới, Hyundai Santa Fe 2021, Tucson 2021 hay Isuzu mu-X phiên bản mới là những mẫu xe đang được nhiều khách...
Blog xe 6 thg 1, 2021
Hyundai Tucson 2021 phiên bản Mỹ có thêm động cơ 2.5L
Hyundai Tucson 2021 dành cho thị trường Mỹ sẽ có các lựa chọn máy xăng với dung tích và công suất mạnh để đáp ứng nhu cầu khách hàng tại đây. Như thường lệ Hyundai...
Blog xe 9 thg 11, 2020
Hyundai Tucson 2021 bắt đầu xuất hiện nhiều trên đường phố Hàn Quốc
Hyundai Tucson 2021 hoàn toàn mới bắt đầu giao đến tay khách hàng đầu tiên tại Hàn Quốc và lăn bánh trên đường.
Blog xe 26 thg 10, 2020

Các phiên bản của Hyundai Tucson 2020

Hyundai Tucson 2.0L Tiêu chuẩn

Lắp ráp, Xăng, Tự động

799.000.000 VND

Hyundai Tucson 2.0L Đặc biệt

Lắp ráp, Xăng, Tự động

878.000.000 VND

Hyundai Tucson 1.6T-GDi Đặc biệt

Lắp ráp, Xăng, Bán tự động

932.000.000 VND

Hyundai Tucson 2.0L Dầu Đặc biệt

Lắp ráp, Dầu, Tự động

940.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Hyundai Tucson

Mazda CX-5
819 triệu - 1 tỷ 149 triệu
Toyota RAV4
1 tỷ 100 triệu - 1 tỷ 200 triệu
Nissan X-Trail
800 triệu - 1 tỷ 113 triệu
Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu

Màu xe Hyundai Tucson 2020

Hyundai Tucson 2020 Màu Aqua BlueHyundai Tucson 2020 Màu Black Noir PearlHyundai Tucson 2020 Màu Cream White PearlHyundai Tucson 2020 Màu Dusk BlueHyundai Tucson 2020 Màu Gemstone Red
Màu Aqua Blue

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt