Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2020

Hyundai Tucson 2020
8.6/10 điểm
Giá bán: 799.000.000 đ - 940.000.000 đ
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2020 hình 1

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2020 hình 1

Hyundai Tucson 2020

Hình 1 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2020 hình 2

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2020 hình 2

Hyundai Tucson 2020

Hình 2 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2020 hình 3

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2020 hình 3

Hyundai Tucson 2020

Hình 3 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2020 hình 4

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2020 hình 4

Hyundai Tucson 2020

Hình 4 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2020 hình 5

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2020 hình 5

Hyundai Tucson 2020

Hình 5 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020

Hình 6 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Tucson 2020

Hình 7 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020

Hình 8 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Hyundai Tucson 2020

Hình 9 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020

Hình 10 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020

Hình 11 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Hyundai Tucson 2020

Hình 12 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020

Hình 13 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020

Hình 14 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020

Hình 15 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020

Hình 16 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020

Hình 17 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020

Hình 18 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020

Hình 19 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020

Hình 20 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020

Hình 21 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020

Hình 22 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020

Hình 23 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020

Hình 24 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020

Hình 25 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020

Hình 26 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020

Hình 27 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020

Hình 28 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020

Hình 29 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020

Hình 30 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020

Hình 31 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020

Hình 32 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Hyundai Tucson 2020

Hình 33 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Hyundai Tucson 2020

Hình 34 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Hyundai Tucson 2020

Hình 35 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Hyundai Tucson 2020

Hình 36 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Hyundai Tucson 2020

Hình 37 / 56
Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Hyundai Tucson 2020

Hình 38 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2020 hình 6

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2020 hình 6

Hyundai Tucson 2020

Hình 39 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2020 hình 7

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2020 hình 7

Hyundai Tucson 2020

Hình 40 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2020 hình 8

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2020 hình 8

Hyundai Tucson 2020

Hình 41 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2020 hình 9

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2020 hình 9

Hyundai Tucson 2020

Hình 42 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 10

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 10

Hyundai Tucson 2021

Hình 43 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 11

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 11

Hyundai Tucson 2021

Hình 44 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 12

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 12

Hyundai Tucson 2021

Hình 45 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 13

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 13

Hyundai Tucson 2021

Hình 46 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 14

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 14

Hyundai Tucson 2021

Hình 47 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 15

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 15

Hyundai Tucson 2021

Hình 48 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 16

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 16

Hyundai Tucson 2021

Hình 49 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 17

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 17

Hyundai Tucson 2021

Hình 50 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 18

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 18

Hyundai Tucson 2021

Hình 51 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 19

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 19

Hyundai Tucson 2021

Hình 52 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 20

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 20

Hyundai Tucson 2021

Hình 53 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 21

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 21

Hyundai Tucson 2021

Hình 54 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 22

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 22

Hyundai Tucson 2021

Hình 55 / 56
Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 23

Hình ảnh nội thất Hyundai Tucson 2021 hình 23

Hyundai Tucson 2021

Hình 56 / 56

Bài viết về Hyundai Tucson

Lộ diện Hyundai Tucson 2022 sắp ra mắt Việt Nam
Mẫu xe đô thị Hyundai Tucson 2022 sở hữu nhiều công nghệ cao cấp, máy 2.0L đã ra mắt Campuchia và hứa hẹn trình làng Việt Nam vào quý III năm nay.
Blog xe 12 thg 7, 2021
6 mẫu xe CUV 5 chỗ đáng mua nhất tại Việt Nam
Trong phân khúc xe CUV 5 chỗ được nhiều khách hàng Việt quan tâm lựa chọn khi tìm kiếm một chiếc xe 5 chỗ cao ráo. Phân khúc này hấp dẫn khách hàng ở nhiều...
Xe tốt nhất 19 thg 3, 2021
Những mẫu xe mới của Hyundai ra mắt trong năm 2021
Ba mẫu xe ô tô mới Hyundai SantaFe, Tucson và Grand i10 bước sang thế hệ hoàn toàn mới của hãng xe hơi Hàn quốc dự kiến tung ra thị trường Việt Nam trong năm...
Blog xe 18 thg 3, 2021
Hyundai Tucson N Line bản thể thao với động cơ xăng-diesel tăng áp
Hyundai Tucson N Line thể thao bổ sung vào dòng sản phẩm của Hyundai ở châu Âu, ngoại hình thể thao hơn, động cơ mạnh nhất loại hybrid công suất 265 mã lực.
Blog xe 1 thg 2, 2021
5 mẫu xe ô tô được mong đợi nhất 2021
Với thiết kế mới kèm theo các trang bị thì Nissan Sunny thế hệ mới, Hyundai Santa Fe 2021, Tucson 2021 hay Isuzu mu-X phiên bản mới là những mẫu xe đang được nhiều khách...
Blog xe 6 thg 1, 2021
Hyundai Tucson 2021 phiên bản Mỹ có thêm động cơ 2.5L
Hyundai Tucson 2021 dành cho thị trường Mỹ sẽ có các lựa chọn máy xăng với dung tích và công suất mạnh để đáp ứng nhu cầu khách hàng tại đây. Như thường lệ Hyundai...
Blog xe 9 thg 11, 2020
Hyundai Tucson 2021 bắt đầu xuất hiện nhiều trên đường phố Hàn Quốc
Hyundai Tucson 2021 hoàn toàn mới bắt đầu giao đến tay khách hàng đầu tiên tại Hàn Quốc và lăn bánh trên đường.
Blog xe 26 thg 10, 2020

Các phiên bản của Hyundai Tucson 2020

Hyundai Tucson 2.0L Tiêu chuẩn

Lắp ráp, Xăng, Tự động

799.000.000 VND

Hyundai Tucson 2.0L Đặc biệt

Lắp ráp, Xăng, Tự động

878.000.000 VND

Hyundai Tucson 1.6T-GDi Đặc biệt

Lắp ráp, Xăng, Bán tự động

932.000.000 VND

Hyundai Tucson 2.0L Dầu Đặc biệt

Lắp ráp, Dầu, Tự động

940.000.000 VND

Hình ảnh nội thất xe đối thủ Hyundai Tucson

Mazda CX-5
819 triệu - 1 tỷ 149 triệu
Toyota RAV4
1 tỷ 100 triệu - 1 tỷ 200 triệu
Nissan X-Trail
800 triệu - 1 tỷ 113 triệu
Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu

Màu xe Hyundai Tucson 2020

Hyundai Tucson 2020 Màu Aqua BlueHyundai Tucson 2020 Màu Black Noir PearlHyundai Tucson 2020 Màu Cream White PearlHyundai Tucson 2020 Màu Dusk BlueHyundai Tucson 2020 Màu Gemstone Red
Màu Aqua Blue

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt