Hình ảnh Hyundai Veloster 2020

Hyundai Veloster 2020
8.5/10 điểm

Xem hình ảnh Hyundai Veloster 2020 mới nhất. Xe Veloster có 94 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Hyundai Veloster 2020 có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Chalk White

Chalk White

Hyundai Veloster 2020

Hình 1 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 1

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 1

Hyundai Veloster 2020

Hình 2 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 2

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 2

Hyundai Veloster 2020

Hình 3 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 3

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 3

Hyundai Veloster 2020

Hình 4 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 4

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 4

Hyundai Veloster 2020

Hình 5 / 94
Performance Blue

Performance Blue

Hyundai Veloster 2020

Hình 6 / 94
Racing Red

Racing Red

Hyundai Veloster 2020

Hình 7 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 5

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 5

Hyundai Veloster 2020

Hình 8 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 6

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 6

Hyundai Veloster 2020

Hình 9 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 7

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 7

Hyundai Veloster 2020

Hình 10 / 94
Sonic Silver

Sonic Silver

Hyundai Veloster 2020

Hình 11 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 8

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 8

Hyundai Veloster 2020

Hình 12 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 9

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 9

Hyundai Veloster 2020

Hình 13 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 10

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 10

Hyundai Veloster 2020

Hình 14 / 94
Space Gray

Space Gray

Hyundai Veloster 2020

Hình 15 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 11

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 11

Hyundai Veloster 2020

Hình 16 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 12

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 12

Hyundai Veloster 2020

Hình 17 / 94
Sunset Orange

Sunset Orange

Hyundai Veloster 2020

Hình 18 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 13

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 13

Hyundai Veloster 2020

Hình 19 / 94
Thunder Gray

Thunder Gray

Hyundai Veloster 2020

Hình 20 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 14

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 14

Hyundai Veloster 2020

Hình 21 / 94
Ultra Black

Ultra Black

Hyundai Veloster 2020

Hình 22 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 15

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 15

Hyundai Veloster 2020

Hình 23 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 16

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 16

Hyundai Veloster 2020

Hình 24 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 17

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 17

Hyundai Veloster 2020

Hình 25 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 18

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 18

Hyundai Veloster 2020

Hình 26 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 19

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 19

Hyundai Veloster 2020

Hình 27 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 20

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 20

Hyundai Veloster 2020

Hình 28 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 21

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 21

Hyundai Veloster 2020

Hình 29 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 22

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 22

Hyundai Veloster 2020

Hình 30 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 23

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 23

Hyundai Veloster 2020

Hình 31 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 24

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 24

Hyundai Veloster 2020

Hình 32 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 25

Hình ảnh Hyundai Veloster 2020 hình 25

Hyundai Veloster 2020

Hình 33 / 94
Chalk White

Chalk White

Hyundai Veloster 2021

Hình 34 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 26

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 26

Hyundai Veloster 2021

Hình 35 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 27

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 27

Hyundai Veloster 2021

Hình 36 / 94
Sonic Silver

Sonic Silver

Hyundai Veloster 2021

Hình 37 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 28

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 28

Hyundai Veloster 2021

Hình 38 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 29

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 29

Hyundai Veloster 2021

Hình 39 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 30

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 30

Hyundai Veloster 2021

Hình 40 / 94
Racing Red

Racing Red

Hyundai Veloster 2021

Hình 41 / 94
Thunder Gray

Thunder Gray

Hyundai Veloster 2021

Hình 42 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 31

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 31

Hyundai Veloster 2021

Hình 43 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 32

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 32

Hyundai Veloster 2021

Hình 44 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 33

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 33

Hyundai Veloster 2021

Hình 45 / 94
Sunset Orange

Sunset Orange

Hyundai Veloster 2021

Hình 46 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 34

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 34

Hyundai Veloster 2021

Hình 47 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 35

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 35

Hyundai Veloster 2021

Hình 48 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 36

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 36

Hyundai Veloster 2021

Hình 49 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 37

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 37

Hyundai Veloster 2021

Hình 50 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 38

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 38

Hyundai Veloster 2021

Hình 51 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 39

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 39

Hyundai Veloster 2021

Hình 52 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 40

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 40

Hyundai Veloster 2021

Hình 53 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 41

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 41

Hyundai Veloster 2021

Hình 54 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 42

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 42

Hyundai Veloster 2021

Hình 55 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 43

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 43

Hyundai Veloster 2021

Hình 56 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 44

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 44

Hyundai Veloster 2021

Hình 57 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 45

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 45

Hyundai Veloster 2021

Hình 58 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 46

Hình ảnh Hyundai Veloster 2021 hình 46

Hyundai Veloster 2021

Hình 59 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 47

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 47

Hyundai Veloster 2019

Hình 60 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 48

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 48

Hyundai Veloster 2019

Hình 61 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 49

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 49

Hyundai Veloster 2019

Hình 62 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 50

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 50

Hyundai Veloster 2019

Hình 63 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 51

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 51

Hyundai Veloster 2019

Hình 64 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 52

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 52

Hyundai Veloster 2019

Hình 65 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 53

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 53

Hyundai Veloster 2019

Hình 66 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 54

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 54

Hyundai Veloster 2019

Hình 67 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 55

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 55

Hyundai Veloster 2019

Hình 68 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 56

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 56

Hyundai Veloster 2019

Hình 69 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 57

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 57

Hyundai Veloster 2019

Hình 70 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 58

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 58

Hyundai Veloster 2019

Hình 71 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 59

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 59

Hyundai Veloster 2019

Hình 72 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 60

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 60

Hyundai Veloster 2019

Hình 73 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 61

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 61

Hyundai Veloster 2019

Hình 74 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 62

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 62

Hyundai Veloster 2019

Hình 75 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 63

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 63

Hyundai Veloster 2019

Hình 76 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 64

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 64

Hyundai Veloster 2019

Hình 77 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 65

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 65

Hyundai Veloster 2019

Hình 78 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 66

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 66

Hyundai Veloster 2019

Hình 79 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 67

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 67

Hyundai Veloster 2019

Hình 80 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 68

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 68

Hyundai Veloster 2019

Hình 81 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 69

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 69

Hyundai Veloster 2019

Hình 82 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 70

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 70

Hyundai Veloster 2019

Hình 83 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 71

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 71

Hyundai Veloster 2019

Hình 84 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 72

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 72

Hyundai Veloster 2019

Hình 85 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 73

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 73

Hyundai Veloster 2019

Hình 86 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 74

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 74

Hyundai Veloster 2019

Hình 87 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 75

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 75

Hyundai Veloster 2019

Hình 88 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 76

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 76

Hyundai Veloster 2019

Hình 89 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 77

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 77

Hyundai Veloster 2019

Hình 90 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 78

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 78

Hyundai Veloster 2019

Hình 91 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 79

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 79

Hyundai Veloster 2019

Hình 92 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 80

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 80

Hyundai Veloster 2019

Hình 93 / 94
Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 81

Hình ảnh Hyundai Veloster 2019 hình 81

Hyundai Veloster 2019

Hình 94 / 94

Các phiên bản của Hyundai Veloster 2020

Hyundai Veloster N

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

$ 33.750

Hyundai Veloster 2.0 Premium

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

$ 23.100

Hình ảnh xe đối thủ Hyundai Veloster

Màu xe Hyundai Veloster 2020

Hyundai Veloster 2020 Màu Chalk WhiteHyundai Veloster 2020 Màu Performance BlueHyundai Veloster 2020 Màu Racing RedHyundai Veloster 2020 Màu Sonic SilverHyundai Veloster 2020 Màu Space Gray
Màu Chalk White

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt