Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020

Hyundai Veloster 2020
8.5/10 điểm
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 1

Hyundai Veloster 2020

Hình 1 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 2

Hyundai Veloster 2020

Hình 2 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 3

Hyundai Veloster 2020

Hình 3 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 4

Hyundai Veloster 2020

Hình 4 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 5

Hyundai Veloster 2020

Hình 5 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 6

Hyundai Veloster 2020

Hình 6 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 7

Hyundai Veloster 2020

Hình 7 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 8

Hyundai Veloster 2020

Hình 8 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 9

Hyundai Veloster 2020

Hình 9 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 10

Hyundai Veloster 2020

Hình 10 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 11

Hyundai Veloster 2020

Hình 11 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 12

Hyundai Veloster 2020

Hình 12 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 13

Hyundai Veloster 2020

Hình 13 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 14

Hyundai Veloster 2020

Hình 14 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 15

Hyundai Veloster 2021

Hình 15 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 16

Hyundai Veloster 2021

Hình 16 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 17

Hyundai Veloster 2021

Hình 17 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 18

Hyundai Veloster 2021

Hình 18 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 19

Hyundai Veloster 2021

Hình 19 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 20

Hyundai Veloster 2021

Hình 20 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 21

Hyundai Veloster 2021

Hình 21 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 22

Hyundai Veloster 2021

Hình 22 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 23

Hyundai Veloster 2021

Hình 23 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 24

Hyundai Veloster 2021

Hình 24 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 25

Hyundai Veloster 2021

Hình 25 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 26

Hyundai Veloster 2021

Hình 26 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 27

Hyundai Veloster 2021

Hình 27 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 28

Hyundai Veloster 2021

Hình 28 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 29

Hyundai Veloster 2019

Hình 29 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 30

Hyundai Veloster 2019

Hình 30 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 31

Hyundai Veloster 2019

Hình 31 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 32

Hyundai Veloster 2019

Hình 32 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 33

Hyundai Veloster 2019

Hình 33 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 34

Hyundai Veloster 2019

Hình 34 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 35

Hyundai Veloster 2019

Hình 35 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 36

Hyundai Veloster 2019

Hình 36 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 37

Hyundai Veloster 2019

Hình 37 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 38

Hyundai Veloster 2019

Hình 38 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 39

Hyundai Veloster 2019

Hình 39 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 40

Hyundai Veloster 2019

Hình 40 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 41

Hyundai Veloster 2019

Hình 41 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 42

Hyundai Veloster 2019

Hình 42 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 43

Hyundai Veloster 2019

Hình 43 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 44

Hyundai Veloster 2019

Hình 44 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 45

Hyundai Veloster 2019

Hình 45 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 46

Hyundai Veloster 2019

Hình 46 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 47

Hyundai Veloster 2019

Hình 47 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 48

Hyundai Veloster 2019

Hình 48 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 49

Hyundai Veloster 2019

Hình 49 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 50

Hyundai Veloster 2019

Hình 50 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 51

Hyundai Veloster 2019

Hình 51 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 52

Hyundai Veloster 2019

Hình 52 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 53

Hyundai Veloster 2019

Hình 53 / 53

Các phiên bản của Hyundai Veloster 2020

Hyundai Veloster N

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

$ 33.750

Hyundai Veloster 2.0 Premium

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

$ 23.100

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Hyundai Veloster

Màu xe Hyundai Veloster 2020

Hyundai Veloster 2020 Màu Chalk WhiteHyundai Veloster 2020 Màu Performance BlueHyundai Veloster 2020 Màu Racing RedHyundai Veloster 2020 Màu Sonic SilverHyundai Veloster 2020 Màu Space Gray
Màu Chalk White

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt