Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2023

Hyundai Veloster 2021
8.5/10 điểm
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 1

Hyundai Veloster 2021

Hình 1 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 2

Hyundai Veloster 2021

Hình 2 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 3

Hyundai Veloster 2021

Hình 3 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 4

Hyundai Veloster 2021

Hình 4 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 5

Hyundai Veloster 2021

Hình 5 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 6

Hyundai Veloster 2021

Hình 6 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 7

Hyundai Veloster 2021

Hình 7 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 8

Hyundai Veloster 2021

Hình 8 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 9

Hyundai Veloster 2021

Hình 9 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 10

Hyundai Veloster 2021

Hình 10 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 11

Hyundai Veloster 2021

Hình 11 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 12

Hyundai Veloster 2021

Hình 12 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 13

Hyundai Veloster 2021

Hình 13 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2021 hình 14

Hyundai Veloster 2021

Hình 14 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 15

Hyundai Veloster 2020

Hình 15 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 16

Hyundai Veloster 2020

Hình 16 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 17

Hyundai Veloster 2020

Hình 17 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 18

Hyundai Veloster 2020

Hình 18 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 19

Hyundai Veloster 2020

Hình 19 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 20

Hyundai Veloster 2020

Hình 20 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 21

Hyundai Veloster 2020

Hình 21 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 22

Hyundai Veloster 2020

Hình 22 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 23

Hyundai Veloster 2020

Hình 23 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 24

Hyundai Veloster 2020

Hình 24 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 25

Hyundai Veloster 2020

Hình 25 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 26

Hyundai Veloster 2020

Hình 26 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 27

Hyundai Veloster 2020

Hình 27 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2020 hình 28

Hyundai Veloster 2020

Hình 28 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 29

Hyundai Veloster 2019

Hình 29 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 30

Hyundai Veloster 2019

Hình 30 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 31

Hyundai Veloster 2019

Hình 31 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 32

Hyundai Veloster 2019

Hình 32 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 33

Hyundai Veloster 2019

Hình 33 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 34

Hyundai Veloster 2019

Hình 34 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 35

Hyundai Veloster 2019

Hình 35 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 36

Hyundai Veloster 2019

Hình 36 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 37

Hyundai Veloster 2019

Hình 37 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 38

Hyundai Veloster 2019

Hình 38 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 39

Hyundai Veloster 2019

Hình 39 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 40

Hyundai Veloster 2019

Hình 40 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 41

Hyundai Veloster 2019

Hình 41 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 42

Hyundai Veloster 2019

Hình 42 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 43

Hyundai Veloster 2019

Hình 43 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 44

Hyundai Veloster 2019

Hình 44 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 45

Hyundai Veloster 2019

Hình 45 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 46

Hyundai Veloster 2019

Hình 46 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 47

Hyundai Veloster 2019

Hình 47 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 48

Hyundai Veloster 2019

Hình 48 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 49

Hyundai Veloster 2019

Hình 49 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 50

Hyundai Veloster 2019

Hình 50 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 51

Hyundai Veloster 2019

Hình 51 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 52

Hyundai Veloster 2019

Hình 52 / 53
Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Hyundai Veloster 2019 hình 53

Hyundai Veloster 2019

Hình 53 / 53

Các phiên bản của Hyundai Veloster

Hyundai Veloster N

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

$ 33.750

Hyundai Veloster 2.0 Premium

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

$ 23.100

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Hyundai Veloster

Những câu hỏi thường gặp về Hyundai Veloster

Hyundai Veloster 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Hyundai Veloster 2021 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Chalk White, Sonic Silver, Racing Red, Thunder Gray, Sunset Orange, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Hyundai Veloster 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Hyundai Veloster là mẫu xe Hatchback 4 chỗ.
Hyundai Veloster có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Hyundai Veloster 2023 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Veloster N (Xăng) & Veloster 2.0 Premium (Xăng).
Đối thủ của Hyundai Veloster là dòng xe nào?
Hyundai Veloster có 2 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Hatchback Hạng C gồm: Volkswagen Beetle, Kia Soul.

Xem thêm câu hỏi về Hyundai Veloster

Màu xe Hyundai Veloster

Hyundai Veloster 2021 Màu Chalk WhiteHyundai Veloster 2021 Màu Sonic SilverHyundai Veloster 2021 Màu Racing RedHyundai Veloster 2021 Màu Thunder GrayHyundai Veloster 2021 Màu Sunset Orange
Màu Chalk White

Mua xe Hyundai Veloster mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Hyundai Veloster trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Hyundai Veloster?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Hyundai

Nổi bật
Sắp ra mắt