Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2021

Infiniti Q50 2020
8.4/10 điểm
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Infiniti Q50 2020

Hình 1 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Infiniti Q50 2020

Hình 2 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Infiniti Q50 2020

Hình 3 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Infiniti Q50 2020

Hình 4 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Infiniti Q50 2020

Hình 5 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Infiniti Q50 2020

Hình 6 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2020 hình 1

Infiniti Q50 2020

Hình 7 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 2019 Q50 Drive Mode Overview Video

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 2019 Q50 Drive Mode Overview Video

Infiniti Q50 2020

Hình 8 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2020 hình 2

Infiniti Q50 2020

Hình 9 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2020 hình 3

Infiniti Q50 2020

Hình 10 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Design Video

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Design Video

Infiniti Q50 2020

Hình 11 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Technology Features Video

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Technology Features Video

Infiniti Q50 2020

Hình 12 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Infiniti Q50 2020

Hình 13 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Infiniti Q50 2020

Hình 14 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Infiniti Q50 2020

Hình 15 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Infiniti Q50 2020

Hình 16 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q50 2020

Hình 17 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q50 2020

Hình 18 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Infiniti Q50 2020

Hình 19 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Infiniti Q50 2020

Hình 20 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Infiniti Q50 2020

Hình 21 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Infiniti Q50 2020

Hình 22 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Infiniti Q50 2020

Hình 23 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Infiniti Q50 2020

Hình 24 / 54
Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q50 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Infiniti Q50 2020

Hình 25 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 4

Infiniti Q50 2019

Hình 26 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 5

Infiniti Q50 2019

Hình 27 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 6

Infiniti Q50 2019

Hình 28 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 7

Infiniti Q50 2019

Hình 29 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 8

Infiniti Q50 2019

Hình 30 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 9

Infiniti Q50 2019

Hình 31 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 10

Infiniti Q50 2019

Hình 32 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 11

Infiniti Q50 2019

Hình 33 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 12

Infiniti Q50 2019

Hình 34 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 13

Infiniti Q50 2019

Hình 35 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 14

Infiniti Q50 2019

Hình 36 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 15

Infiniti Q50 2019

Hình 37 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 16

Infiniti Q50 2019

Hình 38 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 17

Infiniti Q50 2019

Hình 39 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 18

Infiniti Q50 2019

Hình 40 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 19

Infiniti Q50 2019

Hình 41 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 20

Infiniti Q50 2019

Hình 42 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 21

Infiniti Q50 2019

Hình 43 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 22

Infiniti Q50 2019

Hình 44 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 23

Infiniti Q50 2019

Hình 45 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 24

Infiniti Q50 2019

Hình 46 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 25

Infiniti Q50 2019

Hình 47 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 26

Infiniti Q50 2019

Hình 48 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 27

Infiniti Q50 2019

Hình 49 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 28

Infiniti Q50 2019

Hình 50 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 29

Infiniti Q50 2019

Hình 51 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 30

Infiniti Q50 2019

Hình 52 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 31

Infiniti Q50 2019

Hình 53 / 54
Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Infiniti Q50 2019 hình 32

Infiniti Q50 2019

Hình 54 / 54

Các phiên bản của Infiniti Q50

Infiniti Q50 3.0T Sport

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Infiniti Q50

BMW 320i
1 tỷ 899 triệu - 2 tỷ 499 triệu
Mercedes-Benz C200
1 tỷ 479 triệu - 1 tỷ 729 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Infiniti Q50

Infiniti Q50 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Infiniti Q50 2020 tại thị trường Việt Nam có 10 màu gồm Dynamic Sunstone Red, Midnight Black, Majestic White, Graphite Shadow, Liquid Platinum, Iridium Blue, Hagane Blue, Black Obsidian, Pure White, Mocha Almond, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Infiniti Q50 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Infiniti Q50 là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Infiniti Q50 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Infiniti Q50 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Q50 3.0T Sport (Xăng).
Đối thủ của Infiniti Q50 là dòng xe nào?
Infiniti Q50 có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang gồm: BMW 320i, Mercedes-Benz C200, Audi A4, Volvo S60.

Xem thêm câu hỏi về Infiniti Q50

Màu xe Infiniti Q50

Infiniti Q50 2020 Màu Dynamic Sunstone RedInfiniti Q50 2020 Màu Midnight BlackInfiniti Q50 2020 Màu Majestic WhiteInfiniti Q50 2020 Màu Graphite ShadowInfiniti Q50 2020 Màu Liquid Platinum
Màu Dynamic Sunstone Red

Mua xe Infiniti Q50 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Infiniti Q50 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Infiniti Q50?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Infiniti

Nổi bật
 • QX80
  6 tỷ 999
 • QX70
  3 tỷ 899
 • QX60
  3 tỷ 059 - 3 tỷ 399
 • Q60
  Đang cập nhật giá
 • Q70
  Đang cập nhật giá
Sắp ra mắt