Hình ảnh Infiniti QX30 2021

Infiniti QX30 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Infiniti QX30 mới nhất. Xe QX30 có 76 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Infiniti QX30 có sẵn 9 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 1

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 1

Infiniti QX30 2020

Hình 1 / 76
Black Obsidian

Black Obsidian

Infiniti QX30 2020

Hình 2 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 2

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 2

Infiniti QX30 2020

Hình 3 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 3

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 3

Infiniti QX30 2020

Hình 4 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 4

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 4

Infiniti QX30 2020

Hình 5 / 76
Blade Silver

Blade Silver

Infiniti QX30 2020

Hình 6 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 5

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 5

Infiniti QX30 2020

Hình 7 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 6

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 6

Infiniti QX30 2020

Hình 8 / 76
Chestnut Bronze

Chestnut Bronze

Infiniti QX30 2020

Hình 9 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 7

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 7

Infiniti QX30 2020

Hình 10 / 76
Graphite Shadow

Graphite Shadow

Infiniti QX30 2020

Hình 11 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 8

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 8

Infiniti QX30 2020

Hình 12 / 76
Ink Blue

Ink Blue

Infiniti QX30 2020

Hình 13 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 9

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 9

Infiniti QX30 2020

Hình 14 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 10

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 10

Infiniti QX30 2020

Hình 15 / 76
Liquid Copper

Liquid Copper

Infiniti QX30 2020

Hình 16 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 11

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 11

Infiniti QX30 2020

Hình 17 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 12

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 12

Infiniti QX30 2020

Hình 18 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 13

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 13

Infiniti QX30 2020

Hình 19 / 76
Magnetic Red

Magnetic Red

Infiniti QX30 2020

Hình 20 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 14

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 14

Infiniti QX30 2020

Hình 21 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 15

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 15

Infiniti QX30 2020

Hình 22 / 76
Majestic White

Majestic White

Infiniti QX30 2020

Hình 23 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 16

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 16

Infiniti QX30 2020

Hình 24 / 76
Pearlescent Black

Pearlescent Black

Infiniti QX30 2020

Hình 25 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 17

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 17

Infiniti QX30 2020

Hình 26 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 18

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 18

Infiniti QX30 2020

Hình 27 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 19

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 19

Infiniti QX30 2020

Hình 28 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 20

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 20

Infiniti QX30 2020

Hình 29 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 21

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 21

Infiniti QX30 2020

Hình 30 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 22

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 22

Infiniti QX30 2020

Hình 31 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 23

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 23

Infiniti QX30 2020

Hình 32 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 24

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 24

Infiniti QX30 2020

Hình 33 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 25

Hình ảnh Infiniti QX30 2020 hình 25

Infiniti QX30 2020

Hình 34 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 26

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 26

Infiniti QX30 2019

Hình 35 / 76
Blade Silver

Blade Silver

Infiniti QX30 2019

Hình 36 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 27

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 27

Infiniti QX30 2019

Hình 37 / 76
Black Obsidian

Black Obsidian

Infiniti QX30 2019

Hình 38 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 28

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 28

Infiniti QX30 2019

Hình 39 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 29

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 29

Infiniti QX30 2019

Hình 40 / 76
Graphite Shadow

Graphite Shadow

Infiniti QX30 2019

Hình 41 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 30

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 30

Infiniti QX30 2019

Hình 42 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 31

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 31

Infiniti QX30 2019

Hình 43 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 32

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 32

Infiniti QX30 2019

Hình 44 / 76
Chestnut Bronze

Chestnut Bronze

Infiniti QX30 2019

Hình 45 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 33

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 33

Infiniti QX30 2019

Hình 46 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 34

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 34

Infiniti QX30 2019

Hình 47 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 35

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 35

Infiniti QX30 2019

Hình 48 / 76
Ink Blue

Ink Blue

Infiniti QX30 2019

Hình 49 / 76
Liquid Copper

Liquid Copper

Infiniti QX30 2019

Hình 50 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 36

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 36

Infiniti QX30 2019

Hình 51 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 37

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 37

Infiniti QX30 2019

Hình 52 / 76
Magnetic Red

Magnetic Red

Infiniti QX30 2019

Hình 53 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 38

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 38

Infiniti QX30 2019

Hình 54 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 39

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 39

Infiniti QX30 2019

Hình 55 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 40

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 40

Infiniti QX30 2019

Hình 56 / 76
Majestic White

Majestic White

Infiniti QX30 2019

Hình 57 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 41

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 41

Infiniti QX30 2019

Hình 58 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 42

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 42

Infiniti QX30 2019

Hình 59 / 76
Malbec Black

Malbec Black

Infiniti QX30 2019

Hình 60 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 43

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 43

Infiniti QX30 2019

Hình 61 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 44

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 44

Infiniti QX30 2019

Hình 62 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 45

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 45

Infiniti QX30 2019

Hình 63 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 46

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 46

Infiniti QX30 2019

Hình 64 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 47

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 47

Infiniti QX30 2019

Hình 65 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 48

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 48

Infiniti QX30 2019

Hình 66 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 49

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 49

Infiniti QX30 2019

Hình 67 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 50

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 50

Infiniti QX30 2019

Hình 68 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 51

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 51

Infiniti QX30 2019

Hình 69 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 52

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 52

Infiniti QX30 2019

Hình 70 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 53

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 53

Infiniti QX30 2019

Hình 71 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 54

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 54

Infiniti QX30 2019

Hình 72 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 55

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 55

Infiniti QX30 2019

Hình 73 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 56

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 56

Infiniti QX30 2019

Hình 74 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 57

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 57

Infiniti QX30 2019

Hình 75 / 76
Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 58

Hình ảnh Infiniti QX30 2019 hình 58

Infiniti QX30 2019

Hình 76 / 76

Các phiên bản của Infiniti QX30

Infiniti QX30 2.0 Sport

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Infiniti QX30

BMW X1
1 tỷ 549 triệu - 1 tỷ 859 triệu
Lexus NX300
2 tỷ 510 triệu - 2 tỷ 560 triệu
Mercedes-AMG GLA 45
2 tỷ 279 triệu - 2 tỷ 399 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Infiniti QX30

Infiniti QX30 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Infiniti QX30 2020 tại thị trường Việt Nam có 9 màu gồm Black Obsidian, Blade Silver, Chestnut Bronze, Graphite Shadow, Ink Blue, Liquid Copper, Magnetic Red, Majestic White, Pearlescent Black, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Infiniti QX30 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Infiniti QX30 là mẫu xe Crossover 5 chỗ.
Infiniti QX30 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Infiniti QX30 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: QX30 2.0 Sport (Xăng).
Đối thủ của Infiniti QX30 là dòng xe nào?
Infiniti QX30 có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Hạng B gồm: BMW X1, Lexus NX300, Audi Q3, Volvo XC40, Mercedes-AMG GLA 45.

Xem thêm câu hỏi về Infiniti QX30

Màu xe Infiniti QX30

Infiniti QX30 2020 Màu Black ObsidianInfiniti QX30 2020 Màu Blade SilverInfiniti QX30 2020 Màu Chestnut BronzeInfiniti QX30 2020 Màu Graphite ShadowInfiniti QX30 2020 Màu Ink Blue
Màu Black Obsidian

Mua xe Infiniti QX30 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Infiniti QX30 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Infiniti QX30?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Infiniti

Nổi bật
Sắp ra mắt