Hình ảnh Infiniti QX60 2023

Infiniti QX60 2020
8.3/10 điểm
Giá bán: 3.099.000.000 đ - 3.399.000.000 đ

Xem hình ảnh Infiniti QX60 mới nhất. Xe QX60 có 79 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Infiniti QX60 có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 1

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 1

Infiniti QX60 2020

Hình 1 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 2

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 2

Infiniti QX60 2020

Hình 2 / 79
Graphite Shadow

Graphite Shadow

Infiniti QX60 2020

Hình 3 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 3

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 3

Infiniti QX60 2020

Hình 4 / 79
Hermosa Blue

Hermosa Blue

Infiniti QX60 2020

Hình 5 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 4

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 4

Infiniti QX60 2020

Hình 6 / 79
Majestic White

Majestic White

Infiniti QX60 2020

Hình 7 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 5

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 5

Infiniti QX60 2020

Hình 8 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 6

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 6

Infiniti QX60 2020

Hình 9 / 79
Black Obsidian

Black Obsidian

Infiniti QX60 2020

Hình 10 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 7

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 7

Infiniti QX60 2020

Hình 11 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 8

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 8

Infiniti QX60 2020

Hình 12 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 9

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 9

Infiniti QX60 2020

Hình 13 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 10

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 10

Infiniti QX60 2020

Hình 14 / 79
Liquid Platinum

Liquid Platinum

Infiniti QX60 2020

Hình 15 / 79
Mocha Almond

Mocha Almond

Infiniti QX60 2020

Hình 16 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 11

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 11

Infiniti QX60 2020

Hình 17 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 12

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 12

Infiniti QX60 2020

Hình 18 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 13

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 13

Infiniti QX60 2020

Hình 19 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 14

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 14

Infiniti QX60 2020

Hình 20 / 79
Imperial Black

Imperial Black

Infiniti QX60 2020

Hình 21 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 15

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 15

Infiniti QX60 2020

Hình 22 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 16

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 16

Infiniti QX60 2020

Hình 23 / 79
Deep Bordeaux

Deep Bordeaux

Infiniti QX60 2020

Hình 24 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 17

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 17

Infiniti QX60 2020

Hình 25 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 18

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 18

Infiniti QX60 2020

Hình 26 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 19

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 19

Infiniti QX60 2020

Hình 27 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 20

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 20

Infiniti QX60 2020

Hình 28 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 21

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 21

Infiniti QX60 2020

Hình 29 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 22

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 22

Infiniti QX60 2020

Hình 30 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 23

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 23

Infiniti QX60 2020

Hình 31 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 24

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 24

Infiniti QX60 2020

Hình 32 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 25

Hình ảnh Infiniti QX60 2020 hình 25

Infiniti QX60 2020

Hình 33 / 79
Black Obsidian

Black Obsidian

Infiniti QX60 2019

Hình 34 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 26

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 26

Infiniti QX60 2019

Hình 35 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 27

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 27

Infiniti QX60 2019

Hình 36 / 79
Graphite Shadow

Graphite Shadow

Infiniti QX60 2019

Hình 37 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 28

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 28

Infiniti QX60 2019

Hình 38 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 29

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 29

Infiniti QX60 2019

Hình 39 / 79
Hagane Blue

Hagane Blue

Infiniti QX60 2019

Hình 40 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 30

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 30

Infiniti QX60 2019

Hình 41 / 79
Hermosa Blue

Hermosa Blue

Infiniti QX60 2019

Hình 42 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 31

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 31

Infiniti QX60 2019

Hình 43 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 32

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 32

Infiniti QX60 2019

Hình 44 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 33

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 33

Infiniti QX60 2019

Hình 45 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 34

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 34

Infiniti QX60 2019

Hình 46 / 79
Liquid Platinum

Liquid Platinum

Infiniti QX60 2019

Hình 47 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 35

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 35

Infiniti QX60 2019

Hình 48 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 36

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 36

Infiniti QX60 2019

Hình 49 / 79
Majestic White

Majestic White

Infiniti QX60 2019

Hình 50 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 37

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 37

Infiniti QX60 2019

Hình 51 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 38

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 38

Infiniti QX60 2019

Hình 52 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 39

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 39

Infiniti QX60 2019

Hình 53 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 40

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 40

Infiniti QX60 2019

Hình 54 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 41

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 41

Infiniti QX60 2019

Hình 55 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 42

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 42

Infiniti QX60 2019

Hình 56 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 43

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 43

Infiniti QX60 2019

Hình 57 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 44

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 44

Infiniti QX60 2019

Hình 58 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 45

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 45

Infiniti QX60 2019

Hình 59 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 46

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 46

Infiniti QX60 2019

Hình 60 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 47

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 47

Infiniti QX60 2019

Hình 61 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 48

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 48

Infiniti QX60 2019

Hình 62 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 49

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 49

Infiniti QX60 2019

Hình 63 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 50

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 50

Infiniti QX60 2019

Hình 64 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 51

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 51

Infiniti QX60 2019

Hình 65 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 52

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 52

Infiniti QX60 2019

Hình 66 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 53

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 53

Infiniti QX60 2019

Hình 67 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 54

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 54

Infiniti QX60 2019

Hình 68 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 55

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 55

Infiniti QX60 2019

Hình 69 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 56

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 56

Infiniti QX60 2019

Hình 70 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 57

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 57

Infiniti QX60 2019

Hình 71 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 58

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 58

Infiniti QX60 2019

Hình 72 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 59

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 59

Infiniti QX60 2019

Hình 73 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 60

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 60

Infiniti QX60 2019

Hình 74 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 61

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 61

Infiniti QX60 2019

Hình 75 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 62

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 62

Infiniti QX60 2019

Hình 76 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 63

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 63

Infiniti QX60 2019

Hình 77 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 64

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 64

Infiniti QX60 2019

Hình 78 / 79
Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 65

Hình ảnh Infiniti QX60 2019 hình 65

Infiniti QX60 2019

Hình 79 / 79

Các phiên bản của Infiniti QX60

Infiniti QX60 3.5 AWD

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

3.099.000.000 VND

Infiniti QX60 3.5 AWD Premium

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

3.399.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Infiniti QX60

Audi Q7
3 tỷ 420 triệu - 3 tỷ 890 triệu
BMW X5
4 tỷ 119 triệu - 4 tỷ 699 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Infiniti QX60

Giá lăn bánh của Infiniti QX60 2023 là bao nhiêu?
Giá QX60 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 3 tỷ 459 triệu cho bản 3.5 AWD và tăng lên đến 3 tỷ 459 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua QX60 hay Q7 xe nào tốt hơn?
Giá QX60 niêm yết bắt đầu từ 3 tỷ 099 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 3498 cc. Trong khi giá Q7 bắt đầu từ 3 tỷ 420 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1984 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Infiniti QX60 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Infiniti QX60 2020 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Graphite Shadow, Hermosa Blue, Majestic White, Black Obsidian, Liquid Platinum, Mocha Almond, Imperial Black, Deep Bordeaux, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Infiniti QX60 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Infiniti QX60 là mẫu xe SUV 7 chỗ.
Infiniti QX60 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Infiniti QX60 2023 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: QX60 3.5 AWD Premium (Xăng) & QX60 3.5 AWD (Xăng).
Đối thủ của Infiniti QX60 là dòng xe nào?
Infiniti QX60 có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang gồm: Audi Q7, BMW X5, Mercedes-AMG GLE 63.

Xem thêm câu hỏi về Infiniti QX60

Màu xe Infiniti QX60

Infiniti QX60 2020 Màu Graphite ShadowInfiniti QX60 2020 Màu Hermosa BlueInfiniti QX60 2020 Màu Majestic WhiteInfiniti QX60 2020 Màu Black ObsidianInfiniti QX60 2020 Màu Liquid Platinum
Màu Graphite Shadow

Mua xe Infiniti QX60 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Infiniti QX60 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

61.313.402 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Infiniti QX60?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Infiniti

Nổi bật
 • Q50
  Đang cập nhật giá
 • QX80
  6 tỷ 999
 • QX30
  Đang cập nhật giá
 • QX70
  3 tỷ 899
 • Q60
  Đang cập nhật giá
Sắp ra mắt