Hình ảnh Jaguar XE 2021

Jaguar XE 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 2.310.000.000 đ

Xem hình ảnh Jaguar XE mới nhất. Xe XE có 97 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Jaguar XE có sẵn 10 màu sắc khác nhau.

Fuji White

Fuji White

Jaguar XE 2020

Hình 1 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 1

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 1

Jaguar XE 2020

Hình 2 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 2

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 2

Jaguar XE 2020

Hình 3 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 3

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 3

Jaguar XE 2020

Hình 4 / 97
Rhodium Silver

Rhodium Silver

Jaguar XE 2020

Hình 5 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 4

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 4

Jaguar XE 2020

Hình 6 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 5

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 5

Jaguar XE 2020

Hình 7 / 97
Firenze Red

Firenze Red

Jaguar XE 2020

Hình 8 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 6

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 6

Jaguar XE 2020

Hình 9 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 7

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 7

Jaguar XE 2020

Hình 10 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 8

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 8

Jaguar XE 2020

Hình 11 / 97
Santorini Black

Santorini Black

Jaguar XE 2020

Hình 12 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 9

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 9

Jaguar XE 2020

Hình 13 / 97
Glacier White

Glacier White

Jaguar XE 2020

Hình 14 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 10

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 10

Jaguar XE 2020

Hình 15 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 11

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 11

Jaguar XE 2020

Hình 16 / 97
Ebony Black

Ebony Black

Jaguar XE 2020

Hình 17 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 12

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 12

Jaguar XE 2020

Hình 18 / 97
Caesium Blue

Caesium Blue

Jaguar XE 2020

Hình 19 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 13

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 13

Jaguar XE 2020

Hình 20 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 14

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 14

Jaguar XE 2020

Hình 21 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 15

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 15

Jaguar XE 2020

Hình 22 / 97
Красный металлик

Красный металлик

Jaguar XE 2020

Hình 23 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 16

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 16

Jaguar XE 2020

Hình 24 / 97
Eiger Grey

Eiger Grey

Jaguar XE 2020

Hình 25 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 17

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 17

Jaguar XE 2020

Hình 26 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 18

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 18

Jaguar XE 2020

Hình 27 / 97
Portofino Blue

Portofino Blue

Jaguar XE 2020

Hình 28 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 19

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 19

Jaguar XE 2020

Hình 29 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 20

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 20

Jaguar XE 2020

Hình 30 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 21

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 21

Jaguar XE 2020

Hình 31 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 22

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 22

Jaguar XE 2020

Hình 32 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 23

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 23

Jaguar XE 2020

Hình 33 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 24

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 24

Jaguar XE 2020

Hình 34 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 25

Hình ảnh Jaguar XE 2020 hình 25

Jaguar XE 2020

Hình 35 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 26

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 26

Jaguar XE 2019

Hình 36 / 97
Carpathian Gray

Carpathian Gray

Jaguar XE 2019

Hình 37 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 27

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 27

Jaguar XE 2019

Hình 38 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 28

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 28

Jaguar XE 2019

Hình 39 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 29

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 29

Jaguar XE 2019

Hình 40 / 97
Caesium Blue

Caesium Blue

Jaguar XE 2019

Hình 41 / 97
Caldera Red

Caldera Red

Jaguar XE 2019

Hình 42 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 30

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 30

Jaguar XE 2019

Hình 43 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 31

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 31

Jaguar XE 2019

Hình 44 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 32

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 32

Jaguar XE 2019

Hình 45 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 33

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 33

Jaguar XE 2019

Hình 46 / 97
Corris Gray

Corris Gray

Jaguar XE 2019

Hình 47 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 34

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 34

Jaguar XE 2019

Hình 48 / 97
Firenze Red

Firenze Red

Jaguar XE 2019

Hình 49 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 35

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 35

Jaguar XE 2019

Hình 50 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 36

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 36

Jaguar XE 2019

Hình 51 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 37

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 37

Jaguar XE 2019

Hình 52 / 97
Fuji White

Fuji White

Jaguar XE 2019

Hình 53 / 97
Indus Silver

Indus Silver

Jaguar XE 2019

Hình 54 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 38

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 38

Jaguar XE 2019

Hình 55 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 39

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 39

Jaguar XE 2019

Hình 56 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 40

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 40

Jaguar XE 2019

Hình 57 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 41

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 41

Jaguar XE 2019

Hình 58 / 97
Loire Blue

Loire Blue

Jaguar XE 2019

Hình 59 / 97
Narvik Black

Narvik Black

Jaguar XE 2019

Hình 60 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 42

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 42

Jaguar XE 2019

Hình 61 / 97
Santorini Black

Santorini Black

Jaguar XE 2019

Hình 62 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 43

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 43

Jaguar XE 2019

Hình 63 / 97
Silicon Silver

Silicon Silver

Jaguar XE 2019

Hình 64 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 44

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 44

Jaguar XE 2019

Hình 65 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 45

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 45

Jaguar XE 2019

Hình 66 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 46

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 46

Jaguar XE 2019

Hình 67 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 47

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 47

Jaguar XE 2019

Hình 68 / 97
Yulong White

Yulong White

Jaguar XE 2019

Hình 69 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 48

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 48

Jaguar XE 2019

Hình 70 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 49

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 49

Jaguar XE 2019

Hình 71 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 50

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 50

Jaguar XE 2019

Hình 72 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 51

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 51

Jaguar XE 2019

Hình 73 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 52

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 52

Jaguar XE 2019

Hình 74 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 53

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 53

Jaguar XE 2019

Hình 75 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 54

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 54

Jaguar XE 2019

Hình 76 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 55

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 55

Jaguar XE 2019

Hình 77 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 56

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 56

Jaguar XE 2019

Hình 78 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 57

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 57

Jaguar XE 2019

Hình 79 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 58

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 58

Jaguar XE 2019

Hình 80 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 59

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 59

Jaguar XE 2019

Hình 81 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 60

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 60

Jaguar XE 2019

Hình 82 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 61

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 61

Jaguar XE 2019

Hình 83 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 62

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 62

Jaguar XE 2019

Hình 84 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 63

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 63

Jaguar XE 2019

Hình 85 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 64

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 64

Jaguar XE 2019

Hình 86 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 65

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 65

Jaguar XE 2019

Hình 87 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 66

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 66

Jaguar XE 2019

Hình 88 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 67

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 67

Jaguar XE 2019

Hình 89 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 68

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 68

Jaguar XE 2019

Hình 90 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 69

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 69

Jaguar XE 2019

Hình 91 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 70

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 70

Jaguar XE 2019

Hình 92 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 71

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 71

Jaguar XE 2019

Hình 93 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 72

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 72

Jaguar XE 2019

Hình 94 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 73

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 73

Jaguar XE 2019

Hình 95 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 74

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 74

Jaguar XE 2019

Hình 96 / 97
Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 75

Hình ảnh Jaguar XE 2019 hình 75

Jaguar XE 2019

Hình 97 / 97

Các phiên bản của Jaguar XE

Jaguar XE Portfolio

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

2.310.000.000 VND

Jaguar XE S

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Jaguar XE R-Sport

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Jaguar XE Prestige

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Jaguar XE

Volvo S60
Đang cập nhật giá
BMW 320i
1 tỷ 899 triệu - 2 tỷ 499 triệu
Mercedes-Benz C200
1 tỷ 479 triệu - 1 tỷ 729 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Jaguar XE

Giá lăn bánh của Jaguar XE 2021 là bao nhiêu?
Giá XE lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 2 tỷ 579 triệu cho bản Portfolio. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua XE hay A4 xe nào tốt hơn?
Giá XE niêm yết bắt đầu từ 2 tỷ 310 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1997 cc. Trong khi giá A4 bắt đầu từ 1 tỷ 695 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1984 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Jaguar XE 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Jaguar XE 2020 tại thị trường Việt Nam có 10 màu gồm Fuji White, Rhodium Silver, Firenze Red, Santorini Black, Glacier White, Ebony Black, Caesium Blue, Красный металлик, Eiger Grey, Portofino Blue, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Jaguar XE 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Jaguar XE là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Jaguar XE có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Jaguar XE 2021 đang có 4 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: XE S (Xăng), XE R-Sport (Xăng), XE Prestige (Xăng) & XE Portfolio (Xăng).
Đối thủ của Jaguar XE là dòng xe nào?
Jaguar XE có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang gồm: Infiniti Q50, Volvo S60, Audi A4, BMW 320i, Mercedes-Benz C200.

Xem thêm câu hỏi về Jaguar XE

Màu xe Jaguar XE

Jaguar XE 2020 Màu Fuji WhiteJaguar XE 2020 Màu Rhodium SilverJaguar XE 2020 Màu Firenze RedJaguar XE 2020 Màu Santorini BlackJaguar XE 2020 Màu Glacier White
Màu Fuji White

Mua xe Jaguar XE mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Jaguar XE trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

45.711.106 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Jaguar XE?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Jaguar

Nổi bật
Sắp ra mắt
 • F-Pace
  3 tỷ 099 - 10 tỷ 060
 • XJ
  6 tỷ 539
 • XE
  2 tỷ 310
 • XF
  2 tỷ 799 - 3 tỷ 280
 • E-Pace
  2 tỷ 699 - 2 tỷ 959