Hình ảnh Jaguar XF 2021

Jaguar XF 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 2.799.000.000 đ - 3.280.000.000 đ

Xem hình ảnh Jaguar XF mới nhất. Xe XF có 96 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Jaguar XF có sẵn 11 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 1

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 1

Jaguar XF 2020

Hình 1 / 96
Caesium Blue Metallic

Caesium Blue Metallic

Jaguar XF 2020

Hình 2 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 2

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 2

Jaguar XF 2020

Hình 3 / 96
Carpathian Gray Premium Metallic

Carpathian Gray Premium Metallic

Jaguar XF 2020

Hình 4 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 3

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 3

Jaguar XF 2020

Hình 5 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 4

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 4

Jaguar XF 2020

Hình 6 / 96
Firenze Red Metallic

Firenze Red Metallic

Jaguar XF 2020

Hình 7 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 5

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 5

Jaguar XF 2020

Hình 8 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 6

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 6

Jaguar XF 2020

Hình 9 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 7

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 7

Jaguar XF 2020

Hình 10 / 96
Fuji White

Fuji White

Jaguar XF 2020

Hình 11 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 8

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 8

Jaguar XF 2020

Hình 12 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 9

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 9

Jaguar XF 2020

Hình 13 / 96
Indus Silver Metallic

Indus Silver Metallic

Jaguar XF 2020

Hình 14 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 10

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 10

Jaguar XF 2020

Hình 15 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 11

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 11

Jaguar XF 2020

Hình 16 / 96
Narvik Black

Narvik Black

Jaguar XF 2020

Hình 17 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 12

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 12

Jaguar XF 2020

Hình 18 / 96
Portofino Blue Metallic

Portofino Blue Metallic

Jaguar XF 2020

Hình 19 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 13

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 13

Jaguar XF 2020

Hình 20 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 14

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 14

Jaguar XF 2020

Hình 21 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 15

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 15

Jaguar XF 2020

Hình 22 / 96
Rossello Red Metallic

Rossello Red Metallic

Jaguar XF 2020

Hình 23 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 16

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 16

Jaguar XF 2020

Hình 24 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 17

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 17

Jaguar XF 2020

Hình 25 / 96
Santorini Black Metallic

Santorini Black Metallic

Jaguar XF 2020

Hình 26 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 18

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 18

Jaguar XF 2020

Hình 27 / 96
Silicon Silver Premium Metallic

Silicon Silver Premium Metallic

Jaguar XF 2020

Hình 28 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 19

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 19

Jaguar XF 2020

Hình 29 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 20

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 20

Jaguar XF 2020

Hình 30 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 21

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 21

Jaguar XF 2020

Hình 31 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 22

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 22

Jaguar XF 2020

Hình 32 / 96
Yulong White Metallic

Yulong White Metallic

Jaguar XF 2020

Hình 33 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 23

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 23

Jaguar XF 2020

Hình 34 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 24

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 24

Jaguar XF 2020

Hình 35 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 25

Hình ảnh Jaguar XF 2020 hình 25

Jaguar XF 2020

Hình 36 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 26

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 26

Jaguar XF 2019

Hình 37 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 27

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 27

Jaguar XF 2019

Hình 38 / 96
Carpathian Gray

Carpathian Gray

Jaguar XF 2019

Hình 39 / 96
Caesium Blue Metallic

Caesium Blue Metallic

Jaguar XF 2019

Hình 40 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 28

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 28

Jaguar XF 2019

Hình 41 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 29

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 29

Jaguar XF 2019

Hình 42 / 96
Corris Gray Metallic

Corris Gray Metallic

Jaguar XF 2019

Hình 43 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 30

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 30

Jaguar XF 2019

Hình 44 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 31

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 31

Jaguar XF 2019

Hình 45 / 96
Firenze Red Metallic

Firenze Red Metallic

Jaguar XF 2019

Hình 46 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 32

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 32

Jaguar XF 2019

Hình 47 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 33

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 33

Jaguar XF 2019

Hình 48 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 34

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 34

Jaguar XF 2019

Hình 49 / 96
Fuji White

Fuji White

Jaguar XF 2019

Hình 50 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 35

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 35

Jaguar XF 2019

Hình 51 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 36

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 36

Jaguar XF 2019

Hình 52 / 96
Indus Silver Metallic

Indus Silver Metallic

Jaguar XF 2019

Hình 53 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 37

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 37

Jaguar XF 2019

Hình 54 / 96
Loire Blue Metallic

Loire Blue Metallic

Jaguar XF 2019

Hình 55 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 38

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 38

Jaguar XF 2019

Hình 56 / 96
Narvik Black

Narvik Black

Jaguar XF 2019

Hình 57 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 39

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 39

Jaguar XF 2019

Hình 58 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 40

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 40

Jaguar XF 2019

Hình 59 / 96
Rossello Red Metallic

Rossello Red Metallic

Jaguar XF 2019

Hình 60 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 41

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 41

Jaguar XF 2019

Hình 61 / 96
Santorini Black Metallic

Santorini Black Metallic

Jaguar XF 2019

Hình 62 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 42

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 42

Jaguar XF 2019

Hình 63 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 43

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 43

Jaguar XF 2019

Hình 64 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 44

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 44

Jaguar XF 2019

Hình 65 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 45

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 45

Jaguar XF 2019

Hình 66 / 96
Silicon Silver

Silicon Silver

Jaguar XF 2019

Hình 67 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 46

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 46

Jaguar XF 2019

Hình 68 / 96
Yulong White Metallic

Yulong White Metallic

Jaguar XF 2019

Hình 69 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 47

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 47

Jaguar XF 2019

Hình 70 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 48

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 48

Jaguar XF 2019

Hình 71 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 49

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 49

Jaguar XF 2019

Hình 72 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 50

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 50

Jaguar XF 2019

Hình 73 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 51

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 51

Jaguar XF 2019

Hình 74 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 52

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 52

Jaguar XF 2019

Hình 75 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 53

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 53

Jaguar XF 2019

Hình 76 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 54

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 54

Jaguar XF 2019

Hình 77 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 55

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 55

Jaguar XF 2019

Hình 78 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 56

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 56

Jaguar XF 2019

Hình 79 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 57

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 57

Jaguar XF 2019

Hình 80 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 58

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 58

Jaguar XF 2019

Hình 81 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 59

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 59

Jaguar XF 2019

Hình 82 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 60

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 60

Jaguar XF 2019

Hình 83 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 61

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 61

Jaguar XF 2019

Hình 84 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 62

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 62

Jaguar XF 2019

Hình 85 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 63

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 63

Jaguar XF 2019

Hình 86 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 64

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 64

Jaguar XF 2019

Hình 87 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 65

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 65

Jaguar XF 2019

Hình 88 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 66

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 66

Jaguar XF 2019

Hình 89 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 67

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 67

Jaguar XF 2019

Hình 90 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 68

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 68

Jaguar XF 2019

Hình 91 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 69

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 69

Jaguar XF 2019

Hình 92 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 70

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 70

Jaguar XF 2019

Hình 93 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 71

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 71

Jaguar XF 2019

Hình 94 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 72

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 72

Jaguar XF 2019

Hình 95 / 96
Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 73

Hình ảnh Jaguar XF 2019 hình 73

Jaguar XF 2019

Hình 96 / 96

Các phiên bản của Jaguar XF

Jaguar XF 2.0L I4 Tubrocharged Prestige

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

2.799.000.000 VND

Jaguar XF 2.0L I4 Tubrocharged Premium

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

3.280.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Jaguar XF

Volvo S90
2 tỷ 150 triệu - 2 tỷ 368 triệu
BMW 530i
2 tỷ 729 triệu - 3 tỷ 060 triệu
Mercedes-Benz S450
3 tỷ 999 triệu - 4 tỷ 869 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Jaguar XF

Giá lăn bánh của Jaguar XF 2021 là bao nhiêu?
Giá XF lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 3 tỷ 124 triệu cho bản 2.0L I4 Tubrocharged Prestige và tăng lên đến 3 tỷ 124 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Jaguar XF 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Jaguar XF 2020 tại thị trường Việt Nam có 11 màu gồm Caesium Blue Metallic, Carpathian Gray Premium Metallic, Firenze Red Metallic, Fuji White, Indus Silver Metallic, Narvik Black, Portofino Blue Metallic, Rossello Red Metallic, Santorini Black Metallic, Silicon Silver Premium Metallic, Yulong White Metallic, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Jaguar XF 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Jaguar XF là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Jaguar XF có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Jaguar XF 2021 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: XF 2.0L I4 Tubrocharged Prestige (Xăng) & XF 2.0L I4 Tubrocharged Premium (Xăng).
Đối thủ của Jaguar XF là dòng xe nào?
Jaguar XF có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang gồm: Volvo S90, BMW 530i, Mercedes-Benz S450.

Xem thêm câu hỏi về Jaguar XF

Màu xe Jaguar XF

Jaguar XF 2020 Màu Caesium Blue MetallicJaguar XF 2020 Màu Carpathian Gray Premium MetallicJaguar XF 2020 Màu Firenze Red MetallicJaguar XF 2020 Màu Fuji WhiteJaguar XF 2020 Màu Indus Silver Metallic
Màu Caesium Blue Metallic

Mua xe Jaguar XF mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Jaguar XF trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

55.377.347 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Jaguar XF?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Jaguar

Nổi bật
Sắp ra mắt
 • F-Pace
  3 tỷ 099 - 10 tỷ 060
 • XJ
  6 tỷ 539
 • XE
  2 tỷ 310
 • XF
  2 tỷ 799 - 3 tỷ 280
 • E-Pace
  2 tỷ 699 - 2 tỷ 959